ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

培训

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -培训-, *培训*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
培训[péi xùn, ㄆㄟˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] to cultivate; to train; training, #1,212 [Add to Longdo]
通识培训[tōng shí péi xùn, ㄊㄨㄥ ㄕˊ ㄆㄟˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] general culture [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, I'm training to be something they call an occupational therapist.[CN] 是的 我在接受他们称之为职业治疗师的培训 Lilith (1964)
I thought orthopedics called for specialized training.[CN] 我以为骨科需要特别的培训 The Naked Kiss (1964)
Forget about self-management or the investments we have to make for retraining.[CN] 都丢掉那些管理和投资吧 我们需要重新培训 Le Grand Amour (1969)
And that you said that you'd been training to be a doctor before the war?[CN] ... - 而你告诉他,大战前 你在接受培训成为一名医生? 10 Rillington Place (1971)
But don't forget, local management training is also part of our program.[CN] 当然我们也开展培训 当地技术人员的工作 State of Siege (1972)
You're easily trained.[CN] 你很容易培训 Uden en trævl (1968)
She's been training out at the hospital.[CN] 正在医院受培训 Giant (1956)
I wanna tell you that the reason for my success as a sergeant is due primarily to my previous training in the Corn Belt Loan and Trust Company.[CN] 我作为一个士兵成功的原因, 主要归功于我在康贝尔特 信贷公司以前接受的培训 The Best Years of Our Lives (1946)
Maybe you could take me along, though I have no special training.[CN] 带上我一起吧? 你们应该有无需特殊培训的岗位吧? Gentlemen of Fortune (1971)
Power to use against us... with the army the Pentagon trains... and the tanks that Wall Street sells.[CN] 用来对付我们... 用来运送五角大楼培训 的军警... 和华尔街卖出的坦克 The Ugly American (1963)
Did you not tell Evans that you had been doing training in medical matters before the war and that you stopped the training because of an accident?[CN] 你有没有告诉埃文斯先生, 说你在战前接受 医疗方面的培训,然后因为一场车祸 培训终止? 10 Rillington Place (1971)
For example, training flaws or apprentices that do improper work or... Excuse me.[CN] 比方说 培训瑕疵 或学徒工作不合适 稍等一下 Lehrmädchen-Report (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top