ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -許-, *許*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[許, xǔ, ㄒㄩˇ] to consent, to permit; to promise, to betroth
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  午 [, ㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 6482

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Xǔ, ㄒㄩˇ, / ] surname Xu, #1,828 [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, / ] to allow; to permit; to praise; somewhat; perhaps, #1,828 [Add to Longdo]
许多[xǔ duō, ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ, / ] many; a lot of; much, #541 [Add to Longdo]
也许[yě xǔ, ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe, #1,040 [Add to Longdo]
或许[huò xǔ, ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe, #2,044 [Add to Longdo]
允许[yǔn xǔ, ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ, / ] to permit; to allow, #2,130 [Add to Longdo]
许可证[xǔ kě zhèng, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄓㄥˋ, / ] license; authorization; permit, #5,546 [Add to Longdo]
许可[xǔ kě, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ, / ] to allow; to permit, #5,920 [Add to Longdo]
不许[bù xǔ, ㄅㄨˋ ㄒㄩˇ, / ] not allow; must not; can't, #6,499 [Add to Longdo]
特许[tè xǔ, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ, / ] special permission, #9,889 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょか, kyoka] (n, vi, vt) ขออนุญาต, คำอนุญาต
可申請[きょかしんせい, kyokashinsei] (n) ยื่นขออนุญาต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ばかり, bakari] เอาแต่...เท่านั้น
可書[きょかしょ, kyokasho] (n) ใบอนุญาต

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ゆるす, yurusu] TH: ยกโทษให้  EN: to forgive
[ゆるす, yurusu] TH: อนุญาต  EN: to permit

Japanese-English: EDICT Dictionary
し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P) [Add to Longdo]
し;[ばかし;ばっかし, bakashi ; bakkashi] (prt) (1) (uk) (col) (See り) approximately; about; (2) only; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.) [Add to Longdo]
し難い[ゆるしがたい, yurushigatai] (adj-i) hard-to-forgive; intolerable; inexcusable [Add to Longdo]
す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P) [Add to Longdo]
すまじ[ゆるすまじ, yurusumaji] (exp) to be unforgivable; to never forgive something [Add to Longdo]
り(P);[ばかり(P);ばっかり;ばっか(許), bakari (P); bakkari ; bakka ( moto )] (prt) (1) (uk) approximately; about; (2) only; merely; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.); (P) [Add to Longdo]
りか[ばかりか, bakarika] (prt) (uk) (See りでなく) not only; (P) [Add to Longdo]
りが能ではない[ばかりがのうではない, bakariganoudehanai] (exp) (id) It is not everything to [Add to Longdo]
りでなく[ばかりでなく, bakaridenaku] (exp) (uk) not only ... but (also); as well as ... [Add to Longdo]
りに[ばかりに, bakarini] (adv) (uk) (simply) because; on account of [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"May I please see your driver's license for identification?", said the clerk.「身分確認のためにあなたの運転免証を見せていただけますか」とその係員はいった。
In 1603, when King James I came into power, football was allowed again.1603年、ジェームズ一世が政権の座についたとき、フットボールは再び可されたのです。
I learned to drive a car when I was eighteen and got a driver's license.18歳のとき、自動車の運転を習って、免を取りました。
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀末でも、イギリス海軍の船員は、そうすることが弱さの印だという理由で、ナイフとフォークを使うことをされていなかった。
Three Chinese students were admitted to the college.3人の中国人留学生がその大学に入学がされた。
It shouldn't be permitted to store samples of DNA.DNAのサンプルを貯える事はされるべきではない。
As you are sorry, I'll forgive you.あなたが後悔しているのならしてあげよう。
I don't have the authority to give you the green light.あなたに可を与える権限はありません。
Please excuse me for calling you by your first name.あなたのことをファーストネームで呼ぶ事をおし下さい。
Let me take a look at your driver's license.あなたの運転免証をちょっと拝見させて下さい。
Should I have asked your permission?あなたの可をいただくべきだったでしょうか。
Please allow me to measure you.あなたの寸法を計るのをして下さい。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Josh?[CN] ? Ghost World (2001)
Maybe not.[CN] 不夠。 Applause (1929)
- Save yourself the trouble, mister.[JP] - 免証だ Detour (1945)
I'd like to see your registration and and driver's license, please.[JP] 登録証と免証を Detour (1945)
Maybe I shouldn't have mentioned it.[CN] 我不該提起 Applause (1929)
"We who are of royal blood may not follow the wishes of our hearts."[JP] 王家の血をひく私達に勝手はされないわ The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Maybe a good maui would do you good for a change.[CN] 好的大錘能讓你變好 【maul雙關詞,意為大錘或者追求性快感的粗暴】 Applause (1929)
I'd have to take his drivers license in case I was stopped or something.[JP] 彼の運転免証も要るぞ... 警官に停められんとも 限らんし Detour (1945)
Maybe.[CN] Steve Jobs (2015)
Maybe I have.[CN] 我能瞭解呢 Applause (1929)
Doctors can't afford to make mistakes of that kind.[JP] 医者がその種のミスを 犯すことはされない And Then There Were None (1945)
Remember, you've got all kinds of identification: his car, letters, license ...[JP] 案外簡単よ 車も 手紙も 免証もあるのよ Detour (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きょか, kyoka] authorization (vs), permission, approval [Add to Longdo]
可信号[きょかしんごう, kyokashingou] enabling signal [Add to Longdo]
諾契約[きょだくけいやく, kyodakukeiyaku] license agreement [Add to Longdo]
容情報速度[きょようじょうほうそくど, kyoyoujouhousokudo] allowable information rate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆるす, yurusu] erlauben, zulassen [Add to Longdo]
[きょか, kyoka] Erlaubnis, Genehmigung, Konzession [Add to Longdo]
[きょよう, kyoyou] Erlaubnis, Zulassung, Toleranz [Add to Longdo]
[きょだく, kyodaku] Einwilligung, Genehmigung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top