ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jubilant

JH UW1 B AH0 L AH0 N T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jubilant-, *jubilant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jubilant[ADJ] ปีติยินดี, See also: ดีอกดีใจ, ยินดีปรีดา, ปลาบปลื้ม, ร่าเริง, Syn. exultant, triumphant, exuberant, Ant. sad, cheerless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jubilant(จู'บะเลินทฺ) n. ดีอกดีใจ,ปลื้มปีติยินดีร่าเริง., See also: jubilance n. ดูjubilant jubilancy n. ดูjubilant, Syn. rejoicing,gay

English-Thai: Nontri Dictionary
jubilant(adj) ร่าเริง,ปีติยินดี,เบิกบานใจ,ยินดี,ดีใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดี๊ด๊า[ADV] jubilantly, See also: delightfully, joyfully, Syn. กระดี๊กระด๊า, ลิงโลด, Example: เด็กๆ เต้นดี๊ด๊าเพราะดีใจที่จะได้ไปสวนสนุก, Notes: (ปาก)
เพลิน[ADV] jubilantly, See also: joyously, merrily, Syn. เพลิดเพลิน, Example: ฉันเดินซื้อของเพลินจนลืมเวลานัดหมาย, Thai definition: อย่างสนุกสบายใจ, อย่างที่ไม่น่าเบื่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreūn) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful   
กระดี๊กระด๊า[adj.] (kradikradā) EN: jubilant ; delighted ; joyful   
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloēn) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure in ; relish ; be pleased with ; be absorbed   FR: jubiler
สุขสันต์[adj.] (suksan) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed   FR: joyeux

CMU English Pronouncing Dictionary
JUBILANT JH UW1 B AH0 L AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jubilant (j) ʤˈuːbɪlənt (jh uu1 b i l @ n t)
jubilantly (a) ʤˈuːbɪləntliː (jh uu1 b i l @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jubilant \Ju"bi*lant\, a. [L. jubilans, -antis, p. pr. of
   jubilare to shout for joy: cf. F. jubilant. See {Jubilate}.]
   Uttering songs of triumph; shouting with joy; triumphant;
   exulting. "The jubilant age." --Coleridge.
   [1913 Webster]
 
      While the bright pomp ascended jubilant. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jubilant
   adj 1: joyful and proud especially because of triumph or
       success; "rejoicing crowds filled the streets on VJ Day";
       "a triumphal success"; "a triumphant shout" [syn:
       {exultant}, {exulting}, {jubilant}, {prideful},
       {rejoicing}, {triumphal}, {triumphant}]
   2: full of high-spirited delight; "a joyful heart" [syn:
     {elated}, {gleeful}, {joyful}, {jubilant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top