ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

luxuriance

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luxuriance-, *luxuriance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luxuriance[N] ความอุดมสมบูรณ์, See also: ความหรูหรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
luxuriance(ลักซู' เรียนซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความหรูหรา,ความโอ่อ่า,ความเจริญรุ่งเรือง., See also: luxuriancely adv. luxuriant adj., Syn. richness ###A. barrenness

English-Thai: Nontri Dictionary
luxuriance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความฟุ้งเฟ้อ,ความหรูหรา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luxuriance    (n) lˈʌgʒˈuəʴrɪəʴns (l uh1 g zh u@1 r i@ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú, ㄈㄨˊ, ] luxuriance of vegetation, #14,944 [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] luxuriance of growth, #30,087 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Luxuriance \Lux*u"ri*ance\, n. [Cf. F. luxuriance.]
   The state or quality of being luxuriant; rank, vigorous
   growth; excessive abundance produced by rank growth.
   "Tropical luxuriance." --B. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 luxuriance
   n 1: the property of being lush and abundant and a pleasure to
      the senses [syn: {luxuriance}, {lushness},
      {voluptuousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top