ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exuberance

IH0 G Z UW1 B ER0 AH0 N S   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exuberance-, *exuberance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exuberance[N] ความเบิกบาน, See also: ความร่าเริง, ความมีชีวิตชีวา, Syn. enthusiasm, exhilaration, vitality
exuberance[N] ความอุดมสมบูรณ์, Syn. abundance, affluence, plenty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exuberance(อิกซู'เบอะเรินซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความร่าเริงมาก,ความลิงโลด,ความเจริญงอกงาม, Syn. vitality

English-Thai: Nontri Dictionary
exuberance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความเจริญงอกงาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our mother indeed finds their exuberance a little trying for her nerves.แม่ของเราพบความร่าเริงของหลานๆ ก็เลยทำให้ไม่ค่อยเป็นโรคเส้นประสาท Episode #1.5 (1995)
This is about showing the world your youthful exuberance, and your unabashed commitment to higher learning, and having fun while you're doing it, which is where the naked part comes in.นี่เป็นการแสดงให้โลกเห็น ถึงความสมบูรณ์ของวัยเยาว์ และความใจกล้า และความสนุกสานที่ได้ทำมัน American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Because it brings exuberance during full bloom, but gets discarded when wilted.เพราะเมื่อมันออกดอก มันจะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และมีกลิ่นหอม แต่เมื่อมันเหี่ยวเฉามันก็จะถูกโยนทิ้งไป Episode #1.22 (2009)
Because we have such an obvious explanation for this exuberance.เพราะว่าเรามีคำอธิบายชัดที่พวกเธอดีใจกันขนาดนี้ Sucker Punch (2011)
Now, see, that right there is the exuberance of youth.นี่แหละที่เค้าเรียกว่า ความหุนหันพลันแล่นของวัยหนุ่ม Goodbye High (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXUBERANCE    IH0 G Z UW1 B ER0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exuberance    (n) ˈɪgzjˈuːbərəns (i1 g z y uu1 b @ r @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überfluss {m} | Überflüsse {pl}exuberance | exuberances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
充溢[じゅういつ, juuitsu] (n,vs) overflow; abundance; exuberance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exuberance \Ex*u"ber*ance\, n. [L. exuberantia: cf. F.
   exub['e]rance.]
   The state of being exuberant; an overflowing quantity; a
   copious or excessive production or supply; superabundance;
   richness; as, an exuberance of joy, of fancy, or of foliage.
 
   Syn: Abundance; superabundance; excess; plenty; copiousness;
     profusion; richness; overflow; overgrowth; rankness;
     wantonness. See {Abundance}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exuberance
   n 1: joyful enthusiasm
   2: overflowing with eager enjoyment or approval [syn:
     {exuberance}, {enthusiasm}, {ebullience}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top