ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

straight

S T R EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -straight-, *straight*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
straight away|British| ทันทีทันใด, เดี๋ยวนี้ เช่น We should be taking precautions straight away., Syn. right away American

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
straight(adj) ตรง, See also: ไม่โค้ง, ไม่เบี้ยว, Syn. direct, level, right
straight(adj) ถูกต้อง, See also: แม่นยำ, Syn. accurate, correct
straight(adj) ตรงไปตรงมา, See also: ซื่อตรง, เปิดเผย, Syn. candid, truthful
straight(adj) ต่อเนื่อง, See also: ไม่ขาดตอน, Syn. consecutive, continuous
straight(adj) ไม่เจือปน (เครื่องดื่ม), See also: ไม่ผสม, Syn. pure, undiluted, unmixed
straight(adj) เรียบร้อย, See also: มีระเบียบ, Syn. neat, orderly, tidy
straight(adj) สม่ำเสมอ, See also: คงเส้นคงวา, Syn. consistent
straight(adv) โดยตรง, See also: เป็นแนวตรง, Syn. directly
straight(adv) ทันทีทันใด, See also: โดยฉับพลัน, Syn. immediately, at once
straight(adv) ซื่อสัตย์, See also: ตรงไปตรงมา, Syn. candidly, honestly, truthfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
straight(สเทรท) adj., adv., n. (ความ) ตรง, โดยตรง, ตรงแน่ว, ต่อเนื่องกัน, ตรงไปตรงมา, ซื่อตรง, สม่ำเสมอ, ไม่เปลี่ยนแปลง, มีระเบียบ, เรียบร้อย, (เหล้า) ไม่เจือปน, ปกติ, ชอบด้วยกฎหมาย, ดื่มดวด, (ไพ่) เรียงแต้ม, ทันที, ฉับพลัน, -Phr. (straightly off ทันที, ฉับพลัน, โดยตรง)
straight-arm(สเทรท'อาร์ม) vt. ยื่นแขนสกัดฝ่ายตรงข้าม. n. การยื่นแขนสกัดฝ่ายตรงข้าม
straightaway(สเทรท'อเวย์) adj. โดยตรง, เป็นแนวตรง. n. ทางตรง, แนวตรง. adv. ทันที, ฉับพลัน, Syn. directly, immediately
straighten(สเทรท'เทิน) vt., vi. ทำให้ตรง, กลายเป็นตรง, ทำให้เรียบร้อย, ทำให้ดี, กลายเป็นดี. -straightener n.
straightforward(สเทรทฟอร์'เวิร์ด) adj., adv. ตรงไปข้างหน้า, โดยตรง, ไม่อ้อมค้อม, ซื่อตรง, ไม่คดโกง, See also: straightforwardly adv. straightforwardness n., Syn. honest, candid
straightway(สเทรท'เวย์) adv. โดยตรง, ทันที, ฉับพลัน, Syn. straightaway

English-Thai: Nontri Dictionary
straight(adj) ซื่อตรง, ตรง, เป็นระเบียบ, ปกติ, สม่ำเสมอ, ต่อเนื่องกัน
straighten(vt) ทำให้เป็นระเบียบ, ทำให้ตรง, ทำให้เรียบร้อย
straightforward(adj) ตรงไปข้างหน้า, ซื่อตรง, ไม่อ้อมค้อม
straightway(adj) ทันที, ฉับพลัน, โดยตรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
straight angle; flat angleมุมตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
straight eight/sixเครื่องยนต์แปดหรือหกสูบเรียง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
straight electrode; vertical centre electrodeขั้วเชื่อมแนวตั้งร่วมศูนย์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
straight flash weldingการเชื่อมวาบแบบตรง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
straight lineเส้นตรง [ มีความหมายเหมือนกับ line ๒ ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
straight ticketบัตรเลือกตั้งรวมเป็นพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
straight-cut gear; spur gearเฟืองฟันตรง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
straight angleมุมตรง, มุมที่มีขนาด 180 องศา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
straight lineเส้นตรง, เซตของจุด (x, y) ที่สอดคล้องกับสมการ y = a + bx เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงใด ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Straight line methodวิธีเส้นตรง [การบัญชี]
straight pulse waveคลื่นดลเส้นตรง, คลื่นดลที่มีหน้าคลื่นเป็นเส้นตรง เกิดจากแหล่งกำเนิดคลื่นที่เป็นเส้นตรง  เช่น คลื่นน้ำซึ่งเกิดจากการรบกวนผิวน้ำด้วยไม้บรรทัดเพียงครั้งเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
straighten up(vt) กลับตัว (เป็นคนดี)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
March straight outside and wash, or you'll not get a bite to eat.เดินตรงไปข้างนอกและล้าง หรือคุณจะไม่ได้รับกัดกิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ Pinocchio (1940)
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและ แคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน Pinocchio (1940)
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและแคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน Pinocchio (1940)
- But I'm going-- - Straight to the top.แต่ฉันจะ ตรงไปด้านบน Pinocchio (1940)
Yes, of course. I'll phone her at once and we'll get straight down to Manderley.ครับ ผมจะโทรหาหล่อนทันที เเล้วจากนั้นจะตรงไปที่เเมนเดอเลย์เลย Rebecca (1940)
It's all right. I left the office at 8.30 and went straight home and to bed.มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมด ผมออกจากสำนักงานที่ 8.30 และเดินตรงไปที่บ้านและไปที่เตียง 12 Angry Men (1957)
When the ice breaks dive straight in.เมื่อแบ่งน้ำแข็งดำน้ำตรงใน มันอยู่ทางขวามือ Help! (1965)
Hands across the sea, straight up her woollies.ตรงขึ้นกางเกงในเธอ How I Won the War (1967)
Yeah, you walk straight ahead.มี เดินตรงมาเลย Jaws (1975)
He's coming straight for us. Don't screw it up now.มันพุ่งมาหาเราเเล้ว อย่าทําพลาดล่ะ Jaws (1975)
I've been driving for three straight hours.ฉันการขับรถเป็นเวลาสามชั่วโมง ตรง I Spit on Your Grave (1978)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
straightAfter the meeting she headed straight to her desk.
straightAfter three straight late nights at work I feel like I'm drowning in work.
straightA helicopter is able to take off and land straight up and down.
straightAh, I reckon you go straight down this prefectural road ...
straight"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"
straightA ruler helps one to draw a straight line.
straightCould you hold this picture straight for a while?
straightDid you go straight home after school yesterday?
straightDon't bend over the table. Sit up straight.
straightDraw a straight line.
straightDraw a straight line here.
straightGet down to your work straight away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างตรงไปตรงมา(adv) straightforwardly, See also: simple and direct, bluntly, Syn. อย่างไม่อ้อมค้อม, Ant. วกวน, อ้อมค้อม, Example: นักวิจารณ์แสดงข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
เถนตรง(adj) honest, See also: straightforward, forthright, direct, frank, candid, Syn. เถรตรง, ซื่อเกินไป, ตรงเกินไป, Example: ถ้าข้อเท็จจริงไม่ตรงกับเหตุผลพวกเถนตรงก็จะทำลืมข้อเท็จจริงเสีย, Thai Definition: ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักผ่อนผันสั้นยาว, ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา, Notes: (สำนวน)
ยาวเหยียด(adv) straight, See also: directly, in a straight line, Syn. ยาว, Example: เขานอนยาวเหยียดอยู่บนโซฟาหน้าห้องฉัน, Thai Definition: ยาวตรงออกไปเต็มขนาด
ผมม้า(n) bangs, See also: straight hair bobs, fringe, Example: เธอยังไว้ผมม้าเฉียบกริบเหมือนเดิม, Thai Definition: ทรงผมผู้หญิงที่หวีส่วนหนึ่งลงมาปรกหน้าผากราวระดับคิ้ว
เส้นตรง(n) straight line, Syn. ทางตรง, Example: ระยะวัดเป็นเส้นตรงจากกรุงเทพฯ ไปฮ่องกงไม่ถึงพันไมล์
หน้าตรง(adj) straight face, Example: รูปที่ติดบัตรสำคัญต่างๆ ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงทั้งนั้น, Thai Definition: ด้านหน้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แนวตรง(n) straight line, Example: ครีบหลังและครีบทวารช่วยให้ปลาทรงตัวและเคลื่อนที่ไปได้ตามแนวตรง
โผงผาง(adv) outspokenly, See also: straightforwardly, frankly, bluntly, Syn. พูดโพล่ง, พูดตรงไปตรงมา, พูดจาเปิดเผย, Example: ท่านมีนิสัยพูดจาโผงผางตรงไปตรงมาเพราะท่านเคยเป็นทหารมาก่อน, Thai Definition: ลักษณะการพูดตรงๆ ไม่เกรงใจ
มุมตรง(n) straight angle, See also: angle of 180 part of circle, Thai Definition: มุมที่มีขนาด 180 องศา หรือ 2 มุมฉาก
ตามตรง(adv) straightforwardly, See also: truthfully, according to the facts, frankly, bluntly, directly, as a matter of fact, not b, Syn. ตามจริง, Example: เขาบอกเธอตามตรงว่าเขาหลงรักเธอมานานแล้ว, Thai Definition: พูดตามความเป็นจริง, ไม่อ้อมค้อม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรทัด[banthat] (n) EN: line of writing ; straight line ; line  FR: ligne d'écriture [ f ] ; ligne droite [ f ]
ดำรง[damrong] (adj) EN: lasting ; straight ; upright
ดัด[dat] (v) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit  FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดิ่ง[ding] (v) EN: fall down ; plummet ; straight down  FR: chuter
ดิ่ง[ding] (adv) EN: perpendicularly ; vertically ; straight  FR: perpendiculairement ; verticalement
ดิ่งไป[ding pai] (v, exp) EN: go straight
เดินตรงไป[doēn trong pai] (v, exp) EN: go straight ahead ; walk straight on ; keep straight on  FR: aller tout droit ; marcher tout droit
จัด[jat] (v) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage  FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
เก[kē] (adj) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping  FR: de travers ; tordu
ลุ่น[lun] (adj) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque  FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STRAIGHT S T R EY1 T
STRAIGHTS S T R EY1 T S
STRAIGHTEN S T R EY1 T AH0 N
STRAIGHTER S T R EY1 T ER0
STRAIGHTENS S T R EY1 T AH0 N Z
STRAIGHTEDGE S T R EY1 T EH2 JH
STRAIGHTAWAY S T R EY1 T AH0 W EY2
STRAIGHTENED S T R EY1 T AH0 N D
STRAIGHTAWAYS S T R EY1 T AH0 W EY2 Z
STRAIGHTENING S T R EY1 T AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
straight (n) strˈɛɪt (s t r ei1 t)
straights (n) strˈɛɪts (s t r ei1 t s)
straighten (v) strˈɛɪtn (s t r ei1 t n)
straightens (v) strˈɛɪtnz (s t r ei1 t n z)
straightway (a) strˌɛɪtwˈɛɪ (s t r ei2 t w ei1)
straightened (v) strˈɛɪtnd (s t r ei1 t n d)
straightness (n) strˈɛɪtnəs (s t r ei1 t n @ s)
straightening (v) strˈɛɪtnɪŋ (s t r ei1 t n i ng)
straightforward (j) strˌɛɪtfˈɔːwəd (s t r ei2 t f oo1 w @ d)
straightforwardl (a) strˌɛɪtfˈɔːwədliː (s t r ei2 t f oo1 w @ d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一直[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, ] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always, #232 [Add to Longdo]
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, ] straight and stiff; rather (good); quite; very; classifier for guns or machinery, #1,034 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] straight; vertical; frank; directly; straightly; upright, #1,291 [Add to Longdo]
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, / ] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply, #5,378 [Add to Longdo]
直线[zhí xiàn, ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] straight line, #8,182 [Add to Longdo]
直言不讳[zhí yán bù huì, ㄓˊ ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] straight talk, nothing taboo (成语 saw); frank and straightforward; to speak bluntly without euphemism, #26,197 [Add to Longdo]
直爽[zhí shuǎng, ㄓˊ ㄕㄨㄤˇ, ] straightforward; outspoken, #35,145 [Add to Longdo]
爽直[shuǎng zhí, ㄕㄨㄤˇ ㄓˊ, ] straightforward, #76,935 [Add to Longdo]
直尺[zhí chǐ, ㄓˊ ㄔˇ, ] straight ruler, #85,171 [Add to Longdo]
直截[zhí jié, ㄓˊ ㄐㄧㄝˊ, ] straightforward, #123,322 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchgangskühlwasserregler { m } [ techn. ]straight cooling water radiator [Add to Longdo]
Durchgangsventil { n } [ techn. ]straight way valve [Add to Longdo]
Geradstück { n }straight section [Add to Longdo]
Gerade { f } [ math. ]straight line [Add to Longdo]
Richtscheit { n } [ constr. ]straight edge [Add to Longdo]
direkt; unmittelbar { adj } | direkter | am direktesten | direkt aus der Quellestraight | straighter | straightest | straight from the horse's mouth [ fig. ] [Add to Longdo]
geradeausstraight ahead; straight on [Add to Longdo]
klar; rein; unverfälscht { adj } | eine klare Wahl | eine klare Antwort auf eine klare Fragestraight | a straight choice | a straight answer to a straight question [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
いいとも[iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing [Add to Longdo]
しゃきっと;シャキッと[shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish [Add to Longdo]
しゃっきり[shakkiri] (adv) (See しゃきっと, すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk [Add to Longdo]
すっくと[sukkuto] (adv) straight; upright; erect [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv, vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
すとん;ストン[suton ; suton] (adv-to, adv) (1) (on-mim) (with a) thump; (2) (on-mim) (hanging) straight down [Add to Longdo]
ずい;ずいっ[zui ; zuitsu] (adv-to) straightforwardly; readily; without hesitation [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
ずばずば[zubazuba] (adv) (on-mim) straightforwardly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Straight \Straight\, a. [Compar. {Straighter}; superl.
   {Straightest}.] [OE. strei?t, properly p. p. of strecchen to
   stretch, AS. streht, p. p. of streccan to stretch, to extend.
   See {Stretch}.]
   1. Right, in a mathematical sense; passing from one point to
    another by the nearest course; direct; not deviating or
    crooked; as, a straight line or course; a straight piece
    of timber.
    [1913 Webster]
 
       And the crooked shall be made straight. --Isa. xl.
                          4.
    [1913 Webster]
 
       There are many several sorts of crooked lines, but
       there is only one which is straight. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Approximately straight; not much curved; as,
    straight ribs are such as pass from the base of a leaf to
    the apex, with a small curve.
    [1913 Webster]
 
   3. (Card Playing) Composed of cards which constitute a
    regular sequence, as the ace, king, queen, jack, and
    ten-spot; as, a straight hand; a straight flush.
    [1913 Webster]
 
   4. Conforming to justice and rectitude; not deviating from
    truth or fairness; upright; as, straight dealing.
    [1913 Webster]
 
   5. Unmixed; undiluted; as, to take liquor straight. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   6. Making no exceptions or deviations in one's support of the
    organization and candidates of a political party; as, a
    straight Republican; a straight Democrat; also, containing
    the names of all the regularly nominated candidates of a
    party and no others; as, a straight ballot. [Political
    Cant, U.S.]
    [1913 Webster]
 
   {Straight arch} (Arch.), a form of arch in which the intrados
    is straight, but with its joints drawn radially, as in a
    common arch.
 
   {A straight face}, one giving no evidence of merriment or
    other emotion.
 
   {A straight line}. "That which lies evenly between its
    extreme points." --Euclid. "The shortest line between two
    points." --Chauvenet. "A line which has the same direction
    through its whole length." --Newcomb.
 
   {Straight-way valve}, a valve which, when opened widely,
    affords a straight passageway, as for water.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Straight \Straight\, a.
   A variant of {Strait}, a. [Obs. or R.]
   [1913 Webster]
 
      Egypt is a long country, but it is straight, that is to
      say, narrow.               --Sir J.
                          Mandeville.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Straight \Straight\, adv.
   In a straight manner; directly; rightly; forthwith;
   immediately; as, the arrow went straight to the mark.
   "Floating straight." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      I know thy generous temper well;
      Fling but the appearance of dishonor on it,
      It straight takes fire, and mounts into a blaze.
                          --Addison.
   [1913 Webster]
 
      Everything was going on straight.    --W. Black.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Straight \Straight\, n. (Poker)
   A hand of five cards in consecutive order as to value; a
   sequence. When they are of one suit, it is calles straight
   flush.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Straight \Straight\, v. t.
   To straighten. [R.] --A Smith.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 straight
   adv 1: without deviation; "the path leads directly to the lake";
       "went direct to the office" [syn: {directly}, {straight},
       {direct}]
   2: in a forthright manner; candidly or frankly; "he didn't
     answer directly"; "told me straight out"; "came out flat for
     less work and more pay" [syn: {directly}, {flat}, {straight}]
     [ant: {indirectly}]
   3: in a straight line; in a direct course; "the road runs
     straight"
   adj 1: successive (without a break); "sick for five straight
       days" [syn: {straight}, {consecutive}]
   2: having no deviations; "straight lines"; "straight roads
     across the desert"; "straight teeth"; "straight shoulders"
     [ant: {crooked}]
   3: (of hair) having no waves or curls; "her naturally straight
     hair hung long and silky" [ant: {curly}]
   4: erect in posture; "sit straight"; "stood defiantly with
     unbowed back" [syn: {straight}, {unbent}, {unbowed}]
   5: in keeping with the facts; "set the record straight"; "made
     sure the facts were straight in the report"
   6: characterized by honesty and fairness; "straight dealing"; "a
     square deal" [syn: {straight}, {square}] [ant: {corrupt},
     {crooked}]
   7: no longer coiled [syn: {uncoiled}, {straight}] [ant:
     {coiled}]
   8: free from curves or angles; "a straight line" [ant: {curved},
     {curving}]
   9: neatly arranged; not disorderly; "the room is straight now"
   10: not homosexual
   11: accurately fitted; level; "the window frame isn't quite
     true" [syn: {true}, {straight}]
   12: without evasion or compromise; "a square contradiction"; "he
     is not being as straightforward as it appears" [syn:
     {square(a)}, {straightforward}, {straight}]
   13: without water; "took his whiskey neat" [syn: {neat},
     {straight}, {full-strength}]
   14: following a correct or logical method; "straight reasoning"
   15: rigidly conventional or old-fashioned [syn: {square},
     {straight}]
   n 1: a heterosexual person; someone having a sexual orientation
      to persons of the opposite sex [syn: {heterosexual},
      {heterosexual person}, {straight person}, {straight}]
   2: a poker hand with 5 consecutive cards (regardless of suit)
   3: a straight segment of a roadway or racecourse [syn:
     {straightaway}, {straight}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top