ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transude

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transude-, *transude*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา transude มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *transude*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transudeซึมเยิ้ม (ใส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Transuding Furies.Die transuden Furien. That Old Gang of Mine (2001)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transude \Tran*sude"\, v. i. [imp. & p. p. {Transuded}; p. pr. &
   vb. n. {Transuding}.] [Pref. trans- + L. sudare to sweat: cf.
   F. transsuder.]
   To pass, as perspirable matter does, through the pores or
   interstices of textures; as, liquor may transude through
   leather or wood.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transude
   v 1: release (a liquid) in drops or small quantities; "exude
      sweat through the pores" [syn: {exude}, {exudate},
      {transude}, {ooze out}, {ooze}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top