ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rejoice

R IH0 JH OY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rejoice-, *rejoice*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rejoice(vi) ปิติยินดี, See also: ปลื้มใจ, ดีใจ, มีความสุข, Syn. be glad, delight, enjoy, exult
rejoice(vt) ทำให้ปิติยินดี, See also: ทำให้ปลื้มใจ, ทำให้เป็นสุข, Syn. make happy, gladden, please
rejoice at(phrv) ปลื้มปิติกับ, See also: ยินดีกับ, Syn. delight in, glory in
rejoice in(phrv) ยินดีใน, See also: ปลื้มปิติใน, Syn. delight in, glory in
rejoice in(phrv) ได้ครอบครอง (สิ่งที่ดี), See also: โชคดี ที่มี, Syn. glory in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rejoice(รีจอยซฺ') vi. ดีใจ, ยินดี, ปลื้มปีติ, รื่นเริง vt. ทำให้ดีใจ, ทำให้ยินดี, ทำให้ปลื้มปีติ, See also: rejoiceful adj., Syn. delight, gladden

English-Thai: Nontri Dictionary
rejoice(vi, vt) ร่าเริง, ยินดี, ดีใจ, ปลื้มปีติ, มีวาสนา, รื่นเริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is when I see others degraded that I rejoice knowing it is better to be me than the scum of "the people"มันคือเมื่อฉันเห็น degraded that อื่นๆ ที่ฉันดีใจ... ...รู้ดีมันดีกว่าคือ me than ฝ้าที่ลอยอยู่บนผิวน้ำของ"ผู้คน" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And as people rejoice with overwhelming joy, And as people rejoice with overwhelming joy, Anna and the King (1999)
but also to rejoice at another birth, a new masterpiece from the hand of my son-in-lawเรายังได้มาร่วมยินดี กับผลงานมาสเตอร์พีซของลูกเขยของดิฉัน Girl with a Pearl Earring (2003)
I am to rejoice in the inferiority of your circumstances?จะให้ผมยินดีที่จะเกี่ยวดอง กับความตํ่าต้อยของครอบครัวคุณงั้นหรือ Pride & Prejudice (2005)
You should rejoice in your accomplishments.เจ้าน่าจะรื่นเริงยินดี กับความสำเร็จของเจ้านะ Milarepa (2006)
And rejoice in your new spirit.และควาภูมิใจใน จิตวิญญาณใหม่ของพวกท่าน The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
But you rejoice at the prospect of her becoming human.แต่ว่าที่เธอทั้งสองมีความสุขด้วยกัน นั่นก็คือมิโฮ จะเปลี่ยนเป็นมนุษย์ Episode #1.14 (2010)
Rejoice and love yourself today ♪# เติมพลังใจ เติมรักให้ตัวเอง วันนี้# [ ตาสีน้ำตาล ] Born This Way (2011)
I rejoice at my martyrdom.ฉันยินดีที่ได้พลีชีพ ยินดีที่ได้เสียสละ 1911 (2011)
My father will rejoice to hear it.พ่อข้าได้ยิน คงปลื้มแน่ Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
♪ And rejoice. Semper I (2011)
And while I would normally rejoice at the thought of you spending eternity scrubbing out low-flow toilets in government- subsidized housing, there's every chance that when these walls come down, และขณะที่ฉันจะควรจะ ร่วมยินดีกับความคิดของเธอ ที่จะขัดห้องส้วม Open House (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rejoiceHe rejoiced at her success.
rejoiceHe rejoiced at his mother's arrival.
rejoiceHe rejoiced at the successful business transaction.
rejoiceI rejoice in your success.
rejoiceThey rejoiced over the news of our success.
rejoiceThey rejoiced when they heard he was safe.
rejoiceWe have rejoiced over his discovery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลื้มปิติ(v) rejoice at/over, See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased, Syn. ดีใจ, ปิติยินดี, ปิติ, ปลื้มใจ, Example: ประชาชนพากันปลื้มปิติเพราะกองทัพได้ชัยชนะ
สำเริง(v) rejoice, See also: exhilarate, be elate, be cheerful, be gay, Syn. รื่นเริง, ร่าเริง, สำเริงสำราญ, Example: งานนี้เขาจัดสำหรับผู้ชอบสำเริงโดยเฉพาะ, Thai Definition: รู้สึกสนุกสนานเบิกบานใจ
ระเริง(v) rejoice, See also: be overjoyed, Example: เขาระเริงอยู่ในโลกีย์วิสัยจนเสียผู้เสียคน, Thai Definition: บันเทิงใจจนเกินไป
ปรีดา(v) be delighted, See also: rejoice, be pleased, be glad, be joyful, Syn. ปรีดิ์, ดีใจ, อิ่มใจ, ปลื้มใจ, ยินดี, อิ่มเอม, สุขใจ, Ant. เสียใจ, Example: ประชาชนรู้สึกยินดีปรีดากับชัยชนะของทีมชาติไทย
ชื่นใจ(v) rejoice, See also: be cheerful, be happy, be delighted, be buoyant, be glad, Syn. ยินดี, ดีใจ, Example: พ่อแม่ชื่นใจในความสำเร็จของลูก
โมทนา(v) be pleased, See also: rejoice, be delighted, Syn. บันเทิง, ยินดี, Example: คุณทำความดีผมก็โมทนาด้วย
หฤหรรษ์(v) rejoice, See also: delight, be glad, exult, Syn. ยินดี, ชื่นชม, ร่าเริง, หรรษา, Ant. เศร้าใจ, โศกเศร้า, รันทด, Example: บรรยากาศสีสันแห่งชนบทที่เป็นธรรมชาติ ทำให้เขาหฤหรรษ์มากทีเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนา[anumōthanā] (v) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen
เฉลิมฉลอง[chaloēmchaløng] (v) EN: celebrate ; commemorate ; rejoice  FR: célébrer ; commémorer
ฉลอง[chaløng] (v) EN: celebrate ; congratulate ; rejoice  FR: célébrer ; fêter
ชื่นชมยินดี[cheūnchomyindī] (v) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice
ลิงโลด[linglōt] (v) EN: dance with joy ; overjoy ; heartly rejoice ; be highly elated ; spring with joy  FR: sauter de joie ; bondir de joie
มีความยินดี[mī khwām yindī] (v, exp) EN: be glad ; be delighted ; be pleased ; be happy ; rejoice  FR: être enchanté ; être ravi
โมทนา[mōthanā] (v) EN: be pleased ; rejoice ; be delighted ; be gratified  FR: apprécier ; rendre grâce
ปลาบปลื้ม[plāppleūm] (v) EN: be thrilled ; be exulted ; rejoice ; be delighted ; be pleased ; be glad ; joy ; exult  FR: être ravi ; être enchanté ; se réjouir
ร่าเริง[rāroēng] (v) EN: be in high spirits ; rejoice ; make merry  FR: se réjouir
โสมนัส[sōmmanat] (v) EN: be glad ; be happy ; be joyful ; be pleased ; rejoice ; be light-hearted ; be joyous  FR: être heureux ; être joyeux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REJOICE R IH0 JH OY1 S
REJOICED R IH0 JH OY1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rejoice (v) rˈɪʤˈɔɪs (r i1 jh oi1 s)
rejoiced (v) rˈɪʤˈɔɪst (r i1 jh oi1 s t)
rejoices (v) rˈɪʤˈɔɪsɪz (r i1 jh oi1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tāo, ㄊㄠ, ] rejoice, #724,997 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜歌う[よろこびうたう, yorokobiutau] (v5u) to rejoice and sing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rejoice \Re*joice"\, n.
   The act of rejoicing. --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rejoice \Re*joice"\ (r[-e]*jois"), v. i. [imp. & p. p.
   {Rejoiced} (-joist"); p. pr. & vb. n. {Rejoicing}
   (-joi"s?ng).] [OE. rejoissen, OF. resjouir, resjoir, F.
   r['e]jouir; pref. re- re- + OF. esjouir, esjoir, F.
   ['e]jouir, to rejoice; pref. es- (L. ex-) + OF. jouir, joir,
   F. jouir, from L. gaudere to rejoice. See {Joy}.]
   To feel joy; to experience gladness in a high degree; to have
   pleasurable satisfaction; to be delighted. "O, rejoice beyond
   a common joy." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      I will be glad and rejoice in thy mercy. --Ps. xxxi. 7.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Syn. To delight; joy; exult; triumph.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rejoice \Re*joice"\, v. t.
   1. To enjoy. [Obs.] --Bp. Peacock.
    [1913 Webster]
 
   2. To give joy to; to make joyful; to gladden.
    [1913 Webster]
 
       I me rejoysed of my liberty.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       While she, great saint, rejoices heaven. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Were he [Cain] alive, it would rejoice his soul to
       see what mischief it had made.    --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To please; cheer; exhilarate; delight.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rejoice
   v 1: feel happiness or joy [syn: {rejoice}, {joy}]
   2: to express great joy; "Who cannot exult in Spring?" [syn:
     {exuberate}, {exult}, {rejoice}, {triumph}, {jubilate}]
   3: be ecstatic with joy [syn: {wallow}, {rejoice}, {triumph}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top