ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jubilation

JH UW2 B AH0 L EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jubilation-, *jubilation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jubilation(n) ความปลื้มปีติ, See also: ความดีอกดีใจ, ความรื่นเริง, ความยินดีปรีดา, Syn. celebration, elation, joy, Ant. sorrow, displeasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jubilation(จูบะเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติ, ความดีอกดีใจ, ความรื่นเริง, การเฉลิมฉลองด้วยความรื่นเริง, Syn. elation

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An air of jubilation has swept the city in anticipation of the coming armistice.ประชาชนต่างปิติยินดี ขณะเฝ้ารอสัญญาณการพักรบ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปราโมทย์[prāmōt] (n) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness  FR: jubilation [ f ] ; exaltation [ f ] ; joie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JUBILATION JH UW2 B AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jubilation (n) ʤˌuːbɪlˈɛɪʃən (jh uu2 b i l ei1 sh @ n)
jubilations (n) ʤˌuːbɪlˈɛɪʃənz (jh uu2 b i l ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢腾[huān téng, ㄏㄨㄢ ㄊㄥˊ, / ] jubilation; great celebration, #26,641 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歓呼[かんこ, kanko] (n, vs) acclamation; jubilation [Add to Longdo]
歓天喜地[かんてんきち, kantenkichi] (n, adj-no) great joy; jubilation; exultation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jubilation \Ju`bi*la"tion\, n. [L. jubilatio: cf. F.
   jubilation.]
   A triumphant shouting; rejoicing; exultation. "Jubilations
   and hallelujahs." --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jubilation
   n 1: a feeling of extreme joy [syn: {exultation}, {jubilance},
      {jubilancy}, {jubilation}]
   2: a joyful occasion for special festivities to mark some happy
     event [syn: {celebration}, {jubilation}]
   3: the utterance of sounds expressing great joy [syn:
     {exultation}, {rejoicing}, {jubilation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top