Search result for

รติ

(54 entries)
(0.1987 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รติ-, *รติ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ศาสตราจารย์เกียรติคุณHonorary Prof.
แขกผู้มีเกียรติ็Honored guest หรือ honor guest
แขกผู้มีเกียรติHonored guest หรือ honoured guest

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เกียรติ์รามเกียนติ์ should be translated as 'Ramakien', not 'Ramayana', the two are not the same.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รติ[N] love, See also: sexual passion, affection, Syn. รดี, ความรัก, ความกำหนัด
รติ[N] pleasure, See also: amusement, Syn. รดี, ความยินดี, ความชอบใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รติน. ความยินดี, ความชอบใจ
รติความรัก, ความกำหนัด, แผลงใช้ว่า ฤดี หรือ รดี ก็ได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'd be honored.เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะ New Haven Can Wait (2008)
That you came up to visit our glorious campus.ว่าคุณได้เข้าร่วมในมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติของเรา New Haven Can Wait (2008)
I'd love to give you a ride.จะเป็นเกียรติอย่างมากถ้าเธอให้ฉันไปส่ง Pret-a-Poor-J (2008)
Well, I'm gonna let you bask in your glory,เยี่ยม ฉันจะไปเอง และปล่อยให้คุณมีความสุขกับเกียรติยศของคุณ Pret-a-Poor-J (2008)
My--my parents are the, uh, the guests of honor.พ่อ แม่ ฉัน เป็นเกียรติ อย่างมาก There Might be Blood (2008)
We'll call your parents from there.แล้วเราจะโทรติดต่อครอบครัวคุณที่นั้น There Might be Blood (2008)
I want the honor of finishing him off.จะทำให้เขายอมให้เกียรติผมซะหน่อย Odyssey (2008)
We split up and cut off contact with each other.เราแยกกันและตัดการติดต่อซึ่งกันและกัน Odyssey (2008)
Then at least let's contact the church.อย่าน้อยเราควรติดต่อโบสถ์ Dead Space: Downfall (2008)
We've lost all contact with the colony.เราเสียการติดต่อจากนิคม Dead Space: Downfall (2008)
I've lost contact with the bridge.ผมขาดการติดต่อจากสะพานเดินเรือแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
It's been an honor to serve with you, boss.เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกัน Dead Space: Downfall (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
tracking(n.) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย
honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , S. after-care
AJAX(abbrev) ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML เป็นชื่อเทคนิคการพัฒนา web application แบบหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคย่อยๆ คือ JavaScript และ DOM ในฝั่ง client browser และใช้การติดต่อกับ server ในแบบ asynchrounous (แทนที่จะเป็น synchronous ในการเปิดเว็บแบบเดิมๆ) และส่งข้อมูลกลับมาในแบบ XML ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia
mercerize(vt) ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอ เช่น ฝ้าย เพื่อเพิ่มความคงทน ความเป็นเงามัน และการติดสีย้อมได้ดีขึ้น
deadlockการติดตาย
seance[เซ-อองซฺ] การติดต่อกับภูตผีวิญญาณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
addiction(อะดิค' เชิน) n. การติดยาเสพติด, ภาวะติดยาเสพติด, Syn. devotion, dependence ###A. freedom)
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)
aga(อา' กะ) n. ตำแหน่งเกียรติยศ (ในตุรกี) , นายพล., Syn. agha
air medalเหรียญเกียรติคุณสำหรับนักบินของสหรัฐ
alexipharmic(อะเลคซิฟาร์' มิค) adj. ซึ่งป้องกัน. -n. ยาหรือสารที่ใช้ป้องกันพิษ หรือการติดเชื้อ, ยาแก้พิษ
amboceptor(แอม' บะเซพเทอะ) n. สารที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดเชื้อในเลือด มีคุณสมบัติเป็นตัวทำให้โลหิตแดงสลายตัว
ametropia(แอมมิโทร' เพีย) n. ภาวะผิดปกติของตาที่มีภาพไม่ตกที่เรตินา เนื่องจากตาขาดอำนาจหักเหทำให้สายตาสั้นหรือสายตายาวหรือไม่ชัด. -ametropic adj. -ametrope n.
amphiblestritisรตินาอักเสบ

English-Thai: Nontri Dictionary
accolade(n) การได้รับเกียรติ
addiction(n) การติดยาเสพติด
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
affiliation(n) การติดต่อ,การเข้าร่วม,การผูกพัน,การเกี่ยวเนื่อง
animadversion(n) การวิจารณ์,การติเตียน,การตำหนิ
blame(n) การติเตียน,การตำหนิ,คำติเตียน,คำตำหนิ
bribe(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
bribery(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
censorship(n) การติชม,การตรวจหนังสือพิมพ์,การตรวจตรา,การตรวจสอบ,การเซนเซอร์

German-Thai: Longdo Dictionary
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ
bei(prep) ใช้บ่งว่า มีการติดต่อหรือมีการข้องเกี่ยวส่วนมากด้านการงาน เช่น Ich war beim Augenarzt heute morgen. ฉันไปหาจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้ หรือ ฉันได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์มาเมื่อเช้านี้
Korruption(n) |die, pl. Korruptionen| การโกงกินบ้านเมือง, การคอรัปชั่น, ความทุจริต, การรับสินบน, การติดสินบน, การฉ้อราษฎร์บังหลวง เช่น Das Wichtigste ist es derzeit meiner Ansicht nach, Ordnung zu schaffen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und gegen Korruption vorzugehen., See also: S. die Bestechung
verehren(vt) |verehrte, hat verehrt| ยกย่องบูชา, ให้เกียรติ เช่น Man hat ihn als besten Professor verehrt. ผู้คนยกย่องเขาให้เป็นศาสตราจารย์ที่ดีที่สุด
Ansteckung(n) |die, pl. Ansteckungen| การติดเชื้อ
Kybernetik(n) |die, nur Sg.| วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อควบคุมของสัตว์เเละเครื่องจักร, See also: S. Regelungstechnik

French-Thai: Longdo Dictionary
poursuite(n) |f| การไล่ตาม, การติดตาม เช่น jeu de poursuite การเล่นซ่อนแอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top