ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -練-, *練*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[練, liàn, ㄌㄧㄢˋ] to drill, to exercise; to practice, to train
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  柬 (jiǎn ㄐㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 6,257

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, / ] to practice; to train; to drill; to perfect (one's skill); exercise, #2,231 [Add to Longdo]
训练[xùn liàn, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] drill; exercise; train; training, #980 [Add to Longdo]
教练[jiào liàn, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] instructor; sports coach; trainer, #2,294 [Add to Longdo]
练习[liàn xí, ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ, / ] exercise; drill; practice, #4,515 [Add to Longdo]
熟练[shú liàn, ㄕㄨˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] practiced; proficient; skilled; skillful, #8,124 [Add to Longdo]
演练[yǎn liàn, ㄧㄢˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] drill; practice, #9,205 [Add to Longdo]
排练[pái liàn, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] to rehearse; rehearsal, #11,020 [Add to Longdo]
教练员[jiào liàn yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] sports coach; training personnel, #13,973 [Add to Longdo]
磨练[mó liàn, ㄇㄛˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] to temper oneself; to steel oneself; self-discipline; endurance, #16,144 [Add to Longdo]
练兵[liàn bīng, ㄌㄧㄢˋ ㄅㄧㄥ, / ] to drill troops; army training, #16,709 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
り返し[ねりかえし, nerikaeshi] (n) การนวดใหม่ (ยางรีวอร์ม)
[ねり, neri] (vt ) นวดให้เข้ากัน,ป่น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ねる, neru] Thai: นวดให้เข้ากัน English: to knead
[ねる, neru] Thai: คิดวางแผนงาน English: to work over

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ねり, neri] (n,n-suf) (1) kneading; gloss; tempering; (adj-f,n) (2) paste (e.g. bean paste, mustard paste); (P) [Add to Longdo]
りからし;りがらし;り辛子;り辛し;煉り辛子(oK);煉り芥子(oK)[ねりからし(りからし;り辛子;り辛し;煉り辛子;煉り芥子);ねりがらし(りがらし;り辛子;り辛し;煉り辛子;煉り芥子), nerikarashi ( neri karashi ; neri karashi ; neri tsurashi ; neri karashi ; neri kar] (n) mustard paste; English mustard [Add to Longdo]
り菓子[ねりがし, nerigashi] (n) Japanese sweets made of bean paste [Add to Longdo]
り絹[ねりぎぬ, neriginu] (n) glossy silk [Add to Longdo]
り固める[ねりかためる, nerikatameru] (v1,vt) to harden by kneading [Add to Longdo]
り紅;煉り紅;[ねりべに, neribeni] (n) muddy colored lipstick or rouge [Add to Longdo]
り香;[ねりこう, nerikou] (n) (See 香道) round cake of incense, esp. used in koudou; pastille [Add to Longdo]
り合せる;り合わせる[ねりあわせる, neriawaseru] (v1) to knead together [Add to Longdo]
り糸;[ねりいと, neriito] (n) glossy silk thread (made from raw silk treated in a solution to dissolve the sericin) [Add to Longdo]
り歯磨き;歯磨き;歯磨;煉り歯磨き;煉歯磨[ねりはみがき, nerihamigaki] (n) toothpaste [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I felt utterly out of place among those sophisticated people.ああいう洗された人々の中で、自分はまったく場違いな気がした。
When do you practice the piano?あなたはいつピアノの習をしますか。
You have only to practice everyday.あなたは毎日習しさえすればよい。
Every opportunity is used, and you should do English practice.あらゆる機会を利用して英語の習をすべきである。
Jack of all trades is master of none.あらゆる職業に手を出す者は何の熟工にもなれない。
The museums are full of objects which the most cultivated taste of a period considered beautiful, but which seem to us now worthless.ある時代の最も洗された審美眼によって美しいと考えられたものが美術館にはたくさんあるのだが、それは今の私たちには価値のないものに見えるのである。
To teach Alex, Pepperberg used a special form of training.アレックスを教えるために、ペパーバーグは特別な訓形式を用いた。
Andy must have practiced very hard.アンディは、猛習したにちがいない。
Some species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.いくつかの種は基本の歌に対する何十、いや何百もの変化形をもつ洗されたレパートリーを次第に発展させていく。
Whoo! Today's practice is tough - much harder than usual.ウーッ、今日の習はいつになくハードで辛い。
The guests were waited on by a highly trained team of young staff.お客は十分な訓を受けた若い従業員にサービスを受けた。
After you've had some tea, carry on practising.お茶を飲んだ後は習を続けなさい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like I said, I'Il learn.[JA] 習しないとな Purple Noon (1960)
- I learn quickly.[JA] - 急いで習するさ Purple Noon (1960)
She will not go to the rehearsal.[CN] 她不會去排了. Grand Hotel (1932)
Bigelow at 10:30 is your first tomorrow, the Skin Glow rehearsal at noon then lunch with Falcon and his wife.[CN] 明天你第一件事是10點半去畢格羅 中午做膚光化妝品展示排... 然後和法爾肯夫婦吃午餐 North by Northwest (1959)
While the officers are fighting, who is going to train the old men?[JA] 将校達は全員前線だもの 爺さん達に歩行習させる 指揮官がいないじゃないか Tikhiy Don (1957)
I've been rehearsing her for weeks.[CN] 我已經跟她排了幾個星期了 Applause (1929)
- Don't you mind giving up your country?[JA] - 国に未はないのか? The Spy Who Came In from the Cold (1965)
They're playing it like they don't know each other, but it's an old act any cop could spot, so I listened.[JA] お互いを 知らないふりてる だが熟刑事はそれを見破り 耳を傾ける Kansas City Confidential (1952)
They have rehearsal at eleven.[CN] 11點的時候還要排 Applause (1929)
Coach![CN] 教! No Pain No Gain (2012)
I want a full rehearsal, ballet, full orchestra....[CN] 我想來一次完整的排, 芭蕾舞, 管絃樂隊... . Grand Hotel (1932)
Get him out ofhere, please. Lay him down somewhere.[JA] 習のジャマです どこか隅の方へ Purple Noon (1960)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ねる, neru] kneten, ausbilden, feilen [Add to Longdo]
[れんしゅう, renshuu] Uebung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top