ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

学院

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -学院-, *学院*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学院[xué yuàn, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] college; educational institute; school; faculty, #2,091 [Add to Longdo]
学院[kē xué yuàn, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] academy of sciences, #10,744 [Add to Longdo]
中国科学院[Zhōng guó Kē xué yuàn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Chinese Academy of Science, #11,249 [Add to Longdo]
学院[shāng xué yuàn, ㄕㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] business school; university of business studies, #18,867 [Add to Longdo]
中国社会科学院[zhōng guó shè huì kē xué yuàn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Chinese Academy of Social Sciences (CASS), #19,210 [Add to Longdo]
学院[fǎ xué yuàn, ㄈㄚˇ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] law school, #27,003 [Add to Longdo]
北京电影学院[Běi jīng Diàn yǐng Xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing Film Academy, #31,447 [Add to Longdo]
麻省理工学院[Má shěng Lǐ gōng Xué yuàn, ㄇㄚˊ ㄕㄥˇ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Massachusetts Institute of Technology (MIT), #47,556 [Add to Longdo]
学院[gōng xué yuàn, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] college of technology, #52,643 [Add to Longdo]
学院[shén xué yuàn, ㄕㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] seminary, #85,902 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学院[がくいん, gakuin] (n) institute; academy; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Professor Goto directed my graduate work.後藤教授が大学院の研究を指導してくださった。
My sister is a junior at Kobe College.私の妹は神戸女学院の3回生です。
I'm planning to go to graduate school.私は大学院に進学するつもりです。
He continued his studies at graduate school.彼は大学院で勉強を続けた。
He won't go on to graduate school.彼は大学院に進学しないだろう。
Ken, who is a graduate student, went to the United States last year.#A: ケンは、大学院生であるが、昨年アメリカに行った。
#B: は 大学院生~ である が 昨年 亜米利加{アメリカ} に 行く[1]{行った}
Ken, who is a graduate student, went to the United States last year.学院生のケンは去年アメリカに行った。
I'd like to hear about black magic. I was only told the highlights in the academy, and it interests me.黒魔法の話を聞きたいです。学院ではさわりしか聞いたことがないんですが興味があります。 [Game]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I spoke to the headmaster at West Hill Academy.[CN] 我找西山学院的教授谈过了 David and Lisa (1962)
He was a graduate student at the time. Nice, quiet kid.[JA] 彼が大学院生だった頃は 大人しい学生でした The Atticus Institute (2015)
But not on building sites. And do you know whythat is?[CN] 在建筑学院一直是这样 Spur der Steine (1966)
The vic's name was Rachel Carrington, a grad student at the University of Miami.[JA] 被害者はレイチェル・キャリントン マイアミ大学の大学院 L0M1S (2015)
Being replaced by another grad student.[JA] 相手が別の大学院生になってて The Mutilation of the Master Manipulator (2014)
You have said that our school of swordsmanship has no secrets[CN] 你说我们的武士学院 没有任何秘密 An Actor's Revenge (1963)
It's common practice at technical college.[CN] 在建筑学院一直都是这样试验的 Spur der Steine (1966)
Do you think that maybe someday if I work very hard that I could get into medical school?[CN] 如果有一天我工作非常努力 你觉得我能进医学院吗? David and Lisa (1962)
The faculty interrogation this morning? Called off.[CN] 学院委员会的会议 取消了 Torn Curtain (1966)
Hesselbart sent us to the institute. To look over some plant.[CN] 黑瑟尔巴特让我们 去建造学院参加一个搭建框架工程 Spur der Steine (1966)
How's Cornell going?[JA] コーネル大学の大学院は? Strange Visitor from Another Planet (2016)
It is not college.[JA] 厳しい大学院だと思って Run (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top