ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joyous

JH OY1 AH0 S   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joyous-, *joyous*, joyou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joyous[ADJ] สนุกสนาน, See also: เบิกบาน, มีความสุข, Syn. joyful, merry, Ant. joyless, sad, unhappy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joyous(จอย'เอิส) adj. เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีอกดีใจ,รื่นเริง., See also: joyousness n., Syn. merry,festive

English-Thai: Nontri Dictionary
joyous(adj) ยินดี,ปีติ,สนุกสนาน,ร่าเริง,เบิกบาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Joyous news.น่ายินดี Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Of the city orphanage to share in the joyous day with...ในเมือง มาร่วมวันสนุกสนานกับ.. Spirit of the Goat (2014)
I mean, his household was a joyous place.บ้านเขาชื่นมื่นมาก American Hustle (2013)
For the righteous, a revelation is a joyous event, the realization of a divine truth.สำหรับคนชอบธรรม การเปิดเผยทำให้มีความสุข สำนึกในความเป็นจริงของพระเจ้า Revelations (2012)
It is joyous occasion, to find you yet alive.มันเป็นโอกาสที่สนุกสนาน, เพื่อหาคุณยังมีชีวิตอยู่ Sacramentum (2012)
A simple, joyous life was not what was left to him.ชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นสุข ไม่ใช่สิ่งที่เหลือไว้ให้มัน Seven Psychopaths (2012)
And he found himself a place to stay and he determined to live a simple, joyous life in the years now left to him.และได้ค้นพบที่พักพิง และมุ่งมั่นว่าจะใช้ชีวิตที่เรียบง่าย มีความสุขกับอีกหลายปีที่เหลือ Seven Psychopaths (2012)
I think that we should focus on the more joyous and the pageant aspect of this holiday season.ฉันคิดว่าพวกเราน่าจะโฟกัสไปที่เรื่องน่ายินดีมากกว่านี้นะ และเรื่องการแข่งขัน ของช่วงวันหยุดนี้ Extraordinary Merry Christmas (2011)
We need as many joyous ents as possible.เราอยากจัดงานรื่นเริงบ่อยเท่าที่จะจัดได้ในเมืองนี้น่ะ Monsters in the End (2011)
A thousand pardons. I mean not to intrude on such a joyous occasion.ขอประทานอภัยอย่างยิ่ง ข้าไม่ได้ตั้งใจมาขัดจังหวะงานที่น่ารื่นเริงยิ่ง Your Highness (2011)
Recently, a certain somebody has jeopardized our joyous lives.เร็วๆนี้ ใครคนหนึ่ง ทำให้ชีวิตอันแสนสุขของพวกเรา ตกอยู่ในอันตราย Shrek Forever After (2010)
Today was supposed to be a joyous day. I have nothing to say.วันนี้น่าจะเป็นวันที่น่ายินดีแท้ๆ ฉันไม่รู้จะพูดยังไง Episode #1.18 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joyousMay happiness and joy come to you as you celebrate this joyous day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลิน[ADV] jubilantly, See also: joyously, merrily, Syn. เพลิดเพลิน, Example: ฉันเดินซื้อของเพลินจนลืมเวลานัดหมาย, Thai definition: อย่างสนุกสบายใจ, อย่างที่ไม่น่าเบื่อ
เอิกเกริก[ADJ] joyous, See also: joyful, pleasant, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, Example: ตำบลต่างๆ ได้จัดให้มีการประชุมทำบุญเป็นงานเอิกเกริกใหญ่ เรียกว่า บุญบั้งไฟ
เอิกเกริก[ADV] joyously, See also: joyfully, pleasantly, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, Example: เจ้าชายทรงฉลองวันคล้ายวันประสูติอย่างเอิกเกริก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous   FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
งานมงคล[n. exp.] (ngān mongkhon) EN: auspicious ceremony ; propitious ceremony ; happy event ; joyous occasion   FR: cérémonie propitiatoire [f]
เอิกเกริก[adj.] (oēkkaroēk) EN: boisterous ; joyous ; joyful ; pleasant   FR: grandiose ; enthousiaste ; tapageur
สบายใจ[v.] (sabāijai) EN: be happy ; be pleasure ; be joyous ; feel content   
สบายใจ[adj.] (sabāijai) EN: contented heart ; happy ; pleasure ; joyous   FR: heureux ; détendu
โสมนัส[v.] (sōmmanat) EN: be glad ; be happy ; be joyful ; be pleased ; rejoice ; be light-hearted ; be joyous   FR: être heureux ; être joyeux
ยินดี[adj.] (yindī) EN: pleased ; glad ; happy ; joyous   FR: enchanté ; content ; ravi

CMU English Pronouncing Dictionary
JOYOUS    JH OY1 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joyous    (j) ʤˈɔɪəs (jh oi1 @ s)
joyously    (a) ʤˈɔɪəsliː (jh oi1 @ s l ii)
joyousness    (n) ʤˈɔɪəsnəs (jh oi1 @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huān, ㄏㄨㄢ, / ] joyous; happy; pleased, #5,204 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyous; happy; (P) [Add to Longdo]
欣欣然;欣々然[きんきんぜん, kinkinzen] (adj-t,adv-to) quite joyous; quite cheerful; quite happy [Add to Longdo]
排除要素[はいじょようそ, haijoyouso] (n) {comp} exclusions [Add to Longdo]
目出度い(ateji)(P);芽出度い(ateji);愛でたい[めでたい, medetai] (adj-i) (1) (uk) happy; auspicious; propitious; joyous; (2) (See おめでたい) naive; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
排除要素[はいじょようそ, haijoyouso] exclusions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Joyous \Joy"ous\, a. [OE. joyous, joious, joios, F. joyeux.See
   {Joy}.]
   Glad; gay; merry; joyful; also, affording or inspiring joy;
   with of before the word or words expressing the cause of joy.
   [1913 Webster]
 
      Is this your joyous city?        --Is. xxiii.
                          7.
   [1913 Webster]
 
      They all as glad as birds of joyous prime. --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      And joyous of our conquest early won.  --Dryden.
 
   Syn: Merry; lively; blithe; gleeful; gay; glad; mirthful;
     sportive; festive; joyful; happy; blissful; charming;
     delightful. -- {Joy"ous*ly}, adv. -- {Joy"ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joyous
   adj 1: full of or characterized by joy; "felt a joyous abandon";
       "joyous laughter" [ant: {joyless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top