Search result for

(55 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雪-, *雪*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[xuě bēng, ㄒㄩㄝˇ ㄅㄥ] หิมะถล่ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ゆき, yuki] (n) หิมะ , See also: S. snow,
[ゆきやま, yukiyama] (n) ภูเขาหิมะ
[なだれ, nadare] หิมะถล่ม
祭り[ゆきまつり, yukimatsuri] (n name ) เทศกาลหิมะ(สำหรับในประเทศญี่ปุ่นเทศกาลหิมะชื่อดังจะจัดขึ้นทุกปีที่เมืองซัปโปโร เรียกว่า "เทศกาลหิมะซัปโปโร" 札幌祭り

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[雪, xuě, ㄒㄩㄝˇ] snow; wipe away shame, avenge
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  彐 (jì ㄐㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 1,003

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆき, yuki] (n) snow; (P) [Add to Longdo]
あられ;[ゆきあられ, yukiarare] (n) (See 氷霰) soft hail; snow pellets [Add to Longdo]
しまき;風巻[ゆきしまき, yukishimaki] (n) blizzard; snowstorm [Add to Longdo]
だるま;達磨[ゆきだるま, yukidaruma] (n) snowman [Add to Longdo]
だるま式;達磨式[ゆきだるましき, yukidarumashiki] (n) snowballing (phenomenon, effect) [Add to Longdo]
で被われる[ゆきでおおわれる, yukideoowareru] (v1) to be covered with snow [Add to Longdo]
と墨[ゆきとすみ, yukitosumi] (exp) (obsc) snow and ink (esp. used as an example of diametric opposites, like night and day) [Add to Longdo]
に白鷺[ゆきにしらさぎ, yukinishirasagi] (exp) (obsc) something indistinguishable or indistinct (like an egret in the snow) [Add to Longdo]
に埋まった小道[ゆきにうまったこみち, yukiniumattakomichi] (n) lane buried deep in snow [Add to Longdo]
の下[ゆきのした, yukinoshita] (n) saxifrage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuě, ㄒㄩㄝˇ, ] snow, #1,462 [Add to Longdo]
[xuě huā, ㄒㄩㄝˇ ㄏㄨㄚ, ] snowflake, #9,702 [Add to Longdo]
[xuě bái, ㄒㄩㄝˇ ㄅㄞˊ, ] snow white, #15,819 [Add to Longdo]
[xuě gāo, ㄒㄩㄝˇ ㄍㄠ, ] ice cream, #17,262 [Add to Longdo]
铁龙[xuě tiě lóng, ㄒㄩㄝˇ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Citroen (French car company), #18,889 [Add to Longdo]
上加霜[xuě shàng jiā shuāng, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄤˋ ㄐㄧㄚ ㄕㄨㄤ, ] to add hail to snow (成语 saw); one disaster on top of another; to make things worse in a bad situation, #22,490 [Add to Longdo]
[xuě rén, ㄒㄩㄝˇ ㄖㄣˊ, ] yeti, #23,153 [Add to Longdo]
[xuě jiā, ㄒㄩㄝˇ ㄐㄧㄚ, ] cigar, #25,667 [Add to Longdo]
[xuě bì, ㄒㄩㄝˇ ㄅㄧˋ, ] Sprite, #26,972 [Add to Longdo]
中送炭[xuě zhōng sòng tàn, ㄒㄩㄝˇ ㄓㄨㄥ ㄙㄨㄥˋ ㄊㄢˋ, ] lit. to send coal during snow (成语 saw); fig. timely help; to provide help when one most needs it, #30,094 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It had been snowing for a week.1週間が降り続いていた。
The path between the two houses was blocked by snow.2軒の家の間の道はで閉ざされていた。
It has snowed for two days.2日間が降りました。
Do you have much snow in your country?あなたの国ではがたくさん降りますか。
Had you seen snow before you came to this town?あなたはこの市に来る前にを見たことがありましたか。
That mountain is covered with snow.あの山はでおおわれています。
Driving through that snowstorm was a nightmare.あの吹の中で車を走らせたのは恐ろしい経験だった。
Look at that mountain which is covered with snow.あのでおおわれた山をごらんなさい。
Thanks, Yukina.ありがとう、名。
How long has it been snowing?いつからが降っているのですか。
Your letter reached me only today, having been delayed by the heavy snow.お手紙は大で遅れ、やっと今日着きました。
When I opened the curtains, it was snowing.カーテンを開けたら、が降っていた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's started to snowfall.[JA] が降り始めましたね Wonder Woman (2017)
It's snowing.[JA] が降ってます The Zookeeper's Wife (2017)
They paid me one million yen a month in rent.[CN] 字幕翻译: 梁 Emotions (2017)
They have never seen the sun or the ocean... rain or snow... or any of God's creatures.[JA] 太陽や海を見ることはない... 雨やも... 神が創造したもの全てを Logan (2017)
They paid me one million yen a month in rent.[CN] 字幕翻译: 梁 Confrontation (2017)
Because she's Muslim?[CN] 当时是冬天 刚刚下过 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Any of you ever carve an R4 on a snowboard while an avalanche is on your booty?[JA] スノボーで超上級者コースを 滑った奴は? しかも崩に追われてな xXx: Return of Xander Cage (2017)
-First snow for the mountain.[JA] (アルマン)初山だね New It-Girl in the City (2016)
"It's snowing, Thoros. It's windy.[JA] "ソロスよ、吹だ、 Dragonstone (2017)
It's all right, boy. It's just a bit of snow.[JA] 心配ない が少し積ってるだけだ Beauty and the Beast (2017)
Because who the fuck has a snowball in a warm car?[CN] 我们一边走 一边聊着天 一辆车突然转过街角 车窗摇了下来 有人扔了一个球 正中我的肩膀 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
With that said, thank you all very much.[CN] "下了,不可能有全球暖化問題" Malarkey! (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆき, yuki] -Schnee [Add to Longdo]
合戦[ゆきがっせん, yukigassen] Schneeballschlacht [Add to Longdo]
[せつがい, setsugai] Schaden_durch_Schneefall [Add to Longdo]
[せっけい, sekkei] verschneites_Tal, verschneite_Schlucht [Add to Longdo]
[せつじょく, setsujoku] Ehrenrettung, Revanche [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top