ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sexual intercourse

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sexual intercourse-, *sexual intercourse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sexual intercourse[N] การร่วมเพศ, See also: การ่วมประเวณี, การสังวาส, Syn. coitus, copulation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sexual intercoursen. การร่วมเพศ,การร่วมประเวณี,การสังวาส., Syn. sexual commerce

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sexual intercourseการร่วมเพศ, การร่วมประเวณี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sexual intercourse, proof ofการพิสูจน์ผลการล่วงประเวณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sexual intercourse; coitus; copulation; pareunia; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sexual intercourseการมีเพศสัมพันธ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm gonna have... sexual intercourse, baby.ผมกำลังจะมีเพศสัมพันธ์แล้วทูนหัว Bringing Down the House (2003)
For teenagers, sexual intercourse can be dangerous.สำหรับวัยรุ่นแล้ว การมีเพศสัมพันธ์อาจก่อให้เกิดอันตราย The Girl Next Door (2004)
So the ancient tantric practice of using sexual intercourseฉะนั้นพวกตันตระโบราณจึฝึกฝน โดยการใช้วิธีร่วมสังวาส No Such Thing as Vampires (2007)
"The myth imagines sexual intercourse as an epic journeyตำนานสร้างการมีเพศสัมพันธ์ให้เป็นการเดินทางอันยิ่งใหญ่ Teeth (2007)
They had sexual intercourse. — What?ได้กันแล้วเรียบร้อย Cloverfield (2008)
Um, uh, so medically, um, Meredith and George had sexual intercourse?เอ่อ... คือทางการแพทย์แล้ว เมเรดิธกับจอร์จ มีเซ็กส์กันหรอ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
sexual intercourse with any other student, teacher or animal or combination of the above including oral sex and/or use of sex toys, on the premises.มีเพศสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียน, อาจารย์, สัตว์ หรือทั้งหมดที่กล่าวมารวมกัน รวมทั้งการใช้ปาก, อุปกรณ์ Everyone (2009)
Would you advise Parker that sexual intercourse at age 16 is a wise decision?คุณแนะนำพาร์คเกอร์เรื่องการมีความสัมพันธ์ เกี่ยวกับเซ็กส์ ตอนอายุ 16 มันเป็นวิธีการตัดสินใจ? The Plain in the Prodigy (2009)
- No. I haven't had sexual intercourse in quite some time.ฉันไม่ได้มีอะไรกับใครมาได้ซักพักแล้วหละ The Proof in the Pudding (2010)
Did you have sexual intercourse with all of these men?แล้วคุณมีเพศสัมพันธ์กับ ผู้ชายทั้งหมดนี้เลยรึเปล่า? The Robotic Manipulation (2010)
Sheldon and I engaged in sexual intercourse.เชลดอนกับฉันได้ร่วมประเวณีกัน The Herb Garden Germination (2011)
You mean, sexual intercourse?คุณหมายถึงการร่วมเพศเหรอ The Engagement Reaction (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sexual intercourseSyphilis is an infection that can be transmitted through sexual intercourse.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กามราคะ[N] sexual intercourse, Example: นวนิยายเรื่องนี้คลุ้งคาวด้วยกลิ่นไอแห่งกามราคะ, Thai definition: ความกำหนัดด้วยอำนาจของกาม
ประเวณี[N] sexual intercourse, See also: coition, copulation, Syn. การเสพสังวาส, การร่วมประเพณี, การร่วมรส, การร่วมรัก, Example: หล่อนถูกจำคุกเพราะค้าประเวณี
เซ็กส์[N] sexual intercourse, Syn. กาม, กามารมณ์, กามราคะ, Example: ลาภ ยศ ชื่อเสียง เงินตรา และเซ็กส์ เป็นสิ่งที่จะต้องผูกพันกับมนุษย์ ชนิดแยกกันไม่ออก, Notes: (อังกฤษ)
การสมสู่[N] intercourse, See also: sexual intercourse, Syn. การสู่สม, การได้เสีย, การร่วมประเวณี, การร่วมรัก, Example: การสมสู่กันของชายกับหญิงเป็นเรื่องธรรมดา, Thai definition: การอยู่ร่วมกันเสมือนผัวเมีย, การอยู่ร่วมกันอย่างผัวเมีย, การสู่สม ก็ว่า
กามกิจ[N] sexual intercourse, Example: ผู้ที่เป็นพระสงฆ์มีข้อห้าม คือห้ามกระทำกามกิจ, Thai definition: การร่วมประเวณี
เมถุน[N] sexual intercourse, See also: carnality, Syn. การร่วมประเวณี, การร่วมสังวาส, Example: เจ้าอาวาสกล่าวหาว่าพระครูรูปนี้เสพเมถุนกับภรรยาตนเอง, Notes: (บาลี)
เพศสัมพันธ์[N] sexual relations, See also: sexual intercourse, having sex, Syn. เซ็กซ์, การร่วมเพศ, Example: โรคเอดส์ติดต่อกันได้โดย 2 ทางใหญ่ๆ คือทางเพศสัมพันธ์และทางเลือด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: sexual intercourse   FR: rapport sexuel [m]
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate   FR: se mettre en concubinage
ความสัมพันธ์ทางเพศ[n. exp.] (khwām samphan thāng phēt) EN: intimacy[ ; sexual intercourse]   FR: relation sexuelle [f]
เมถุน[n.] (mēthun) EN: sexual intercourse ; carnality ; coitus   FR: copulation [f] ; coït [m]
ประเวณี[n.] (prawēnī) EN: sexual intercourse   FR: coït [m] ; copulation [f]
สังวาส[v.] (sangwāt) EN: copulate ; make sexual intercourse   FR: copuler ; avoir un rapport sexuel

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性交[xìng jiāo, ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄠ, ] sexual intercourse, #19,914 [Add to Longdo]
房事[fáng shì, ㄈㄤˊ ㄕˋ, ] sexual intercourse (between married couple), #38,331 [Add to Longdo]
交合[jiāo hé, ㄐㄧㄠ ㄏㄜˊ, ] sexual intercourse; to copulate, #57,052 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
性交[せいこう, seikou] Thai: การมีเพศสัมพันธ์ English: sexual intercourse

Japanese-English: EDICT Dictionary
こます[, komasu] (v5s,vi) (1) to do; to have sexual intercourse; (2) to give; to present; to award [Add to Longdo]
にゃにゃ;にゃんにゃん[, nyanya ; nyannyan] (n,vs) (1) cat meow; miaow; (n) (2) cat; (n,vs) (3) sexual intercourse; making out [Add to Longdo]
ばっくんちょ;ばくんちょ[, bakkuncho ; bakuncho] (n) (1) (sl) eating in one bite; (2) sexual intercourse [Add to Longdo]
まぐわう[, maguwau] (v5u,vi) (from 目合ひ; まぐわい) to have sexual intercourse [Add to Longdo]
セックス[, sekkusu] (n,vs) sexual intercourse; (P) [Add to Longdo]
義理マン;義理まん[ぎりマン(義理マン);ぎりまん(義理まん), giri man ( giri man ); giriman ( giri man )] (n) (sl) sexual intercourse permitted (by a woman) due to a sense of obligation (rather than desire) [Add to Longdo]
契り[ちぎり, chigiri] (n) (1) pledge; vow; promise; (2) (of a man and woman) having sexual relations; having sexual intercourse; (3) destiny; fate; karma [Add to Longdo]
契る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (arch) to pledge; to promise; to swear; (2) to have sexual intercourse (esp. between husband and wife); to share a bed [Add to Longdo]
遣る[やる, yaru] (v5r,vt) (1) (uk) (col) to do; (2) (often 犯る) to have sexual intercourse; (3) (often 殺る) to kill; (4) to give (to inferiors, animals, etc.); (aux-v) (5) to do for (inferiors); (6) (See 使いにやる) to send (e.g. somebody somewhere); to dispatch (e.g. letter) (despatch); (7) to move (something to); to row (a boat); (8) (used in place of other verb) to have (eat, drink, smoke); to study; to run or operate (a restaurant); (P) [Add to Longdo]
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intercourse \In"ter*course\, n. [Formerly entercourse, OF.
   entrecours commerce, exchange, F. entrecours a reciprocal
   right on neighboring lands, L. intercursus a running between,
   fr. intercurrere to run between. See {Inter-}, and {Course}.]
   1. A commingling; intimate connection or dealings between
    persons or nations, as in common affairs and civilities,
    in correspondence or trade; communication; commerce;
    especially, interchange of thought and feeling;
    association; communion.
    [1913 Webster]
 
       This sweet intercourse
       Of looks and smiles.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Same as {sexual intercourse}.
    [PJC]
 
   {Sexual intercourse}, sexual or carnal connection; coition;
    copulation, especially between humans.
 
   Syn: Communication; connection; commerce; communion;
     fellowship; familiarity; acquaintance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sexual intercourse
   n 1: the act of sexual procreation between a man and a woman;
      the man's penis is inserted into the woman's vagina and
      excited until orgasm and ejaculation occur [syn: {sexual
      intercourse}, {intercourse}, {sex act}, {copulation},
      {coitus}, {coition}, {sexual congress}, {congress}, {sexual
      relation}, {relation}, {carnal knowledge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top