Search result for

joyous

(38 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joyous-, *joyous*, joyou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joyous[ADJ] สนุกสนาน, See also: เบิกบาน, มีความสุข, Syn. joyful, merry, Ant. joyless, sad, unhappy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joyous(จอย'เอิส) adj. เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีอกดีใจ,รื่นเริง., See also: joyousness n., Syn. merry,festive

English-Thai: Nontri Dictionary
joyous(adj) ยินดี,ปีติ,สนุกสนาน,ร่าเริง,เบิกบาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Joyous births...การกำเนิดที่น่าปิติยินดี Home Is the Place (2009)
It was a joyous occasion until...มันเป็นช่วงเวลารื่นรมย์ จนกระทั่ง... Being Alive (2009)
In your joyous offerings...ในงานฉลองของท่าน... Delicate Things (2010)
And her joyous return...และการกลับมาของนาง Delicate Things (2010)
Joyous news.ข่าวดีนิ Great and Unfortunate Things (2010)
And to think that this joyous occasion began in horror.และพอคิดว่าเรื่องน่ายินดีนี้ เริ่มต้นมาจากความสยดสยองแล้ว Furt (2010)
Today was supposed to be a joyous day. I have nothing to say.วันนี้น่าจะเป็นวันที่น่ายินดีแท้ๆ ฉันไม่รู้จะพูดยังไง Episode #1.18 (2010)
Recently, a certain somebody has jeopardized our joyous lives.เร็วๆนี้ ใครคนหนึ่ง ทำให้ชีวิตอันแสนสุขของพวกเรา ตกอยู่ในอันตราย Shrek Forever After (2010)
A thousand pardons. I mean not to intrude on such a joyous occasion.ขอประทานอภัยอย่างยิ่ง ข้าไม่ได้ตั้งใจมาขัดจังหวะงานที่น่ารื่นเริงยิ่ง Your Highness (2011)
We need as many joyous ents as possible.เราอยากจัดงานรื่นเริงบ่อยเท่าที่จะจัดได้ในเมืองนี้น่ะ Monsters in the End (2011)
Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone,ร้องเพลง เต้นรำและเบิกบานกัน แต่ก็ปล่อยให้ทั้งสองมีเวลาส่วนตัวของตัวเอง Over My Dead Body (2011)
I think that we should focus on the more joyous and the pageant aspect of this holiday season.ฉันคิดว่าพวกเราน่าจะโฟกัสไปที่เรื่องน่ายินดีมากกว่านี้นะ และเรื่องการแข่งขัน ของช่วงวันหยุดนี้ Extraordinary Merry Christmas (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joyousMay happiness and joy come to you as you celebrate this joyous day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลิน[ADV] jubilantly, See also: joyously, merrily, Syn. เพลิดเพลิน, Example: ฉันเดินซื้อของเพลินจนลืมเวลานัดหมาย, Thai definition: อย่างสนุกสบายใจ, อย่างที่ไม่น่าเบื่อ
เอิกเกริก[ADJ] joyous, See also: joyful, pleasant, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, Example: ตำบลต่างๆ ได้จัดให้มีการประชุมทำบุญเป็นงานเอิกเกริกใหญ่ เรียกว่า บุญบั้งไฟ
เอิกเกริก[ADV] joyously, See also: joyfully, pleasantly, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, Example: เจ้าชายทรงฉลองวันคล้ายวันประสูติอย่างเอิกเกริก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous   FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
งานมงคล[n. exp.] (ngān mongkhon) EN: auspicious ceremony ; propitious ceremony ; happy event ; joyous occasion   FR: cérémonie propitiatoire [f]
เอิกเกริก[adj.] (oēkkaroēk) EN: boisterous ; joyous ; joyful ; pleasant   FR: grandiose ; enthousiaste ; tapageur
สบายใจ[v.] (sabāijai) EN: be happy ; be pleasure ; be joyous ; feel content   
สบายใจ[adj.] (sabāijai) EN: contented heart ; happy ; pleasure ; joyous   FR: heureux ; détendu
โสมนัส[v.] (sōmmanat) EN: be glad ; be happy ; be joyful ; be pleased ; rejoice ; be light-hearted ; be joyous   FR: être heureux ; être joyeux
ยินดี[adj.] (yindī) EN: pleased ; glad ; happy ; joyous   FR: enchanté ; content ; ravi

CMU English Pronouncing Dictionary
JOYOUS    JH OY1 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joyous    (j) (jh oi1 @ s)
joyously    (a) (jh oi1 @ s l ii)
joyousness    (n) (jh oi1 @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyous; happy; (P) [Add to Longdo]
欣欣然;欣々然[きんきんぜん, kinkinzen] (adj-t,adv-to) quite joyous; quite cheerful; quite happy [Add to Longdo]
排除要素[はいじょようそ, haijoyouso] (n) {comp} exclusions [Add to Longdo]
目出度い(ateji)(P);芽出度い(ateji);愛でたい[めでたい, medetai] (adj-i) (1) (uk) happy; auspicious; propitious; joyous; (2) (See おめでたい) naive; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huān, ㄏㄨㄢ, / ] joyous; happy; pleased, #5,204 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
排除要素[はいじょようそ, haijoyouso] exclusions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Joyous \Joy"ous\, a. [OE. joyous, joious, joios, F. joyeux.See
   {Joy}.]
   Glad; gay; merry; joyful; also, affording or inspiring joy;
   with of before the word or words expressing the cause of joy.
   [1913 Webster]
 
      Is this your joyous city?        --Is. xxiii.
                          7.
   [1913 Webster]
 
      They all as glad as birds of joyous prime. --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      And joyous of our conquest early won.  --Dryden.
 
   Syn: Merry; lively; blithe; gleeful; gay; glad; mirthful;
     sportive; festive; joyful; happy; blissful; charming;
     delightful. -- {Joy"ous*ly}, adv. -- {Joy"ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joyous
   adj 1: full of or characterized by joy; "felt a joyous abandon";
       "joyous laughter" [ant: {joyless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top