ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

豪華

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -豪華-, *豪華*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
豪华[háo huá, ㄏㄠˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] luxurious, #3,528 [Add to Longdo]
豪华型[háo huá xíng, ㄏㄠˊ ㄏㄨㄚˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] deluxe model, #31,680 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
豪華[ごうか, gouka] (adj-na,n) wonderful; gorgeous; splendor; splendour; pomp; extravagance; (P) [Add to Longdo]
豪華絢爛[ごうかけんらん, goukakenran] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) luxurious and gorgeous [Add to Longdo]
豪華[ごうかせん, goukasen] (n) luxury liner [Add to Longdo]
豪華[ごうかばん, goukaban] (n) deluxe edition [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When she saw a gorgeous coat, Julie decided to buy it.ジュリーは豪華な上着を見ると、それを買う決心をした。
We were charmed by the fabulous suite.スイートルームのあまりの豪華さにウットリした。
Well, I clean the rooms, do the laundry, or cook an elaborate supper.そうですね、部屋の掃除をしたり、洗濯したり、豪華な晩御飯を作ったり、します。
The hotel was luxurious beyond description.そのホテルは言葉で表現できないほど豪華だった。
What a gorgeous coat you're wearing.なんて豪華なコートを着ているのだろう。
What splendid houses they are!何と豪華な家々でしょう。
A luxury liner arrived in harbor.豪華客船が港に入った。
I am a bit hard up now and I can't afford such an expensive meal.今あまりお金がなくて困っているので、そんな豪華な食事はできない。
She gave a rich dinner for us in her garden last night.昨晩、彼女が私に庭で豪華な夕食をごちそうしてくれた。
I can not feel at home in a luxurious hotel.私は豪華なホテルでは落ち着かない。
The queen was richly appareled.女王は豪華な服装をしていた。
A very elderly couple is having an elegant dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.超年老いた夫婦が、結婚75周年を祝して豪華な夕食を食べていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Yeah. What a glamorous tree.[JA] (ありさ)豪華なツリーだね (アルマン)うん Worst Date Ever (2016)
- Hey, sweetheart, want an upgrade? - Move.[JA] なあ 豪華に改造しないか? Ghost in the Shell (2017)
Good gracious, Ignatius.[JA] なんて豪華 Knots Untie (2016)
It's one of our most expensive rooms.[CN] 那是我們這裏最豪華的房間. Grand Hotel (1932)
Not exactly the ritz.[CN] 不如Ritz酒店豪華 500 Years of Solitude (2014)
A token from someone with much.[JA] 豪華な記念品と Gods of Egypt (2016)
I'm sure my beautiful room... will appeal to your artistic sense.[CN] 我相信我豪華的房間 ... 會吸引你的藝術靈感. Grand Hotel (1932)
With a work this great, the casting has to be brilliant as well.[JA] (森口) いや まあ これだけの作品ですからね キャスティングは 豪華にしていただかないと Confrontation (2017)
Beautiful models, fast cars, massive beach house, when the man was living, he was living.[CN] 美女 香車 豪華海景別墅 這才叫真正的活著 Omni (2013)
You might turn your eyes away.[CN] 史諾登已退房離開... 他隱匿其中的香港豪華酒店 Snowden (2016)
I wonder if the Baron would take the trouble to come to my beautiful room?[CN] 不知男爵能否賞臉到我豪華的房間看看? Grand Hotel (1932)
This is fancy.[JA] すごい豪華だね Anywhere for You (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
豪華[ごうか, gouka] -Pracht, -Prunk, -Luxus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top