Search result for

thrive

(51 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thrive-, *thrive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thrive[VI] เจริญเติบโตดี, See also: (ต้นไม้) เจริญงอกงาม, Syn. grow
thrive[VI] ประสบความสำเร็จ, See also: เจริญรุ่งเรือง, สำเร็จผล, Syn. advance, succeed
thrive on[PHRV] เติบโตด้วยการกิน (บางสิ่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thrive(ไธรฟว) vi. เจริญ,เติบโต,ก้าวหน้า,งอกงาม,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง., See also: thriving adj., Syn. flourish,wax

English-Thai: Nontri Dictionary
thrive(vi) เจริญ,เติบโต,งอกงาม,สมบูรณ์,เฟื่องฟู,ก้าวหน้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thrive (vi ) เจริญ เติบโต ก้าวหน้า รุ่งเรือง eg. The plants will not thrive unless you water them.
thrive on (vt ) อยากเพลิดเพลินกับสิ่งที่ปกติแล้วถือว่าทำได้ยาก
See also: S. กระสัน (อยากจะทำ),

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And, uh, thrive.และ เจริญเติบโต New Haven Can Wait (2008)
Now, all it wants for the first few days is just a tiny dollop of water, and then you'll find it absolutely thrives.ตอนนี้ทุกที่มันต้องการสำหรับสองสามวันแรก เป็นเพียงก้อนเล็ก ๆ ของน้ำและจากนั้นคุณจะพบได้อย่างก้าวหน้า Revolutionary Road (2008)
We thrive thanks to the unbounded capacity of our mighty Generator... beating at our very center like a magnificent heart.เราขอขอบคุณแหล่งผลิดไฟฟ้าอันยิ่งใหญ่ที่มีให้อย่างไม่จำกัด จากก้นบึ้งในจิดใจของพวกเราด้วยความสัตย์จริง City of Ember (2008)
Now, what firms like Comintex thrive on is an endemic lack of public understanding.ที่นี่ บริษัทอย่างคอมินเท็ก ที่ได้กำไรอย่างทุจริจและปกปิดสาธาณชน Confessions of a Shopaholic (2009)
And it thrived under my watch.และมันประสบความสำเร็จภายใต้การดูแลของฉัน Gone with the Will (2009)
The fact that she thrived within the Company, at the expense of... everyone else mes me want to take them down even more.ความจริงที่ว่าเธอประสบความสำเร็จ ภายใต้คอมปานี ด้วยการสูญเสียของ คนอื่นๆทุกคน VS. (2009)
Unfortunately, the blue shadow virus, in its natural form, thrives only in water until I improved upon that weakness.โชคร้ายหน่อยนะ ตามธรรมชาติของไวรัสบลูชาโดว์ จะเจริญเติบโตได้ในน้ำเท่านั้น Blue Shadow Virus (2009)
Uh,there's been cases where the kangaroo has helped babies thrive.อ่ะ มีกรณีที่จิงโจ้ได้ช่วยเด็กเล็กให้โต Invest in Love (2009)
The body thrives when the heart has a mission.ร่างกายที่เปล่งประกาย เมื่อมีเป้าหมายในใจ Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
And he'll thrive in the shadows.แล้วเขาจะแกร่งกล้าขึ้น ท่ามกลางเงามืดมิด In This Home on Ice (2010)
That all the hard work you've done will allow him to thrive?ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ มันทำให้เขาโตเป็นผู้ใหญ่ได้? The Chase (2010)
You do thrive in that position.เธอทำได้ดีในหน้าที่นี้นะ The Witches of Bushwick (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thriveFirst thrive and then wife.
thriveHe that will thrive must ask leave of his wife.
thriveHis business has begun to thrive at last.
thriveIll weeds are sure to thrive. [Proverb]
thriveThe shortage of water means that plants cannot thrive.
thriveWhat is it you thrive?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟื่องฟู[V] prosper, See also: thrive, boom, flourish, Syn. รุ่งเรือง, เฟื่อง, รุ่งโรจน์, เจริญก้าวหน้า, ฟูเฟื่อง, Example: กิจการประดับยนต์ของเขากำลังเฟื่องฟู คงไม่มีเวลามาสนใจกิจการเล็กๆ ของพวกเราเท่าไหร่, Thai definition: มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี, มีความรุ่งเรืองสดใส
เจริญงอกงาม[V] grow, See also: thrive, flourish, Syn. เติบโต, งอกงาม, เจริญเติบโต, Example: เขาทำให้พืชพรรณในชุมชนเจริญงอกงามอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งที่ปลูกในดินทราย
จำเริญ[V] prosper, See also: thrive, flourish, be successful, Syn. เติบโต, งอกงาม, มากขึ้น, สมบูรณ์, เจริญ, Example: ปัจจัย 4 มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสังคมหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของชาติให้จำเริญรุดหน้ามาได้
เติบโต[V] grow, See also: thrive, flourish, Syn. เติบใหญ่, โตขึ้น, โต, Ant. แคระแกร็น, Example: ลักษณะพิเศษของเด็กวัยรุ่นก็คือ ร่างกายเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว รวมทั้งความคิดและอารมณ์ก็เติบโตตามไปด้วย, Thai definition: มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือสูงขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟื่อง[v.] (feuang) EN: boom ; prosper ; thrive   FR: prospérer ; progresser
เฟื่องฟู[v.] (feuangfū) EN: prosper ; thrive ; boom ; flourish   
จำเริญ[v.] (jamroēn) EN: prosper ; thrive ; flourish ; be successful   FR: prospérer ; croître ; se développer
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom   FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
เจริญงอกงาม[v. exp.] (jaroēn ngøk-ngām) EN: grow ; thrive ; flourish   FR: pousser ; croître ; se développer
งอกงาม[v.] (ngøk-ngām) EN: thrive ; grow   FR: se développer ; croître
รุ่งเรือง[v.] (rungreūang) EN: shine ; prosper ; thrive ; become a success ; flourish ; progress ; be prosperous   FR: prospérer ; être florissant
รุ่งโรจน์[v.] (rungrōt) EN: prosper ; flourish ; succeed ; shine ; thrive ; become a success   

CMU English Pronouncing Dictionary
THRIVE    TH R AY1 V
THRIVED    TH R AY1 V D
THRIVES    TH R AY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thrive    (v) (th r ai1 v)
thrived    (v) (th r ai1 v d)
thriven    (v) (th r i1 v @ n)
thrives    (v) (th r ai1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
根笹;千里竹[ねざさ, nezasa] (n) dwarf bamboo (varieties that thrive in western Japan) [Add to Longdo]
振るう;揮う;振う(io)[ふるう, furuu] (v5u,vt) (1) (See 槍を振るう,奮う) to swing; to wield (physically); to exert; (2) (See 威を振るう) to exercise; to wield (metaphorically); (3) to flourish; to prosper; to thrive [Add to Longdo]
生い茂る;生茂る[おいしげる, oishigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be overgrown; to thrive; to grow in abundance [Add to Longdo]
流行る[はやる, hayaru] (v5r,vi) (1) to be popular; to come into fashion; (2) to be prevalent; to spread widely (e.g. disease); to be endemic; (3) to flourish; to thrive; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勃发[bó fā, ㄅㄛˊ ㄈㄚ, / ] thrive; prosper; break out, #42,160 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thrive \Thrive\ (thr[imac]v), v. i. [imp. {Throve} (thr[=o]v) or
   {Thrived} (thr[imac]vd); p. p. {Thrived} or {Thriven}
   (thr[i^]v"'n); p. pr. & vb. n. {Thriving}.] [OE.
   [thorn]riven, Icel. [thorn]r[imac]fask; probably originally,
   to grasp for one's self, from [thorn]r[imac]fa to grasp; akin
   to Dan. trives to thrive, Sw. trifvas. Cf. {Thrift}.]
   1. To prosper by industry, economy, and good management of
    property; to increase in goods and estate; as, a farmer
    thrives by good husbandry.
    [1913 Webster]
 
       Diligence and humility is the way to thrive in the
       riches of the understanding, as well as in gold.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. To prosper in any business; to have increase or success.
    "They by vices thrive." --Sandys.
    [1913 Webster]
 
       O son, why sit we here, each other viewing
       Idly, while Satan, our great author, thrives?
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And so she throve and prospered.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To increase in bulk or stature; to grow vigorously or
    luxuriantly, as a plant; to flourish; as, young cattle
    thrive in rich pastures; trees thrive in a good soil.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thrive
   v 1: grow vigorously; "The deer population in this town is
      thriving"; "business is booming" [syn: {boom}, {thrive},
      {flourish}, {expand}]
   2: make steady progress; be at the high point in one's career or
     reach a high point in historical significance or importance;
     "The new student is thriving" [syn: {thrive}, {prosper}, {fly
     high}, {flourish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top