ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

性交

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -性交-, *性交*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性交[xìng jiāo, ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄠ, ] sexual intercourse, #19,914 [Add to Longdo]
性交高潮[xìng jiāo gāo cháo, ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄠ ㄔㄠˊ, ] orgasm [Add to Longdo]
进行性交[jìn xíng xìng jiāo, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄠ, / ] to have sex; to have sexual intercourse [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
性交[せいこう, seikou] Thai: การมีเพศสัมพันธ์ English: sexual intercourse

Japanese-English: EDICT Dictionary
性交[せいこう, seikou] (n,vs,adj-no) sexual intercourse; (P) [Add to Longdo]
性交[せいこうしょう, seikoushou] (n) sexual relations [Add to Longdo]
性交体位[せいこうたいい, seikoutaii] (n) (See 体位・2) sex position [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I bleed when I make love.性交時に出血があります。
It's painful making love.性交時に痛みがあります。
She looked bored while we were making love.性交の最中彼女はつまらなそうな顔をしていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That I have coitus with her.[JA] 性交する The Opening Night Excitation (2015)
To me it's just a fuck fest![CN] 對我來說僅僅是性交狂歡! WR: Mysteries of the Organism (1971)
Evidence of vaginal intercourse.[JA] 性交渉した痕 The Long Bright Dark (2014)
[MOUSE CLICKS][CN] 性交 The Mine (2012)
Children and youth are entitled to the happiness of the genital embrace![CN] 孩子和年輕人有權... 享受屬於他們的兩性交融! WR: Mysteries of the Organism (1971)
Screw, which offends everybody. Catholic.Jew. Protestant. black. white.[CN] 性交 令每個人感到羞恥 天主教徒 猶太人 新教徒 黑人 白人 WR: Mysteries of the Organism (1971)
And then when we came down, we'd have sex.[JA] そして会うたび性交をした Deliver Us from Evil (2014)
It says you're OK till about six months.[CN] 6个月前性交都是安全的 A Kind of Loving (1962)
Anyway, phenomenally and physically at the momentof coitus one faIIs into the illusion, thatone has become one with one's partner[CN] 不管怎么说,在感官上和身体上 性交的时候 人进入一种幻想状态 感觉找到了另一半 Diary of a Shinjuku Thief (1969)
Look at this buttfuck![JA] この肛門性交を! The Interview (2014)
It took me 17 years before I did my first interracial scene.[JA] 17年後 最初の異人種性交した After Porn Ends 2 (2017)
We had sex before we were married in Virginia.[JA] 結婚の前に性交渉をしたわ The High in the Low (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
性交[せいこう, seikou] Geschlechtsverkehr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top