ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

androgynous

AE0 N D R AO1 JH AH0 N AH0 S   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -androgynous-, *androgynous*, androgynou
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
androgynous(แอนดรอจ' จินัส) adj. ซึ่งมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเม่ยในดอกเดียวกัน, กะเทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
androgynous-รวมเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANDROGYNOUS    AE0 N D R AO1 JH AH0 N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
半陰陽[はんいんよう, han'inyou] (n,adj-no) hermaphrodite; intersexual; androgynous; bisexual (characteristics) [Add to Longdo]
両性花[りょうせいか, ryouseika] (n) androgynous flower; bisexual flower [Add to Longdo]
両性具有[りょうせいぐゆう, ryouseiguyuu] (n,adj-no) androgynous; hermaphroditic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Androgynous \An*drog"y*nous\, Androgynal \An*drog"y*nal\, a. [L.
   androgynus, Gr. ?; 'anh`r, 'andro`s, man + gynh` woman: cf.
   F. androgyne.]
   1. Uniting both sexes in one, or having the characteristics
    of both; being in nature both male and female;
    hermaphroditic. --Owen.
    [1913 Webster]
 
       The truth is, a great mind must be androgynous.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Bearing both staminiferous and pistilliferous
    flowers in the same cluster.
    [1913 Webster] Androgyny

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 androgynous
   adj 1: relating to or exhibiting both female and male sex organs
       but with a predominantly female appearance
   2: having both male and female characteristics [ant: {female},
     {male}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top