ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vitality

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vitality-, *vitality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vitality(n) กำลังกาย, See also: กำลังใจ, ความสามารถในการอยู่รอด, Syn. liveliness;spirit, Ant. lethargy, languor, spiritlessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vitality(ไวแทล'ลิที) n. กำลังกาย, กำลังวังชา, กำลังจิต, ความสามารถในการอยู่รอด, พลังชีวิต, พลังที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำเนินอยู่ได้, Syn. exuberance

English-Thai: Nontri Dictionary
vitality(n) พลัง, กำลังวังชา, พละกำลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vitality๑. สภาพมีชีวิต๒. ความมีชีวิตชีวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vitalityความมีชีวิต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cold weather endurance is vital to building a successful sled team.การทนทานต่ออากาศหนาว เป็นสิ่งสำคัญ ต่อความสำเร็จของทีมสเลด Cool Runnings (1993)
Her vital signs are stable.อาการคงที่ Heat (1995)
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้ Rebecca (1940)
Perhaps there's some vital evidence eluding us.บางที่มันอาจจะมีหลักฐานที่มีชีวิต หลบลีกเราอยู่ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Everyone who's died gave him vital information about one of you.ทุกคนที่ตายไป เป็นคนให้มูลที่สำคัญของพวกคุณ Clue (1985)
Now, I've severed all the vital organs in this one.ผมลองเอาอวัยวะสำคัญๆออกมาหมด Day of the Dead (1985)
Vital signs are good.สัญญาณชีวิตปกติ The Truman Show (1998)
Check his vitals every 15.ตรวจชีพจรเขาทุก 15 นาที City of Angels (1998)
Blume's got a bit more spark and vitality than you expected, doesn't he?บลูมมีไฟและหัวใจมากกว่าที่คุณคิด ว่ามั้ย Rushmore (1998)
Reform is vital for my country's survival.การปฎิรูป เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการอยู่รอดของประเทศของฉัน Anna and the King (1999)
I do admire a man with your... vitality.ฉันนิยมผู้ชาย... ...ที่แข็งขัน The Legend of Bagger Vance (2000)
"In order to ensure the continued strength and vitality,ยุทโธปกรณ์ของฝ่ายสัมพันธมิตรสำเร็จ Malèna (2000)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคึกคะนอง(n) impetuousness, See also: vitality, hastiness, obstinacy, violence, Syn. ความคะนอง, Example: การเสียชีวิตของน้องเกิดจากความคึกคะนองของพี่ชาย, Thai Definition: ความลำพองเกินขอบเขต
ความคึกคัก(n) liveliness, See also: vitality, activeness, animation, bustle, briskness, vivacity, Syn. ความมีชีวิตชีวา, ความสนุกสนาน, Example: งานคอนเสิร์ตสร้างความคึกคักให้แก่งานมาก
ความมีชีวิต(n) vitality, See also: living, animation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
vitality

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vitality

WordNet (3.0)
vitality(n) an energetic style, Syn. verve
animation(n) the property of being able to survive and grow, Syn. vitality
energy(n) a healthy capacity for vigorous activity, Syn. vitality, vim

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Vitality

n. [ L. vitalitas: cf. F. vitalité. ] The quality or state of being vital; the principle of life; vital force; animation; as, the vitality of eggs or vegetable seeds; the vitality of an enterprise. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生命力[shēng mìng lì, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧˋ,   ] vitality #10,009 [Add to Longdo]
朝气[zhāo qì, ㄓㄠ ㄑㄧˋ,   /  ] vitality; dynamism #23,333 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vitalität { f } | Vitalitäten { pl }vitality | vitalities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (1) heart; mind; (n, suf) (2) (See 愛郷心) spirit; vitality; inner strength; (3) (See 二十八宿) Chinese "Heart" constellation (one of the 28 mansions); (4) (arch) friend; (P) #866 [Add to Longdo]
元気[げんき, genki] (adj-na, n) health(y); robust; vigor; vigour; energy; vitality; vim; stamina; spirit; courage; pep; (P) #4,695 [Add to Longdo]
精力[せいりょく, seiryoku] (n) energy; vigor; vigour; vitality; (P) #11,419 [Add to Longdo]
バイタリティー(P);バイタリティ[baitaritei-(P); baitaritei] (n) vitality; (P) [Add to Longdo]
ヴァイタリティ[vaitaritei] (n) vitality [Add to Longdo]
旭日昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant [Add to Longdo]
活気横溢[かっきおういつ, kakkiouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient [Add to Longdo]
活動力[かつどうりょく, katsudouryoku] (n) energy; vitality [Add to Longdo]
活溌溌地;活発発地[かっぱつはっち;かっぱつぱっち, kappatsuhacchi ; kappatsupacchi] (n, adj-no, adj-na) being full of vitality (energy); vigorous and in high spirits [Add to Longdo]
活力[かつりょく, katsuryoku] (n) vitality; energy; dynamism; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top