ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

也许

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -也许-, *也许*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
也许[yě xǔ, ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe, #1,040 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everyone should remember my mom as one of the greatest movie stars, but instead of becoming an actress, she wanted to become a singer just like me.[CN] 也许在各位的记忆里 我母亲 她是曾经红极一时的女演员 Episode #1.2 (2004)
Won't you be seated?[CN] 也许你们可以坐下? The Mummy (1932)
Her love for you may bridge the centuries.[CN] 她对你的爱也许能超越时空 The Mummy (1932)
Maybe he got too gay with the vestal virgins in the temple.[CN] 也许他和神庙里的处女祭司搞得太高兴了 The Mummy (1932)
If you are right about the legend, then this casket may contain the Scroll of Thoth, from the holy of holies in the temple, and I can hardly wait to get back to find out.[CN] 如果你对传说的研究没错的话 那么,从这个神庙的至圣之所找到的 这匣子中也许装着月神卷轴 我已经等不及要回去把它找出来 The Mummy (1932)
How can you tell if I'm your type or not?[CN] 也许我就是你要的那一型 Episode #1.5 (2004)
Maybe - Maybe you're right.[CN] 也许也许你说的是对的 One Hour with You (1932)
As you said, he might be an okay guy.[CN] 也许你说得没错 说不定他人真的不错 Episode #1.5 (2004)
Maybe the answer's in that box we found buried with him.[CN] 也许答案就在那个随葬的盒子里 The Mummy (1932)
# Perhaps you may even say #[CN] 也许你还可以说 One Hour with You (1932)
- # Maybe you should go south # - # No, I'm too warm #[CN] 一也许你应该去南部 一不.我太热了 One Hour with You (1932)
Perhaps the last time.[CN] 也许是最后一次了 The Mummy (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top