ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -教-, *教*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[教, jiào, ㄐㄧㄠˋ] school, education
Radical: Decomposition: 孝 (xiào ㄒㄧㄠˋ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] script,  Rank: 191

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] teach, #1,347 [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] religion; teaching, #1,347 [Add to Longdo]
[jiào yù, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, ] to educate; to teach; education, #259 [Add to Longdo]
[jiào xué, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] teacher and student; education, #1,074 [Add to Longdo]
[jiào shī, ㄐㄧㄠˋ ㄕ, / ] teacher, #1,220 [Add to Longdo]
[jiào shòu, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, ] university professor; to instruct; to lecture on, #1,758 [Add to Longdo]
[jiào liàn, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] instructor; sports coach; trainer, #2,294 [Add to Longdo]
[zōng jiào, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ, ] religion, #4,234 [Add to Longdo]
[jiào cái, ㄐㄧㄠˋ ㄘㄞˊ, ] teaching material, #4,325 [Add to Longdo]
[jiào xun, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄣ˙, / ] a lesson; a moral; (to teach sb or to learn a) lesson (i.e. obtain wisdom from an experience), #4,372 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょうかん, kyoukan] (n) ข้าราชการที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ในโรงเรียนหรือสถาบันของรัฐ
[きょうじゅ, kyouju] (n) ศาสตราจารย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きょうかい, kyoukai] (n ) โบสถ์
[きょうし, kyoushi] (n ) คุณครู อาจารย์ ผู้สอน (เมื่อกล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
[きょうし, kyoushi] (n ) คุณครู, อาจารย์, ผู้สอน (ใช้เมื่อกล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
[きょうし, kyoushi, kyoushi , kyoushi] (n ) คุณครู, อาจารย์, ผู้สอน, (ใช้คำนี้เมื่อกล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
[きょうしつ, kyoushitsu, kyoushitsu , kyoushitsu] (n ) ห้องเรียน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
え方[おしえかた, oshiekata] Thai: วิธีการสอน English: method of teaching
わる[おそわる, osowaru] Thai: เรียนจาก
える[おしえる, oshieru] Thai: สอน English: to teach
える[おしえる, oshieru] Thai: บอก English: to inform

Japanese-English: EDICT Dictionary
うるは学ぶの半ば[おしうるはまなぶのなかば, oshiuruhamanabunonakaba] (exp) (id) We learn by teaching [Add to Longdo]
うるは学ぶの半ばなり[おしうるはまなぶのなかばなり, oshiuruhamanabunonakabanari] (exp) (arch) Teaching others teaches yourself [Add to Longdo]
え(P);訓[おしえ, oshie] (n) teaching; instruction; teachings; precept; lesson; doctrine; (P) [Add to Longdo]
えて君[おしえてくん, oshietekun] (n) (sl) someone who asks others for answers without first researching by himself [Add to Longdo]
える(P);訓える(oK)[おしえる, oshieru] (v1,vt) to teach; to inform; to instruct; (P) [Add to Longdo]
え込む[おしえこむ, oshiekomu] (v5m,vt) to train to; to give an idea to [Add to Longdo]
え子[おしえご, oshiego] (n) student; disciple; (P) [Add to Longdo]
え導く[おしえみちびく, oshiemichibiku] (v5k,vt) to enlighten [Add to Longdo]
え方[おしえかた, oshiekata] (n) method of teaching [Add to Longdo]
え諭す;えさとす[おしえさとす, oshiesatosu] (v5s) to give guidance; to explain clearly; to admonish; to preach [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You are Israel's teacher," said Jesus.「あなたはイスラエルの師でしょう」とイエスはいった。
"Who teaches you English?" "Miss Yamada does."「だれがあなたがたに英語をえていますか」「山田先生です」
"What did the professor talk about?" the student asked.授は何について話していました?」と学生はたずねた。
"I can make it to my class on time," he thought.「時間通りに、自分の室に旨く行き着くことができる」と彼は考えた。
In 1972, Dr. Francine Patterson started to teach sign language to Koko.1972年に、フランシーヌ・パターソン博士はココに手話をえ始めた。
Will you notify me after 3 minutes?3分たったらえてもらえますか。
Six professors constitute the committee.6人の授でその委員会を構成する。
Can you please let me know the most suitable person in INF Co., Ltd?INF社の誰か最も適当な人をえてください。
Could you tell me where I can find the baggage for flight JL 123?JL123便の荷物は、どこへ行けば受け取れるかえてください。
May we use the language lab?LL室を使ってもよいですか。
Can you direct me to NHK?NHKへの行き方をえていただきませんか。
Arnold teaches us to see the object as it really is.アーノルドは物を実際にあるがままに見よとえる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If Khomyakov himself admits it...[CN] {\fn微软雅黑\fs14\an8\1cH00FFFF\b0\i1}霍米亚科夫,19世纪俄国宗哲学家 A Nest of Gentry (1969)
I would like to know what lipstick you wear.[JA] 使ってる口紅をえて  ()
Sure got a lot of 'em. My wife is Catholic, you know.[CN] 我得到了很多 我老婆是天主 Easy Rider (1969)
You'll learn that... when we get to our destination.[JA] 今からあんたに それをえてあげる Values (2017)
Goodness me, I can show you.[JA] もちろんえてあげる  ()
And the golden light comes from the church, it's warm inside.[CN] 堂散发着金色的光 堂里很温暖 A Nest of Gentry (1969)
Minami, can you at least tell me where we're going?[JA] ねえ 美波ちゃん これ どこ向かってんのか えてくんないかな? Values (2017)
The idea that my opinion is going to be exposed there as someone talking on a pulpit, to people listening.[JA] 私の意見が 漫画という媒体を通して 世間にさらされる 誰かを説するようにね  ()
Then, would you please tell us everything you know about Nanaka Hiraki?[JA] では あなたが 開 菜々果さんについて 知ってることを えていただけますか? Reason (2017)
Then at least give me your number or LINE ID.[JA] じゃあさ せめて 番号かLINEえてよ Choices (2017)
Get your textbooks out.[JA] (師)はい 科書出して Choices (2017)
Do you remember what you taught me?[CN] 还记得您我的吗 A Nest of Gentry (1969)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
科書[きょうかしょ, kyoukasho] textbook [Add to Longdo]
材センタ[きょうざいせんた, kyouzaisenta] media resource centre, resource centre [Add to Longdo]
材プログラム[きょうざいプログラム, kyouzai puroguramu] courseware, teaching program [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[おしえる, oshieru] lehren, unterrichten [Add to Longdo]
え方[おしえかた, oshiekata] Lehrmethode [Add to Longdo]
わる[おそわる, osowaru] lernen [Add to Longdo]
[きょうかい, kyoukai] Kirche [Add to Longdo]
[きょういん, kyouin] Lehrer, Lehrkoerper [Add to Longdo]
[きょうさ, kyousa] Anstiftung, Verleitung [Add to Longdo]
[きょうしつ, kyoushitsu] Klassenzimmer, Unterrichtsraum [Add to Longdo]
[きょうし, kyoushi] Lehrer [Add to Longdo]
[きょうと, kyouto] Glaeubiger, Anhaenger_einer_Religion [Add to Longdo]
[きょうじゅ, kyouju] Unterricht, Professor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top