ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -能-, *能*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[能, néng, ㄋㄥˊ] can, may; capable, full of energy
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  匕 (bǐ ㄅㄧˇ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictographic] A bear's head 厶, body ⺼, and claws 匕,  Rank: 35

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[néng, ㄋㄥˊ, ] can; may; capable; energy; able; surname Neng, #64 [Add to Longdo]
[kě néng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, ] might (happen); possible; probable; possibility; probability, #155 [Add to Longdo]
[bù néng, ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ, ] cannot; must not; should not, #163 [Add to Longdo]
[néng lì, ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, ] capability; capable; able; ability, #316 [Add to Longdo]
[néng gòu, ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, / ] be capable of; can; is able, #363 [Add to Longdo]
[gōng néng, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, ] function; capability, #522 [Add to Longdo]
[cái néng, ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ, ] talent; ability; capacity, #608 [Add to Longdo]
[zhǐ néng, ㄓˇ ㄋㄥˊ, ] can only; obliged to do sth; to have no other choice, #645 [Add to Longdo]
不可[bù kě néng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, ] impossible; cannot; not able, #1,469 [Add to Longdo]
[xìng néng, ㄒㄧㄥˋ ㄋㄥˊ, ] function; performance, #1,956 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[のうりょく, nouryoku] (n) ความสามารถ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
天気[のうてんき, noutenki] (adj ) คาดไม่ถึง, คิดไม่ถึง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[のう, nou] (n,n-suf) (1) talent; gift; function; (2) noh (theatre); (P) [Add to Longdo]
ある鷹は爪を隠す;有る鷹は爪を隠す;脳ある鷹は爪を隠す(iK)[のうあるたかはつめをかくす, nouarutakahatsumewokakusu] (exp) (id) a wise man keeps some of his talents in reserve; one shouldn't show off; the person who knows most often says least; a skilled hawk hides its talons [Add to Longdo]
がない;が無い[のうがない, nouganai] (adj-i) (See のない) incompetent; have no merit [Add to Longdo]
のない[のうのない, nounonai] (adj-i) (See がない) incompetent [Add to Longdo]
わず[あたわず, atawazu] (aux-v) unable to do; impossible to do [Add to Longdo]
を演ずる[のうをえんずる, nouwoenzuru] (exp,vz) to play a noh drama [Add to Longdo]
格動詞[のうかくどうし, noukakudoushi] (n) {ling} ergative verb [Add to Longdo]
[のうがく, nougaku] (n) Noh play; (P) [Add to Longdo]
楽堂[のうがくどう, nougakudou] (n) noh theatre; noh theater [Add to Longdo]
掛かり[のうがかり, nougakari] (n) resembling a noh performance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Is it next to impossible to live to be 150?150歳まで生きることはほとんど不可ですか。
It's impossible to learn English in a month.1か月で英語を習得することは不可だ。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
It is impossible to finish the report in a week.1週間でそのレポートを仕上げるなんて不可だ。
It is next to impossible to see Rome in a day.1日でローマを見物することは不可だ。
It's impossible to do the sights of Tokyo in a day or two.1日や2日で東京見物をするのは不可です。
Do you think it impossible to finish the task before five?5時までにその仕事を終えるのは不可だと思いますか。
AI stands for artificial intelligence.AIは人工知の略です。
Who do you think is the best coach in the NFL?NFLで一番才のあるコーチは誰だと思いますか。
Only in theory, the project is possible.あくまで理論上では、その計画は可である。
The seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.アザラシは夜にいっそう頻繁に浮上してくるのだから、熊がアザラシを呼吸孔のところで捕まえる可性は夕暮れ以降により高くなるのである。
Without your help this plan would be impossible.あなたがたの協力がなければこの計画は不可でしょう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You sound as if you don't think I have any talent.[JA] 私に才が無いような 言い方ね Detour (1945)
No.[CN] 不 322 (1969)
No.[CN] 不可 8½ (1963)
Dr. Edward G Armstrong: that through uncontrolled drunkeness you did kill Mrs Mary Cleese.[JA] エドワード・G・アームストロング医師 あなたは制御不の飲酒により メアリー・クリース夫人を殺した And Then There Were None (1945)
I can![CN] 我 Contempt (1963)
It can happen to anybody.[JA] こいつは誰にでも起こる可性があるんだ Bambi (1942)
I can't.[CN] 我不. The Naked Kiss (1964)
I can't.[CN] 我不 The Basketball Diaries (1995)
I'm not, Mr Lombard. I still have my reasoning powers.[JA] いや違う、ロンバードさん 私にはまだ推理力がある And Then There Were None (1945)
I now shall soon know if this patient can be compelled to perform deeds he would shrink from in his normal waking state.[JA] 私にはすべてが可 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Maybe.[CN] 可 Love Potion No. 9 (1992)
You're not a very good detective.[JA] 有な探偵とはいえまい And Then There Were None (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
動的脅威[のうどうてききょうい, noudoutekikyoui] active threat [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[のう, nou] Talent, Begabung, Funtion, No-Spiel [Add to Longdo]
[のうりょく, nouryoku] Faehigkeit, Talent [Add to Longdo]
[のうり, nouri] tuechtiger_Beamter [Add to Longdo]
楽堂[のうがくどう, nougakudou] No-Theater [Add to Longdo]
[のうりつ, nouritsu] Leistungsfaehigkeit [Add to Longdo]
[のうひつ, nouhitsu] Kalligraphie, Schoenschreiben [Add to Longdo]
[のうめん, noumen] No-Maske [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top