ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

luxuriant

L AH0 G ZH ER1 IY0 AH0 N T   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luxuriant-, *luxuriant*
English-Thai: Nontri Dictionary
luxuriant(adj) อุดมสมบูรณ์,งอกงาม,ฟุ้งเฟ้อ,หรูหรา,โอ่อ่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As his young ward dived again and again to the depths of the lake... in search of the enchanted chalice, Sir Romulus twirled his luxuriant moustache.ดังทหารอารักขาของเขาดำดิ่ง ไปสู่เบื้องลึกใจกลางทะเลสาป เพื่อค้นหาถ้วยอัญมณีล้ำค่า เซอร์ โรมูลัส ม้วนหนวดงามของเขา Atonement (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
luxuriantGrass is luxuriant in summer.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; luxuriant
ไสว[adj.] (sawai) EN: prosperous ; flourishing ; thriving ; luxuriant ; plentiful   FR: florissant ; prospère

CMU English Pronouncing Dictionary
LUXURIANT    L AH0 G ZH ER1 IY0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luxuriant    (j) lˈʌgʒˈuəʳrɪəʳnt (l uh1 g zh u@1 r i@ n t)
luxuriantly    (a) lˈʌgʒˈuəʳrɪəʳntliː (l uh1 g zh u@1 r i@ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mào, ㄇㄠˋ, ] luxuriant, #10,175 [Add to Longdo]
欣欣向荣[xīn xīn xiàng róng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] luxuriant growth (成语 saw); flourishing; thriving, #29,974 [Add to Longdo]
[pì, ㄆㄧˋ, ] luxuriant (of water plants), #53,011 [Add to Longdo]
[péng, ㄆㄥˊ, ] luxuriant growth, #63,490 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] luxuriant growth, #73,814 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] luxuriant, #79,618 [Add to Longdo]
[rǎn, ㄖㄢˇ, ] luxuriant growth; passing (of time), #86,828 [Add to Longdo]
萋萋[qī qī, ㄑㄧ ㄑㄧ, ] luxuriant; lavish; abundant, #107,719 [Add to Longdo]
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, ] luxuriant growth, #139,757 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] luxuriant growth, #143,979 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
üppig {adj} | üppiger | am üppigstenluxuriant | more luxuriant | most luxuriant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんもり;こんもりと[, konmori ; konmorito] (adv,vs) (on-mim) thickly; densely; luxuriantly [Add to Longdo]
ふっくら[, fukkura] (adv-to) (on-mim) (See ふっくり) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full [Add to Longdo]
ふっくり[, fukkuri] (adv-to) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full; corpulent [Add to Longdo]
欝蒼;鬱蒼[うっそう, ussou] (adj-t,adv-to) thick; dense; luxuriant [Add to Longdo]
繁茂[はんも, hanmo] (n,vs) luxuriant growth; rankness (of weeds); (P) [Add to Longdo]
茂林[もりん, morin] (n) luxuriant (dense) forest [Add to Longdo]
爛漫;爛熳[らんまん, ranman] (adj-t,adv-to) glorious; luxuriant; splendid; in full bloom; in full glory [Add to Longdo]
藹々;藹藹[あいあい, aiai] (adj-t,adv-to) (1) (See 和気藹々) harmonious; peaceful; congenial; (2) luxuriant (vegetation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Luxuriant \Lux*u"ri*ant\, a. [L. luxurians, p. pr. of luxuriare:
   cf. F. luxuriant. See {Luxuriate}.]
   1. Exuberant in growth; rank; excessive; profuse; very
    abundant; as, a luxuriant growth of grass; luxuriant
    foliage.
    [1913 Webster]
 
       Prune the luxuriant, the uncouth refine. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Producing luxuriant growth; very fertile; -- of soil.
    [PJC]
 
   3. Having or producing an abundance of elaborate details;
    unrestrained; -- of imagery or ornamentation.
    [PJC]
 
   {Luxuriant flower} (Bot.), one in which the floral envelopes
    are overdeveloped at the expense of the essential organs.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 luxuriant
   adj 1: marked by complexity and richness of detail; "an
       elaborate lace pattern" [syn: {elaborate}, {luxuriant}]
   2: displaying luxury and furnishing gratification to the senses;
     "an epicurean banquet"; "enjoyed a luxurious suite with a
     crystal chandelier and thick oriental rugs"; "Lucullus spent
     the remainder of his days in voluptuous magnificence"; "a
     chinchilla robe of sybaritic lavishness" [syn: {epicurean},
     {luxurious}, {luxuriant}, {sybaritic}, {voluptuary},
     {voluptuous}]
   3: produced or growing in extreme abundance; "their riotous
     blooming" [syn: {exuberant}, {lush}, {luxuriant}, {profuse},
     {riotous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top