ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

copulation

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -copulation-, *copulation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
copulation[N] การมีเพศสัมพันธ์, Syn. intercourse, sexual intercourse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copulation(คอพพิวเล'เชิน) n. การร่วม

English-Thai: Nontri Dictionary
copulation(n) การร่วมประเวณี,การสังวาส,การเกี่ยวโยงกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
copulationการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การชำเรา [ดู carnal knowledge และ intercourse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
copulation; coitus; intercourse, sexual; pareunia; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
copulation; conjugationการจับคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Copulationอวัยวะสืบพันธุ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A widow watching dog copulation? Utterly outrageous!หญิงม่ายนั่งมองสุนัขผสมพันธ์ น่าบัดสีเป็นที่สุด Portrait of a Beauty (2008)
You know, the guitar has long been recognized as an unconscious symbol of copulation.คุณก็รู้ .. กีต้าร์ ถูกจดจำมาเป็นเวลานาน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
They have a feverish night of socially-approved copulation ahead of them.พวกเขาได้มีค่ำคืนอันแสนตื่นเต้น ของการร่วมประเวณีที่สังคมยอมรับแล้วรออยู่ The Pulled Groin Extrapolation (2011)
Immediately after copulation, the male's serotonin levels drop.ทันทีหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กัน ระดับสารเซโรโทนินในตัวผู้ชายจะลดลง Broken (2013)
The copulation study is for level threes.การศึกษาการร่วมเพศ อยู่ในศึกษาขั้นที่3 Fuck the Pain Away (2013)
My team is cautiously optimistic that our virus can be spread any number of ways-- by ingestion, through copulation, both vaginal and anal, and, of course, the old standby- injection.ทีมงานของฉัน เลือกสิ่งที่ดีมาแล้ว เจ้าไวรัสตัวนี้ของพวกเรานั้นสามารถทำให้แพร่ได้หลายทาง ทั้งการกิน การมีเพศสัมพันธ์ Don't You Feel Me (2013)
Welcome to the copulation study.ให้คุณรู้สึก เป็นส่วนนึงของทีมเรา ยินดีต้อนรับสู่ ห้องเรียนเพศศึกษา Don't You Feel Me (2013)
The praying mantis can kill any of a multitude of creatures, but the most interesting fact is that oftentimes the female mantis engages in sexual cannibalism, meaning she'll bite off the head of her mate once copulation is complete,ตั๊กแตนตำข้าวสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิต ได้เป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ บ่อยครั้งที่ตั๊กแตนตำข้าวตัวเมีย จะกินพวกเดียวกันเองระหว่างผสมพันธุ์ The Inspiration (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมถุน[n.] (mēthun) EN: sexual intercourse ; carnality ; coitus   FR: copulation [f] ; coït [m]
ประเวณี[n.] (prawēnī) EN: sexual intercourse   FR: coït [m] ; copulation [f]
สังวาส[n.] (sangwāt) EN: intercourse ; having sex ; copulation   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
copulation    (n) kˌɒpjulˈɛɪʃən (k o2 p y u l ei1 sh @ n)
copulations    (n) kˌɒpjulˈɛɪʃənz (k o2 p y u l ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
交尾[こうび, koubi] (n,vs,adj-no) copulation (in animals) [Add to Longdo]
合体[がったい, gattai] (n,vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration [Add to Longdo]
乗駕[じょうが, jouga] (n) mounting (during animal copulation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Copulation \Cop`u*la"tion\, n. [L. copulatio: cf. F.
   copulation.]
   1. The act of coupling or joining; union; conjunction.
    [1913 Webster]
 
       Wit, you know, is the unexpected copulation of
       ideas.                --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. The coming together of male and female in the act of
    generation; sexual union; coition.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 copulation
   n 1: the act of sexual procreation between a man and a woman;
      the man's penis is inserted into the woman's vagina and
      excited until orgasm and ejaculation occur [syn: {sexual
      intercourse}, {intercourse}, {sex act}, {copulation},
      {coitus}, {coition}, {sexual congress}, {congress}, {sexual
      relation}, {relation}, {carnal knowledge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top