Search result for

eject

(85 entries)
(0.0686 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eject-, *eject*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eject[VT] ขับไล่ (ออกจากตำแหน่งหรือสถานที่), See also: ไล่ออก, Syn. dismiss, expel, drive out
eject[VT] ดันออกมา, See also: ผลักออก, Syn. evict, expel, throw out
eject[VI] ดีดตัวออกจากเครื่องบิน (ขณะฉกเฉิน)
ejector[N] เครื่องขับออก, See also: เครื่องดีดออก, เครื่องพ่น
ejection[N] การขับออกมา, See also: การไล่ออก, การพุ่งออก, การดีดออก, Syn. banishment, exile, expulsion
eject from[PHRV] ดีดตัวออกจาก, See also: เด้งออกมาจาก
eject from[PHRV] ขับออก, See also: ไล่ออก, Syn. throw out
ejection seat[N] ที่นั่งคนขับเครื่องบินที่ดีดตัวออกได้ในขณะฉุกเฉิน, Syn. ejector seat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eject(อีเจคทฺ') {ejected,ejecting,ejects} vt. ขับออก,ขับไล่,ขว้างออก,พ่น,เป่า,พุ่ง. vi. ดีดตัวออกจากเครื่องบิน, See also: ejection n. ดูeject ejective adj. ดูeject ejector n. ดูeject
deject(ดิเจค'ทะ) n., (pl. อุจจาระ,มูล,สิ่งที่ขับออกมา
dejected(ดิเจค'ทิด) adj. หดหู่ใจ,เศร้าซึม., See also: dejectedness n. ดูdejected
dejection(ดิเจค'เชิน) n. ความหดหู่ใจ,ความเศร้าซึม,การขับอุจจาระ,อุจจาระ, Syn. depression
reject(รีเจคทฺ') vt. ปฏิเสธ,ทิ้ง,ไม่ยอมรับ,บอกปัด,อาเจียน,ละทิ้ง,n. สิ่งที่ถูกปฏิเสธหรือบอกปัด, See also: rejectable adj. rejecter n. rejective adj., Syn. rebuff,throw away
rejection(รีเจค'เชิน) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,สิ่งที่ถูกปฏิเสธ,สิ่งที่ถูกละทิ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
eject(vt) ขับออก,ปล่อยไป,ขับไล่,ไล่ไป,เป่า,พ่น
ejection(n) การดีดตัวออก,การปล่อยไป,การไล่ออก,การพุ่งออก
dejected(adj) หดหู่ใจ,สลดใจ,เศร้าใจ
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
reject(vt) ถ่ายออก,ทิ้ง,อาเจียน,บอกปัด,ปฏิเสธ
rejection(n) การปฏิเสธ,การทิ้ง,การบอกปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ejection from the courtการขับไล่ออกนอกศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ejectiveเสียงกักเส้นเสียงลมออก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
ejectmentการฟ้องขับไล่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ejectorอีเจ็กเตอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ejectionหดตัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ejecta...Volcanic Ejecta volume http://en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_Explosivity_Index

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Damage catastrophic. Eject sequence initiated.ความเสียหายขั้นวิกฤติ\ ระบบทำการดีดตัว The Dark Knight (2008)
Eject, Ripcord, eject!ดีดตัว.. ริปคอร์ด.. ดีดตัว.. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
They must have been ejected. You guys have a look around for bones.พวกเขาคงถูกพาออกไปแล้ว พวกแกมองหากระดูกสิ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Ooh, it's the ejector seat.Ooh, it's the ejector seat. Nowhere Boy (2009)
- ... Eject, Williams, eject! - Punching out.ดีดตัว วิลเลียม ดีดตัว สละเครื่อง Terminator Salvation (2009)
Ok, if we eject the core and detonate the blast... could be enough to push us away.เอางี้ ถ้าเราดีดแกนออกแล้วจุดระเบิด แรงระเบิดนั้นจะช่วยส่งเราได้ แต่ผมไม่รับประกันนะ Star Trek (2009)
Eject particle beams.fascicolele ฉีดยา particles. Angels & Demons (2009)
Pilot appears to have been ejected.นักบินทำการดีดตัว Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Transmit the deactivation signal. Eject the entry plug by force.ตัดการควบคม ดีดปลั๊กออกมา Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
It's not recognizing the deactivation signal or the ejection code!มันไม่ตอบรับสัญญาณดีดตัว Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
And the ejection signal?แล้วสัญญานสั่งดีดตัวล่ะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Starting ejection sequence.เริ่มขั้นตอนดีดตัว Bounty Hunters (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอก[V] come out, See also: eject, Syn. ออก, Thai definition: ออก, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกปัด[v.] (bøkpat) EN: reject   FR: rejeter
ห่อเหี่ยว[v.] (høhīo) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable   FR: se sentir découragé ; être abattu
หดหู่[v.] (hothū) EN: depress ; deject ; be dispirit   FR: être déprimé ; être découragé
จ๋อย[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected   
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate   FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
คำฟ้องตกไป[n. exp.] (khamføng tokpai) EN: charge ejected   FR: accusation rejetée [f]
ขับ [v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off   FR: expulser ; éjecter ; propulser
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban   FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
คัดค้านคำกล่าวหา[v. exp.] (khatkhān kham klāohā) EN: reject an accusation   
คัดทิ้ง[n. exp.] (khat thing) EN: reject   

CMU English Pronouncing Dictionary
EJECT    IH0 JH EH1 K T
EJECTED    IH0 JH EH1 K T AH0 D
EJECTION    IH0 JH EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eject    (v) (i1 jh e1 k t)
ejects    (v) (i1 jh e1 k t s)
ejected    (v) (i1 jh e1 k t i d)
ejector    (n) (i1 jh e1 k t @ r)
ejecting    (v) (i1 jh e1 k t i ng)
ejection    (n) (i1 jh e1 k sh @ n)
ejectors    (n) (i1 jh e1 k t @ z)
ejections    (n) (i1 jh e1 k sh @ n z)
ejector-seat    (n) - (i1 jh e1 k t @ - s ii t)
ejector-seats    (n) - (i1 jh e1 k t @ - s ii t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswurftaste {f}eject button [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]
げんなり;ゲンナリ[, gennari ; gennari] (adv,vs) wearily; dejectedly [Add to Longdo]
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
しょぼん[, shobon] (adv-to) (on-mim) (See しょんぼり) down-hearted; dejected [Add to Longdo]
どっぴゅ[, doppyu] (adv,adv-to) (on-mim) sound of something being powerfully ejected [Add to Longdo]
びしっと[, bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]
びしり[, bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well). [Add to Longdo]
イジェクト[, ijiekuto] (n,vs) {comp} eject [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹射座椅[tán shè zuò yǐ, ㄊㄢˊ ㄕㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ, / ] ejection seat [Add to Longdo]
弹射座舱[tán shè zuò cāng, ㄊㄢˊ ㄕㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄘㄤ, / ] ejection capsule (cabin) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イジェクト[いじえくと, ijiekuto] eject (vs) [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]
雑音除去[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection [Add to Longdo]
取り出しボタン[とりだしボタン, toridashi botan] load, eject button [Add to Longdo]
同相分除去[どうそうぶんじょきょ, dousoubunjokyo] common mode rejection [Add to Longdo]
排出[はいしゅつ, haishutsu] eject (vs) [Add to Longdo]
非常用取り出しホール[ひじょうようとりだしホール, hijouyoutoridashi ho-ru] emergency eject hole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eject \E*ject"\, v. t. [imp. & p. p. {Ejected}; p. pr. & vb. n.
   {Ejecting}.] [L. ejectus, p. p. of ejicere; e out + jacere to
   throw. See {Jet} a shooting forth.]
   1. To expel; to dismiss; to cast forth; to thrust or drive
    out; to discharge; as, to eject a person from a room; to
    eject a traitor from the country; to eject words from the
    language. "Eyes ejecting flame." --H. Brooke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To cast out; to evict; to dispossess; as, to eject
    tenants from an estate.
 
   Syn: To expel; banish; drive out; discharge; oust; evict;
     dislodge; extrude; void.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eject \E"ject\, n. [See {Eject}, v. t.] (Philos.)
   An object that is a conscious or living object, and hence not
   a direct object, but an inferred object or act of a subject,
   not myself; -- a term invented by W. K. Clifford.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eject
   v 1: put out or expel from a place; "The unruly student was
      excluded from the game" [syn: {eject}, {chuck out},
      {exclude}, {turf out}, {boot out}, {turn out}]
   2: eliminate (a substance); "combustion products are exhausted
     in the engine"; "the plant releases a gas" [syn: {exhaust},
     {discharge}, {expel}, {eject}, {release}]
   3: leave an aircraft rapidly, using an ejection seat or capsule
   4: cause to come out in a squirt; "the boy squirted water at his
     little sister" [syn: {squirt}, {force out}, {squeeze out},
     {eject}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top