ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-wrong-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrong-, *wrong*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrong(adj) ผิด, See also: ผิดพลาด, ไม่ถูกต้อง, Syn. erroneous, inaccurate, incorrect, Ant. accurate, correct
wrong(adj) ผิดปกติ
wrong(adv) อย่างผิดพลาด, See also: อย่างไม่ถูกต้อง
wrong(n) สิ่งที่ผิด, See also: สิ่งที่ไม่ดี, ความผิด, ความไม่ดี
wronger(n) ผู้ผิดพลาด, See also: ผู้ทำไม่ถูกต้อง
wrongly(adv) อย่างผิดพลาด, Syn. unfairly, wrongfully, badly, unjustifiably
wrongful(adj) ซึ่งไม่ถูกต้อง, See also: ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. illegal, illicit, unlawful, Ant. legal, lawful
wrongful(adj) ซึ่งไม่ยุติธรรม, Syn. unfair, unjust, partial, Ant. fair, just, impartial
wrongdoer(n) ผู้กระทำผิดศีลธรรม, See also: ผู้ละเมิดกฎหมาย, Syn. evildoer, malefactor, sinner
wrongness(n) ความผิดพลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrong(รอง) adj., adv., n. (สิ่งที่) ผิด, ผิดพลาด, ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นความจริง, ไม่เหมาะสม, ไม่ปกติ, ประหลาด, ชอบกล, พิกล, ไม่สมควร, อยุติธรรม, ผิดศีลธรรม, เสีย, ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด, See also: wronger n. wrongly adv. wrongness n.
wrong fontตัวตะกั่วที่ไม่ได้ขนาดหรือไม่ได้ที่
wrong-headed(รอง'เฮดดิด) adj. ดื้อรั้น, หัวดื้อ, ยืนหยัดในความคิดที่ผิด, See also: wrong-headedness n.
wrongdoer(รอง'ดูเออะ) n. ผู้กระทำผิด, ผู้ละเมิดกฎหมาย, Syn. sinner, miscreant
wrongdoing(รอง'ดูอิง) n. การกระทำผิด, เรื่องชั่ว, การกระทำผิดศีลธรรม, Syn. miscreance
wrongful(รอง'ฟูล) adj. ผิดล ไม่ยุติธรรม, ไม่ถูกต้อง, ผิดศีลธรรม, ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, See also: wrongfully adv. wrongfulness n.
wrongheaded(รอง'เฮดดิด) adj. ดื้อรั้น, หัวดื้อ, ยืนหยัดในความคิดที่ผิด, See also: wrong-headedness n.
wrongous(รอง'เกิส) adj. ผิด, ไม่ถูกต้อง, ผิดกฎหมาย, Syn. unjust, illegal, wrongful

English-Thai: Nontri Dictionary
wrong(adj) ผิด, เข้าใจผิด, ไม่เป็นธรรม, ไม่เหมาะสม
wrong(n) ความผิด, ความชั่ว, ความอยุติธรรม, การใส่ร้ายผู้อื่น
wrong(vt) กระทำผิดต่อ, ทำผิดพลาด, ละเมิด, ใส่ร้าย, ประทุษร้าย
wrongful(adj) ผิดพลาด, ไม่ยุติธรรม, ผิดกฎหมาย, ไม่ถูกต้อง, ผิดศีลธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wrongการกระทำผิด, การกระทำที่มิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongdoerผู้กระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful abstractionการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful actการละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful conductการประพฤติมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful dismissalการให้ออกจากงานโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful interference with goodsทำให้เสียทรัพย์, ทำให้ทรัพย์เสียหายโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongfullyโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
wrongผิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're wrong.ผิดแล้ว Muse of Fire (2012)
Wrong.ผิด What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
The law is wrong. You've only got three more days!เจ้ามีเวลาอีกแค่ 3 วัน! Aladdin (1992)
Oh, dearest. What's wrong?โอ้ยอดรัก มันอะไรรึ? Aladdin (1992)
Yeah, but am I wrong?ใช่ ฉันเดาผิดรึเปล่าล่ะ? Basic Instinct (1992)
Wrong! I can't make anybody fall in love, remember?ข้าไม่สามารถทำให้ใครตกหลุมรักได้ จำได้มั้ย Aladdin (1992)
Father, what's wrong with you? I know what's wrong!ข้ารู้ว่าเพราะอะไร Aladdin (1992)
Would it bother you if you were wrong?มันจะรบกวนจิตใจคุณรึเปล่า ถ้าคุณเดาผิด? Basic Instinct (1992)
You didn't do anything wrong.คุณไม่ได้ทำอะไรผิดนิ่ Basic Instinct (1992)
What's wrong?มีอะไรคะ? Basic Instinct (1992)
I thought I could help her but I was wrong.ผมคิดว่าผมจะช่วยเธอได้ แต่ผมคิดผิด Basic Instinct (1992)
- Have I done something wrong?ฉันทำอะไรผิดเหรอ The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wrongAdmitting what he says, I still think that he is in the wrong.
wrongAdmitting what you say, I still think he is wrong.
wrongAdmitting what you say, I still think that you were wrong.
wrongAdmitting what you say, I still think you are in the wrong.
wrongAdmitting what you say, I still think you are wrong.
wrongA little reflection will make you realize you are wrong.
wrongA little reflection will show you that you are wrong.
wrongAll but you are wrong.
wrongAll our plans went wrong.
wrongAll the answers to this question were wrong.
wrongAll the answer to this question were wrong.
wrongAll things considered, we cannot say that he is wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิจฉาวายามะ(n) wrong effort, See also: wrong attempt, wrong perserverance, Syn. ความพยายามผิด, Ant. สัมมาวายามะ, Notes: (บาลี)
มิจฉาสมาธิ(n) wrong concentration, See also: wrong will/determination, Syn. ความตั้งใจผิด, Ant. สัมมาสมาธิ
มิจฉาวาจา(n) wrong saying or language, See also: wrong utterance or speech, Ant. สัมมาวาจา, Example: เขาอาศัยมิจฉาวาจาในการหาเสียง, Thai Definition: การเจรจาถ้อยคำผิด, ประพฤติวจีทุจริต, Notes: (บาลี)
มิจฉาสติ(n) wrong conscience, See also: wrong meditation, Syn. ความระลึกในทางผิด, Ant. สัมมาสติ, Notes: (บาลี)
มิจฉาวาจา(n) wrong saying or language, See also: wrong utterance or speech, Ant. สัมมาวาจา, Example: เขาอาศัยมิจฉาวาจาในการหาเสียง, Thai Definition: การเจรจาถ้อยคำผิด, ประพฤติวจีทุจริต, Notes: (บาลี)
มิจฉาวายามะ(n) wrong effort, See also: wrong attempt, wrong perseverance, Syn. ความพยายามผิด, Ant. สัมมาวายามะ, Notes: (บาลี)
มิจฉาสติ(n) wrong conscience, See also: wrong meditation, Syn. ความระลึกในทางผิด, Ant. สัมมาสติ, Notes: (บาลี)
มิจฉาสมาธิ(n) wrong concentration, See also: wrong will/determination, Syn. ความตั้งใจผิด, Ant. สัมมาสมาธิ
โดยมิชอบ(adv) improperly, See also: wrongfully, Syn. โดยไม่ถูกต้อง, Ant. โดยชอบ, Example: เธอต่อสู้แย่งชิงสิ่งนี้มาโดยมิชอบ
บาปกรรม(n) sin, See also: wrong-doing, Syn. อกุศลกรรม, บาป, Ant. กุศลกรรม, Example: ผู้ร้ายสมัยนี้ไม่กลัวบาปกรรม เพราะบังอาจขโมยของศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา, Thai Definition: การกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาป[bāp] (n) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma  FR: péché [ m ] ; faute [ f ] ; mauvaise action [ f ]
ใช้ในทางที่ผิด[chai nai thāng thī phit] (v, exp) EN: use wrongly ; abuse
เดาผิด[dao phit] (v, exp) EN: guess wrong  FR: mal estimer
เดียงสา[dīengsā] (v) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong  FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว[hen kongjak pen døkbūa] (xp) EN: mistake wrong for right
เจ้าทุกข์[jao thuk] (n, exp) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim
กรรม[kam] (n) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune  FR: mauvaise action [ f ]
การกระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง[kān kratham nai thāng thī mai thūktǿng] (n, exp) EN: wrongdoing
การรู้ตัวว่าเป็นความผิด[kān rūtūa wā pen khwāmphit] (n, exp) EN: knowledge of wrongdoing
การทำละเมิด[kān tham lamoēt] (n, exp) EN: civil wrong

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
wrong
wrongs
wronged
wrongly
wrongful
wrongdoer
wrongdoers
wrongdoing
wrongfully
wrongdoings

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrong
wrongs
wronged
wrongly
wrongful
wronging
wrongdoer
wrongdoers
wrongdoing
wrongfully

WordNet (3.0)
wrong(n) that which is contrary to the principles of justice or law, Syn. wrongfulness, Ant. right, rightfulness
wrong(n) any harm or injury resulting from a violation of a legal right, Syn. damage, legal injury
wrong(v) treat unjustly; do wrong to, Ant. right
wrong(adj) contrary to conscience or morality or law, Ant. right
wrong(adj) based on or acting or judging in error, Ant. right
wrong(adj) not in accord with established usage or procedure, Syn. incorrect
wrong(adj) used of the side of cloth or clothing intended to face inward
wrongdoer(n) a person who transgresses moral or civil law, Syn. offender
wrongdoing(n) activity that transgresses moral or civil law, Syn. wrongful conduct, misconduct, actus reus
wrongful(adj) unlawfully violating the rights of others

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Wrong

n. [ AS. wrang. See Wrong, a. ] That which is not right. Specifically: (a) Nonconformity or disobedience to lawful authority, divine or human; deviation from duty; -- the opposite of moral right. [ 1913 Webster ]

When I had wrong and she the right. Chaucer. [ 1913 Webster ]

One spake much of right and wrong. Milton. [ 1913 Webster ]

(b) Deviation or departure from truth or fact; state of falsity; error; as, to be in the wrong. (c) Whatever deviates from moral rectitude; usually, an act that involves evil consequences, as one which inflicts injury on a person; any injury done to, or received from; another; a trespass; a violation of right. [ 1913 Webster ]

Friend, I do thee no wrong. Matt. xx. 18. [ 1913 Webster ]

As the king of England can do no wrong, so neither can he do right but in his courts and by his courts. Milton. [ 1913 Webster ]

The obligation to redress a wrong is at least as binding as that of paying a debt. E. Evereth. [ 1913 Webster ]

☞ Wrongs, legally, are private or public. Private wrongs are civil injuries, immediately affecting individuals; public wrongs are crimes and misdemeanors which affect the community. Blackstone. [ 1913 Webster ]

[ 1913 Webster ]

Wrong

adv. In a wrong manner; not rightly; amiss; morally ill; erroneously; wrongly. [ 1913 Webster ]

Ten censure wrong for one that writes amiss. Pope. [ 1913 Webster ]

Wrong

v. t. [ imp. & p. p. Wronged p. pr. & vb. n. Wronging. ] [ 1913 Webster ]

1. To treat with injustice; to deprive of some right, or to withhold some act of justice from; to do undeserved harm to; to deal unjustly with; to injure. [ 1913 Webster ]

He that sinneth . . . wrongeth his own soul. Prov. viii. 36. [ 1913 Webster ]

2. To impute evil to unjustly; as, if you suppose me capable of a base act, you wrong me. [ 1913 Webster ]

I rather choose
To wrong the dead, to wrong myself and you,
Than I will wrong such honorable men. Shak. [ 1913 Webster ]

Wrong

obs. imp. of Wring. Wrung. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Wrong

a. [ OE. wrong, wrang, a. & n., AS. wrang, n.; originally, awry, wrung, fr. wringan to wring; akin to D. wrang bitter, Dan. vrang wrong, Sw. vrång, Icel. rangr awry, wrong. See Wring. ] [ 1913 Webster ]

1. Twisted; wry; as, a wrong nose. [ Obs. ] Wyclif (Lev. xxi. 19). [ 1913 Webster ]

2. Not according to the laws of good morals, whether divine or human; not suitable to the highest and best end; not morally right; deviating from rectitude or duty; not just or equitable; not true; not legal; as, a wrong practice; wrong ideas; wrong inclinations and desires. [ 1913 Webster ]

3. Not fit or suitable to an end or object; not appropriate for an intended use; not according to rule; unsuitable; improper; incorrect; as, to hold a book with the wrong end uppermost; to take the wrong way. [ 1913 Webster ]

I have deceived you both; I have directed you to wrong places. Shak. [ 1913 Webster ]

4. Not according to truth; not conforming to fact or intent; not right; mistaken; erroneous; as, a wrong statement. [ 1913 Webster ]

5. Designed to be worn or placed inward; as, the wrong side of a garment or of a piece of cloth. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Injurious; unjust; faulty; detrimental; incorrect; erroneous; unfit; unsuitable. [ 1913 Webster ]

Wrongdoer

n. 1. One who injures another, or who does wrong. [ 1913 Webster ]

2. (Law) One who commits a tort or trespass; a trespasser; a tort feasor. Ayliffe. [ 1913 Webster ]

Wrongdoing

n. Evil or wicked behavior or action. [ 1913 Webster ]

Wronger

n. One who wrongs or injures another. Shak. “Wrongers of the world.” Tennyson. [ 1913 Webster ]

Wrongful

a. Full of wrong; injurious; unjust; unfair; as, a wrongful taking of property; wrongful dealing. -- Wrong"ful*ly, adv. -- Wrong"ful*ness, n. [ 1913 Webster ]

Wronghead

a. Wrongheaded. [ R. ] Pope. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渎职[dú zhí, ㄉㄨˊ ㄓˊ,   /  ] wrongdoing; failure to do one's duty #18,496 [Add to Longdo]
白字[bái zì, ㄅㄞˊ ㄗˋ,  ] wrongly written and mispronounced character #56,734 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweg { m } | Abwege { pl }wrong way | wrong ways [Add to Longdo]
Fehldiagnose { f }wrong diagnosis [Add to Longdo]
Fehlentscheidung { f }wrong decision; mistake [Add to Longdo]
Fehlschluss { m } | Fehlschlüsse { pl }wrong conclusion | wrong conclusions [Add to Longdo]
Tort { m } | jdm. einen Tort antunwrong | to do sb. wrong [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くせ;クセ, kuse ; kuse] (n) (1) (uk) long segment of a noh play forming its musical highlight; (n-pref) (2) (See 曲者・1) wrong; improper; indecent #188 [Add to Longdo]
是非[ぜひ, zehi] (adv, n) (1) (uk) certainly; without fail; (2) right and wrong; pros and cons; (P) #2,212 [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) #2,963 [Add to Longdo]
不可[ふか, fuka] (n, n-suf) (1) wrong; bad; improper; unjustifiable; inadvisable; (n) (2) failing grade; (P) #5,673 [Add to Longdo]
勘違い[かんちがい, kanchigai] (n, vs) misunderstanding; wrong guess; (P) #5,819 [Add to Longdo]
悪しからず(P);不悪[あしからず, ashikarazu] (adv) don't get me wrong, but ...; I'm sorry; (P) #9,005 [Add to Longdo]
白黒[しろくろ, shirokuro] (n, adj-no) (1) black and white; monochrome; (exp, vs) (2) good and evil; right and wrong; guilt and innocence; (P) #12,787 [Add to Longdo]
思い込み;思いこみ[おもいこみ, omoikomi] (n) wrong impression; subjective impression; assumption; prejudice #14,524 [Add to Longdo]
不都合[ふつごう, futsugou] (adj-na, n) inconvenience; inexpedience; trouble; harm; impropriety; wrongdoing; (P) #15,588 [Add to Longdo]
悪人[あくにん, akunin] (n, adj-no) bad person; villain; scoundrel; wrongdoer; wicked person; (P) #15,808 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top