ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

link

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -link-, *link*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
link(n) ข้อลูกโซ่, See also: ข้อต่อ
link(vt) เชื่อม, See also: ต่อ, ประสาน, Syn. bond, league, conjoin, fasten, bind, tie, pin
link(vi) เชื่อม, See also: ต่อ, ประสาน, Syn. bond, league, conjoin, fasten, bind, tie, pin
link(n) สิ่งที่เชื่อมต่อ, See also: การเชื่อมต่อ, เครื่องประสาน, Syn. connection, connective, copula
link(n) หน่วยความยาว เท่ากับ 7.92
link(n) หน่วยระบบสื่อสาร, See also: ระบบวิทยุสื่อสาร, ระบบสื่อสารข้อมูล
link(n) คบไฟ, See also: คบเพลิง, Syn. torch
links(n) สนามกอล์ฟ, Syn. golf course, golf links
linked(adj) ที่เชื่อมต่อกัน, See also: ที่เชื่อมโยงกัน, Syn. connected, combined, Ant. disconnected, separated
linkup(n) การเชื่อมต่อกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
link(ลิงคฺ) { linked, linking, links } n. สิ่งเชื่อมต่อ, การเชื่อม, ข้อต่อ, ข้อลูกโซ่, ห่วงเชื่อม, เครื่องประสาน, เครื่องเกี่ยวดอง, หน่วยสื่อสาร, กระดุมหรือที่หนีบของแขนเสื้อเชิ้ต, หน่วยความยาว7.92 นิ้ว (หน่วยวัด) , ส่วนที่เป็นโค้งเว้าของแม่น้ำลำธาร. vt., vi. เชื่อม, ต่อ, ประสาน
linkage(ลิง'คิจฺ) n. การเชื่อมต่อ, การต่อ, การประสาน, การผนึก, การปฏิบัติการร่วมกัน, เครื่องต่อ, ลิ้นร่วม, Syn. union, Ant. breach
blink(บลิงคฺ) vi., vt. กะพริบตา, หยีตา, เมินเฉย, ส่องแสงเป็นระยะ, ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา, การมองแวบเดียว, แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
blinker(บลิง'เคอะ) n. ผู้กะพริบตา, เครื่องปิดตาม้า, ผู้ปิดตาม้า, แว่นตา, ไฟกะพริบให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวรถ, ตะเกียงสัญญาณ, ตา vt. สวมที่ปิดตาม้า, กลบเกลื่อน
blinking(บลิง'คิง) adj. ซึ่งกะพริบ, สาปแช่ง
clinkv. ทำให้เกิดเสียงกริ้งเบา ๆ n. คุก
clinker(คลิง'เคอะ) n. อิฐแข็งเย็น, ของชั้นหนึ่ง, คนที่ชนแก้วกัน, สิ่งที่กระทบดังกริ๊ง, ความผิดพลาด, Syn. mistake
clinker-builtadj. ต่อเกล็ด, ต่อช้อนกัน, เชื่อมช้อนกัน
clinkstonen. หินแกร่ง
cuff linkn. กระดุมข้อมือเสื้อ, Syn. sleeve link

English-Thai: Nontri Dictionary
link(n) เครื่องเชื่อม, ห่วง, ข้อลูกโซ่, เครื่องประสาน, เครื่องต่อ
link(vt) เชื่อม, ติดต่อ, เกี่ยว, ประสาน
links(n) สนามกอล์ฟ
blink(vi) กะพริบตา, ขยิบตา, หลิ่วตา
blinker(n) แว่นตา, ไฟกะพริบ, ไฟสัญญาณ
clink(n) เสียงกรุ๊งกริ๊ง, เหรียญเงิน, ห้องขัง, คุก, ตะราง
clink(vt) ทำให้มีเสียงกรุ๊งกริ๊ง
slink(vi) แท้งลูก, เล็ดลอด, เดินหลีกไป, เดินหลบหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
linkเชื่อมโยง, โยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linkเชื่อมโยง, โยง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
link loaderโปรแกรมบรรจุเชื่อมโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linkageความเชื่อมโยง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
linkage editor; link editorบรรณาธิกรณ์เชื่อมโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linkage power steeringระบบพวงมาลัยเสริมกำลังแบบก้านต่อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
linked listรายการโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linked migrationการย้ายถิ่นแบบเกี่ยวเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
linkerโปรแกรมเชื่อมโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Link, Crossโครงสร้างโยงใยประสานกัน [การแพทย์]
Linkageความผูกพัน, การเชื่อมต่อ [การแพทย์]
Linkage Disequilibriumความผูกพัน [การแพทย์]
Linkage, Anhydrideการเชื่อมต่อแบบแอนไฮดรายด์ [การแพทย์]
Linkage, Crossการประสาน [การแพทย์]
Linke blue sky scaleเสกลวัดสีน้ำเงินของ ท้องฟ้าแบบลิงค์ [อุตุนิยมวิทยา]
Linked deposit programsการค้ำประกันสินเชื่อโดยรัฐ [TU Subject Heading]
linked geneลิงค์ยีน, กลุ่มยีนที่อยู่ในโครโมโซมเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Linked Migrationการย้ายถิ่นแบบมีตัวเชื่อม, Example: แบบแผนการย้ายถิ่นที่มีถิ่นปลายทางแน่ชัด ซึ่งผู้ย้ายถิ่นมักจะมีญาติพื่น้อง หรือเพื่อน ซึ่งมีบ้านช่องอยู่ในถิ่นปลายทางอยู่แล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Linked, Closelyเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันมาก, อยู่ชิดกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Through our newspaper contacts we've been able to put out material about McCluskey's link with Sollozzo in the drug rackets.ผ่านรายชื่อหนังสือพิมพ์ของเราเราได้รับสามารถที่จะนำออกว​​ัสดุ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัสกับ Sollozzo ในไม้ยาเสพติด The Godfather (1972)
Yvette is a link between them.อีเว็ตต์คือคนเชื่อมโยงระหว่างพวกเขา Clue (1985)
- He's just another link in the chain!แล้วคุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้ Big (1988)
There is no evidence to link such a name to these incidents.มีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงดังกล่าวชื่อให้เหตุการณ์เหล่านี้ไม่เป็น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
April's our only link to these guys.เดือนเมษายนเชื่อมโยงของเราเพื่อคนเหล่านี้ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Jimmy was cutting every link between himself and the robbery... but it had nothing to do with me.จิมมี่จัดการทุกคนที่จะเชื่อมโยงเขา ไปสู่การปล้น แต่ไม่มีอะไรต้องกังวลกับผม Goodfellas (1990)
What about- - What about the cuff links? Phillip´s cuff links were on the sink, Ann.แล้วกระดุมชื่อฟิลลิปบนซิงค์ล่ะ Nothing to Lose (1997)
I am a third-generation, fusion-powered photonic, with verbal and visual link capabilities connected to every database... on the planet.ผมเป็นระบบโฟโตนิคที่สามารถพูด มองเห็นและต่อเข้ากับ ระบบฐานข้อมูลทั่วจักรวาล โดยใช้พลังงานจากนิวเคลียร์ The Time Machine (2002)
I have a link and director, have always felt uneasyที่ท่าน ผอ.ให้โอกาสเรา Sex Is Zero (2002)
Another link in the chain.เชื่อมต่อกันดังลูกโซ่ The Matrix Reloaded (2003)
The link is controlled by a program called the Trainman.ทางเชื่อมต่อถูกควบคุมโดยโปรแกรม ที่เรียกกันว่า เทรนแมน The Matrix Revolutions (2003)
They bought ads ...farmers in the milk industry say it's safe but studies suggest a link to cancer....เกษตรกรในอุตสาหกรรมโคนมบอกว่ามันปลอดภัย แต่งานวิจัยระบุถึงความเชื่อมโยงกับโรคมะเร็ง อย่าพลาดรายงานพิเศษชิ้นนี้จากรายการ The Investigators... The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
linkEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
linkIf you enjoyed this, please give a click on the vote link!
linkI meet him on occasions at the club or at the golf links.
linkIs there a link between smoking and lung cancer?
linkLetters are a link with friends who live far away.
linkNB: Pictures may have become dead links.
linkPlease ensure you always include a link-back in your replies. ">>" in plain ascii + number (e.g. >>1).
linkPlease feel free to link to my page.
linkThe 48-year-old Ryouichi Kawakatsu took over as coach at Fukuoka in June this year, but his fate is closely linked with that of 46-year-old Matsuda.
linkThe new tunnel will link Britain and France.
linkThere's a vital link between the two.
linkThe strength of in the chain is in the weakest link.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกโซ่(n) link (in a chain), See also: interlock, Example: ภาวะเงินเฟ้อมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของโลกอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่, Thai Definition: โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่ต่อเนื่องกันเช่นนั้น คล้ายห่วงของโซ่
โยงใย(v) connect, See also: link, unite, Example: ขบวนการดังกล่าวนี้มีสายสัมพันธ์โยงใยอยู่ในกองทัพบางส่วน
เกี่ยวดอง(v) relate, See also: link, associate, involve, Syn. เกี่ยวพัน, เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์, ดอง, Example: คนบ้านอื่นเมืองอื่นที่ไม่ใช่บ้านพี่เมืองน้อง และเกี่ยวดองเป็นที่รู้จักมักคุ้นมาก่อนก็ถือว่าเป็นแขก, Thai Definition: นับเป็นญาติ
ปะติดปะต่อ(v) put together, See also: link up, join together, Example: เราเอากิ่งไม้มาปะติดปะต่อทำกระท่อมเล็กๆ บนต้นไม้ได้สำเร็จ, Thai Definition: เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ปะติดปะต่อ(v) link up, See also: join together, piece together, Syn. ต่อ, เชื่อม, Example: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล, Thai Definition: เอาเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
พัว(v) join, See also: link, connect, Thai Definition: ติดกัน
ประสาน(v) join, See also: link, connect, weld, cement, solder, unite, attach, fasten, Syn. เชื่อม, ต่อ, ผสาน, Example: ลูกเป็นคนประสานรอยร้าวของพ่อและแม่, Thai Definition: ทำให้เข้ากันสนิท
คบเพลิง(n) torch, See also: link, flambeau, Syn. คบไฟ, Example: นักกีฬาถือคบเพลิงวิ่งไปตามลู่วิ่ง, Count Unit: อัน, ดุ้น, Thai Definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่างใช้ในพิธีเปิดปิดการแข่งขันกีฬาเป็นต้น
คบไฟ(n) torch, See also: link, flambeau, Syn. คบเพลิง, มัดเชื้อเพลิง, Example: ช่วยจุดคบไฟหน่อยค่ะฉันมองอะไรไม่เห็นเลย, Count Unit: อัน, ดุ้น, Thai Definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้งเช่นใบไม้และขี้กบเป็นต้น เอามามัดเป็นดุ้นยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์พอร์ตลิงก์[aēphøt ling] (n, exp) EN: airport link  FR: liaison aéroport [ f ]
แอร์พอร์ตเรลลิงก์[aēphøt rēn ling] (n, exp) EN: airport rail link
เชื่อม[cheūam] (v) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement  FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
เชื่อมโยง[cheūamyōng] (v) EN: link ; affect  FR: lien [ m ]
ห่วง[huang] (n) EN: ring ; hoop; loop ; snare ; hula hoop ; lariat ; link in a chain   FR: boucle [ f ] ; anneau [ m ] ; cerceau [ m ] ; chaînon [ m ]
จุดต่อ[jut tø] (n, exp) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link  FR: point de contact [ m ]
การเชื่อมต่อ[kān cheūamtø] (n) EN: connection ; link-up ; networking
กะพริบ[kaphrip] (v) EN: wink ; blink ; twinkle  FR: cligner ; clignoter
กะพริบตา[kaphrip tā] (v, exp) EN: blink
ฆ่าตัดตอน[khā tattøn] (v, exp) EN: kill to break the link

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
link
linke
links
link's
linked
linker
linkup
linkage
linkage
linking

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
link
links
linked
link-up
linkage
linkboy
linking
linkman
linkmen
link-ups

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
链接[liàn jiē, ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ,   /  ] link (on a website) #2,860 [Add to Longdo]
串联[chuàn lián, ㄔㄨㄢˋ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] link-up #23,112 [Add to Longdo]
千丝万缕[qiān sī wàn lǚ, ㄑㄧㄢ ㄙ ㄨㄢˋ ㄌㄩˇ,     /    ] linked in countless ways #31,568 [Add to Longdo]
链路[liàn lù, ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˋ,   /  ] link #39,131 [Add to Longdo]
链表[liàn biǎo, ㄌㄧㄢˋ ㄅㄧㄠˇ,   /  ] linked list #98,799 [Add to Longdo]
交臂[jiāo bì, ㄐㄧㄠ ㄅㄧˋ,  ] linking arms; arm in arm; very close #123,737 [Add to Longdo]
结连[jié lián, ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] linked in a chain [Add to Longdo]
连缀动词[lián zhuì dòng cí, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄨㄟˋ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ,     /    ] linking verb [Add to Longdo]
链结[liàn jié, ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ,   /  ] link [Add to Longdo]
链路层[liàn lù céng, ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄘㄥˊ,    /   ] link layer [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
リンク[りんく, rinku] TH: การเชื่อมต่อ  EN: link

German-Thai: Longdo Dictionary
Linksverkehr(n) |der| การจราจร โดยขับทางซ้ายของถนน (ใช้ในเมืองไทย), See also: A. der Rechtsverkehr
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kettfeld { n }link field [Add to Longdo]
linke geschweifte Klammer { f }; öffnende geschweifte Klammer { f }left curly bracket; opening curly bracket; left brace [Add to Longdo]
Linksabbieger { m }car/cyclist turning left [Add to Longdo]
Linksabbiegerspur { f }left-hand turn lane [Add to Longdo]
Linksextremismus { m }left-wing extremism [Add to Longdo]
Linksextremist { m }left-wing extremist [Add to Longdo]
Linksgewinde { n } [ techn. ]left-hand thread [Add to Longdo]
Linksgewinde { n } (Seiltrommel)left-hand groove [Add to Longdo]
Linkshänder { m }; Linkshänderin { f }left-hander [Add to Longdo]
Linkshänder { pl }lefties [Add to Longdo]
Linkshänder { m }; Rechtsausleger { m } [ sport ] (Boxen)southpaw [Add to Longdo]
Linksintellektuelle { m, f }; Linksintellektuellerleft-wing intellectual [Add to Longdo]
Linkskurve { f }left turn; left-hand bend [Add to Longdo]
Linksradikale { m, f }; Linksradikalerleft-wing radical [Add to Longdo]
Linksradikalismus { m }left-wing radicalism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
リンク[rinku] (n, vs) (1) link; directory entry; (n) (2) rink; (P) #58 [Add to Longdo]
[はし, hashi] (n, adj-no) pons (pontes); pons Varolii; pontine; part of the brain stem (links the medulla oblongata and cerebellum with the midbrain) #675 [Add to Longdo]
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P) #991 [Add to Longdo]
系列[けいれつ, keiretsu] (n) (1) series; sequence; system; order of succession; (2) keiretsu (conglomeration of businesses linked by cross-shareholdings); (P) #1,068 [Add to Longdo]
一環[いっかん, ikkan] (n, vs, adj-no) link (e.g. a part of a larger plan); (P) #1,550 [Add to Longdo]
接続[せつぞく, setsuzoku] (n, vs) (1) connection; attachment; union; join; joint; link; (2) changing trains; (3) (abbr) (See 接続語) conjunction; (P) #1,701 [Add to Longdo]
しばしば[shibashiba] (vs, adv) (on-mim) blinking repeatedly #3,023 [Add to Longdo]
結ぶ[むすぶ, musubu] (v5b, vt) (1) to tie; to bind; to link; (2) (See 実を結ぶ) to bear (fruit); (3) to close (e.g. deal); to confirm; to conclude; (4) to close tightly; to purse (e.g. lips); (5) to unite (with); to ally; to join hands; (P) #3,024 [Add to Longdo]
連結[れんけつ, renketsu] (n, vs, adj-na, adj-no) concatenation; coupling; connection; linking; consolidation (e.g. of company accounts); (P) #3,025 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
アップリンク[あっぷりんく, appurinku] uplink [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
コンバインドリンクセット[こんばいんどりんくせっと, konbaindorinkusetto] combined link set [Add to Longdo]
シングルリンク手順[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] single-link protocol [Add to Longdo]
ダウンリンク[だうんりんく, daunrinku] downlink [Add to Longdo]
データリンク[でーたりんく, de-tarinku] datalink [Add to Longdo]
データリンクコネクション識別子[データリンクコネクションしきべつし, de-tarinkukonekushon shikibetsushi] data link connection identifier (DLCI) [Add to Longdo]
データリンクレベル[でーたりんくれべる, de-tarinkureberu] data link level [Add to Longdo]
データリンク層[データリンクそう, de-tarinku sou] data link layer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひだり, hidari] links [Add to Longdo]
左上[ひだりうえ, hidariue] links_oben (z.B.Briefumschlag) [Add to Longdo]
左側[ひだりがわ, hidarigawa] links, linke_Seite [Add to Longdo]
左傾[さけい, sakei] linke_Gesinnung, linke_Tendenz [Add to Longdo]
左利き[ひだりきき, hidarikiki] Linkshaender [Add to Longdo]
左右[さゆう, sayuu] links_und_rechts, beherrschen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Link \Link\ (l[i^][ng]k), n. [See {Linch}.]
   1. A hill or ridge, as a sand hill, or a wooded or turfy bank
    between cultivated fields, etc. [Scot. & Prov. Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. A winding of a river; also, the ground along such a
    winding; a meander; -- usually in pl. [Scot.]
 
       The windings or "links" of the Forth above and below
       Stirling are extremely tortuous.   --Encyc. Brit.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. pl. Sand hills with the surrounding level or undulating
    land, such as occur along the seashore, a river bank, etc.
    [Scot.]
 
       Golf may be played on any park or common, but its
       original home is the "links" or common land which is
       found by the seashore, where the short close tuft,
       the sandy subsoil, and the many natural obstacles in
       the shape of bents, whins, sand holes, and banks,
       supply the conditions which are essential to the
       proper pursuit of the game.      --Encyc. of
                          Sport.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. pl. Hence, any such piece of ground where golf is played;
    a golf course.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Link \Link\, n. [OE. linke, AS. hlence; akin to Sw. l[aum]nk
   ring of a chain, Dan. l[ae]nke chain, Icel. hlekkr; cf. G.
   gelenk joint, link, ring of a chain, lenken to bend.]
   1. A single ring or division of a chain.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Anything, whether material or not, which binds
    together, or connects, separate things; a part of a
    connected series; a tie; a bond. "Links of iron." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The link of brotherhood, by which
       One common Maker bound me to the kind. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       And so by double links enchained themselves in
       lover's life.             --Gascoigne.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything doubled and closed like a link; as, a link of
    horsehair. --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   4. (Kinematics) Any one of the several elementary pieces of a
    mechanism, as the fixed frame, or a rod, wheel, mass of
    confined liquid, etc., by which relative motion of other
    parts is produced and constrained.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mach.) Any intermediate rod or piece for transmitting
    force or motion, especially a short connecting rod with a
    bearing at each end; specifically (Steam Engine), the
    slotted bar, or connecting piece, to the opposite ends of
    which the eccentric rods are jointed, and by means of
    which the movement of the valve is varied, in a link
    motion.
    [1913 Webster]
 
   6. (Surveying) The length of one joint of Gunter's chain,
    being the hundredth part of it, or 7.92 inches, the chain
    being 66 feet in length. Cf. {Chain}, n., 4.
    [1913 Webster]
 
   7. (Chem.) A bond of affinity, or a unit of valence between
    atoms; -- applied to a unit of chemical force or
    attraction.
    [1913 Webster]
 
   8. pl. Sausages; -- because linked together. [Colloq.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Link \Link\ (l[i^][ng]k), n. [Prob. corrupted from lint and this
   for lunt a torch, match, D. lont match; akin to G. lunte, cf.
   MHG. l["u]nden to burn. Cf. {Lunt}, {Linstock}.]
   A torch made of tow and pitch, or the like. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Link \Link\ (l[i^][ng]k), v. t. [imp. & p. p. {Linked}
   (l[i^][ng]kt); p. pr. & vb. n. {Linking}.]
   To connect or unite with a link or as with a link; to join;
   to attach; to unite; to couple.
   [1913 Webster]
 
      All the tribes and nations that composed it [the Roman
      Empire] were linked together, not only by the same laws
      and the same government, but by all the facilities of
      commodious intercourse, and of frequent communication.
                          --Eustace.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Link \Link\, v. i.
   To be connected.
   [1913 Webster]
 
      No one generation could link with the other. --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 link
   n 1: the means of connection between things linked in series
      [syn: {link}, {nexus}]
   2: a fastener that serves to join or connect; "the walls are
     held together with metal links placed in the wet mortar
     during construction" [syn: {link}, {linkup}, {tie}, {tie-in}]
   3: the state of being connected; "the connection between church
     and state is inescapable" [syn: {connection}, {link},
     {connectedness}] [ant: {disconnectedness}, {disconnection},
     {disjunction}, {disjuncture}]
   4: a connecting shape [syn: {connection}, {connexion}, {link}]
   5: a unit of length equal to 1/100 of a chain
   6: (computing) an instruction that connects one part of a
     program or an element on a list to another program or list
   7: a channel for communication between groups; "he provided a
     liaison with the guerrillas" [syn: {liaison}, {link},
     {contact}, {inter-group communication}]
   8: a two-way radio communication system (usually microwave);
     part of a more extensive telecommunication network [syn:
     {radio link}, {link}]
   9: an interconnecting circuit between two or more locations for
     the purpose of transmitting and receiving data [syn: {link},
     {data link}]
   v 1: make a logical or causal connection; "I cannot connect
      these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these
      facts"; "I cannot relate these events at all" [syn:
      {associate}, {tie in}, {relate}, {link}, {colligate}, {link
      up}, {connect}] [ant: {decouple}, {dissociate}]
   2: connect, fasten, or put together two or more pieces; "Can you
     connect the two loudspeakers?"; "Tie the ropes together";
     "Link arms" [syn: {connect}, {link}, {tie}, {link up}] [ant:
     {disconnect}]
   3: be or become joined or united or linked; "The two streets
     connect to become a highway"; "Our paths joined"; "The
     travelers linked up again at the airport" [syn: {connect},
     {link}, {link up}, {join}, {unite}]
   4: link with or as with a yoke; "yoke the oxen together" [syn:
     {yoke}, {link}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 link /liŋk/
  dangerous

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top