ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vitality

V AY0 T AE1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vitality-, *vitality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vitality(n) กำลังกาย, See also: กำลังใจ, ความสามารถในการอยู่รอด, Syn. liveliness;spirit, Ant. lethargy, languor, spiritlessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vitality(ไวแทล'ลิที) n. กำลังกาย, กำลังวังชา, กำลังจิต, ความสามารถในการอยู่รอด, พลังชีวิต, พลังที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำเนินอยู่ได้, Syn. exuberance

English-Thai: Nontri Dictionary
vitality(n) พลัง, กำลังวังชา, พละกำลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vitality๑. สภาพมีชีวิต๒. ความมีชีวิตชีวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vitalityความมีชีวิต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blume's got a bit more spark and vitality than you expected, doesn't he?บลูมมีไฟและหัวใจมากกว่าที่คุณคิด ว่ามั้ย Rushmore (1998)
Uh, restoring vitality and youthfulness.ให้กำลัง ให้ความหนุ่มสาว Table for Fae (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคึกคะนอง(n) impetuousness, See also: vitality, hastiness, obstinacy, violence, Syn. ความคะนอง, Example: การเสียชีวิตของน้องเกิดจากความคึกคะนองของพี่ชาย, Thai Definition: ความลำพองเกินขอบเขต
ความคึกคัก(n) liveliness, See also: vitality, activeness, animation, bustle, briskness, vivacity, Syn. ความมีชีวิตชีวา, ความสนุกสนาน, Example: งานคอนเสิร์ตสร้างความคึกคักให้แก่งานมาก
ความมีชีวิต(n) vitality, See also: living, animation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VITALITY V AY0 T AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vitality (n) vˈaɪtˈælɪtiː (v ai1 t a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生命力[shēng mìng lì, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, ] vitality #10,009 [Add to Longdo]
朝气[zhāo qì, ㄓㄠ ㄑㄧˋ, / ] vitality; dynamism #23,333 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vitalität { f } | Vitalitäten { pl }vitality | vitalities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (1) heart; mind; (n, suf) (2) (See 愛郷心) spirit; vitality; inner strength; (3) (See 二十八宿) Chinese "Heart" constellation (one of the 28 mansions); (4) (arch) friend; (P) #866 [Add to Longdo]
元気[げんき, genki] (adj-na, n) health(y); robust; vigor; vigour; energy; vitality; vim; stamina; spirit; courage; pep; (P) #4,695 [Add to Longdo]
精力[せいりょく, seiryoku] (n) energy; vigor; vigour; vitality; (P) #11,419 [Add to Longdo]
バイタリティー(P);バイタリティ[baitaritei-(P); baitaritei] (n) vitality; (P) [Add to Longdo]
ヴァイタリティ[vaitaritei] (n) vitality [Add to Longdo]
旭日昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant [Add to Longdo]
活気横溢[かっきおういつ, kakkiouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient [Add to Longdo]
活動力[かつどうりょく, katsudouryoku] (n) energy; vitality [Add to Longdo]
活溌溌地;活発発地[かっぱつはっち;かっぱつぱっち, kappatsuhacchi ; kappatsupacchi] (n, adj-no, adj-na) being full of vitality (energy); vigorous and in high spirits [Add to Longdo]
活力[かつりょく, katsuryoku] (n) vitality; energy; dynamism; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vitality \Vi*tal"i*ty\ (?; 277), n. [L. vitalitas: cf. F.
   vitalit['e].]
   The quality or state of being vital; the principle of life;
   vital force; animation; as, the vitality of eggs or vegetable
   seeds; the vitality of an enterprise.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vitality
   n 1: an energetic style [syn: {vitality}, {verve}]
   2: a healthy capacity for vigorous activity; "jogging works off
     my excess energy"; "he seemed full of vim and vigor" [syn:
     {energy}, {vim}, {vitality}]
   3: (biology) a hypothetical force (not physical or chemical)
     once thought by Henri Bergson to cause the evolution and
     development of organisms [syn: {life force}, {vital force},
     {vitality}, {elan vital}]
   4: the property of being able to survive and grow; "the vitality
     of a seed" [syn: {animation}, {vitality}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top