ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eject

IH0 JH EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eject-, *eject*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eject(vt) ขับไล่ (ออกจากตำแหน่งหรือสถานที่), See also: ไล่ออก, Syn. dismiss, expel, drive out
eject(vt) ดันออกมา, See also: ผลักออก, Syn. evict, expel, throw out
eject(vi) ดีดตัวออกจากเครื่องบิน (ขณะฉกเฉิน)
ejector(n) เครื่องขับออก, See also: เครื่องดีดออก, เครื่องพ่น
ejection(n) การขับออกมา, See also: การไล่ออก, การพุ่งออก, การดีดออก, Syn. banishment, exile, expulsion
eject from(phrv) ดีดตัวออกจาก, See also: เด้งออกมาจาก
eject from(phrv) ขับออก, See also: ไล่ออก, Syn. throw out
ejection seat(n) ที่นั่งคนขับเครื่องบินที่ดีดตัวออกได้ในขณะฉุกเฉิน, Syn. ejector seat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eject(อีเจคทฺ') { ejected, ejecting, ejects } vt. ขับออก, ขับไล่, ขว้างออก, พ่น, เป่า, พุ่ง. vi. ดีดตัวออกจากเครื่องบิน, See also: ejection n. ดูeject ejective adj. ดูeject ejector n. ดูeject
deject(ดิเจค'ทะ) n., (pl. อุจจาระ, มูล, สิ่งที่ขับออกมา
dejected(ดิเจค'ทิด) adj. หดหู่ใจ, เศร้าซึม., See also: dejectedness n. ดูdejected
dejection(ดิเจค'เชิน) n. ความหดหู่ใจ, ความเศร้าซึม, การขับอุจจาระ, อุจจาระ, Syn. depression
reject(รีเจคทฺ') vt. ปฏิเสธ, ทิ้ง, ไม่ยอมรับ, บอกปัด, อาเจียน, ละทิ้ง, n. สิ่งที่ถูกปฏิเสธหรือบอกปัด, See also: rejectable adj. rejecter n. rejective adj., Syn. rebuff, throw away
rejection(รีเจค'เชิน) n. การปฏิเสธ, การบอกปัด, สิ่งที่ถูกปฏิเสธ, สิ่งที่ถูกละทิ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
eject(vt) ขับออก, ปล่อยไป, ขับไล่, ไล่ไป, เป่า, พ่น
ejection(n) การดีดตัวออก, การปล่อยไป, การไล่ออก, การพุ่งออก
dejected(adj) หดหู่ใจ, สลดใจ, เศร้าใจ
dejection(n) ความหดหู่ใจ, ความเศร้าใจ, ความสลดใจ
reject(vt) ถ่ายออก, ทิ้ง, อาเจียน, บอกปัด, ปฏิเสธ
rejection(n) การปฏิเสธ, การทิ้ง, การบอกปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ejection from the courtการขับไล่ออกนอกศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ejectiveเสียงกักเส้นเสียงลมออก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
ejectmentการฟ้องขับไล่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ejectorอีเจ็กเตอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ejectionหดตัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ejecta...Volcanic Ejecta volume http://en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_Explosivity_Index

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eject the mag.ดันแม็กออก Underworld (2003)
Push that, it will eject the magazine.กดแล้วมันจะปลดแม๊คออกมา Pilot: Part 2 (2004)
Damage catastrophic. Eject sequence initiated.ความเสียหายขั้นวิกฤติ\ ระบบทำการดีดตัว The Dark Knight (2008)
Ok, if we eject the core and detonate the blast... could be enough to push us away.เอางี้ ถ้าเราดีดแกนออกแล้วจุดระเบิด แรงระเบิดนั้นจะช่วยส่งเราได้ แต่ผมไม่รับประกันนะ Star Trek (2009)
Eject particle beams.fascicolele ฉีดยา particles. Angels & Demons (2009)
Transmit the deactivation signal. Eject the entry plug by force.ตัดการควบคม ดีดปลั๊กออกมา Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Eject them!ต้านไว้ From Up on Poppy Hill (2011)
You can't aim it, and two, it'll eject a shell casing right into your face.นายจะไม่สามารถเล็งได้ และปลอกกระสุนมันก็จะเด้งใส่หน้านาย Pilot (2011)
So the pressure of your punch ejects the stakes.แรงจากการชกจะทำให้ไม้ดีดตัวออกมา Smells Like Teen Spirit (2011)
OH, GO ON THEN, EJECT ME.คิดเหรอว่าฉันแคร์ Skyfall (2012)
Vickers, I'll eject your module onto that surface.คุณวิคเกอร์สเราจะปล่อยยานชูชีพ Prometheus (2012)
You forcing me to eject you from yet another prom, Hudson?เตะนายออกจากงานเหมือนพรอมปีที่แล้วใช่มั้ย ฮัดสัน Prom-asaurus (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอก(v) come out, See also: eject, Syn. ออก, Thai Definition: ออก, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกปัด[bøkpat] (v) EN: reject  FR: rejeter
ห่อเหี่ยว[høhīo] (v) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable  FR: se sentir découragé ; être abattu
หดหู่[hothū] (v) EN: depress ; deject ; be dispirit  FR: être déprimé ; être découragé
จ๋อย[jǿi] (adj) EN: disconsolate ; dejected
คาย[khāi] (v) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate  FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
คำฟ้องตกไป[khamføng tokpai] (n, exp) EN: charge ejected  FR: accusation rejetée [ f ]
ขับ[khap] (v) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off  FR: expulser ; éjecter ; propulser
คัดค้าน[khatkhān] (v) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban  FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
คัดค้านคำกล่าวหา[khatkhān kham klāohā] (v, exp) EN: reject an accusation
คัดทิ้ง[khat thing] (n, exp) EN: reject

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EJECT IH0 JH EH1 K T
EJECTS IH0 JH EH1 K T S
EJECTS IH0 JH EH1 K S
EJECTED IH0 JH EH1 K T IH0 D
EJECTING IH0 JH EH1 K T IH0 NG
EJECTION IH0 JH EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eject (v) ˈɪʤˈɛkt (i1 jh e1 k t)
ejects (v) ˈɪʤˈɛkts (i1 jh e1 k t s)
ejected (v) ˈɪʤˈɛktɪd (i1 jh e1 k t i d)
ejector (n) ˈɪʤˈɛktər (i1 jh e1 k t @ r)
ejecting (v) ˈɪʤˈɛktɪŋ (i1 jh e1 k t i ng)
ejection (n) ˈɪʤˈɛkʃən (i1 jh e1 k sh @ n)
ejectors (n) ˈɪʤˈɛktəz (i1 jh e1 k t @ z)
ejections (n) ˈɪʤˈɛkʃənz (i1 jh e1 k sh @ n z)
ejector-seat (n) ˈɪʤˈɛktə-siːt (i1 jh e1 k t @ - s ii t)
ejector-seats (n) ˈɪʤˈɛktə-siːts (i1 jh e1 k t @ - s ii t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹射座椅[tán shè zuò yǐ, ㄊㄢˊ ㄕㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ, / ] ejection seat [Add to Longdo]
弹射座舱[tán shè zuò cāng, ㄊㄢˊ ㄕㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄘㄤ, / ] ejection capsule (cabin) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswurftaste { f }eject button [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
がっかり[gakkari] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp, v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]
げんなり;ゲンナリ[gennari ; gennari] (adv, vs) wearily; dejectedly [Add to Longdo]
しょぼくれる[shobokureru] (v1, vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
しょぼん[shobon] (adv-to) (on-mim) (See しょんぼり) down-hearted; dejected [Add to Longdo]
どっぴゅ[doppyu] (adv, adv-to) (on-mim) sound of something being powerfully ejected [Add to Longdo]
びしっと[bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]
びしり[bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well). [Add to Longdo]
イジェクト[ijiekuto] (n, vs) { comp } eject [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イジェクト[いじえくと, ijiekuto] eject (vs) [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]
雑音除去[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection [Add to Longdo]
取り出しボタン[とりだしボタン, toridashi botan] load, eject button [Add to Longdo]
同相分除去[どうそうぶんじょきょ, dousoubunjokyo] common mode rejection [Add to Longdo]
排出[はいしゅつ, haishutsu] eject (vs) [Add to Longdo]
非常用取り出しホール[ひじょうようとりだしホール, hijouyoutoridashi ho-ru] emergency eject hole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eject \E*ject"\, v. t. [imp. & p. p. {Ejected}; p. pr. & vb. n.
   {Ejecting}.] [L. ejectus, p. p. of ejicere; e out + jacere to
   throw. See {Jet} a shooting forth.]
   1. To expel; to dismiss; to cast forth; to thrust or drive
    out; to discharge; as, to eject a person from a room; to
    eject a traitor from the country; to eject words from the
    language. "Eyes ejecting flame." --H. Brooke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To cast out; to evict; to dispossess; as, to eject
    tenants from an estate.
 
   Syn: To expel; banish; drive out; discharge; oust; evict;
     dislodge; extrude; void.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eject \E"ject\, n. [See {Eject}, v. t.] (Philos.)
   An object that is a conscious or living object, and hence not
   a direct object, but an inferred object or act of a subject,
   not myself; -- a term invented by W. K. Clifford.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eject
   v 1: put out or expel from a place; "The unruly student was
      excluded from the game" [syn: {eject}, {chuck out},
      {exclude}, {turf out}, {boot out}, {turn out}]
   2: eliminate (a substance); "combustion products are exhausted
     in the engine"; "the plant releases a gas" [syn: {exhaust},
     {discharge}, {expel}, {eject}, {release}]
   3: leave an aircraft rapidly, using an ejection seat or capsule
   4: cause to come out in a squirt; "the boy squirted water at his
     little sister" [syn: {squirt}, {force out}, {squeeze out},
     {eject}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top