ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gay

G EY1   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gay-, *gay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gay[ADJ] สดใสร่าเริง, See also: เบิกบานใจ, สำราญ, Syn. jolly, joyfu, joyous, Ant. mournful, depressing
gay[N] เกย์, See also: พวกรักร่วมเพศ, Syn. homosexual, same-sex
gayety[N] ความสนุกสนาน, See also: ความรื่นเริง, Syn. gaiety, conviviality, festivity, jollity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gay(เก') adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,สนุกสนาน,หรูหรา,ฉูดฉาด มีสีสดใส,ชอบสนุก,เสเพล,เต็มไปด้วยราคะ,รักร่วมเพศ., See also: gayness n.
gayety(เก'อิที) n. ดูgaiety -pl. gayeties
gayly(เก'ลิ) adv. ดูgaily
margay(มา'เก) n. เสือขนาดเล็ก
nosegay(โนซ'เก) n. ดอกไม้ช่อเล็ก ๆ, Syn. bouquet,posy

English-Thai: Nontri Dictionary
gay(adj) สนุกสนาน,สีสด,ฉูดฉาด,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ชอบรักร่วมเพศ,เป็นเกย์
gayety(n) ความสนุกสนาน,ความร่าเริง,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง
gayly(adv) อย่างสนุกสนาน,อย่างร่าเริง,อย่างเบิกบาน,อย่างรื่นเริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gayชายรักร่วมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gay barsบาร์เกย์ [TU Subject Heading]
Gay clubsสโมสรเกย์ [TU Subject Heading]
Gay menบุรุษที่เป็นเกย์ [TU Subject Heading]
Gay men in mass mediaบุรุษที่เป็นเกย์ในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Gay rightsสิทธิเกย์ [TU Subject Heading]
Gay studentsนักเรียนที่เป็นเกย์ [TU Subject Heading]
Gaysเกย์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gay[เก] (n) คนที่รักเพศเดียวกัน ทั้งหญิงรักหญิง และชายรักชาย
See also: S. homosexual,, R. ชายรักชาย, หญิงรักหญิง, เกย์,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The gay face of spring is set before the worldหน้าร่าเริงของ spring is ตั้งก่อนโลก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Singles. Mixed singles. Gay singles.โสด โสดที่ผสมกัน เกย์ก็โสด The Blues Brothers (1980)
To be Val's gay uncle?ที่จะเป็นลุงเกย์ Val หรือไม่ The Birdcage (1996)
This is what Clinton didn't understand... when he started in on school prayer and gays in the military.นี่คือสิ่งที่คลินตันไม่เข้าใจ ... เมื่อเขาเริ่มต้นในการสวดมนต์ในโรงเรียนและทหารสมชายชาตรี The Birdcage (1996)
There's an idiotic issue. Gays in the military!มีปัญหางี่เง่าเป็น ทหารสมชายชาตรี! The Birdcage (1996)
Talk about gays in the military!พูดคุยเกี่ยวกับทหารสมชายชาตรี! The Birdcage (1996)
I'm in the home of a gay couple who own a drag club.ผมอยู่ในบ้านของคู่เกย์ที่เป็นเจ้าของสโมสรลาก The Birdcage (1996)
It's high times for you, isn't it? The gay neighbour is terrified.สมใจคุณแล้วซิ ใช่ไหม เพื่อนบ้านเกย์กำลังรับทุกข์นี่ As Good as It Gets (1997)
You notice that her name wasn't Gay or Joy or Fun!คุณจะรู้ว่า ชื่อของเธอไม่ใช่ เกย์ หรือจอย หรือฟัน! The Story of Us (1999)
How about this? "What's My Orientation?" Every day we bring out guests, and a panel has to guess if they're gay or straight.เอางี้มั้ย"ฉันเป็นเพศไหนเอ่ย" ให้คนดังมาทายกันว่าแขกคนไหนเป็นเกย์ Woman on Top (2000)
Gay men know designers. Straight men don't.พวกเกย์จะรู้จักดีไซน์เนอร์ ชายแท้ไม่รู้จัก Legally Blonde (2001)
We were talking about you. Remember when we used to call you Gay Boy?เรากำลังพูดถึงเธอ จำได้มั้ยว่าเราเคยเรียกเธอเด็กเกย์? Punch-Drunk Love (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gayI heard the gay voices of children.
gayIs the club gay or straight?
gayShe was the brightest and gayest of all present.
gayWhere can I find a good gay club?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกย์ควีน[N] Gay Queen, Example: ลักษณะของเขาจะกระเดียดไปในทางเกย์ควีน, Count unit: คน, Thai definition: พวกชายรักร่วมเพศที่ทำหน้าที่เป็นผู้หญิง
เกย์คิง[N] Gay King, Example: ดูภายนอกเหมือนเขาเป็นชายแท้ แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นเกย์คิง, Count unit: คน, Thai definition: พวกชายรักร่วมเพศที่ทำหน้าที่เป็นผู้ชาย
ตุ๊ด[N] homosexual, See also: gay, hermaphrodite, transvestite, Syn. กะเทย, Example: ผู้ชายที่ท่าทางเรียบร้อยมักจะถูกมองว่าเป็นตุ๊ด, Thai definition: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป็นหญิง
เกย์[N] gay, See also: fag, queer, homosexual, Count unit: คน, Thai definition: คนรักร่วมเพศ, พวกรักร่วมเพศ, Notes: (อังกฤษ)
สีฉูดฉาด[ADJ] colorful, See also: gay, vivid, Syn. ฉูดฉาด, สีจัดจ้าน, Ant. สีซีด, Example: เธอชอบใส่เสื้อใส่กระโปรงสีฉูดฉาดมากมองแล้วแสบตา, Thai definition: ที่มีสีต่างๆ มากมาย, ที่มีสีจ้ากว่าปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
เกย์[n.] (kē) EN: gay ; homosexual;   FR: gay [m]
เกย์คิง[n. exp.] (kē-khing) EN: gay king   
เกย์ควีน[n. exp.] (kē-khwīn) EN: gay queen   
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay   
ลักเพศ[n.] (lakkaphēt) EN: homosexual ; gay   FR: travesti [m] ; androgyne [m] ; gay [m] ; travelo [m] (inj.)
ลั่นทมแดง [n. exp.] (lanthom daēng) EN: Frangipani, Nosegay, Pagoda Tree ; Temple Tree ; West Indian Red Jasmine   
พาย[v.] (phāi) EN: paddle ; row ; oar   FR: pagayer ; ramer

CMU English Pronouncing Dictionary
GAY G EY1
GAYS G EY1 Z
GAYE G EY1
GAYER G EY1 ER0
GAYLE G EY1 L
GAYDA G EY1 D AH0
GAYDOS G EY1 D OW0 Z
GAYDEN G EY1 D AH0 N
GAYDAR G EY1 D AA2 R
GAYLER G EY1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gay (n) gˈɛɪ (g ei1)
gays (n) gˈɛɪz (g ei1 z)
gayer (j) gˈɛɪər (g ei1 @ r)
gayest (j) gˈɛɪɪst (g ei1 i s t)
gayness (n) gˈɛɪnəs (g ei1 n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
快活[kuài huo, ㄎㄨㄞˋ ㄏㄨㄛ˙, ] gay, happy, #18,779 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwulenbar {f}gay bar [Add to Longdo]
lustig; vergnügt; fidel {adj} | lustiger; vergnügter; fideler | am lustigsten; am vergnügtesten; am fidelstengay | gayer | gayest [Add to Longdo]
munter wie eine Schwalbegay as a lark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
するが良い[するがいい;するがよい, surugaii ; surugayoi] (exp) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
むず痒い[むずがゆい, muzugayui] (adj-i) (1) itchy; (2) creepy; feeling uneasy [Add to Longdo]
ガヤ[, gaya] (n) background chatter on a soundtrack [Add to Longdo]
ゲイ[, gei] (n) gay; (P) [Add to Longdo]
ゲイバー[, geiba-] (n) gay bar [Add to Longdo]
ゲイボーイ[, geibo-i] (n) gay boy [Add to Longdo]
ゲイリブ[, geiribu] (n) gay lib(eration); (P) [Add to Longdo]
ゲイリュサックの法則;ゲーリュサックの法則[ゲイリュサックのほうそく(ゲイリュサックの法則);ゲーリュサックのほうそく(ゲーリュサックの法則), geiryusakku nohousoku ( geiryusakku no housoku ); ge-ryusakku nohousoku ( ge-ryusak] (n) Gay-Lussac's law [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マシンが読み取り可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] machine-readable (an) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
画用紙[がようし, gayoushi] Zeichenpapier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gay \Gay\, n.
   An ornament [Obs.] --L'Estrange.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gay \Gay\ (g[=a]), a. [Compar. {Gayer}; superl. {Gayest}.] [F.
   gai, perhaps fr. OHG. g?hi swift, rapid, G. g[aum]h, j[aum]h,
   steep, hasty; or cf. OHG. w?hi beatiful, good. Cf. {Jay}.]
   [1913 Webster]
   1. Excited with merriment; manifesting sportiveness or
    delight; inspiring delight; livery; merry.
    [1913 Webster]
 
       Belinda smiled, and all the world was gay. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Gay hope is theirs by fancy fed.   --Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. Brilliant in colors; splendid; fine; richly dressed.
    [1913 Webster]
 
       Why is my neighbor's wife so gay?   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A bevy of fair women, richly gay
       In gems and wanton dress!       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Loose; dissipated; lewd. [Colloq.]
 
   Syn: Merry; gleeful; blithe; airy; lively; sprightly,
     sportive; light-hearted; frolicsome; jolly; jovial;
     joyous; joyful; glad; showy; splendid; vivacious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gay
   adj 1: bright and pleasant; promoting a feeling of cheer; "a
       cheery hello"; "a gay sunny room"; "a sunny smile" [syn:
       {cheery}, {gay}, {sunny}]
   2: full of or showing high-spirited merriment; "when hearts were
     young and gay"; "a poet could not but be gay, in such a
     jocund company"- Wordsworth; "the jolly crowd at the
     reunion"; "jolly old Saint Nick"; "a jovial old gentleman";
     "have a merry Christmas"; "peals of merry laughter"; "a
     mirthful laugh" [syn: {gay}, {jocund}, {jolly}, {jovial},
     {merry}, {mirthful}]
   3: given to social pleasures often including dissipation; "led a
     gay Bohemian life"; "a gay old rogue with an eye for the
     ladies"
   4: brightly colored and showy; "girls decked out in brave new
     dresses"; "brave banners flying"; "`braw' is a Scottish
     word"; "a dress a bit too gay for her years"; "birds with gay
     plumage" [syn: {brave}, {braw}, {gay}]
   5: offering fun and gaiety; "a festive (or festal) occasion";
     "gay and exciting night life"; "a merry evening" [syn: {gay},
     {festal}, {festive}, {merry}]
   6: homosexual or arousing homosexual desires [syn: {gay},
     {queer}, {homophile(a)}]
   n 1: someone who practices homosexuality; having a sexual
      attraction to persons of the same sex [syn: {homosexual},
      {homophile}, {homo}, {gay}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 gay /gɛ/ 
  gay; homosexual

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top