ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plentiful

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plentiful-, *plentiful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plentiful(adj) มากมาย, See also: เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์, เหลือเฟือ, Syn. ample, copious, fruitful, Ant. rare, scanty
plentifully(adv) อย่างมากมาย, See also: อย่างอุดมสมบูรณ์, อย่างเหลือเฟือ, Syn. abundantly, bounteously, plenteously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plentiful(เพลน'ทิฟูล) adj. อุดมสมบูรณ์, มากมาย, เยอะแยะ., See also: plentifulness n., Syn. abundant

English-Thai: Nontri Dictionary
plentiful(adj) เยอะแยะ, มากมาย, ล้นเหลือ, อุดมสมบูรณ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because of that, we were able... to live rich and plentiful lives.นั่นก็ทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างหรูหรา และสะดวกสบาย Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
Doctors all say he needs plentiful fresh air.หมอทุกคนบอกว่าเขาต้องได้รับ อากาศบริสุทธิ์เยอะๆ There Will Be Blood (2007)
From plentiful steamed Galbi, all land, sea and sky are coming out.จากคาลบินึ่งที่มากมาย ผืนดินทั้งหลาย ทะเล และท้องฟ้าจะเกิดขึ้น (ยุกแฮกง: ผืนดิน, ทะเล, ท้องฟ้าซึ่งหมายถึงเนื้อ, ปลา และนอก... อาหารทุกชนิด) Episode #1.8 (2009)
We now have a two-way pipeline to the most plentiful world mankind has ever known.ตอนนี้ เราก็มีท่อส่งได้สองทางแล้ว กับโลกที่มีความอุดมสมบรูณ์ที่สุด เท่าที่มนุษยชาติเคยรู้จักมา Occupation (2011)
Game is plentiful there.เกมจะมีความอุดมสมบูรณ์ Fugitivus (2012)
Somewhere where babies are plentiful and birth records aren't.ที่มีเด็กทารกถูกทิ้งมากมาย และไม่มีหลักฐานการเกิด Baby Blue (2012)
Plentiful food.อาหารอุดมสมบูรณ์ I'm No Angel (2013)
The simplest and most plentiful atom in the cosmos is hydrogen.อะตอมง่ายและ อุดมสมบูรณ์มากที่สุด ในจักรวาลเป็นไฮโดรเจน Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
The hydrogen atom is the most plentiful kind of atom in the cosmos.และที่ง่ายที่สุด Hiding in the Light (2014)
Red dwarfs are by far the most plentiful stars in the cosmos.ดาวแคระแดงไกลโดยดาวที่ อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในจักรวาล The Immortals (2014)
I hear your crops were plentiful this season.ฉันได้ยินพืชของคุณ มีมากมายในฤดูกาลนี้ Last Knights (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plentifulA buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.
plentifulShe shed plentiful tears when her beloved dog was killed in an accident.
plentifulWe have a plentiful supply of water.
plentifulWolves live in areas where game is plentiful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรึม(adv) abundantly, See also: plentifully, Syn. ตึม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. น้อย, Example: นางเอกน้องใหม่เนื้อหอมมากเพราะมีทั้งงานพิธีกรและงานละครรุมตอมกันตรึม, Notes: (สแลง)
อื้อซ่า(adj) abundant, See also: plentiful, numerous, Syn. มาก, มากมาย, กระบุงโกย, โข, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, บานเบอะ, บานเบิก, มากมายก่ายกอง, เยอะ, แยะ, เยอะแยะ, อักโข, อื้อ, Ant. น้อย, เบาบาง, Notes: (สแลง)
อย่างมากมาย(adv) very much, See also: plentifully, numerously, Syn. อย่างมาก, Example: ถ้าคนเราไม่ต้องนอน พฤติกรรมของมนุษย์ในโลกคงเปลี่ยนไปอย่างมากมาย
เป็นเบือ(adv) in thousands, See also: plentifully, in large numbers, abundantly, Syn. มากมาย, เกลื่อนกลาด, Ant. น้อย, Example: การรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีสามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้เป็นเบือ
แยะ(adv) abundantly, See also: plentifully, numerously, amply, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, มาก, หลาย, มหาศาล, Ant. น้อย, Example: ระยะนี้ประชาชนเสื่อมศรัทธารัฐบาลไปแยะ
หนัก(adj) a lot, See also: plentifully, abundantly, Example: เขาท้องเสีย จึงถ่ายหนักทั้งวัน, Thai Definition: ใช้แทนคำ อุจจาระ
มากมาย(adv) plentifully, See also: abundantly, Syn. มาก, มากมายก่ายกอง, ล้นหลาม, Ant. เล็กน้อย, Example: ในยุคปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้อย่างมากมาย
อุดมสมบูรณ์(adv) plentifully, See also: abundantly, Syn. มาก, มากมาย, ดก, บริบูรณ์, Ant. ขาดแคลน, Example: ช่างไทยปรารถนาที่จะมีวัสดุใช้ในการสร้างงานศิลปกรรมอย่างอุดมสมบูรณ์
อื้อ(adv) abundant, See also: plentiful, Example: สวนดุสิตโพลล์ชี้ปริญญาตรี-โทตกงานอื้อ
อักโข(adj) plentiful, See also: many, considerable, Syn. มาก, Example: งานวิจัยต้องการทุนรอนอักโขอยู่ ดังนั้นรัฐควรจัดหาทุนรอนมาส่งเสริมทางด้านนี้มากๆ, Thai Definition: มาก, หลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุก[chuk] (adj) EN: abundant ; plentiful ; ample  FR: abondant ; copieux
ชุม[chum] (v) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample  FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ดก[dok] (adj) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many  FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ดก[dok] (adv) EN: plentifully ; abundantly  FR: abondamment
มาก[māk] (adv) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely  FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion
มากมาย[mākmāi] (adv) EN: plentifully ; abundantly ; a lot of ; plenty  FR: beaucoup ; énormément ; plein
ร้อยแปด[røi-paēt] (num) EN: miscellaneous ; various ; plentiful ; a variety of ; all sorts/kinds of ; thousand and one  FR: mille et un/une
ไสว[sawai] (adj) EN: prosperous ; flourishing ; thriving ; luxuriant ; plentiful  FR: florissant ; prospère
เต็มพร้อม[tem phrøm] (x) EN: abundant ; plentiful  FR: abondant
ถม[thom] (adj) EN: overwhelming ; abundant ; plentiful

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
plentiful
plentiful
plentiful
plentiful(4)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plentiful
plentifully

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大有[dà yǒu, ㄉㄚˋ ㄧㄡˇ,  ] plentiful (e.g. harvest) #7,928 [Add to Longdo]
丰登[fēng dēng, ㄈㄥ ㄉㄥ,   /  ] plentiful harvest; bumper crop #357,772 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
豊か[ゆたか, yutaka] (adj-na) abundant; wealthy; plentiful; rich; affluent; (P) #6,273 [Add to Longdo]
がっつり;ガッツリ[gattsuri ; gattsuri] (adv) (sl) firmly; plentifully; with all one's might [Add to Longdo]
ふんだん[fundan] (adj-na, n) plentiful; abundant; lavish [Add to Longdo]
湯水[ゆみず, yumizu] (n) (1) hot and cold water; (2) (See 湯水のように使う) abundant item; plentiful item [Add to Longdo]
飽食時代[ほうしょくじだい, houshokujidai] (n) current era of excessive eating; era in which there is more than enough food; age of plenty; age of plentiful food [Add to Longdo]
夥多[かた, kata] (adj-na, n) many; plentiful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plentiful \Plen"ti*ful\, a.
   1. Containing plenty; copious; abundant; ample; as, a
    plentiful harvest; a plentiful supply of water.
    [1913 Webster]
 
   2. Yielding abundance; prolific; fruitful.
    [1913 Webster]
 
       If it be a long winter, it is commonly a more
       plentiful year.            --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Lavish; profuse; prodigal. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He that is plentiful in expenses will hardly be
       preserved from            --Bacon.
    [1913 Webster] -- {Plen"ti*ful*ly}, adv. --
    {Plen"ti*ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plentiful
   adj 1: existing in great number or quantity; "rhinoceroses were
       once plentiful here"
   2: affording an abundant supply; "had ample food for the party";
     "copious provisions"; "food is plentiful"; "a plenteous grape
     harvest"; "a rich supply" [syn: {ample}, {copious},
     {plenteous}, {plentiful}, {rich}]
   3: producing in abundance; "the bountiful earth"; "a plentiful
     year"; "fruitful soil" [syn: {bountiful}, {plentiful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top