ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小-, *小*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
米椒[xiǎo mǐ jiāo, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄧˇ ㄐㄧㄠ,   ] (n) พริกขี้หนู

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
鹿[こじか] (n) a fawn, a young deer

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, xiǎo, ㄒㄧㄠˇ] small, tiny, insignificant
Radical: , Decomposition:   亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [ideographic] Dividing 八 by a line 亅
Rank: 83
[, ěr, ㄦˇ] you; that, those; final particle
Radical: , Decomposition:     小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: -
Variants: , Rank: 220
[, shǎo, ㄕㄠˇ] few, little; less; inadequate
Radical: , Decomposition:   小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: [pictographic] Grains of sand; 小 provides the pronunciation and meaning
Rank: 233
[, jiān, ㄐㄧㄢ] sharp, pointed, acute; keen, shrewd
Radical: , Decomposition:   小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A point, small 小 over big 大
Rank: 1321
[, chén, ㄔㄣˊ] cinders, ashes, dust, dirt
Radical: , Decomposition:   小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] Small 小 flakes of earth 土
Variants: , Rank: 1718
[, gǎ, ㄍㄚˇ] small (used in place names)
Radical: , Decomposition:   乃 [nǎi, ㄋㄞˇ]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] small
Rank: 6013
[, gá, ㄍㄚˊ] a child's toy
Radical: , Decomposition:   小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]  大 [, ㄉㄚˋ]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: [ideographic] A diamond: small 小 to big 大 to small 小
Rank: 9006
[, shū, ㄕㄨ] younger brother; father's younger brother
Radical: , Decomposition:   上 [shàng, ㄕㄤˋ]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: [ideographic] The smaller 小 of two brothers
[, liào, ㄌㄧㄠˋ] fuel used for sacrifices
Radical: , Decomposition:   ?  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: -
[, shàng, ㄕㄤˋ] still, yet; even; fairly, rather
Radical: , Decomposition:   小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]  冋 [jiōng, ㄐㄩㄥ]
Etymology: -

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: little; small
On-yomi: ショウ, shou
Kun-yomi: ちい.さい, こ-, お-, さ-, chii.sai, ko-, o-, sa-
Radical: , Decomposition:     
Rank: 114
[] Meaning: few; little
On-yomi: ショウ, shou
Kun-yomi: すく.ない, すこ.し, suku.nai, suko.shi
Radical: , Decomposition:     丿
Rank: 287
[] Meaning: esteem; furthermore; still; yet
On-yomi: ショウ, shou
Kun-yomi: なお, nao
Radical: , Decomposition:     
Variants: , Rank: 1531
[] Meaning: be pointed; sharp; taper; displeased; angry; edgy
On-yomi: セン, sen
Kun-yomi: とが.る, さき, するど.い, toga.ru, saki, surudo.i
Radical: , Decomposition:     
Rank: 2133
[] Meaning: you; that
On-yomi: ジ, ニ, ji, ni
Kun-yomi: なんじ, しかり, その, のみ, nanji, shikari, sono, nomi
Radical: , Decomposition:   𠂉  
Variants: , , , ,
[] Meaning: at least; not a little
On-yomi: セン, セウ, sen, seu
Kun-yomi: すくな.い, sukuna.i
Radical:
Variants:
[] Meaning: younger of brothers; father's younger brother; younger brother of a husband
On-yomi: シュク, shuku
Kun-yomi: まめ, mame
Radical:
[] Meaning: fuel used for sacrifices
On-yomi: リョウ, ryou
Kun-yomi: かがりび, kagaribi
Radical:
Variants:
[] Meaning: surname; fresh
On-yomi: セン, sen
Kun-yomi: すくな.い, sukuna.i
Radical:
Variants:
[] Meaning: you; your
On-yomi: ジ, ニ, ji, ni
Kun-yomi: しかり, わける, なんじ, ちかい, shikari, wakeru, nanji, chikai
Radical:

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, ] small; tiny; few; young #77 [Add to Longdo]
[xiǎo shí, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ,   /  ] hour #480 [Add to Longdo]
[xiǎo zǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄗㄨˇ,   /  ] a group #1,663 [Add to Longdo]
[xiǎo qū, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩ,   /  ] neighborhood; district #2,157 [Add to Longdo]
[xiǎo xīn, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ,  ] to be careful; to take care #2,346 [Add to Longdo]
[dà xiǎo, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ,  ] dimension; magnitude; size; measurement #2,361 [Add to Longdo]
[xiǎo xué, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ,   /  ] primary school #2,370 [Add to Longdo]
[xiǎo hái, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄞˊ,  ] child #2,725 [Add to Longdo]
[xiǎo jie, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝ˙,  ] young lady; miss #2,743 [Add to Longdo]
[xiǎo shuō, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ,   /  ] novel; fiction #2,770 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
さい[ちいさい, chiisai] (adj) เล็ก
さな[ちいさな, chiisana] (adj) เล็ก, Syn. 小さい
学校[しょうがっこう, shougakkou] (n) โรงเรียนประถม
[こゆび, koyubi] (n) นิ้วก้อย
[しょうすう, shousuu] (n) เลขทศนิยม, See also: 有限小数, 循環小数
[しょうせつ, shousetsu] (n) นิยาย
麦粉[こむぎこ, komugiko] (n) แป้งสาลี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[こせい, kosei] (n) ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า (เป็นคำใช้เรียกแทนตัวเองแบบถ่อมตัว) ตัวอย่างเช่น 生からもお願いいたします。 (ทางผมเองต้องรบกวนขอร้องด้วยนะครับ)
[しょうけい, shoukei] (n) ทาง เส้นทาง เลน
数点[しょうすうてん, shousuuten] (n) จุดทศนิยม
数点[しょうすうてん, shousuuten] (n) จุดทศนิยม
っちゃい[ちっちゃい, chitchai] (adj) เล็ก
口現金[こぐちげんきん, koguchigenkin] เงินสดย่อย, เงินสดสำหรับการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
鹿[こじか, kojika] (n) ลูกกวาง
切手[こぎって, kogitte] เช็ค
[しょうしょく, shoushoku] (n) hum, humble government, low status
[しょうのう, shounou] (n) ซีรีเบลลั่ม - สมองส่วนล่าง, See also: R. cerebellum

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[こびと, kobito] TH: คนแคระ  EN: dwarf
[しょうがく, shougaku] TH: ระดับชั้นการศึกษา, ประถมศึกษา  EN: grade school
物入れ[こものいれ, komonoire] TH: ถุงหรือกล่องที่ใช้สำหรับใส่ของจุกจิกเช่นเครื่องสำอาง กิ๊ฟ เป็นต้น  EN: an accessory case
田原[おだわら, odawara] TH: ชื่อสถานที่  EN: Odawara (pl)
[こみち, komichi] TH: ซอยเล็ก ๆ
[こみち, komichi] TH: ตรอก
[こもの, komono] TH: ของจำพวกเครื่องประดับ  EN: accessories
[こもの, komono] TH: ของจุกจิก ชิ้นเล็ก ๆ  EN: small articles

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょう, shou] (pref) (1) (See 川) small; narrow; (2) (See 野) familiar prefix; (3) (See 暗い) slightly; a bit #659 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (suf) (rkb #659 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (pref) (1) (See 皿) small; little; slight; (2) (See 半日, 弱・じゃく・2) slightly less than; just about; (3) (See こざっぱり) somewhat; somehow; (4) (See 役人) minor (sometimes derogatory); petty #659 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (n, n-pref) (1) smallness; small item; (2) (See の月) short month (i.e. having fewer than 31 days); (3) (abbr) (See 学校) elementary school; (4) younger or inferior (of two items or people with the same name); (5) (arch) unit of field area (approx. 400 sq m) #659 [Add to Longdo]
学校[しょうがっこう, shougakkou] (n) primary school; elementary school; grade school; (P) #339 [Add to Longdo]
[しょうせつ, shousetsu] (n, adj-no) novel; (short) story; (P) #596 [Add to Longdo]
惑星[しょうわくせい, shouwakusei] (n) asteroid; (P) #1,857 [Add to Longdo]
さな[ちいさな, chiisana] (adj-pn) (See 大きな) small; little; tiny #2,607 [Add to Longdo]
[おがわ, ogawa] (n) streamlet; brook; (P) #2,715 [Add to Longdo]
型(P);[こがた, kogata] (adj-na, n, adj-no) (See 大型) small size; tiny; (P) #2,885 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Large or small?大か、か。
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事は本当にそれなの?」とさい白いウサギが聞きました。
"What is your wish?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事はなに?」とさい白いウサギが聞きました。
"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.「あなたは、いつも何を考えているの?」とさい白いウサギが聞きました。
"Forever and always?" asked the little black rabbit.「いつも、そしていつまでも?」とさい黒いウサギはききました。
"Forever and always!" replied the little white rabbit.「いつも、そしていつまでもよ!」とさい白いウサギはいいました。
"Yes, it is," said the Little House to herself.「ええ、ここがいいわ」とさいおうちも言いました。 [ F ]
"This must be living in the city," thought the Little House, and didn't know whether she liked it or not.「ここはもう町に住んでいるということなのだ」とさいおうちはおもいました。そして彼女はそれが好きかどうかよくわかりませんでした。
"Let's play Hop Skip And Jump like me," said the little white rabbit.「さぁ、私のようにホップ、スキップ、ジャンプ」さい白いウサギが言いました。
"Then I will be all yours," said the little white rabbit.「そのときわたしは全てあなたのものよ」とさい白いウサギはいいました。
"I really do," replied the little black rabbit.「その通りだよ」とさい黒いウサギは言いました。
"Oh, I'm just thinking," said the little white rabbit.「ちょうど今考えていたの」さい白いウサギがいいました。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A conscience is that still, small voice that people won't listen to.[JP] 良心はさな声で 聞こえにくい Pinocchio (1940)
The Cabinet of Dr. Caligari In the year 1703, a mystic named Caligari visited the small towns[JP] カリガリ博士の屋 記録では1703年に末カリガリなる人物がいた The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Miss Diamond![CN] The Fabulous Baker Boys (1989)
The rough house, the rough house. It's the roughest, toughest joint ya ever seen.[JP] ケンカ屋だよ 殴る蹴るの大騒動 Pinocchio (1940)
Hold it.[CN] Sea of Love (1989)
Why, it's Little Big Man![CN] 嗨,这不是"巨人"吗? Little Big Man (1970)
My little Bambi.[JP] 私のさなバンビ Bambi (1942)
Look here, you impudent young pup![JP] 生意気な僧め Pinocchio (1940)
Fr Æulein.[CN] The Sound of Music (1965)
Ones?[JP] The Loved Ones (2009)
Miss![CN] 姐! Taxi Girl (1977)
Of[CN] Fiddler on the Roof (1971)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規模[しょうきぼ, shoukibo] small scale [Add to Longdo]
型化[こがたか, kogataka] miniaturization [Add to Longdo]
型化技術[こがたかぎじゅつ, kogatakagijutsu] miniaturization technology [Add to Longdo]
計機能[しょうけいきのう, shoukeikinou] subtotal function [Add to Longdo]
[しょうすう, shousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
数点[しょうすうてん, shousuuten] decimal point, radix point [Add to Longdo]
数点以下の桁数[しょうすうてんいかのけたすう, shousuuten'ikanoketasuu] No. of decimal places [Add to Longdo]
数点記号[しょうすうてんきごう, shousuutenkigou] decimal marker [Add to Longdo]
文字名前開始文字[こもじなまえかいしもじ, komojinamaekaishimoji] lower-case name start characters [Add to Longdo]
文字名前文字[こもじなまえもじ, komojinamaemoji] lower-case name characters [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
さい[ちいさい, chiisai] klein [Add to Longdo]
[しょうにん, shounin] Zwerg, Liliputaner [Add to Longdo]
[しょうにん, shounin] Kind, Kinder [Add to Longdo]
[こぞう, kozou] junger_Priester, Lehrling, Laufjunge, Junge [Add to Longdo]
児科医[しょうにかい, shounikai] Kinderarzt [Add to Longdo]
児麻痺[しょうにまひ, shounimahi] Kinderlaehmung [Add to Longdo]
[こがたな, kogatana] Taschenmesser [Add to Longdo]
切手[こぎって, kogitte] Scheck [Add to Longdo]
包み[こづつみ, kodutsumi] Paket [Add to Longdo]
[こうり, kouri] Kleinhandel [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top