ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

luxury

L AH1 G ZH ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luxury-, *luxury*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luxury(n) ความฟุ่มเฟือย, See also: ความหรูหรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
luxury(ลัค' ซะรี) n. ความฟุ่มเฟือย, ความหรูหรา, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, ความโอ่อ่า, สิ่งอำนายความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย -adj. เกี่ยวกับความฟุ่มเฟือย, เกี่ยวกับการเพลิดเพลินหาความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย, Syn. voluptuousness

English-Thai: Nontri Dictionary
luxury(n) ความหรูหรา, ความฟุ่มเฟือย, ของฟุ่มเฟือย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
luxury taxภาษีสิ่งฟุ่มเฟือย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And from their luxury in the midst of our terrible poverty they instruct us on what is justice, what is sedition.ความสุขสบายของพวกเขา ท่ามกลาง ความยากไร้แสนเข็ญของเรา Gandhi (1982)
Disapproval's a luxury I can't afford.ความไม่พอใจเป็นสิ่งที่ผมทำไม่ไต้ The Bodyguard (1992)
That means that we do not have the luxury of quitting.นั่นหมายถึงเราซึ่งไม่มีโชคพอที่จะออกไป AVP: Alien vs. Predator (2004)
We can't allow in a luxury of hopeเราไม่สามารถให้ความหวังมากมายได้ Æon Flux (2005)
- No, luxury lofts.- ไม่ใช่ ห้องพักหรูๆ มากกว่า Four Brothers (2005)
Not since he started up those luxury condos.ตั้งแต่เขาทำธุรกิจคอนโดสุดหรู Four Brothers (2005)
Most people have the luxury not knowing when that clock will go off.คนทั่วๆไปไม่รู้กันหรอก ว่าเวลาของเค้ากำลังนับถอยหลัง Saw II (2005)
He has comfort and luxury in life.เขาอยู่สบายแถมสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่อยากได้ The Last King of Scotland (2006)
# These feelings are a luxury for me #~ความรู้สึกนี้ช่าง เลิศหรูซะจริงๆ~ Dasepo Naughty Girls (2006)
We don't have that luxury anymore.เราไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นอีกต่อไป An Inconvenient Truth (2006)
Hobbies are a luxury in this business.งานอดิเรกเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยสำหรับงานนี้ Arang (2006)
I don't have the luxury of choice here, Doctor.ฉันไม่มีทางเลือกมากนัก หมอ Manhunt (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
luxuryA luxury liner arrived in harbor.
luxuryArt is not a luxury, but a necessity.
luxuryA television set used to be a luxury.
luxuryHe led a life of luxury.
luxuryHe lives in luxury.
luxuryIn the United States the automobile is a necessity and not a luxury.
luxuryI would like to live in luxury.
luxuryOur budget won't allow that luxury.
luxuryShe used to live in luxury.
luxuryShe was brought up in the lap of luxury.
luxuryTaking a taxi is a luxury for me.
luxuryThe hotel has an air of luxury.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโก้หรู(n) luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
ของฟุ่มเฟือย(n) luxury, See also: luxurious thing, Example: ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้ รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนลดการจับจ่ายซื้อของฟุ่มเฟือย เช่น น้ำหอมที่นำเข้าจากต่างประเทศ
สินค้าฟุ่มเฟือย(n) luxuries, See also: luxury good, Syn. ของฟุ่มเฟือย, Example: กองทุนของหมู่บ้านต้องหมดไปกับสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับการผลิตระดับชุมชน, Thai Definition: สินค้าราคาแพงที่เกินความความจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิต
ความฟุ่มเฟือย(n) luxury, See also: lavishness, prodigality, extravagance, wastefulness, Syn. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ้งเฟ้อ, Ant. ความมัธยัสถ์, ความประหยัด, ความกระเหม็ดกระแหม่, Example: การปรับลดงบประมาณต้องตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือความฟุ่มเฟือยออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (v) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful  FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
ของฟุ่มเฟือย[khøng fumfeūay] (n) EN: luxurious ; luxury ; kuxury goods  FR: luxe [ m ] ; objet de luxe [ m ] ; produit de luxe [ m ]
ภาษีสิ่งฟุ่มเฟือย[phāsī sing fumfeūay] (n, exp) EN: luxury tax  FR: taxe de luxe [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LUXURY L AH1 G ZH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luxury (n) lˈʌkʃəriː (l uh1 k sh @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奢侈[shē chǐ, ㄕㄜ ㄔˇ,  ] luxury; sumptuous #8,599 [Add to Longdo]
奢侈品[shē chǐ pǐn, ㄕㄜ ㄔˇ ㄆㄧㄣˇ,   ] luxury good #10,347 [Add to Longdo]
高层旅馆[gāo céng lǚ guǎn, ㄍㄠ ㄘㄥˊ ㄌㄩˇ ㄍㄨㄢˇ,     /    ] luxury hotel; high class hotel [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genussmittelindustrie { f }luxury food industry [Add to Longdo]
Luxusdampfer { m }luxury liner [Add to Longdo]
Luxusgüter { pl }luxury goods [Add to Longdo]
Luxushotel { n }luxury hotel [Add to Longdo]
Luxussteuer { f }luxury tax [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
三昧[ざんまい, zanmai] (suf) indulgence; luxury #18,078 [Add to Longdo]
パーソナル化[パーソナルか, pa-sonaru ka] (n, vs) personalization; personalisation; product stopping being a luxury item [Add to Longdo]
ラグジュアリー[ragujuari-] (n) luxury [Add to Longdo]
栄華[えいが, eiga] (n) glory; splendour; splendor; majesty; luxury [Add to Longdo]
栄耀[えいよう, eiyou] (n) luxury; splendour; splendor; prosperity [Add to Longdo]
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury [Add to Longdo]
億ション[おくション, oku shon] (n) (luxury) apartment [Add to Longdo]
華奢;花車[きゃしゃ;かしゃ, kyasha ; kasha] (adj-na, n) (1) luxury; pomp; (2) delicate; slender; gorgeous [Add to Longdo]
高級車[こうきゅうしゃ, koukyuusha] (n) luxury car [Add to Longdo]
豪華船[ごうかせん, goukasen] (n) luxury liner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Luxury \Lux"u*ry\, n.; pl. {Luxuries}. [L. luxuria, fr. luxus:
   cf. F. luxure.]
   1. A free indulgence in costly food, dress, furniture, or
    anything expensive which gratifies the appetites or
    tastes.
    [1913 Webster]
 
       Riches expose a man to pride and luxury.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything which pleases the senses, is not necessary for
    life, and is also costly, or difficult to obtain; an
    expensive rarity; as, silks, jewels, and rare fruits are
    luxuries; in some countries ice is a great luxury.
    Contrasted to {necessity}.
    [1913 Webster]
 
       He cut the side of a rock for a garden, and, by
       laying on it earth, furnished out a kind of luxury
       for a hermit.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Lechery; lust. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Luxury is in wine and drunkenness.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. Luxuriance; exuberance. [Obs.] --Bacon.
 
   Syn: Voluptuousness; epicurism; effeminacy; sensuality;
     lasciviousness; dainty; delicacy; gratification.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 luxury
   n 1: something that is an indulgence rather than a necessity
   2: the quality possessed by something that is excessively
     expensive [syn: {lavishness}, {luxury}, {sumptuosity},
     {sumptuousness}]
   3: wealth as evidenced by sumptuous living [syn: {luxury},
     {luxuriousness}, {opulence}, {sumptuousness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top