ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

put in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put in-, *put in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put in(phrv) วางใน, See also: วางข้างใน, Syn. fit in, get in
put in(phrv) ปลูกในดิน, See also: ลงดิน
put in(phrv) เขียนเพิ่ม, See also: เพิ่มเติม, Syn. throw in, toss in
put in(phrv) พูดแทรก, See also: พูดขัดจังหวะ, Syn. chuck in, chuck out
put in(phrv) (เรือ) เทียบท่า, See also: เข้าจอด, จอดเทียบ, Syn. put in for, put into
put in(phrv) สะสม, Syn. put into
put in(phrv) ทำงาน, See also: ใช้ความพยายาม, Syn. put into
put in(phrv) ใช้เวลา
put in(phrv) วางไว้ในอาคารหรือห้อง
put in(phrv) เรียกร้อง, See also: อ้างสิทธิ, Syn. put in for

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And when he's found I'd be scared to be put in his shoes!พอหาไอ้หมอนั่นเจอ ฉันกลัวว่าจะกลายเป็นอย่างเขาน่ะสิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Saved it, took it home and put in on his stomach, holding it between belly and thigh, and went to bed.บันทึกไว้เอาไว้ที่บ้าน และใส่ในท้องของเขา ถือมันแน่นระหว่างหน้าท้อง และต้นขา How I Won the War (1967)
Here, I put in a new blade.นี่ผมใส่ใบมีดใหม่แล้ว Oh, God! (1977)
Come up, brothers and sisters and put in our hands what you would put in God's hands and he will have the whole world in his hands!ขึ้นมา พี่ชายน้องสาว และใส่ในมือของเรา อย่างที่คุณอยากใส่ในมือพระเจ้า และท่านจะได้มี โลกทั้งใบในมือของท่าน Oh, God! (1977)
When I got a new coat, for example, she used to put in my pocket a clove of garlic to keep the evil spirits away.เมื่อฉันได้รับเสื้อใหม่เช่น, เธอเคยใส่ในกระเป๋าของฉัน กานพลูของกระเทียมเพื่- อให้วิญญาณชั่วร้ายออกไป Idemo dalje (1982)
Are you sayin' to me the dog wasn't put in the kennel until last night ?- ไม่รู้สิ - อะไร The Thing (1982)
Oh, yeah. Put in nine nines, take the square root and press the integer.ใส่ในเก้าเก้าใช้ราก 2010: The Year We Make Contact (1984)
The investigative team was trained and put in hibernation before the voyage began.ทีมสืบสวนได้รับการฝึกฝน แยกกันและวางไว้ในการจำศีล ก่อนที่จะเดินทางเริ่ม 2010: The Year We Make Contact (1984)
We're talking about a man's life here, you son of a bitch, and the lives of others he might put in jeopardy.เรากำลังพูดถึงชีวิตคนนะ ไอ้สารเลว ชีวิตคนอื่นต้องเสี่ยงไปด้วย Day of the Dead (1985)
I put in my time.ผมวางมือแล้ว Rambo III (1988)
He's wrong for us. Put in a professional. One of our people.เขาเป็นคนที่ไม่ถูกต้องสำหรับเรา ใส่ในมืออาชีพ หนึ่งในคนของเรา The Russia House (1990)
How many cans of tomatoes you put in there?แล้วใส่มะเขือเทศลงไปเท่าไหร่ Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put inAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
put inAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
put inDid you put in any salt?
put inHe promised political reforms would be put into practice.
put inHe put in a good word for me.
put inHe put in ten hours of overtime this week.
put inHe should be put in prison.
put inHe was put in a cell.
put inHe was put in jail for writing the book.
put inHe was put in prison.
put inHis plan was put into action.
put inHis theories were put into effect.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นแป้น(v) be sent to press, See also: put in print, Syn. ขึ้นแท่น, Thai Definition: ยกตัวพิมพ์ขึ้นแท่นพิมพ์เพื่อทำการพิมพ์
เติมน้ำมัน(v) add fuel, See also: put in gasoline, Example: พวกเราต้องย้อนกลับไปที่เดิมเพื่อเติมน้ำมันรถ, Thai Definition: ใส่เชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์
ฝากขัง(v) put in jail, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่สถานีตำรวจ, Thai Definition: มอบไว้ให้เพื่อให้ช่วยดูแล โดยอยู่ในกรงขัง
เรียง(v) arrange, See also: put in order, line up, order, organize, Syn. จัดเรียง, Example: เจ้าหน้าที่ช่วยกันเรียงแฟ้มขึ้นชั้น, Thai Definition: จัด (ในลักษณะที่เป็นแถวเป็นลำดับตลอดไป)
ลำดับ(v) arrange, See also: put in order, organize, line up, order, position, Syn. เรียงลำดับ, Example: การคิดเพื่อเขียนข้อสอบแบบอัตนัยควรลำดับความคิดให้เป็นระบบ, Thai Definition: เรียงกันตามตำแหน่งหน้าหลัง
บรรจุตำแหน่ง(v) fill the post, See also: put in a position, assign someone to a post, settle someone in a place, Example: ท่านรัฐมนตรีหาผู้ที่เหมาะสมบรรจุตำแหน่งนี้ยังไม่ได้, Thai Definition: ให้เข้ารับตำแหน่ง
ขึ้นแท่น(v) sent to press, See also: put in print, Example: เขาขึ้นแท่นเตรียมไว้เพื่อจะพิมพ์ลายชุดใหม่เพิ่ม, Thai Definition: ยกแท่นพิมพ์ขึ้นเพื่อทำการพิมพ์
เข้าเกียร์(v) put in gear, See also: change the gears, put into gear, go into gear, engage the gears, Example: เขาเข้าเกียร์ให้เป็นเกียร์ต่ำ เมื่อถึงสะพานที่ทอดข้ามคลองสายแคบๆ, Thai Definition: ผลักดันคันเกียร์รถเพื่อเปลี่ยนระดับความเร็วของเครื่องยนต์
ฝากฝัง(v) entrust, See also: put into the care of, put something in somebody's charge, Example: ผมจึงขอร้องคุณพ่อให้ช่วยฝากฝังผมเป็นลูกศิษย์วัดคงคารามด้วย, Thai Definition: มอบหมายให้ช่วยอุปการะ
แนม(v) put in, See also: insert, add, Syn. แทรก, เพิ่มเติม, Example: เมี่ยงสดจะต้องแนมด้วยผักสดจึงจะอร่อยเข้ากัน, Thai Definition: แทรกเข้าไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุ[banju] (v) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign  FR: occuper
บรรจุตำแหน่ง[banju tamnaeng] (v, exp) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place  FR: nommer à un poste ; occuper une position
แช่เย็น[chaēyen] (v) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage
ชุบ[chup] (v) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse  FR: plonger ; tremper ; immerger
ฝากฝัง[fākfang] (v) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge  FR: confier ; recommander
ฝากขัง[fākkhang] (v) EN: put in jail  FR: emprisonner
จำ[jam] (v) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain
จำจอง[jamjøng] (v) EN: put in chains ; fetter and imprison
จัด[jat] (v) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage  FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
จิ้ม[jim] (v) EN: stab ; poke ; prod ; put in ; pick  FR: piquer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投入[tóu rù, ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ, ] put into operation; throw into battle; to put into #1,014 [Add to Longdo]
关押[guān yā, ㄍㄨㄢ ㄧㄚ, / ] put in jail #13,151 [Add to Longdo]
[chuāi, ㄔㄨㄞ, ] put into #15,813 [Add to Longdo]
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, ] put in order; arrange; administer; execute; take action on #21,089 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1, vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P) #3,499 [Add to Longdo]
実践[じっせん, jissen] (n, vs, adj-no) practice; practise; put into practice; put into practise; (P) #5,030 [Add to Longdo]
発動[はつどう, hatsudou] (n, vs) invoke (law); put into operation; (P) #5,218 [Add to Longdo]
含める[ふくめる, fukumeru] (v1, vt) (1) to include (in a group or scope); (2) to instruct; to make one understand; (3) to include (a nuance); to put in (an implication); (4) to put in (someone's) mouth; (5) to permeate with flavor; (P) #7,441 [Add to Longdo]
移設[いせつ, isetsu] (n) (1) relocation (of a facility); moving establishment; (vs) (2) to relocate; to move into place; to put into place; to adapt; to affix; to install #9,392 [Add to Longdo]
打つ[ぶつ, butsu] (v5t, vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P) #11,867 [Add to Longdo]
格好をつける;格好を付ける[かっこうをつける;かっこをつける(ik), kakkouwotsukeru ; kakkowotsukeru (ik)] (exp, v1) (1) to make something look better; to put into (good, better) shape; (2) to put up a front; to pose; to pretend [Add to Longdo]
丸め込む[まるめこむ, marumekomu] (v5m, vt) (1) (See 丸める・2) to coax; to seduce; (2) to roll up and put in (to something); to bundle up; (P) [Add to Longdo]
顔を出す[かおをだす, kaowodasu] (exp, v5s) to turn up; to make an appearance; to put in an appearance [Add to Longdo]
機嫌を取る;機嫌をとる[きげんをとる, kigenwotoru] (exp, v5r) to curry favour; to butter up; to fawn over; to humour someone (humor); to put in a good mood (e.g. a baby) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 put in
   v 1: introduce; "Insert your ticket here" [syn: {insert},
      {enclose}, {inclose}, {stick in}, {put in}, {introduce}]
   2: keep or lay aside for future use; "store grain for the
     winter"; "The bear stores fat for the period of hibernation
     when he doesn't eat" [syn: {store}, {hive away}, {lay in},
     {put in}, {salt away}, {stack away}, {stash away}]
   3: break into a conversation; "her husband always chimes in,
     even when he is not involved in the conversation" [syn:
     {chime in}, {cut in}, {put in}, {butt in}, {chisel in},
     {barge in}, {break in}]
   4: set up for use; "install the washer and dryer"; "We put in a
     new sink" [syn: {install}, {instal}, {put in}, {set up}]
   5: make an application as for a job or funding; "We put in a
     grant to the NSF" [syn: {put in}, {submit}]
   6: to insert between other elements; "She interjected clever
     remarks" [syn: {interject}, {come in}, {interpose}, {put in},
     {throw in}, {inject}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top