ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

secrete

S IH0 K R IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secrete-, *secrete*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secrete(vt) หลั่ง, See also: ปล่อยออก, ไหล, Syn. emit, excrete, discharge
secrete(vt) ซ่อนเร้น, See also: หลบเร้น, ปิดบัง, แอบซ่อน, Syn. hide, conceal, cover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secrete(ซีคริท') vt. ปล่อยออก, คัดหลั่ง, ซ่อน, ซ่อนเร้น, ปิดบัง

English-Thai: Nontri Dictionary
secrete(vt) ปิดบัง, ซ่อนเร้น, ซุกซ่อน, ปล่อยออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secreteหลั่ง, คัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
12 hours or so. He said they had poison gas... they secrete in small amounts.ประมาณ 12 ชั่วโมง เขาว่ามันมีแก๊สพิษ Signs (2002)
There's another way to secrete that much protein. Do it naturally.อีกวิธีที่จะทำราหลั่งโปรตีนออกมามากขนาดนั้นก็คือ ปล่อยตามธรรมชาติ Primer (2004)
A species which secretes a psychoactive compound.เป็นชนิดที่หลั่งสารประกอบมีฤิทธิ่ต่อจิตใจ The Dreamscape (2008)
He breathes, he pulsates, he seizes, he hemorrhages, he secretes and he speaks. Hello, stan.เขาสามารถหายใจ หัวใจเต้น เลือดพุ่ง หลั่งของเหลว และพูดได้ Rise Up (2008)
Certain species of parasite have been known to naturally secrete opiates.ในบางทีปรสิต บางสายพันธุ์ที่รู้จักกัน มีอนุพันธุ์ฝิ่นตามธรรมชาติ ที่ไม่มีใครรู้ก็ได้ Snakehead (2009)
It secretes a remarkable immune-boosting enzyme.ยังเป็นความลับอยู่ เป็นเอ็นไซม์ที่เร่งสร้าง ภูมิคุ้มกันอย่างน่าทึ่ง Snakehead (2009)
Yeah, they secrete it in their sweat or something.ใช่ พวกเขาหลั่งมัน ออกมากับเหงื่อหรืออะไรบางอย่าง Lonelyhearts (2011)
To secrete one kind of to be called to promote estrus raw silk hormone.เยี่ยมมาก Spellbound (2011)
He secretes pheromones I need to gain entrance into the Temple.ฟีโรโมนของเขา เปิดทางเข้าวิหารได้ The Ceremony (2013)
"Its muscles secrete a highly concentrated acid, allowing them to burn and slice through their victims."ร่างกายของมันปล่อยกรดเข้มข้นออกมา กรดนั้นจะเผาไหม้เเล้วผ่าเหยื่อของมัน Nameless (2013)
The Musai's lips secrete a kind of psychotropic substance for which there's no medicinntidote.ริมฝีปากของมูไซจะหลั่งชนิดของสารออกฤทธิ์ต่อประสาท ซึ่งมันไม่ใช่ Medicinntidote Kiss of the Muse (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
อาวุธลับ[āwut lap] (n, exp) FR: arme secrète [ f ]
ลอบ[løp] (adv) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily  FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
เม้ม[mēm] (v) EN: hide ; conceal ; secrete ; keep back  FR: cacher
เร้น[ren = rēn] (v) EN: hide ; conceal ; secrete ; stash ; cover up  FR: cacher ; dissimuler
ตำรวจลับ[tamrūat lap] (n, exp) EN: secret police ; plainclothesman ; plainclothes policeman ; police in civilian clothes  FR: police secrète [ f ]
ตำรวจลับ[tamrūat lap] (n, exp) EN: secret police; security police  FR: police secréte [ f ]
ถ่ายออก[thāi øk] (v, exp) FR: excréter ; sécréter
อย่างลับ ๆ[yāng lap-lap] (adv) FR: secrètement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SECRETE S IH0 K R IY1 T
SECRETED S AH0 K R IY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secrete (v) sˈɪkrˈiːt (s i1 k r ii1 t)
secreted (v) sˈɪkrˈiːtɪd (s i1 k r ii1 t i d)
secretes (v) sˈɪkrˈiːts (s i1 k r ii1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分泌[fēn mì, ㄈㄣ ㄇㄧˋ, ] secrete, #6,726 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] secrete; pour off, #23,098 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鬼乳;奇乳[きにゅう, kinyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates) [Add to Longdo]
魔乳[まにゅう, manyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secrete \Se*crete"\, v. t. [imp. & p. p. {Secreted}; p. pr. &
   vb. n. {Secreting}.] [L. secretus separated, secret, hidden,
   p. p. of secernere. See {Secret}, and cf. {Discrete},
   {Discreet}.]
   1. To deposit in a place of hiding; to hide; to conceal; as,
    to secrete stolen goods; to secrete one's self.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) To separate from the blood and elaborate by the
    process of secretion; to elaborate and emit as a
    secretion. See {Secretion}.
    [1913 Webster]
 
       Why one set of cells should secrete bile, another
       urea, and so on, we do not know.   --Carpenter.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To conceal; hide. See {Conceal}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secrete
   v 1: generate and separate from cells or bodily fluids; "secrete
      digestive juices"; "release a hormone into the blood
      stream" [syn: {secrete}, {release}]
   2: place out of sight; keep secret; "The money was secreted from
     his children"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top