ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exult

IH0 G Z AH1 L T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exult-, *exult*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exult(vi) ดีใจ, See also: ยินดี, หรรษา, ปิติยินดี, Syn. delight, rejoice, revel
exult at(phrv) ดีใจมากเกี่ยวกับ, See also: รื่นเริงมากกับ, Syn. crow over
exult in(phrv) ดีใจมากเกี่ยวกับ, See also: รื่นเริงมากกับ, Syn. crow over
exult over(phrv) ยินดีในเรื่องความโชคร้ายหรือความพ่ายแพ้ของผู้อื่น, See also: ดีใจไปกับ, Syn. crow over
exultation(n) ความปิติยินดี, See also: ความยินดี, ความหรรษา, Syn. delight, happiness, joy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exult(อิกซัลทฺ') vi. รื่นเริงอย่างมาก, ดีอกดีใจมาก, See also: exultingly adv.
exultant(อิกซัล'เทินทฺ) adj. รื่นเริงมาก, ดีอกดีใจมาก
exultation(อิกซัลเท'เชิน) adj. การรื่นเริงมาก, ความดีอกดีใจมาก, Syn. exultance

English-Thai: Nontri Dictionary
exult(vi) ปราโมทย์, หรรษา, ยินดีปรีดา, ดีใจมาก
exultant(adj) ปีติยินดี, ปรีดิ์เปรม, ยินดีปรีดา, ปราโมทย์
exultation(n) ความปีติยินดี, ความปราโมทย์, ความยินดีปรีดา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exultHe exulted to know that his son had succeeded.
exultThe people exulted over their good luck.
exultThey exulted in their unexpected success.
exultThey exulted over the defeat of their enemies.
exultWe exulted at our good fortune.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชมยินดี[cheūnchomyindī] (v) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice
ดีอกดีใจ[dīøkdījai] (v) EN: be very glad  FR: jubiler ; exulter
ปีติ[pīti] (n) EN: elation ; exultation ; joy ; rejoicing  FR: joie [ f ] ; plaisir [ m ]
ปลาบปลื้ม[plāppleūm] (v) EN: be thrilled ; be exulted ; rejoice ; be delighted ; be pleased ; be glad ; joy ; exult  FR: être ravi ; être enchanté ; se réjouir
ปราโมทย์[prāmōt] (n) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness  FR: jubilation [ f ] ; exaltation [ f ] ; joie [ f ]
ยินดีเหลือ[yindī leūa] (v, exp) FR: jubiler ; exulter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXULT IH0 G Z AH1 L T
EXULTS IH0 G Z AH1 L T S
EXULTED IH0 G Z AH1 L T IH0 D
EXULTANT IH0 G Z AH1 L T AH0 N T
EXULTING IH0 G Z AH1 L T IH0 NG
EXULTANTLY IH0 G Z AH1 L T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exult (v) ˈɪgzˈʌlt (i1 g z uh1 l t)
exults (v) ˈɪgzˈʌlts (i1 g z uh1 l t s)
exulted (v) ˈɪgzˈʌltɪd (i1 g z uh1 l t i d)
exultant (j) ˈɪgzˈʌltənt (i1 g z uh1 l t @ n t)
exulting (v) ˈɪgzˈʌltɪŋ (i1 g z uh1 l t i ng)
exultantly (a) ˈɪgzˈʌltəntliː (i1 g z uh1 l t @ n t l ii)
exultation (n) ˌɛgzʌltˈɛɪʃən (e2 g z uh l t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大喜[dà xǐ, ㄉㄚˋ ㄒㄧˇ, ] exultation #12,327 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意気揚揚;意気揚々[いきようよう(uK), ikiyouyou (uK)] (adj-t, adv-to) (See 揚々) triumphant; exultant; in high and proud spirits [Add to Longdo]
快哉[かいさい, kaisai] (n) joy; exultation [Add to Longdo]
快哉を叫ぶ[かいさいをさけぶ, kaisaiwosakebu] (exp, v5b) to shout with exultation; to shout for joy [Add to Longdo]
歓天喜地[かんてんきち, kantenkichi] (n, adj-no) great joy; jubilation; exultation [Add to Longdo]
雀躍[じゃくやく, jakuyaku] (n, vs) leaping for joy; exultation [Add to Longdo]
法悦[ほうえつ, houetsu] (n) religious exultation; ecstasy [Add to Longdo]
揚揚;揚々[ようよう, youyou] (adj-t, adv-to) (See 意気揚々) triumphant; exultant; in high and proud spirits [Add to Longdo]
謳歌[おうか, ouka] (n, vs) rejoicing; glorification; exultation; celebration; enjoyment; singing praises [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exult \Ex*ult"\, v. i. [imp. & p. p. {Exulted}; p. pr. & vb. n.
   {Exulting}.] [L. exultare, exsultare, exultatum, exsultatum,
   to leap vigorously, to exult, intens. fr. exsilire to spring
   out or up; ex out + salire to spring, leap: cf. F. exulter.
   See {Salient}.]
   To be in high spirits; figuratively, to leap for joy; to
   rejoice in triumph or exceedingly; to triumph; as, an
   exulting heart. "An exulting countenance." --Bancroft.
   [1913 Webster]
 
      The dumb shall sing, the lame his crutch forego,
      And leap exulting like the bounding roe. --Pope.
   Exultance

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exult
   v 1: feel extreme happiness or elation [syn: {exult}, {walk on
      air}, {be on cloud nine}, {jump for joy}]
   2: to express great joy; "Who cannot exult in Spring?" [syn:
     {exuberate}, {exult}, {rejoice}, {triumph}, {jubilate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top