ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*wrong*

R AO1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wrong, -wrong-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrong(adj) ผิด, See also: ผิดพลาด, ไม่ถูกต้อง, Syn. erroneous, inaccurate, incorrect, Ant. accurate, correct
wrong(adj) ผิดปกติ
wrong(adv) อย่างผิดพลาด, See also: อย่างไม่ถูกต้อง
wrong(n) สิ่งที่ผิด, See also: สิ่งที่ไม่ดี, ความผิด, ความไม่ดี
wronger(n) ผู้ผิดพลาด, See also: ผู้ทำไม่ถูกต้อง
wrongly(adv) อย่างผิดพลาด, Syn. unfairly, wrongfully, badly, unjustifiably
go wrong(phrv) ทำงานผิดพลาด, See also: ผิดปกติ, Ant. go right
go wrong(phrv) ประพฤติผิด, See also: ออกนอกลู่นอกทาง
wrongful(adj) ซึ่งไม่ถูกต้อง, See also: ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. illegal, illicit, unlawful, Ant. legal, lawful
wrongful(adj) ซึ่งไม่ยุติธรรม, Syn. unfair, unjust, partial, Ant. fair, just, impartial
get wrong(phrv) ทำผิดพลาด, See also: ทำผิด, Ant. get right
get wrong(phrv) ให้ข้อมูลผิดเกี่ยวกับ
get wrong(phrv) อย่าเข้าใจ (ฉัน) ผิด
wrongdoer(n) ผู้กระทำผิดศีลธรรม, See also: ผู้ละเมิดกฎหมาย, Syn. evildoer, malefactor, sinner
wrongness(n) ความผิดพลาด
wrongfully(adv) อย่างผิดกฎหมาย, Syn. wrongly, unscrupulously
in the wrong(idm) ทำผิด, See also: คิดผิด, ทำพลาด
wrong-headed(adj) ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, ไม่ยินยอม, ไม่ยอมจำนนต่อเหตุผลและความจริง, Syn. obstinate, perverse, stubborn
wrongfulness(n) ความไม่ถูกต้อง, See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. illegality, illicitness, unlawfulness, Ant. legality, lawfulness
be in the wrong(idm) ตัดสินไม่ถูกต้อง
be in the wrong(idm) ประพฤติตัวไม่ดี, Syn. put in
wrongheadedness(n) ความดื้อรั้น, See also: ความดื้อดึง, Syn. obstinacy, perverseness, stubbornness
wrongfoot someone(idm) ทำให้อยู่ในสถานะการณ์ลำบากอย่างกระทันหัน, See also: ทำให้ตกใจ
on the wrong track(idm) ไปผิดทาง
bark up the wrong tree(idm) คิดผิด, See also: เข้าใจผิด
ruffle someone up the wrong way(idm) ทำให้ขุ่นเคือง, See also: ทำให้ไม่พอใจ, Syn. rub up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrong(รอง) adj., adv., n. (สิ่งที่) ผิด, ผิดพลาด, ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นความจริง, ไม่เหมาะสม, ไม่ปกติ, ประหลาด, ชอบกล, พิกล, ไม่สมควร, อยุติธรรม, ผิดศีลธรรม, เสีย, ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด, See also: wronger n. wrongly adv. wrongness n.
wrong fontตัวตะกั่วที่ไม่ได้ขนาดหรือไม่ได้ที่
wrong-headed(รอง'เฮดดิด) adj. ดื้อรั้น, หัวดื้อ, ยืนหยัดในความคิดที่ผิด, See also: wrong-headedness n.
wrongdoer(รอง'ดูเออะ) n. ผู้กระทำผิด, ผู้ละเมิดกฎหมาย, Syn. sinner, miscreant
wrongdoing(รอง'ดูอิง) n. การกระทำผิด, เรื่องชั่ว, การกระทำผิดศีลธรรม, Syn. miscreance
wrongful(รอง'ฟูล) adj. ผิดล ไม่ยุติธรรม, ไม่ถูกต้อง, ผิดศีลธรรม, ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, See also: wrongfully adv. wrongfulness n.
wrongheaded(รอง'เฮดดิด) adj. ดื้อรั้น, หัวดื้อ, ยืนหยัดในความคิดที่ผิด, See also: wrong-headedness n.
wrongous(รอง'เกิส) adj. ผิด, ไม่ถูกต้อง, ผิดกฎหมาย, Syn. unjust, illegal, wrongful

English-Thai: Nontri Dictionary
wrong(adj) ผิด, เข้าใจผิด, ไม่เป็นธรรม, ไม่เหมาะสม
wrong(n) ความผิด, ความชั่ว, ความอยุติธรรม, การใส่ร้ายผู้อื่น
wrong(vt) กระทำผิดต่อ, ทำผิดพลาด, ละเมิด, ใส่ร้าย, ประทุษร้าย
wrongful(adj) ผิดพลาด, ไม่ยุติธรรม, ผิดกฎหมาย, ไม่ถูกต้อง, ผิดศีลธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abstraction, wrongfulการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravity of the wrongful actความร้ายแรงแห่งละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
King can do no wrong, the; rex non potest peccare (L.)พระมหากษัตริย์ไม่อาจทรงกระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongการกระทำผิด, การกระทำที่มิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongdoerผู้กระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful abstractionการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful actการละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful conductการประพฤติมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful dismissalการให้ออกจากงานโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful interference with goodsทำให้เสียทรัพย์, ทำให้ทรัพย์เสียหายโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongfullyโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
wrongผิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're wrong.ผิดแล้ว Muse of Fire (2012)
Wrong.ผิด What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
What do you do when things go wrong?คุณจะทำอย่างไรเมื่อสิ่งผิดไป? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-'Tain't natural. -There's something wrong.มันไม่ได้เป็นธรรมชาติ มี บางอย่างผิดปกติ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Something's wrong.มีบางอย่างแปลกๆ The Great Dictator (1940)
What's wrong with you? Don't be foolhardy.ไม่รู้หรอว่าคุณผิดอะไร ถึงจะทำแบบนั้น The Great Dictator (1940)
You must learn to choose between right and wrong.คุณต้องเรียนรู้ที่จะเลือก ระหว่างที่เหมาะสมและ Pinocchio (1940)
Right and wrong?ไม่ถูกต้อง. ถูกและผิด? Pinocchio (1940)
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ Pinocchio (1940)
They're the wrong things that seem right at the time.มันกำลังสิ่งที่ผิดที่ดูเหมือน ถูกต้อง Pinocchio (1940)
But, uh, even though the right things may seem wrong sometimes, uh, sometimes the, the wrong things may be right at the wrong time.ในเวลา แต่เอ่อแม้ว่า สิ่งที่ถูกต้องอาจจะดูเหมือนไม่ ถูกต้องบางครั้งเอ่อ บางครั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง Pinocchio (1940)
When you get in trouble and you don't know right from wrongเมื่อคุณได้รับในปัญหา และคุณไม่ทราบว่าถูกต้องจาก การที่ไม่ถูกต้อง Pinocchio (1940)
Gosh, maybe I was wrong.เอ้ยบางทีฉันอาจจะเป็นเรื่องที่ ผิด Pinocchio (1940)
He tells me what's right and wrong.เขาบอกฉันว่าสิ่งที่ถูกต้องและ ไม่ถูกต้อง อะไร? Pinocchio (1940)
Hmm, put it in the wrong end.อืมใส่ไว้ในปลายผิด Pinocchio (1940)
Is anything wrong, madam?มีอะไรรึเปล่าครับ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
That's Jasper. There must be something wrong. - Perhaps he's hurt himself.นั่นแจสเปอร์นี่ ต้องเกิดอะไรขึ้นเเน่มันดูบาดเจ็บ Rebecca (1940)
I've threaded it up wrong as usual or something.ผมคงใส่มันผิดอีกเเล้วน่ะ Rebecca (1940)
Oh, and I know what was wrong with that introduction.อ้อ เมื่อกี้เเนะนําตัวผมพลาดไปนิด Rebecca (1940)
- There is something wrong.ต้องมีอะไรแน่ Rebecca (1940)
- What was wrong with her?- หล่อนเป็นโรคอะไรครับ Rebecca (1940)
I can't get over the feeling something's wrong.- ฉันรู้สึกใจคอไม่ดี Rebecca (1940)
Well, this clock's wrong. It must be 3:00 or 4:00. Why?นาฬิกาเรือนนี้เดินไม่ตรง เเต่คงจะตี 3 หรือตี 4 เเล้วล่ะทําไมหรือ Rebecca (1940)
- Supposing we're wrong?- สมมุติว่าเราผิดหรือเปล่า? 12 Angry Men (1957)
Maybe this is an idea. It seems to me that it's up to us to convince this gentleman that he's wrong and we're right.อาจจะเป็นความคิดที่ มันดูเหมือนว่าฉันว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะโน้มน้าวให้สุภาพบุรุษนี้ 12 Angry Men (1957)
- I could be wrong but...- ฉันอาจจะผิด แต่ ... 12 Angry Men (1957)
Supposing they're wrong?หากว่าพวกเขากำลังผิด? 12 Angry Men (1957)
- Could they be wrong?- พวกเขาอาจจะผิดหรือเปล่า? 12 Angry Men (1957)
They're only people. People make mistakes. Could they be wrong?พวกเขากำลังคนเท่านั้น คนทำผิดพลาด พวกเขาอาจจะผิดหรือเปล่า? 12 Angry Men (1957)
Well, I don't know you, but I'm bettin' you've never been wronger in your life.ดีฉันไม่ทราบว่าคุณ แต่ฉัน Bettin 'คุณไม่เคย wronger ในชีวิตของคุณ 12 Angry Men (1957)
- Anything wrong?- อะไรผิดหรือเปล่า? 12 Angry Men (1957)
And this is the way it was done. Now tell me I'm wrong.และนี่คือวิธีที่มันทำ ตอนนี้บอกฉันฉันผิด 12 Angry Men (1957)
We may be wrong.We may be wrong. 12 Angry Men (1957)
- She saw him do it, the wrong way.- She saw him do it, the wrong way. 12 Angry Men (1957)
Wrong voltage.นั่นคือสิ่งที่ฉันสุนัขจิ้งจอก Help! (1965)
(Bang) It's the wrong plug...มันคือปลั๊กที่ไม่ถูกต้อง Help! (1965)
- I think it might be the wrong key.ฉันคิดว่ามันอาจจะคือกุญแจสำคัญที่ ไม่ถูกต้อง เปิด Help! (1965)
Jackson was here or Baker's got it all wrong.แจ๊คสันอยู่นี่... ...หรือที่เบเกอร์ได้มามันผิด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He's not wrong.เขาไม่ผิด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Did I do wrong?ฉันทำไม่ถูกเหรอ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The name is right, but all the rest is wrong.แต่ส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นสิ่งที่ ผิด How I Won the War (1967)
What is wrong with the army is that there is not enough humanity in it.คือว่ามีไม่มากพอในความเป็น มนุษย์มัน หุบปาก! How I Won the War (1967)
Well, correct me if I'm wrong, gentlemen, but would you agree that we have been passing through the Sea of Time?ก็ไห้ฉันถูกต้องหากฉันผิดสุภาพบุรุษ แค่คุณจะเห็นว่าเราได้รับ ผ่านทะเลเวลา? Yellow Submarine (1968)
You may think the chords are going wrongคุณอาจคิดว่าคอร์ดจะผิด Yellow Submarine (1968)
- He looks wrong.เฮ้ เขามองที่ไม่ถูกต้อง Yellow Submarine (1968)
Uh-oh, wrong one.อ๊ะหนึ่งที่ไม่ถูกต้อง Yellow Submarine (1968)
You're advancing the wrong way!คุณกำลังก้าวหน้าทางที่ผิด! Yellow Submarine (1968)
I should dissect the diseased brains of gorillas to find out what went wrong.ฉันจะผ่าสมองวิปริตของกอริลล่า ดูว่าผิดปรกติตรงไหน Beneath the Planet of the Apes (1970)
How did you get here? You're wrong.พวกคุณมาอยู่นี่ได้ไง Beneath the Planet of the Apes (1970)
What's wrong?เกิดอะไรขึ้น The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wrongStrictly speaking, you are wrong.
wrongMay I presume to tell you that you are wrong?
wrongEven if I am wrong, you are not quite right.
wrongThe driver really screwed up the team when he drove them to the wrong playing field in a different town.
wrongIt is wrong of you to discriminate against people because of their race.
wrongI persuaded him that him that he was wrong.
wrongI think you have the wrong number.
wrongOur plans went wrong.
wrongI must bring home to him the fact that he is wrong in this case.
wrongThere was nothing wrong with their ability, it was just that the expense for each unit was so vast that the cost performance was bad.
wrongI think It might rain today, but I could be wrong.
wrong"What's wrong with you?" "Leave me alone for a while. It's none of your business."
wrongHe as well as you is in the wrong.
wrongShe admitted that she was wrong.
wrongYou do me wrong.
wrongShe is on the wrong side of twenty.
wrongAdmitting what you say, I still think you are wrong.
wrongThis letter is wrongly addressed.
wrongBut something has gone wrong.
wrongNot only you but also he is in the wrong.
wrongWhen I inquired I found that it was the wrong person.
wrongIs something wrong with you?
wrongIt seems that something is wrong with this car.
wrongAdmitting what you say, I still think that you were wrong.
wrongHer fear proved completely wrong.
wrongIn my opinion, you are wrong.
wrongIt is evident that the man is wrong.
wrongYour guess is quite wrong.
wrongThat's altogether wrong.
wrongWhat is right in one society can be wrong in another.
wrongThere is nothing wrong with boys wearing cosmetics.
wrongIf you win, you are in the right, but if you lost, you are in the wrong.
wrongShe told me a wrong address on purpose.
wrongIt doesn't matter whether your answer is right or wrong.
wrongSomething is wrong with our electric heater.
wrongEither you or I am wrong.
wrongHe cannot have told you a wrong number.
wrongI think it wrong to tell a lie.
wrongTo make a phone call is wrong.
wrongThis answer may not necessarily be wrong.
wrongHe didn't have the decency to admit that he was wrong.
wrongDon't get me wrong.
wrongThe watch you gave me goes wrong.
wrongSomething is wrong with the engine.
wrongWhoever may say so, it is wrong.
wrongTo distinguish right from wrong is difficult.
wrongI could tell at a glance that something was wrong.
wrongYou are wrong, however.
wrongYou are barking up the wrong tree by asking me to betray my country.
wrongWe thought it wrong not to listen to our opponents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดผิด(v) be misled, See also: be misguided, have a wrong idea about, Ant. คิดถูก, Example: เราไม่ควรปักใจปรักปรำใคร เพราะคนเราคิดถูกคิดผิดกันได้, Thai Definition: คิดตัดสินใจไม่ถูกต้อง
สวมรอย(v) take one's place wrongfully, See also: take another's place by assuming his name, take other's step under false pretenses, Syn. หลอก, หลอกลวง, Example: เขาสวมรอยเอาว่าเขานี่แหละเป็นผู้ส่งโทรเลขมาถึงผม, Thai Definition: เข้าแทนที่ตามรอยของคนอื่น โดยทำเป็นทีให้เข้าใจว่าตนเองเป็นตัวจริง
ผู้กระทำผิด(n) culprit, See also: offender, criminal, wrongdoer, transgressor, felon, Example: เขาจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไปได้แน่นอน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ปฏิบัติไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้อย่างถูกต้อง
กลับเนื้อกลับตัว(v) repent, See also: repent of wrong doing, repent and turn over e new leaf, Syn. กลับตัว, Example: เดี๋ยวนี้เขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วนะ, Thai Definition: เลิกกระทำชั่วหันมากระทำความดี, Notes: (สำนวน)
พลาดพลั้ง(v) err, See also: make a mistake, make a wrong step, blunder, Syn. เผลอผิด, พลั้งผิด, Example: เราควรระวัง ไม่ประมาท เพราะอาจพลาดพลั้งโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้, Thai Definition: พลาดโดยไม่ตั้งใจ
พาโล(v) accuse wrongly, See also: defame, impute the fault to, Syn. พาลพาโล, พาโลโฉเก, พาโลโสเก, Example: เขาทำผิดเอง แต่เขาพาโลลูกน้องเพื่อให้ตนพ้นข้อกล่าวหา, Thai Definition: แสร้งพูดใส่ความไม่จริงให้คนอื่น, กล่าวหาความ
มิจฉาวายามะ(n) wrong effort, See also: wrong attempt, wrong perserverance, Syn. ความพยายามผิด, Ant. สัมมาวายามะ, Notes: (บาลี)
มิจฉาสมาธิ(n) wrong concentration, See also: wrong will/determination, Syn. ความตั้งใจผิด, Ant. สัมมาสมาธิ
มิจฉาวาจา(n) wrong saying or language, See also: wrong utterance or speech, Ant. สัมมาวาจา, Example: เขาอาศัยมิจฉาวาจาในการหาเสียง, Thai Definition: การเจรจาถ้อยคำผิด, ประพฤติวจีทุจริต, Notes: (บาลี)
มิจฉาทิฐิ(n) mistaken notion, See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept, Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ, Ant. สัมมาทิฐิ, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีมิจฉาทิฐิอยู่ภายในตน, Notes: (บาลี)
มิจฉาสติ(n) wrong conscience, See also: wrong meditation, Syn. ความระลึกในทางผิด, Ant. สัมมาสติ, Notes: (บาลี)
มิจฉาทิฐิ(n) mistaken notion, See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept, Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ, Ant. สัมมาทิฐิ, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีมิจฉาทิฐิอยู่ภายในตน, Notes: (บาลี)
มิจฉาวาจา(n) wrong saying or language, See also: wrong utterance or speech, Ant. สัมมาวาจา, Example: เขาอาศัยมิจฉาวาจาในการหาเสียง, Thai Definition: การเจรจาถ้อยคำผิด, ประพฤติวจีทุจริต, Notes: (บาลี)
มิจฉาวายามะ(n) wrong effort, See also: wrong attempt, wrong perseverance, Syn. ความพยายามผิด, Ant. สัมมาวายามะ, Notes: (บาลี)
มิจฉาสติ(n) wrong conscience, See also: wrong meditation, Syn. ความระลึกในทางผิด, Ant. สัมมาสติ, Notes: (บาลี)
มิจฉาสมาธิ(n) wrong concentration, See also: wrong will/determination, Syn. ความตั้งใจผิด, Ant. สัมมาสมาธิ
วัวสันหลังหวะ(n) person who has done something wrong and suffer with his quilty conscience, See also: person who feels frightened with a guilty conscience, Syn. วัวสันหลังขาด, Example: เขาทำตัวเป็นวัวสันหลังหวะไปได้ จะไปกลัวอะไรถ้าไม่ได้ทำผิด, Thai Definition: คนที่มีความผิดติดตัวทำให้มีความหวาดระแวง, Notes: (สำนวน)
โดยมิชอบ(adv) improperly, See also: wrongfully, Syn. โดยไม่ถูกต้อง, Ant. โดยชอบ, Example: เธอต่อสู้แย่งชิงสิ่งนี้มาโดยมิชอบ
ถลำตัว(v) blunder, See also: strip off the right track, go to far, move a wrong way, take a wrong step, Syn. หลวมตัว, Example: เขาถลำตัวเข้าไปมากเกินเลยติดกับ
ทำผิด(v) make a mistake, See also: do something wrong, Syn. พลาด, พลั้งเผลอ, เผอเรอ, ผิดพลาด, พลาดพลั้ง, ทำชั่ว, กระทำผิด, Ant. ทำถูก, Example: เขาทำผิดมาหลายครั้งแล้ว จึงไม่ควรให้อภัย
ทำ(v) commit, See also: make a mistake, do wrong, Syn. ประพฤตผิด, กระทำผิด, Example: ที่เด็กๆ ต้องเจ็บตัวแบบนี้เพราะเขาเป็นคนทำ
บาปกรรม(n) sin, See also: wrong-doing, Syn. อกุศลกรรม, บาป, Ant. กุศลกรรม, Example: ผู้ร้ายสมัยนี้ไม่กลัวบาปกรรม เพราะบังอาจขโมยของศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา, Thai Definition: การกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา
บาป(n) crime, See also: wrong-doing, badness, Syn. ิกาทำบาป, Ant. บุญ, Example: การฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างสูง เพราะนอกจากทำร้ายตัวเองแล้ว ยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วย, Thai Definition: ความชั่วร้ายเลวทราม, ความมัวหมอง, ความไม่บริสุทธิ์
กลับใจ(v) repent, See also: repent of wrong doing, repent and turn over e new leaf, Syn. กลับตัว, กลับเนื้อกลับตัว, Example: เขากลับใจเลิกเป็นอันธพาลเพราะสงสารแม่, Thai Definition: เลิกกระทำชั่วหันมากระทำความดี
กรรม(n) sin, See also: wrong-doing, badness, transgression, wickedness, Syn. บาป, เคราะห์, Example: ทุกคนเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่า
ความผิด(n) mistake, See also: error, fault, wrong, Syn. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด, Example: ความผิดในการคำนวณเลขอย่างง่ายๆ เป็นความผิดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
ความผิดพลาด(n) error, See also: faulty, wrong, incorrectness, Syn. ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง, ความบกพร่อง, Example: เรื่องนี้น่าจะตรวจสอบลึกลงไปว่าความผิดพลาดอยู่ตรงไหน
ทุ(pref) bad, See also: evil, wicked, immoral, wrong, Syn. ชั่ว, เลว, ทราม, ยาก, ลำบาก, Notes: (อุปสรรค)
นอกกฎหมาย(v) be illegitimate, See also: be contraband, be wrong, be illicit, be irregular, be illegal, be unlawful, Thai Definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
หิริโอตตัปปะ(n) conscience, See also: shame of sins, sense of shame, sense of right or wrong, Syn. ความละอายบาป, ความเกรงกลัวบาป, Example: ชาวพุทธต้องมีหิริโอตตัปปะเป็นพื้นฐาน
ปากเปราะ(adj) foot-in-mouth (e.g. remark), See also: say the wrong thing a the wrong time, Example: สิ่งที่ทำให้ฉันทนไม่ได้ก็คือมีเพื่อนร่วมงานปากเปราะนี่แหละ, Thai Definition: พูดจาว่าคนง่ายๆ
ความไม่ถูกต้อง(n) incorrectness, See also: wrongness, inaccuracy, faulty, Ant. ความถูกต้อง
นอกกฎหมาย(adj) illegitimate, See also: contraband, wrong, illicit, irregular, illegal, unlawful, Syn. ผิดกฎหมาย, เถื่อน, Ant. ถูกกฎหมาย, Example: ครอบครัวของผมจะไม่ทำอาชีพนอกกฎหมายเด็ดขาด, Thai Definition: ที่ไม่ถูกกฎหมาย
ไม่ผิด(v) be not guilty, See also: not do wrong, Syn. ถูก, Ant. ผิด, Example: ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ผิด คุณก็ไม่ควรรับสารภาพ
ให้การเท็จ(v) give false testimony, See also: testify wrongly, Example: พยานให้การเท็จต่อศาล เพราะรับสินจากฝ่ายโจทก์, Thai Definition: ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา โดยไม่ตรงกับความเป็นจริง
ปากเปราะ(adj) foot-in-mouth (e.g. remark), See also: say the wrong thing a the wrong time, Example: สิ่งที่ทำให้ฉันทนไม่ได้ก็คือมีเพื่อนร่วมงานปากเปราะนี่แหละ, Thai Definition: พูดจาว่าคนง่ายๆ
ให้การเท็จ(v) give false testimony, See also: testify wrongly, Example: พยานให้การเท็จต่อศาล เพราะรับสินจากฝ่ายโจทก์, Thai Definition: ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา โดยไม่ตรงกับความเป็นจริง
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย(adv) unlawfully, See also: illegally, wrongfully, Example: ลำพูน เชียงใหม่ คือสองจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีการกว้านซื้อที่ดินอย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงมีพื้นที่ออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ผิดทาง(adv) wrong route, See also: not the right route/road/way, Ant. ถูกทาง, Example: รถวิ่งไปทางน้ำตกเหวนรกผิดทาง, Thai Definition: ไม่ถูกทางหรือไม่ใช่อย่างที่หมายไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาป[bāp] (n) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma  FR: péché [ m ] ; faute [ f ] ; mauvaise action [ f ]
ใช้ในทางที่ผิด[chai nai thāng thī phit] (v, exp) EN: use wrongly ; abuse
เดาผิด[dao phit] (v, exp) EN: guess wrong  FR: mal estimer
เดียงสา[dīengsā] (v) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong  FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว[hen kongjak pen døkbūa] (xp) EN: mistake wrong for right
เจ้าทุกข์[jao thuk] (n, exp) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim
กรรม[kam] (n) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune  FR: mauvaise action [ f ]
การกระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง[kān kratham nai thāng thī mai thūktǿng] (n, exp) EN: wrongdoing
การรู้ตัวว่าเป็นความผิด[kān rūtūa wā pen khwāmphit] (n, exp) EN: knowledge of wrongdoing
การทำละเมิด[kān tham lamoēt] (n, exp) EN: civil wrong
คาดโทษ[khāt thōt] (v, exp) EN: warn of punishment for further wrongdoing
คิดผิด[khit phit] (v, exp) EN: be misled ; be misguided ; have a wrong idea about  FR: se faire une fausse idée
ข้อสรุปที่ผิด[khøsarup thī phit] (n, exp) EN: fallacy ; wrong conclusion
ความผิด[khwāmphit] (n) EN: mistake ; error ; fault ; wrong  FR: erreur [ f ] ; faute [ f ] ; inexactitude [ f ]
ความผิดพลาด[khwām phitphlāt] (n) EN: error ; faulty ; wrong ; incorrectness ; wrongness  FR: erreur [ f ]
ความตั้งใจผิด[khwām tangjai phit] (n, exp) EN: wrong concentration
กลับใจ[klapjai] (n, exp) EN: change one's mind ; change one's heart ; repent ; repent of wrong doing ; turn one's coat ; turn over a new leaf  FR: changer d'avis ; se raviser ; retourner sa veste (fam.) ; se convertir ; tourner la page
กระทำผิด[kratham phit] (v, exp) EN: do wrong ; violate  FR: commettre un méfait
ไม่ถูกต้อง[mai thūktǿng] (adj) EN: wrong  FR: faux ; erroné
มีอะไรเสียหรือ[mī arai sīa reū] (xp) EN: what's gone wrong ? ; what's the trouble with it ? ; what's the matter with it ?
มิชอบ[michøp] (adj) EN: wrong ; wrongful ; unlawful
มิชอบ[michøp] (adv) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably  FR: malhonnêtement
มีความผิด[mī khwāmphit] (v, exp) EN: be guilty ; be at fault ; be wrong ; have done sth wrong  FR: être coupable ; être fautif
มิจฉา-[mitchā-] (pref, (adj)) EN: wrongful ; Attha Micchatta ; Eight Faleshood  FR: faux ; perfide ; erroné
มิจฉาชีพ[mitchāchīp] (n) EN: wrongful occupation ; unlawful occupation ; unlawful way of making a living ; wrongful livelihood
มิจฉาสมาธิ[mitchāsamāthi] (n) EN: wrong concentration ; wrong will/determination
มิจฉาสติ[mitchāsati] (n) EN: wrong conscience ; wrong meditation
มิจฉาทิฐิ[mitchāthithi] (n) EN: mistaken notion ; wrong idea/concept/view ; misconception  FR: hérésie [ f ]
มิจฉาวาจา[mitchāwājā] (n) EN: wrong saying/language ; wrong utterance/speech
มิจฉาวายามะ[mitchāwāyāma] (n) EN: wrong effort ; wrong attempt ; wrong perserverance
มุสา[musā] (adj) EN: wrong ; false  FR: mensonger ; fallacieux ; faux
เป็นอะไร(นะ)[pen arai (na)] (x) EN: what's wrong ? ; what's the matter ?  FR: qu'est-ce qu'il ya ? ; que se passe-t-il ?
ผิด[phit] (adj) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar  FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
ผิดเบอร์[phit boē] (x) EN: wrong number
ผิดฝาผิดตัว[phitfā-phittūa] (adj) EN: mismatched ; mistaken ; unrelated ; irrelevant ; in the wrong way
ผิดจังหวะ[phit jangwa] (adj) EN: out of step ; wrong timing ; ill-timed ; untimely ; inopportune
ผิดขนาด[phit khanāt] (x) EN: wrong size
ผิดกฎหมาย[phit kotmāi] (adj) EN: illegal ; unlawful ; illicit ; against the law ; wrongful  FR: illégal ; illicite ; contraire à la loi ; irrégulier
ผิดนัก[phit nak] (x) EN: if things go wrong ; if not ; if it does not  FR: sans quoi
ผิดไปแล้ว[phit pai laēo] (v, exp) EN: it's my fault ; i'm sorry ; what's done is done ; I admit I'm in the wrong
ผิดผี[phitphī] (v) EN: be offensive to the spirits ; violate custom ; go against a tradition ; violate tradition ; violate a convention ; do sth morally wrong
ผิดพลาด[phitphlāt] (v, exp) EN: be wrong ; be mistaken ; be incorrect ; be erroneous ; be amiss ; make a mistake ; miss ; err ; do something wrong  FR: se tromper ; commettre une erreur ; commettre une faute ; avoir tort ; faire erreur
ผิดประเพณี[phit praphēnī] (adj) EN: unconventional ; contrary to custom ; wrong ; immoral
ผิดร้าย[phitrāi] (adj) EN: wrongful
ผิดท่า[phitthā] (v) EN: make a wrong move ; get in a wrong position ; be off one's beat ; go wrong
ผิดถนัด[phit thanat] (v, exp) EN: be all wrong ; be clearly wrong
ผิดทาง[phit thāng] (adv) EN: wrong route ; not the right route/road/way
ผิดที่[phit thī] (v, exp) EN: be in the wrong place ; be in a strange place
ผิดถูก[phit-thūk] (x) EN: right or wrong
ผิดเวลา[phit wēlā] (adv) EN: not on time ; at the wrong time

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WRONG R AO1 NG
WRONGS R AO1 NG Z
WRONGLY R AO1 NG L IY0
WRONGED R AO1 NG D
WRONGFUL R AO1 NG F AH0 L
WRONGDOER R AO1 NG D UW1 ER0
WRONGDOERS R AO1 NG D UW1 ER0 Z
WRONGDOING R AO1 NG D UW0 IH0 NG
WRONGFULLY R AO1 NG F AH0 L IY0
WRONGDOINGS R AO0 NG D UW1 IH0 NG Z
WRONGHEADED R AO1 NG HH EH2 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrong (v) rˈɒŋ (r o1 ng)
wrongs (v) rˈɒŋz (r o1 ng z)
wronged (v) rˈɒŋd (r o1 ng d)
wrongly (a) rˈɒŋliː (r o1 ng l ii)
wrongful (j) rˈɒŋfəl (r o1 ng f @ l)
wronging (v) rˈɒŋɪŋ (r o1 ng i ng)
wrongdoer (n) rˈɒŋduːər (r o1 ng d uu @ r)
wrongdoers (n) rˈɒŋduːəz (r o1 ng d uu @ z)
wrongdoing (n) rˈɒŋduːɪŋ (r o1 ng d uu i ng)
wrongfully (a) rˈɒŋfəliː (r o1 ng f @ l ii)
wrongdoings (n) rˈɒŋduːɪŋz (r o1 ng d uu i ng z)
wrong-headed (j) rˈɒn-hˈɛdɪd (r o1 n - h e1 d i d)
wrong-headedly (a) rˈɒn-hˈɛdɪdliː (r o1 n - h e1 d i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēi, ㄈㄟ, ] non-; not-; un-; abbr. for Africa 非洲; wrong; evil-doing; insist on; simply must #470 [Add to Longdo]
[bái, ㄅㄞˊ, ] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B #755 [Add to Longdo]
以为[yǐ wéi, ㄧˇ ㄨㄟˊ, / ] to believe; to think; to consider erroneously; to assume (wrongly) #902 [Add to Longdo]
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, / ] mistake; error; blunder; fault; cross; uneven; wrong #942 [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] bent; crooked; wrong #2,508 [Add to Longdo]
[zá, ㄗㄚˊ, ] smash; smashed; to fail; to get it wrong #3,120 [Add to Longdo]
不对[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] incorrect; wrong; amiss; abnormal; queer #3,423 [Add to Longdo]
委屈[wěi qū, ㄨㄟˇ ㄑㄩ, ] to feel wronged; to nurse a grievance; to cause sb to feel wronged #5,428 [Add to Longdo]
是非[shì fēi, ㄕˋ ㄈㄟ, ] right and wrong; quarrel #6,494 [Add to Longdo]
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, ] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end #6,902 [Add to Longdo]
黑白[hēi bái, ㄏㄟ ㄅㄞˊ, ] black and white; right and wrong; monochrome #7,746 [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] bent; feel wronged; surname Qu #9,606 [Add to Longdo]
背面[bèi miàn, ㄅㄟˋ ㄇㄧㄢˋ, ] the back; the reverse side; the wrong side #11,818 [Add to Longdo]
长短[cháng duǎn, ㄔㄤˊ ㄉㄨㄢˇ, / ] length; duration; accident; right and wrong; good and bad #12,114 [Add to Longdo]
冤枉[yuān wang, ㄩㄢ ㄨㄤ˙, ] hatred; injustice; bad luck; unjust treatment; wronged; not worthwhile #13,943 [Add to Longdo]
不平[bù píng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] injustice; unfairness; wrong; grievance; indignant; resentful #16,128 [Add to Longdo]
[yuān, ㄩㄢ, ] injustice; grievance; wrong #16,323 [Add to Longdo]
渎职[dú zhí, ㄉㄨˊ ㄓˊ, / ] wrongdoing; failure to do one's duty #18,496 [Add to Longdo]
[wǎng, ㄨㄤˇ, ] in the wrong; in vain #19,154 [Add to Longdo]
逆行[nì xíng, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, ] to go the wrong way; to go against one-way traffic regulation #22,100 [Add to Longdo]
失足[shī zú, ㄕ ㄗㄨˊ, ] to take a wrong step in life #24,955 [Add to Longdo]
服输[fú shū, ㄈㄨˊ ㄕㄨ, / ] to concede; to admit defeat; to admit sth is wrong after insisting it is right #26,399 [Add to Longdo]
申雪[shēn xuě, ㄕㄣ ㄒㄩㄝˇ, ] to right a wrong; to redress an injustice #30,231 [Add to Longdo]
弄错[nòng cuò, ㄋㄨㄥˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] to err; to get sth wrong; to miscalculate; to misunderstand #30,736 [Add to Longdo]
一无是处[yī wú shì chù, ㄧ ㄨˊ ㄕˋ ㄔㄨˋ, / ] not one good point; everything about it is wrong #34,343 [Add to Longdo]
蹉跎[cuō tuó, ㄘㄨㄛ ㄊㄨㄛˊ, ] wasted time; to take a wrong step in life #39,102 [Add to Longdo]
执迷不悟[zhí mí bù wù, ㄓˊ ㄇㄧˊ ㄅㄨˋ ㄨˋ, / ] persist in your own wrong doings #39,710 [Add to Longdo]
似是而非[sì shì ér fēi, ㄙˋ ㄕˋ ㄦˊ ㄈㄟ, ] lit. seems so, but no (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); apparently correct, but actually wrong; specious #40,531 [Add to Longdo]
歧途[qí tú, ㄑㄧˊ ㄊㄨˊ, ] fork in a road; wrong road #44,169 [Add to Longdo]
颠倒黑白[diān dǎo hēi bái, ㄉㄧㄢ ㄉㄠˇ ㄏㄟ ㄅㄞˊ, / ] lit. to invert black and white (成语 saw); to distort the truth deliberately; to misrepresent the facts; to invert right and wrong #49,710 [Add to Longdo]
错怪[cuò guài, ㄘㄨㄛˋ ㄍㄨㄞˋ, / ] to blame sb wrongly #50,906 [Add to Longdo]
将错就错[jiāng cuò jiù cuò, ㄐㄧㄤ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄧㄡˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] lit. if it's wrong, it's wrong (成语 saw); to make the best after a mistake; to accept an error and adapt to it; to muddle through #54,474 [Add to Longdo]
乐极生悲[lè jí shēng bēi, ㄌㄜˋ ㄐㄧˊ ㄕㄥ ㄅㄟ, / ] extreme joy turns to sorrow (成语 saw); Don't celebrate too soon, things could still go wrong! #55,485 [Add to Longdo]
倒行逆施[dào xíng nì shī, ㄉㄠˋ ㄒㄧㄥˊ ㄋㄧˋ ㄕ, ] to go against the tide (成语 saw); to do things all wrong; to try to turn back history; a perverse way of doing things #55,672 [Add to Longdo]
白字[bái zì, ㄅㄞˊ ㄗˋ, ] wrongly written and mispronounced character #56,734 [Add to Longdo]
生不逢时[shēng bù féng shí, ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄈㄥˊ ㄕˊ, / ] born at the wrong time (成语 saw); unlucky (esp. to complain about one's fate); born under an unlucky star; ahead of his time #59,102 [Add to Longdo]
是非曲直[shì fēi qū zhí, ㄕˋ ㄈㄟ ㄑㄩ ㄓˊ, ] lit. right and wrong, crooked and straight (成语 saw); fig. merits and demerits; pros and cons #63,512 [Add to Longdo]
藏污纳垢[cáng wū nà gòu, ㄘㄤˊ ㄨ ㄋㄚˋ ㄍㄡˋ, / ] to hide dirt, to conceal corruption (成语 saw); to shelter evil people and accept wrongdoing; aiding and abetting wicked deeds #65,295 [Add to Longdo]
出乱子[chū luàn zi, ㄔㄨ ㄌㄨㄢˋ ㄗ˙, / ] to go wrong; to get into trouble #69,958 [Add to Longdo]
安之若素[ān zhī ruò sù, ㄢ ㄓ ㄖㄨㄛˋ ㄙㄨˋ, ] bear hardship with equanimity; regard wrongdoing with equanimity #73,372 [Add to Longdo]
别字[bié zì, ㄅㄧㄝˊ ㄗˋ, / ] mispronounced or wrongly written character #73,488 [Add to Longdo]
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, ] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow. #77,592 [Add to Longdo]
不白之冤[bù bái zhī yuān, ㄅㄨˋ ㄅㄞˊ ㄓ ㄩㄢ, ] unrighted wrong; unredressed injustice #79,128 [Add to Longdo]
公报私仇[gōng bào sī chóu, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ ㄙ ㄔㄡˊ, / ] to use public office to avenge private wrongs #96,176 [Add to Longdo]
出岔子[chū chà zi, ㄔㄨ ㄔㄚˋ ㄗ˙, ] to go wrong; to take a wrong turning #109,437 [Add to Longdo]
抱屈[bào qū, ㄅㄠˋ ㄑㄩ, ] feel wronged #120,492 [Add to Longdo]
藏垢纳污[cáng gòu nà wū, ㄘㄤˊ ㄍㄡˋ ㄋㄚˋ ㄨ, / ] to hide dirt, to conceal corruption (成语 saw); to shelter evil people and accept wrongdoing; aiding and abetting wicked deeds #252,233 [Add to Longdo]
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, ] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense #256,351 [Add to Longdo]
是非自有公论[shì fēi zì yǒu gōng lùn, ㄕˋ ㄈㄟ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄌㄨㄣˋ, / ] to determine right and wrong based on public opinion (成语 saw); Public opinion will judge what's right and wrong. #281,284 [Add to Longdo]
[yuān, ㄩㄢ, ] trad. variant of 冤; injustice; grievance; wrong #289,923 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
大外れ[おおはずれ, oohazure] TH: เดาผิด(มาก)  EN: wrong guess

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweg { m } | Abwege { pl }wrong way | wrong ways [Add to Longdo]
Fährte { f } | Fährten { pl } | jdn. auf die falsche Fährte bringentrack | tracks | to set someone on the wrong track [Add to Longdo]
Fehlbesetzung { f }miscast; wrong choice [Add to Longdo]
Fehldiagnose { f }wrong diagnosis [Add to Longdo]
Fehlentscheidung { f }wrong decision; mistake [Add to Longdo]
Fehlinterpretation { f }misinterpretation; wrong interpretation [Add to Longdo]
Fehlschluss { m } | Fehlschlüsse { pl }wrong conclusion | wrong conclusions [Add to Longdo]
am falschen Fleckin the wrong place [Add to Longdo]
Fuß { m } | Füße { pl } | zu Fuß gehen | jdm. auf den Fuß treten | auf eigenen Füßen stehen | auf großem Fuß leben | auf gutem Fuß stehen | auf schlechtem Fuß stehen | jdm. auf dem falschen Fuß erwischen | festen Fuß fassenfoot | feet | to go on foot; to walk | to tread on sb.'s foot | to stand on one's own feet; to stand by oneself | to live like a lord | to be on good terms | to be on bad terms | to catch sb. on the wrong foot | to gain a foothold [Add to Longdo]
Geisterfahrer { m }wrong-way driver; ghost driver [Add to Longdo]
Holzweg { m } | auf dem Holzweg sein [ übtr. ] | auf dem Holzweg sein [ übtr. ] | auf dem Holzweg sein [ übtr. ]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [ fig. ] | to bark up the wrong tree [ fig. ] [Add to Longdo]
Irrläufer { m }; falsch zugestellter Briefstray letter; misdirected mail; letter delivered to the wrong address [Add to Longdo]
Irrtum { m } | Irrtümer { pl } | im Irrtum sein; sich im Irrtum befinden | ein Irrtum von dir | einen Irrtum zugebenmistake; error | mistakes; errors | to be wrong; to be mistaken; to be in error | a mistake on your part | to admit a mistake; to admit to having made an error [Add to Longdo]
auf die falsche Karte setzen; aufs falsche Pferd setzen [ übtr. ]to bet on the wrong horse [Add to Longdo]
etw. in die falsche Kehle bekommen [ übtr. ]to get hold of the wrong end of the stick [Add to Longdo]
Kurs { m }; Strecke { f } | harter Kurs; weicher Kurs | Kurs nehmen auf | den Kurs beibehalten | einen falschen Kurs einschlagencourse; line | hard line; soft line | to set course for; to head for | to maintain the course; to maintain the present course | take a wrong course (line) [Add to Longdo]
Missetäter { m } | Missetäter { pl }wrongdoer | wrongdoers [Add to Longdo]
Pferd { n } | Pferde { pl } | kleines Pferd | ein Pferd vor einen Wagen spannen | aufs falsche Pferd setzen | das Pferd beim Schwanz aufzäumenhorse | horses | cob | to harness a horse to a carriage | to back the wrong horse | to put the cart before the horse [Add to Longdo]
Tasse { f } | Tassen { pl } | eine Tasse Kaffee | eine Tasse Tee | nicht alle Tassen im Schrank habencup | cups | a cup of coffee | a cup of tea | to be wrong in the garret [Add to Longdo]
Tort { m } | jdm. einen Tort antunwrong | to do sb. wrong [Add to Longdo]
Ungenauigkeit { f }; Verkehrtheit { f }wrongness [Add to Longdo]
Ungerechtigkeit { f }wrongfulness [Add to Longdo]
Unrecht { n }wrong [Add to Longdo]
Unrecht habento be wrong [Add to Longdo]
im Unrecht seinto be wrong; to be in the wrong [Add to Longdo]
Unrecht bekommento be shown to be in the wrong [Add to Longdo]
Unrecht tunto do wrong [Add to Longdo]
zu Unrechtwrongly [Add to Longdo]
Verbrechen { n }wrongdoing [Add to Longdo]
bei jdm. aneckento rub sb. up the wrong way [Add to Longdo]
mit dem falschen Bein aufstehen [ übtr. ]to get up on the wrong side of the bed [Add to Longdo]
etw. verkehrt machento do sth. wrong [Add to Longdo]
fälschlich { adv }wrongly [Add to Longdo]
falschwrong [Add to Longdo]
falsch { adv }wrongly [Add to Longdo]
fehlschlagento go wrong; to come to nothing [Add to Longdo]
grundfalschutterly wrong [Add to Longdo]
sich irren | irrend | geirrt | du irrst | er/sie irrt | er/sie irrte | wir irrtento be wrong; to be mistaken | being mistaken | mistaken | you are mistaken | he/she is mistaken | he/she was mistaken | we were mistaken [Add to Longdo]
schadendwronging [Add to Longdo]
schadetwrongs [Add to Longdo]
schadetewronged [Add to Longdo]
schiefgehen | schiefgehend | schiefgegangento go wrong | going wrong | gone wrong [Add to Longdo]
starrköpfig { adj }wrong-headed [Add to Longdo]
ungerechtwrongful [Add to Longdo]
ungerecht { adv }wrongfully [Add to Longdo]
ungesetzlichwrongous [Add to Longdo]
unrechtmäßigwrongful [Add to Longdo]
unrechtmäßig { adv }wrongfully [Add to Longdo]
unrechtmäßig { adv }wrongously [Add to Longdo]
verkehrt herumthe wrong way around [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant) [Add to Longdo]
けじめ[kejime] (n) distinction (between right and wrong); (P) [Add to Longdo]
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp, v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
どうかしたのか;どうかしたのですか;どうかしたんですか[doukashitanoka ; doukashitanodesuka ; doukashitandesuka] (exp) is something up?; is something wrong? [Add to Longdo]
どうしたの;どうしたん[doushitano ; doushitan] (adj-f) what's the matter?; what's wrong? [Add to Longdo]
なんでよつ;なんでよっ[nandeyotsu ; nandeyotsu] (adv) Why?; Why not?; What for?; What's wrong? [Add to Longdo]
トンデモ[tondemo] (exp) (slang) ridiculous; outrageous; obviously wrong [Add to Longdo]
マーフィーの法則[マーフィーのほうそく, ma-fi-nohousoku] (n) Murphy's Law ("Whatever can go wrong, will go wrong") [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) [Add to Longdo]
悪しからず(P);不悪[あしからず, ashikarazu] (adv) don't get me wrong, but ...; I'm sorry; (P) [Add to Longdo]
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness [Add to Longdo]
悪事を唆す[あくじをそそのかす, akujiwososonokasu] (exp, v5s) to entice a person to do something wrong [Add to Longdo]
悪人[あくにん, akunin] (n, adj-no) bad person; villain; scoundrel; wrongdoer; wicked person; (P) [Add to Longdo]
悪道[あくどう, akudou] (n) wrong course; evil course [Add to Longdo]
異状[いじょう, ijou] (n) something wrong; accident; change; abnormality; aberration; (P) [Add to Longdo]
一歩間違うと[いっぽまちがうと, ippomachigauto] (exp) make one wrong move and...; take one wrong step and... [Add to Longdo]
因明[いんみょう, inmyou] (n) (See 五明) hetuvidya (ancient Indian logic for determining right from wrong, truth from falsehood, etc.) [Add to Longdo]
烏焉魯魚[うえんろぎょ, uenrogyo] (n) miswriting a word; using the wrong kanji to write a word [Add to Longdo]
横道[よこみち, yokomichi] (n) wickedness; evil; iniquity; wrongness [Add to Longdo]
横道[よこみち, yokomichi] (n) (1) byway; side street; cross street; (2) wrong way; digression; (P) [Add to Longdo]
加害者[かがいしゃ, kagaisha] (n) assailant; perpetrator; wrong-doer; aggressor; (P) [Add to Longdo]
可否[かひ, kahi] (n, adj-no) (1) propriety; right and wrong; advisability; (2) pro and con; ayes and noes; (P) [Add to Longdo]
過ちては則ち改むるに憚ること勿れ[あやまちてはすなわちあらたむるにはばかることなかれ, ayamachitehasunawachiaratamurunihabakarukotonakare] (exp) do not delay to make amends for one's wrongs [Add to Longdo]
勘違い[かんちがい, kanchigai] (n, vs) misunderstanding; wrong guess; (P) [Add to Longdo]
間違い電話[まちがいでんわ, machigaidenwa] (n) wrong number [Add to Longdo]
間違え電話[まちがえでんわ, machigaedenwa] (n) (See 間違い電話) wrong number [Add to Longdo]
頑是[がんぜ, ganze] (n) distinction between right and wrong [Add to Longdo]
気に障る;気にさわる;気に触る(iK)[きにさわる, kinisawaru] (exp, v5r) to hurt one's feelings; to rub someone the wrong way [Add to Longdo]
気を回す[きをまわす, kiwomawasu] (exp, v5s) to read too much into things; to get wrong ideas by letting one's imagination run wild; to have a groundless suspicion [Add to Longdo]
逆しま(P);倒[さかしま, sakashima] (n, adj-na) (1) reverse; inversion; upside down; (2) unreasonable; absurd; wrong; (P) [Add to Longdo]
逆撫で;逆なで[さかなで;ぎゃくなで, sakanade ; gyakunade] (n, vs) rubbing the wrong way (e.g. a cat); irritating [Add to Longdo]
逆捩じ;逆ねじ;逆捻(io)[さかねじ, sakaneji] (n) (1) turning an object in the wrong direction; (2) retort [Add to Longdo]
[くせ;クセ, kuse ; kuse] (n) (1) (uk) long segment of a noh play forming its musical highlight; (n-pref) (2) (See 曲者・1) wrong; improper; indecent [Add to Longdo]
曲直[きょくちょく, kyokuchoku] (n) merits (of a case); right or wrong [Add to Longdo]
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n, vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no, adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P) [Add to Longdo]
見当違い;見当ちがい[けんとうちがい, kentouchigai] (adj-na, n) wrong (guess or estimate); misdirected [Add to Longdo]
御門違い;お門違い[おかどちがい, okadochigai] (exp) (See 門違い) barking up the wrong tree; calling at the wrong house [Add to Longdo]
誤診[ごしん, goshin] (n, vs) wrong diagnosis; misdiagnosis [Add to Longdo]
誤爆[ごばく, gobaku] (n, vs) bombing (shelling) the wrong target; (be killed by) friendly fire [Add to Longdo]
誤表記[ごひょうき, gohyouki] (n) mistaken way of writing something; mistaken spelling; wrong way of writing something; wrong spelling [Add to Longdo]
誤嚥[ごえん, goen] (n, vs) breathing in (of a foreign body, food, etc.); pulmonary aspiration; mis-swallowing; swallowing down the wrong pipe [Add to Longdo]
庚申待;庚申待ち[こうしんまち, koushinmachi] (n) (See 三尸) staying awake on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle (to prevent the three worms from reporting one's wrongdoings and shortening one's lifespan), while worshipping Sakra, the Blue-Faced Vajra, or Sarutahiko [Add to Longdo]
考え違い[かんがえちがい, kangaechigai] (n) mistaken idea; misunderstanding; wrong impression [Add to Longdo]
行き違いになる[いきちがいになる;ゆきちがいになる, ikichigaininaru ; yukichigaininaru] (exp, v5r) to miss each other; to cross (in the post); to go astray; to go wrong [Add to Longdo]
行けない[いけない, ikenai] (exp) (1) (uk) wrong; not good; of no use; (2) hopeless; past hope; (3) must not do; (P) [Add to Longdo]
行けません[いけません, ikemasen] (exp) (1) (uk) (See 行けない・1) wrong; not good; of no use; (2) (See 行けない・2) hopeless; past hope; (3) (See 行けない・3) must not do; (P) [Add to Longdo]
黒める[くろめる, kuromeru] (v1, vt) to make something black; to talk wrong into right [Add to Longdo]
黒白[くろしろ(P);こくはく;こくびゃく, kuroshiro (P); kokuhaku ; kokubyaku] (n) black and white; right and wrong; (P) [Add to Longdo]
今是昨非[こんぜさくひ, konzesakuhi] (exp) complete reversal of values or ways of thinking (over time); What appeared wrong in the past now appears right; realizing and regretting the past errors of one's ways [Add to Longdo]
三尸[さんし, sanshi] (n) (See 庚申待) the three worms (in Taoism, worms that inhabit the human gut and, on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle, ascend to heaven during one's sleep to report on one's wrongdoings) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Private \Pri"vate\ (?; 48), a. [L. privatus apart from the
   state, peculiar to an individual, private, properly p. p. of
   privare to bereave, deprive, originally, to separate, fr.
   privus single, private, perhaps originally, put forward
   (hence, alone, single) and akin to prae before. See {Prior},
   a., and cf. {Deprive}, {Privy}, a.]
   1. Belonging to, or concerning, an individual person,
    company, or interest; peculiar to one's self; unconnected
    with others; personal; one's own; not public; not general;
    separate; as, a man's private opinion; private property; a
    private purse; private expenses or interests; a private
    secretary.
    [1913 Webster]
 
   2. Sequestered from company or observation; appropriated to
    an individual; secret; secluded; lonely; solitary; as, a
    private room or apartment; private prayer.
    [1913 Webster]
 
       Reason . . . then retires
       Into her private cell when nature rests. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Not invested with, or engaged in, public office or
    employment; as, a private citizen; private life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A private person may arrest a felon. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   4. Not publicly known; not open; secret; as, a private
    negotiation; a private understanding.
    [1913 Webster]
 
   5. Having secret or private knowledge; privy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {Private act} or {Private statute}, a statute exclusively for
    the settlement of private and personal interests, of which
    courts do not take judicial notice; -- opposed to a
    {general law}, which operates on the whole community. In
    the United States Congress, similar private acts are
    referred to as {private law} and a general law as a
    {public law}.
 
   {Private nuisance} or {wrong}. See {Nuisance}.
 
   {Private soldier}. See {Private}, n., 5.
 
   {Private way}, a right of private passage over another man's
    ground; also, a road on private land, contrasted with
    {public road}, which is on a public right of way. --Kent.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrong \Wrong\ (?; 115), v. t. [imp. & p. p. {Wronged}; p. pr. &
   vb. n. {Wronging}.]
   [1913 Webster]
   1. To treat with injustice; to deprive of some right, or to
    withhold some act of justice from; to do undeserved harm
    to; to deal unjustly with; to injure.
    [1913 Webster]
 
       He that sinneth . . . wrongeth his own soul. --Prov.
                          viii. 36.
    [1913 Webster]
 
   2. To impute evil to unjustly; as, if you suppose me capable
    of a base act, you wrong me.
    [1913 Webster]
 
       I rather choose
       To wrong the dead, to wrong myself and you,
       Than I will wrong such honorable men. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrong \Wrong\, adv.
   In a wrong manner; not rightly; amiss; morally ill;
   erroneously; wrongly.
   [1913 Webster]
 
      Ten censure wrong for one that writes amiss. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrong \Wrong\, obs.
   imp. of {Wring}. Wrung. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrong \Wrong\ (?; 115), a. [OE. wrong, wrang, a. & n., AS.
   wrang, n.; originally, awry, wrung, fr. wringan to wring;
   akin to D. wrang bitter, Dan. vrang wrong, Sw. vr[*a]ng,
   Icel. rangr awry, wrong. See {Wring}.]
   [1913 Webster]
   1. Twisted; wry; as, a wrong nose. [Obs.] --Wyclif (Lev. xxi.
    19).
    [1913 Webster]
 
   2. Not according to the laws of good morals, whether divine
    or human; not suitable to the highest and best end; not
    morally right; deviating from rectitude or duty; not just
    or equitable; not true; not legal; as, a wrong practice;
    wrong ideas; wrong inclinations and desires.
    [1913 Webster]
 
   3. Not fit or suitable to an end or object; not appropriate
    for an intended use; not according to rule; unsuitable;
    improper; incorrect; as, to hold a book with the wrong end
    uppermost; to take the wrong way.
    [1913 Webster]
 
       I have deceived you both; I have directed you to
       wrong places.             --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Not according to truth; not conforming to fact or intent;
    not right; mistaken; erroneous; as, a wrong statement.
    [1913 Webster]
 
   5. Designed to be worn or placed inward; as, the wrong side
    of a garment or of a piece of cloth.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Injurious; unjust; faulty; detrimental; incorrect;
     erroneous; unfit; unsuitable.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrong \Wrong\, n. [AS. wrang. See {Wrong}, a.]
   That which is not right. Specifically:
   (a) Nonconformity or disobedience to lawful authority, divine
     or human; deviation from duty; -- the opposite of moral
     {right}.
     [1913 Webster]
 
        When I had wrong and she the right. --Chaucer.
     [1913 Webster]
 
        One spake much of right and wrong.  --Milton.
     [1913 Webster]
   (b) Deviation or departure from truth or fact; state of
     falsity; error; as, to be in the wrong.
   (c) Whatever deviates from moral rectitude; usually, an act
     that involves evil consequences, as one which inflicts
     injury on a person; any injury done to, or received from;
     another; a trespass; a violation of right.
     [1913 Webster]
 
        Friend, I do thee no wrong.     --Matt. xx.
                          18.
     [1913 Webster]
 
        As the king of England can do no wrong, so neither
        can he do right but in his courts and by his
        courts.               --Milton.
     [1913 Webster]
 
        The obligation to redress a wrong is at least as
        binding as that of paying a debt.  --E. Evereth.
     [1913 Webster]
 
   Note: Wrongs, legally, are private or public. Private wrongs
      are civil injuries, immediately affecting individuals;
      public wrongs are crimes and misdemeanors which affect
      the community. --Blackstone.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrong
   adv 1: in an inaccurate manner; "he decided to reveal the
       details only after other sources had reported them
       incorrectly"; "she guessed wrong" [syn: {incorrectly},
       {wrongly}, {wrong}] [ant: {aright}, {correctly}, {right}]
   adj 1: not correct; not in conformity with fact or truth; "an
       incorrect calculation"; "the report in the paper is
       wrong"; "your information is wrong"; "the clock showed
       the wrong time"; "found themselves on the wrong road";
       "based on the wrong assumptions" [syn: {incorrect},
       {wrong}] [ant: {correct}, {right}]
   2: contrary to conscience or morality or law; "it is wrong for
     the rich to take advantage of the poor"; "cheating is wrong";
     "it is wrong to lie" [ant: {right}]
   3: not appropriate for a purpose or occasion; "said all the
     wrong things" [syn: {improper}, {wrong}]
   4: not functioning properly; "something is amiss"; "has gone
     completely haywire"; "something is wrong with the engine"
     [syn: {amiss(p)}, {awry(p)}, {haywire}, {wrong(p)}]
   5: based on or acting or judging in error; "it is wrong to think
     that way" [ant: {correct}, {right}]
   6: not in accord with established usage or procedure; "the wrong
     medicine"; "the wrong way to shuck clams"; "it is incorrect
     for a policeman to accept gifts" [syn: {wrong}, {incorrect}]
   7: used of the side of cloth or clothing intended to face
     inward; "socks worn wrong side out"
   8: badly timed; "an ill-timed intervention"; "you think my
     intrusion unseasonable"; "an untimely remark"; "it was the
     wrong moment for a joke" [syn: {ill-timed}, {unseasonable},
     {untimely}, {wrong}]
   9: characterized by errors; not agreeing with a model or not
     following established rules; "he submitted a faulty report";
     "an incorrect transcription"; the wrong side of the road"
     [syn: {faulty}, {incorrect}, {wrong}]
   n 1: that which is contrary to the principles of justice or law;
      "he feels that you are in the wrong" [syn: {wrong},
      {wrongfulness}] [ant: {right}, {rightfulness}]
   2: any harm or injury resulting from a violation of a legal
     right [syn: {wrong}, {legal injury}, {damage}]
   v 1: treat unjustly; do wrong to [ant: {compensate}, {correct},
      {redress}, {right}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top