ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revel

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revel-, *revel*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revel(vi) สนุกสนาน, See also: เพลิดเพลิน, ครื้นเครง, Syn. delight, enjoy
revel(vi) อยู่ในงานรื่นเริง, See also: จัดงานรื่นเริง, Syn. celebrate, make merry
revel(n) งานสนุกสนานครื้นเครง, Syn. celebration, party
revelry(n) การเที่ยวหาความสนุกสนาน, Syn. festivity;
revel in(phrv) สนุกสนานมากกับ, See also: สำราญกับ, Syn. riot in
revelation(n) การเปิดเผย, See also: สิ่งที่เปิดเผย, Syn. disclosure, exposure
revelation(n) สิ่งประหลาดที่ถูกเปิดเผย, Syn. discovery, manifestation
revelation(n) การเปิดเผยของพระเจ้า, See also: การแสดงให้เห็นความจริง, Syn. light of truth
revelatory(adj) ซึ่งเผยให้เห็นสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revel(เรฟ'เวิล) vi., n. (การ) ชอบมาก, มีความสุขมาก, หลง, สนุกสนาน, เที่ยวสำมะเลเทเมา, ครึกครื้น, งานสนุกสนานและอึกทึกครึกโครม, See also: reveler n. reveller n. revelment n. revelry n., Syn. delight, festivity, Ant. dislike
revelation(เรฟ'วะเล'เชิน) n. การเปิดเผย, การเปิดเผยของพระเจ้า, See also: revelational adj. revelationist n., Syn. disclosure, news
revelator(เรฟ'วะเลเทอะ) n. ผู้เปิดเผย, ผู้เผย, ผู้แสดงให้เห็น, ผู้แสดงให้เห็นความจริง, See also: revelatory adj.
revelry(เรฟ'เวลรี) n., ความสนุกสนาน, การหาความสำราญ, การเที่ยวสำมะเลเทเมา, Syn. boisterous festivity

English-Thai: Nontri Dictionary
revel(n) ความครึกครื้น, การสนุกสนาน, การหาความสำราญ, การเที่ยวสำมะเลเทเมา
revel(vi) ครึกครื้น, สนุกสนาน, ชอบ, เที่ยวสำมะเลเทเมา
revelation(n) การแสดงให้เห็น, การเปิดเผย, การเผย
revelry(n) ความครึกครื้น, ความสนุกสนาน, การหาความสำราญ, การเที่ยวสำมะเลเทเมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revelationวิวรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
revelation(n) พระคัมภีร์วิวรณ์ เป็นพระคัมภีร์เล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์ใหม่

WordNet (3.0)
revel(n) unrestrained merrymaking, Syn. revelry
revel(v) celebrate noisily, often indulging in drinking; engage in uproarious festivities, Syn. jollify, whoop it up, make merry, racket, make happy, make whoopie, wassail
Revelation(n) the last book of the New Testament; contains visionary descriptions of heaven and of conflicts between good and evil and of the end of the world; attributed to Saint John the Apostle, Syn. Apocalypse, Book of Revelation, Revelation of Saint John the Divine
revelation(n) an enlightening or astonishing disclosure
revelation(n) communication of knowledge to man by a divine or supernatural agency, Syn. divine revelation
reveler(n) a celebrant who shares in a noisy party, Syn. merrymaker, reveller
delight(v) take delight in, Syn. revel, enjoy

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Revel

v. t. [ L. revellere; re- + vellere to pluck, pull. ] To draw back; to retract. [ Obs. ] Harvey. [ 1913 Webster ]

Revel

n. [ OF. revel rebellion, disorder, feast, sport. See Revel, v. i. ] A feast with loose and noisy jollity; riotous festivity or merrymaking; a carousal. [ 1913 Webster ]

This day in mirth and revel to dispend. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Some men ruin . . . their bodies by incessant revels. Rambler. [ 1913 Webster ]


Master of the revels,
Revel master
. Same as Lord of misrule, under Lord.
[ 1913 Webster ]

Revel

n. (Arch.) See Reveal. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Revel

v. i. [ imp. & p. p. Reveled r Revelled; p. pr. & vb. n. Reveling or Revelling. ] [ OF. reveler to revolt, rebel, make merry, fr. L. rebellare. See Rebel. ] 1. To feast in a riotous manner; to carouse; to act the bacchanalian; to make merry. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To move playfully; to indulge without restraint. “Where joy most revels.” Shak. [ 1913 Webster ]

Revelate

v. t. [ L. revelatus, p. p. of revelare to reveal. ] To reveal. [ Obs. ] Frith. Barnes. [ 1913 Webster ]

Revelation

n. [ F. révélation, L. revelatio. See Reveal. ] 1. The act of revealing, disclosing, or discovering to others what was before unknown to them. [ 1913 Webster ]

2. That which is revealed. [ 1913 Webster ]

3. (Theol.) (a) The act of revealing divine truth. (b) That which is revealed by God to man; esp., the Bible. [ 1913 Webster ]

By revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. Eph. iii. 3. [ 1913 Webster ]

4. Specifically, the last book of the sacred canon, containing the prophecies of St. John; the Apocalypse or Book of Revelation or The Revelation of Saint John. [ 1913 Webster ]

Revelator

n. [ L. ] One who makes a revelation; a revealer. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Reveler

n. [ Written also reveller. ] One who revels. “Moonshine revelers.” Shak. [ 1913 Webster ]

Revellent

a. [ L. revellens, p. pr. of revellere. See Revel, v. t. ] Causing revulsion; revulsive. -- n. (Med.) A revulsive medicine. [ 1913 Webster ]

Revelment

n. The act of reveling. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Radio: "Comanche" by The Revels ][ วิทยุ: "เผ่า" โดยสำมะเลเทเมา ] Pulp Fiction (1994)
No, it's more of a fifth date kind of revelation.เปล่าๆมัน เหมือนกับเป็นการเดทครั้งที่ 5 แล้วนะ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Stop praying and revel with me, Aramis.หยุดสวดมนต์มาฉลองกันดีกว่า The Man in the Iron Mask (1998)
This revelation is disturbing to an institution that prides itself on propriety.ซึ่งเป็นการสร้าง ความเสื่อมเสียต่อสถาบัน... ที่ภาคภูมิใจในกฎระเบียบ Mona Lisa Smile (2003)
"..which burneth with fire and brimstone". Revelation 21 :8.ซึ่งเต็มไปด้วยไฟและกำมะถัน Revelation 21 : 21 Grams (2003)
"As many as I love, I rebuke and chasten". Revelation 3:19."และเท่ากับที่ะเรารักเราจะตักเตือนและลงโทษ" Revelation 3: 21 Grams (2003)
You want 'Revelations' engraved in gold and angels trumpeting down from heaven.นายต้องการให้มีแสงสีทองส่องมาจากสวรรค์แล้วก็ให้มีนางฟ้ามาเล่นดนตรีให้ฟังด้วยไหมละ Latter Days (2003)
One of the first stories that Jane came up with was the revelation that most of the milk in the state of Florida and throughout much of the country was adulterated with the effects of bovine growth hormone with Monsanto I didn't realize how effectively a corporationข่าวเรื่องแรก ๆ ที่เจนขุดคุ้ย คือการเปิดโปงว่านมส่วนใหญ่ ในรัฐฟลอริดา The Corporation (2003)
Because you see, a few months ago, I was having my semiannual haircut and I had the strangest revelation.เมื่อหลายเดืนดก่อน ตอนที่ผมตัดผมอยู่ ผมก็ได้ความคิดที่แปลก Charlie and the Chocolate Factory (2005)
But there're revels who refuse to make that tradeแต่ก็ยังคงมีพวกปฏิเสธความจริง ที่ไม่ยอมเอาตัวเข้าเสี่ยง Æon Flux (2005)
It seems to be a composite of prophesies from the Bible, from Daniel, from Revelation, whereby the time of the Antichrist is heralded by the Jews returning to Israel.มันเหมือนกับการรวมคำทำนาย จากคัมภีร์ไบเบิล, จากเดเมียน, จากพระผู้เป็นเจ้า จำกว่าจะถึงเวลาที่พวกยิวจะกลับมาที่อิสราเอล The Omen (2006)
Revelation 13:ตอนที่สิบสาม "และฉันยืนอยู่บนทะเลทราย The Omen (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revelHe revels in soccer.
revelHis extensive knowledge of music was a revelation to us.
revelIt is a toss-up whether to drink sake or whiskey, too much of either results equally in drunken revelry.
revelIt was a revelation to me.
revelThe girls reveled in dancing.
revelThe party ended up with great revelry.
revelThey reveled in the success of their sales.
revelWhat a revelation!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำราญ(v) revel, See also: live it up, make merry, carouse, Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม, เกษมสำราญ, Ant. ทุกข์โศก, Example: พอได้เป็นแชมเปี้ยน เขาก็ลืมตนสำราญอยู่ในวงสุรานารี, Thai Definition: มีความสุขมักเป็นเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
การเผย(n) revelation, See also: uncovering, disclosure, opening, exposure, propagation, spread, dissemination, unveiling, Syn. การเปิดเผย, การประกาศ, Example: การเผยของนายกรัฐมนตรีต่อผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเศรษกิจของไทยว่าจะดีขึ้นในปีหน้า ทำให้ประชาชนมีกำลังใจดีขึ้น, Thai Definition: การขยายออก, การแย้มออก
เฮฮา(v) revel, See also: roister, enjoy oneself in a boisterous manner, Syn. ครื้นเครง, Example: ผู้ร่วมงานกำลังเฮฮากันด้วยความบันเทิงเต็มที่, Thai Definition: อาการแสดงความสนุกสนานครึกครื้น
สำเริงสำราญ(v) revel, See also: live it up, make merry, carouse, Syn. สำราญ, สำราญใจ, สุขสำราญ, Ant. เศร้า, เศร้าโศก, Example: ภรรยาเห็นเขาสำเริงสำราญอยู่กับหญิงอื่น, Thai Definition: มีความสุขมักเป็นเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
สำเริงสำราญ(v) revel, See also: live it up, make merry, carouse, Syn. สำราญ, สำราญใจ, สุขสำราญ, Ant. เศร้า, เศร้าโศก, Example: ภรรยาเห็นเขาสำเริงสำราญอยู่กับหญิงอื่น, Thai Definition: มีความสุขมักเป็นเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
เฮฮา(v) revel, See also: roister, enjoy oneself in a boisterous manner, Syn. ครื้นเครง, Example: ผู้ร่วมงานกำลังเฮฮากันด้วยความบันเทิงเต็มที่, Thai Definition: อาการแสดงความสนุกสนานครึกครื้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉ[chaē] (v) EN: reveal ; disclose ; show  FR: révéler ; divulguer
แจ้ง[jaēng] (v) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare  FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
ไข[khai] (v) EN: unwind ; unfold ; uncover ; reveal ; explain ; expose  FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
ขยายความลับ[khayāi khwāmlap] (v, exp) EN: divulge a secret ; reveal a secret  FR: divulguer un secret ; révéler un secret
ความรื่นเริง[khwām reūnroēng] (n) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry  FR: gaieté [ f ] ; joie [ f ] ; amusement [ m ] ; enjouement [ m ]
เผย[phoēi] (v) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans  FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
เผยความลับ[phoēi khwāmlap] (v, exp) EN: reveal a secret ; let out a secret  FR: divulguer un secret ; révéler un secret
เผยความลับของทหาร[phoēi khwāmlap khøng thahān] (v, exp) FR: divulguer un secret militaire ; révéler un secret militaire
เปิด[poēt] (v) EN: disclose ; reveal ; give away  FR: révéler ; dévoiler
เปิดเผย[poētphoēi] (v) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; open up ; unmask ; explain ; declare  FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; déclarer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
revel
revell
revels
reveled
reveler
reveles
revelle
revello
revelry
revelers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revel
revels
revelry
revelled
reveller
revellers
revelling
revelries
revelation
revelations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
启示者[qǐ shì zhě, ㄑㄧˇ ㄕˋ ㄓㄜˇ,    /   ] revelator #737,561 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
示し[しめし, shimeshi] (n) discipline; revelation; (P) #1,483 [Add to Longdo]
レベル(P);レブル[reberu (P); reburu] (n) (1) level; (2) rebel; (3) revel; (P) #1,731 [Add to Longdo]
福音[ふくいん, fukuin] (n, adj-no) (1) good news; (2) gospel (teachings or revelations of Jesus Christ); (P) #5,670 [Add to Longdo]
発現[はつげん, hatsugen] (n, vs) (1) revelation; manifestation; appearance; (2) expression (e.g. in molecular biology - protein expression or gene expression) #10,497 [Add to Longdo]
暴露(P);曝露[ばくろ, bakuro] (n, vs) disclosure; exposure; revelation; (P) #11,438 [Add to Longdo]
黙示録[もくしろく, mokushiroku] (n) Revelation (book of the Bible); the Apocalypse #13,922 [Add to Longdo]
啓示[けいじ, keiji] (n, vs) revelation (i.e. divine revelation); (P) #19,916 [Add to Longdo]
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
ヨハネ黙示録[ヨハネもくしろく, yohane mokushiroku] (n) (See 黙示録) the Revelation of St. John the Divine (book of the Bible) [Add to Longdo]
レベレーション[rebere-shon] (n) revelation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top