ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

允许

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -允许-, *允许*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
允许[yǔn xǔ, ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ, / ] to permit; to allow, #2,130 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How dare you molest the lady![CN] 谁允许你对这位女士无礼的 The Blue Angel (1930)
But Herr Professor! What's got into you?[CN] 但是 教授 谁允许你这样了 The Blue Angel (1930)
Ladies and gentlemen... It is my pleasure...[CN] 尊敬的女士们先生们 请允许 The Blue Angel (1930)
And will make so bold as to produce...[CN] 请允许我在你们眼前 The Blue Angel (1930)
Happens in the best families! Allow me to introduce myself.[CN] 在外人面前秀恩爱吗 请允许我自我介绍 The Blue Angel (1930)
"l must see him turn over a new leaf![CN] 你必须允许我看到他被挽救! The Phantom Carriage (1921)
All right, one last time. They'll lose their license.[CN] 好吧 最后一次允许你们留在这 The Blue Angel (1930)
"You do not know what terrible misfortune I have caused." "l cannot approach the Lord before I have put it right."[CN] "你不知道我带来的那次灾难 我只有被允许把它改正过来 才能见到我的上帝!" The Phantom Carriage (1921)
Allow me to introduce myself. Kiepert...[CN] 请允许我自我介绍 科普特 The Blue Angel (1930)
"You see that i'm not afraid of you." "l will gladly heed your summons, but grant me a day's grace, for there is someone I must talk sense into."[CN] "如你会看到的,我不怕你 我愿意听从你的呼唤,但你必须在明天 之前对我暂缓处刑,允许我见一个人 我必须劝他去做正确的事情" The Phantom Carriage (1921)
Permettez-vous, madame![CN] 请允许我 小姐 The Blue Angel (1930)
From the nose of my August...[CN] 请允许我从奥古斯特的鼻子下变出些鸡蛋来 The Blue Angel (1930)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top