Search result for

(63 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -連-, *連*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
れて行く[つれていく, tsureteiku] (vt) พา(คน)ไป
[rengou] สหพันธ์ สหภาพ
[れんきゅう, renkyuu] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน
[れんきゅう, renkyuu] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน
絡先[れんらくさき, renrakusaki] (n ) สถานที่ติดต่อ (รวมถึงเบอร์โทรศัพท์)
続殺人[れんぞくさつじん, renzokusatsujin] (n ) ฆาตกรฆ่าต่อเนื่อง , See also: S. serial murders,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อ English: connection
[れんらく, renraku] Thai: การเชื่อมต่อ English: junction (vs)
[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อสื่อสาร
[れんりつ, renritsu] Thai: พันธมิตร
れる[つれる, tsureru] Thai: นำไป English: to lead
れる[つれる, tsureru] Thai: พาคนใดคนหนึ่งไปสถานที่แห่งหนึ่ง English: to take (a person)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[連, lián, ㄌㄧㄢˊ] to join, to connect; continuous; even
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  車 (chē ㄔㄜ) 
Etymology: [ideographic] A cart 車 moving 辶 goods between cities

Japanese-English: EDICT Dictionary
[むらじ, muraji] (n) (arch) Muraji (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to seventh highest of eight) [Add to Longdo]
;嗹[れん, ren] (n) (1) ream (of paper); (2) ( only) stanza; verse; (3) ( only) (taxonomical) tribe; party; company; group; (4) ( only) (abbr) (See 勝式) quinella; quiniela [Add to Longdo]
なり[つらなり, tsuranari] (n) series (of something); range (e.g. of mountains) [Add to Longdo]
なる(P);列なる[つらなる, tsuranaru] (v5r,vi) to extend; to stretch out; to stand in a row; (P) [Add to Longdo]
ねる(P);列ねる[つらねる, tsuraneru] (v1,vt) (1) to line up; to put in a row; (2) (See 名をねる・なをつらねる,袂をねる・たもとをつらねる) to add (to a group); to accept (as a member of an organization, etc.); to join (e.g. a list); (3) (See 美辞麗句をねる・びじれいくをつらねる,書きねる・かきつらねる) to link; to put together; to string together (e.g. compliments); to enumerate; (4) to take along with; to bring with; (P) [Add to Longdo]
[つるむ, tsurumu] (v5m,vi) to go with (a companion); to hang out with [Add to Longdo]
[つれ, tsure] (n,vs) companion; company; (P) [Add to Longdo]
れしょん;れション[つれしょん(れしょん);つれション(れション), tsureshon ( tsure shon ); tsure shon ( tsure shon )] (n,vs) (vulg) (abbr) (See れ小便) going to the bathroom in a group; going off to urinate together [Add to Longdo]
れて[つれて, tsurete] (conj,exp) as; in proportion to [Add to Longdo]
れて行く(P);れていく[つれていく, tsureteiku] (v5k-s) to take someone (of lower status) along; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
その後も週三回のペースで酔っ払い、そのつど違う男をれてくる。And after that she, at a pace of three times a week, gets drunk and at those times brings back a different man.
どうせ、妙子さんが怖がって、有利さんも道れにしようとしたんでしょ。I'm sure Taeko was scared and tried to get Yuri to go along with her.
むやみに自殺を否定しようとは思いませんが、親が子どもを道れにするのはぜったいにやめてほしい、と思います。I don't intend to flatly reject suicide but I really wish parents would not make their children join in with them.
もし音信不通になったら警察に絡してね。If I drop out of contact, let the police know, OK?
安倍内閣は、自由民主党、公明党を与党とする立内閣である。The Abe Cabinet is a coalition Cabinet where the Liberal Democratic Party and New Komei Party form the government.
勤務時間内で余裕のある時にはIP関の勉強などができます。You can study IP related material during work hours when you have time to spare.
今日の授業は立不等式の続きです。昨日と同じくxとyにする領域で表してみましょう。Today's class continues with inequalities. Like yesterday try to display the domains in x and y.
政治学とは何か。「セイジ」から、人々は、まず、ジャーナリズムを賑わす政治的事件を想するでしょう。What is political science? From the "political" people will probably first associate it with the political incidents that enliven journalism.
先生も休をエンジョイしたかったが、どっかの6人組みの補習やら準備やらで休無かったぞ!I also wanted to enjoy the break but thanks to preparation and supplementary lessons for a certain six-man I got none!
彼女は嫌がる子供を宥め賺して歯医者にれて行った。She coaxed and wheedled her unwilling child into going to the dentist with her

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] surname Lian; even; as; join; to link; successively [Add to Longdo]
连串[lián chuàn, ㄌㄧㄢˊ ㄔㄨㄢˋ, / ] repeated; a series of (accidents) [Add to Longdo]
连任[lián rèn, ㄌㄧㄢˊ ㄖㄣˋ, / ] continue in (a political) office; serve for another term of office [Add to Longdo]
连系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, / ] same as 聯繫|联系; connection; contact; relation; (in) touch (with); to integrate; to link [Add to Longdo]
连系词[lián xì cí, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ ㄘˊ, / ] copula (grammar, functions like an equals sign) [Add to Longdo]
连南瑶族自治县[Lián nán Yáo zú zì zhì xiàn, ㄌㄧㄢˊ ㄋㄢˊ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Liannan Yao autonomous county in Qingyuan 清远, Guangdong [Add to Longdo]
连南县[Lián nán xiàn, ㄌㄧㄢˊ ㄋㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Liannan Yaozu autonomous county in Qingyuan 清远, Guangdong [Add to Longdo]
连同[lián tóng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] together with; along with [Add to Longdo]
连坐[lián zuò, ㄌㄧㄢˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] to implicate and punish also the criminal's associates [Add to Longdo]
连城[Lián chéng, ㄌㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] Liancheng county level city in Longyan 龍岩|龙岩, Fujian [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[れんけい, renkei] linking (vs) [Add to Longdo]
係編集[れんけいへんしゅう, renkeihenshuu] linkage editing [Add to Longdo]
係編集プログラム[れんけいへんしゅうプログラム, renkeihenshuu puroguramu] linker [Add to Longdo]
[れんけつ, renketsu] link (vs), concatenation, catenation [Add to Longdo]
結リスト[れんけつリスト, renketsu risuto] chained list, linked list [Add to Longdo]
結リスト探索[れんけつリストたんさく, renketsu risuto tansaku] chained list search [Add to Longdo]
結演算子[れんけつえんざんし, renketsuenzanshi] concatenation operator [Add to Longdo]
結型宣言[れんけつがたせんげん, renketsugatasengen] link type declaration [Add to Longdo]
結型宣言部分集合[れんけつがたせんげんぶぶんしゅうごう, renketsugatasengenbubunshuugou] link type declaration subset [Add to Longdo]
結式[れんけつしき, renketsushiki] concatenation expression [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[れん, ren] Gruppe, Begleitung [Add to Longdo]
なる[つらなる, tsuranaru] in_einer_Reihe_stehen [Add to Longdo]
ねる[つらねる, tsuraneru] verbinden, aneinanderreihen [Add to Longdo]
れる[つれる, tsureru] mitnehmen [Add to Longdo]
[れんけい, renkei] Verbindung, Kontakt [Add to Longdo]
[れんしょう, renshou] Siegesserie [Add to Longdo]
[れんごう, rengou] Vereinigung, Verbindung, Koalition [Add to Longdo]
[れんぽう, renpou] Gebirgskette [Add to Longdo]
[れんたい, rentai] Solidaritaet [Add to Longdo]
帯感[れんたいかん, rentaikan] Solidaritaetsgefuehl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top