ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thrive

TH R AY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thrive-, *thrive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thrive(vi) เจริญเติบโตดี, See also: ต้นไม้ เจริญงอกงาม, Syn. grow
thrive(vi) ประสบความสำเร็จ, See also: เจริญรุ่งเรือง, สำเร็จผล, Syn. advance, succeed
thrive on(phrv) เติบโตด้วยการกิน (บางสิ่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thrive(ไธรฟว) vi. เจริญ, เติบโต, ก้าวหน้า, งอกงาม, เฟื่องฟู, รุ่งเรือง., See also: thriving adj., Syn. flourish, wax

English-Thai: Nontri Dictionary
thrive(vi) เจริญ, เติบโต, งอกงาม, สมบูรณ์, เฟื่องฟู, ก้าวหน้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
thrive(vi) เจริญ เติบโต ก้าวหน้า รุ่งเรือง eg. The plants will not thrive unless you water them.
thrive on(vt) อยากเพลิดเพลินกับสิ่งที่ปกติแล้วถือว่าทำได้ยาก, Syn. กระสัน อยากจะทำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She like a challenge. She thrives when she's pushed.เธอชอบการท้าทาย เธอมุ่งมั่น Raise Your Voice (2004)
- M.O. Would be dynamic. Evolvings, fire setting escalates, they thrive on panic, fear.พัฒนาขี้น การวางเพลิงเพิ่มขึ้น/N พวกเขาดูดกินความกลัว การตื่นตระหนก Compulsion (2005)
I thrive on chaos.สำหรับฉันยิ่งวุ่นวายงานยิ่งเดิน That Night, a Forest Grew (2007)
We thrive on negative criticism, which is fun to write and to read.เราสร้างชื่อจากการวิจารณ์ผู้อื่นในทางลบ ซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกสำหรับคนเขียนและคนอ่าน Ratatouille (2007)
But here thrives another themeแต่ชีวิตในอีกฉากนั้น Like Stars on Earth (2007)
But I believe, if we reach out to one another, that we can coexist, and even thrive together.แล้วฉันจะรู้มั้ยเนี่ย คืนนี้ผมได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ปกติแวมไพร์จะอยู่ในโลกส่วนตัว Sparks Fly Out (2008)
We thrive thanks to the unbounded capacity of our mighty Generator... beating at our very center like a magnificent heart.เราขอขอบคุณแหล่งผลิดไฟฟ้าอันยิ่งใหญ่ที่มีให้อย่างไม่จำกัด จากก้นบึ้งในจิดใจของพวกเราด้วยความสัตย์จริง City of Ember (2008)
Now, what firms like Comintex thrive on is an endemic lack of public understanding.ที่นี่ บริษัทอย่างคอมินเท็ก ที่ได้กำไรอย่างทุจริจและปกปิดสาธาณชน Confessions of a Shopaholic (2009)
Unfortunately, the blue shadow virus, in its natural form, thrives only in water until I improved upon that weakness.โชคร้ายหน่อยนะ ตามธรรมชาติของไวรัสบลูชาโดว์ จะเจริญเติบโตได้ในน้ำเท่านั้น Blue Shadow Virus (2009)
The body thrives when the heart has a mission.ร่างกายที่เปล่งประกาย เมื่อมีเป้าหมายในใจ Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
And he'll thrive in the shadows.แล้วเขาจะแกร่งกล้าขึ้น ท่ามกลางเงามืดมิด In This Home on Ice (2010)
You do thrive in that position.เธอทำได้ดีในหน้าที่นี้นะ The Witches of Bushwick (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thriveFirst thrive and then wife.
thriveHe that will thrive must ask leave of his wife.
thriveHis business has begun to thrive at last.
thriveIll weeds are sure to thrive. [ Proverb ]
thriveThe shortage of water means that plants cannot thrive.
thriveWhat is it you thrive?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟื่องฟู(v) prosper, See also: thrive, boom, flourish, Syn. รุ่งเรือง, เฟื่อง, รุ่งโรจน์, เจริญก้าวหน้า, ฟูเฟื่อง, Example: กิจการประดับยนต์ของเขากำลังเฟื่องฟู คงไม่มีเวลามาสนใจกิจการเล็กๆ ของพวกเราเท่าไหร่, Thai Definition: มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี, มีความรุ่งเรืองสดใส
เจริญงอกงาม(v) grow, See also: thrive, flourish, Syn. เติบโต, งอกงาม, เจริญเติบโต, Example: เขาทำให้พืชพรรณในชุมชนเจริญงอกงามอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งที่ปลูกในดินทราย
จำเริญ(v) prosper, See also: thrive, flourish, be successful, Syn. เติบโต, งอกงาม, มากขึ้น, สมบูรณ์, เจริญ, Example: ปัจจัย 4 มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสังคมหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของชาติให้จำเริญรุดหน้ามาได้
เติบโต(v) grow, See also: thrive, flourish, Syn. เติบใหญ่, โตขึ้น, โต, Ant. แคระแกร็น, Example: ลักษณะพิเศษของเด็กวัยรุ่นก็คือ ร่างกายเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว รวมทั้งความคิดและอารมณ์ก็เติบโตตามไปด้วย, Thai Definition: มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือสูงขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟื่อง[feuang] (v) EN: boom ; prosper ; thrive  FR: prospérer ; progresser
เฟื่องฟู[feuangfū] (v) EN: prosper ; thrive ; boom ; flourish
จำเริญ[jamroēn] (v) EN: prosper ; thrive ; flourish ; be successful  FR: prospérer ; croître ; se développer
เจริญ[jaroēn] (v) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom  FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
เจริญงอกงาม[jaroēn ngøk-ngām] (v, exp) EN: grow ; thrive ; flourish  FR: pousser ; croître ; se développer
งอกงาม[ngøk-ngām] (v) EN: thrive ; grow  FR: se développer ; croître
รุ่งเรือง[rungreūang] (v) EN: shine ; prosper ; thrive ; become a success ; flourish ; progress ; be prosperous  FR: prospérer ; être florissant
รุ่งโรจน์[rungrōt] (v) EN: prosper ; flourish ; succeed ; shine ; thrive ; become a success

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THRIVE TH R AY1 V
THRIVED TH R AY1 V D
THRIVES TH R AY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thrive (v) θrˈaɪv (th r ai1 v)
thrived (v) θrˈaɪvd (th r ai1 v d)
thriven (v) θrˈɪvən (th r i1 v @ n)
thrives (v) θrˈaɪvz (th r ai1 v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勃发[bó fā, ㄅㄛˊ ㄈㄚ, / ] thrive; prosper; break out #42,160 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
根笹;千里竹[ねざさ, nezasa] (n) dwarf bamboo (varieties that thrive in western Japan) [Add to Longdo]
振るう;揮う;振う(io)[ふるう, furuu] (v5u, vt) (1) (See 槍を振るう, 奮う) to swing; to wield (physically); to exert; (2) (See 威を振るう) to exercise; to wield (metaphorically); (3) to flourish; to prosper; to thrive [Add to Longdo]
生い茂る;生茂る[おいしげる, oishigeru] (v5r, vi) to grow thickly; to be overgrown; to thrive; to grow in abundance [Add to Longdo]
流行る[はやる, hayaru] (v5r, vi) (1) to be popular; to come into fashion; (2) to be prevalent; to spread widely (e.g. disease); to be endemic; (3) to flourish; to thrive; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thrive \Thrive\ (thr[imac]v), v. i. [imp. {Throve} (thr[=o]v) or
   {Thrived} (thr[imac]vd); p. p. {Thrived} or {Thriven}
   (thr[i^]v"'n); p. pr. & vb. n. {Thriving}.] [OE.
   [thorn]riven, Icel. [thorn]r[imac]fask; probably originally,
   to grasp for one's self, from [thorn]r[imac]fa to grasp; akin
   to Dan. trives to thrive, Sw. trifvas. Cf. {Thrift}.]
   1. To prosper by industry, economy, and good management of
    property; to increase in goods and estate; as, a farmer
    thrives by good husbandry.
    [1913 Webster]
 
       Diligence and humility is the way to thrive in the
       riches of the understanding, as well as in gold.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. To prosper in any business; to have increase or success.
    "They by vices thrive." --Sandys.
    [1913 Webster]
 
       O son, why sit we here, each other viewing
       Idly, while Satan, our great author, thrives?
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And so she throve and prospered.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To increase in bulk or stature; to grow vigorously or
    luxuriantly, as a plant; to flourish; as, young cattle
    thrive in rich pastures; trees thrive in a good soil.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thrive
   v 1: grow vigorously; "The deer population in this town is
      thriving"; "business is booming" [syn: {boom}, {thrive},
      {flourish}, {expand}]
   2: make steady progress; be at the high point in one's career or
     reach a high point in historical significance or importance;
     "The new student is thriving" [syn: {thrive}, {prosper}, {fly
     high}, {flourish}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top