Search result for

ข่มขืน

(47 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข่มขืน-, *ข่มขืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่มขืน[V] rape, See also: ravish, violate, Syn. ขืนใจ, ข่มขืนกระทำชำเรา, Example: โจรข่มขืนหญิงสาวกลางป่า
ข่มขืนกระทำชำเรา[N] rape, See also: ravish, violate, Example: เขาถูกตั้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี, Thai definition: ชื่อความผิดอาญาฐานขืนใจกระทำการร่วมประเวณีกับหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาของตน โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ หรือใช้กำลังประทุษร้ายหญิงซึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือทำให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น, Notes: (กฎ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข่มขืนก. บังคับ, ขืนใจ, ขู่เข็ญ.
ข่มขืนกระทำชำเราน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำ ชำเราบุคคลอื่น ไม่ว่าผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำจะเป็นชายหรือหญิง และจะเป็นคู่สมรสของตนหรือไม่ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้ถูกกระทำอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น.
ข่มขืนใจก. บังคับจิตใจหรือฝืนใจให้ต้องกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ เช่น ข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ซึ่งเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงาน.
ขืนใจข่มขืน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ravishข่มขืนกระทำชำเรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I got emancipated because my dad raped me.ฉันบรรลุนิติภาวะ เพราะว่าพ่อข่มขืนฉัน Emancipation (2008)
We find out our patient's been raped, and that's your response?เราตรวจสอบว่าคนไข้เคยโดนข่มขืนหรือเปล่า และนั่นเป็นความรับผิดชอบของคุณ Emancipation (2008)
Rape could mean STD.ข่มขืนอาจหมายถึงSTD Emancipation (2008)
Could be lying about the rape.อาจมีการโกหกเรื่องการข่มขืน Emancipation (2008)
She lied about dead parents because it's better than rapist parents.เธอโกหกว่าพ่อแม่เธอตาย เพราะว่ามันดีกว่าที่จะบอกว่าโดนพ่อข่มขืน Emancipation (2008)
"Girl raped by dad."เด็กหญิงที่โดนพ่อข่มขืน Emancipation (2008)
Keep her alive till you can convince her that rapist marrow and rapist-enabling marrow work just as well as the unleaded stuff.รักษาชีวิตเธอไว้จนกว่าคุณจะกล่อมเธอ ให้เอาไขกระดูกนักข่มขืน แลไขกระดูกนักข่มขืนใช้การได้ดี เหมือนไม่มีตะกั่วอัดอยู่ Emancipation (2008)
Have you ever been raped?คุณเคยโดนข่มขืนไหม? Emancipation (2008)
You're saying she's lying about being raped?คุณบอกว่าเธอโกหก เรื่องโดนข่มขืน Emancipation (2008)
So...what's worse than rape?ดังนั้นมันแย่กว่าโดนข่มขืน Emancipation (2008)
Something happened, but it wasn't rape.บางอย่างเกิดขึ้น แต่ไม่ใช่โดนข่มขืน Emancipation (2008)
{\pos(194,215)}metaphorically raped her by having a penis.อุปมาว่าข่มขืนเธอโดยเจ้าโลก Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่มขืน[v.] (khomkheūn) EN: bully ; intimidate ; force   FR: intimider
ข่มขืน[v.] (khomkheūn) EN: rape ; violate ; ravish   FR: violer
ข่มขืนกระทำชำเรา[v.] (khomkheūnkrathamchamrao) EN: rape   
ข่มขืนใจ[v.] (khomkheūnjai) EN: coerce   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gang-rape[VT] ข่มขืน, See also: รุมโทรมหญิง
outrage[VT] ข่มขืน, See also: ข่มขืนกระทำชำเรา, Syn. rape, ravish, violate
rape[VT] ข่มขืน, See also: ขืนใจ, ข่มขืนกระทำชำเรา, ปลุกปล้ำ, ปล้ำ, Syn. ravish, violate
ravish[VT] ข่มขืนกระทำชำเรา, Syn. abuse, rape

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.
attack(อะแทค') vt.,vi.,n. โจมตี,เข้าตี,ทำร้าย,เล่นงาน,ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ,ลงมือทำ,เริ่มขึ้น,เริ่มต้น,ข่มขืน, พยายามข่มขืน
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด,ทรมานจิตใจ,ข่มขืนชำเรา,ทำให้เจ็บช้ำ,แย่ง,ย่ำยี,ปล้นสะดม, See also: harrower n.
outrage(เอาทฺ'เรจฺ) vt.,n. (การ) ทำให้เจ็บแค้นใจ,ทำให้โกรธ,ก้าวร้าว,ทำร้าย,ข่มขืนกระทำชำเรา
rape(เรพ) n. v.,n. (การ) ข่มขืนชำเรา,ช่วงชิง,ชิงทรัพย์., See also: rapist n., Syn. ravish,violate,molest
rapist(เร'พิสทฺ) n. ผู้ข่มขืนชำเรา
ravish(แรฟ'วิช) vt. ชิง,ช่วงชิง,แย่งชิง,ข่มขืนชำเรา,เต็มไปด้วยอารมณ์., See also: ravisher n. ravishment n. ravishedly,adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
assault(n) การเข้าทำร้าย,การจู่โจม,การโจมตี,การข่มขืน
assault(vt) ทำร้าย,โจมตี,จู่โจม,ข่มขืน
outrage(n) การข่มขืน,การทำร้าย,การทำลาย
outrage(vt) ข่มขืน,ทำลาย,ก้าวร้าว
rape(n) การชิงทรัพย์,การแย่งชิง,การข่มขืน,การขืนใจ
rape(vt) ชิงทรัพย์,แย่งชิง,ข่มขืน,ขืนใจ
ravish(vt) ชื่นชม,แย่งชิง,ช่วงชิง,ข่มขืน
ravishment(n) การชื่นชม,การแย่งชิง,การช่วงชิง,การข่มขืน,ความมีเสน่ห์
violate(vt) หักล้าง,ละเมิด,ประทุษร้าย,ข่มขืน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
犯す[おかす, okasu] Thai: ข่มขืน English: to rape

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top