ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -途-, *途*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[途, tú, ㄊㄨˊ] way, road, path, journey, course
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 1,085

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tú jìng, ㄊㄨˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] way; channel, #3,042 [Add to Longdo]
[qián tú, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, ] prospects; outlook (for the future); future, #5,724 [Add to Longdo]
[tú zhōng, ㄊㄨˊ ㄓㄨㄥ, ] en route, #5,919 [Add to Longdo]
[yòng tú, ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ, ] use; application, #7,265 [Add to Longdo]
[cháng tú, ㄔㄤˊ ㄊㄨˊ, / ] long distance, #8,129 [Add to Longdo]
[tú, ㄊㄨˊ, ] way; route; road, #9,546 [Add to Longdo]
[zhōng tú, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ, ] midway, #10,381 [Add to Longdo]
沿[yán tú, ㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, 沿] along the sides of the road; by the wayside, #10,456 [Add to Longdo]
[lǚ tú, ㄌㄩˇ ㄊㄨˊ, ] journey; trip, #10,552 [Add to Longdo]
[zhēng tú, ㄓㄥ ㄊㄨˊ, ] long journey; trek; course of an expedition, #19,832 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とちゅう, tochuu] (adj) ระหว่างทาง, ระหว่างที่ (ทำอะไรบางอย่าง)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[と, to] (n) way; (P) [Add to Longdo]
に就く;につく[とにつく, tonitsuku] (exp,v5k) to set out (on a journey); to start (a task) [Add to Longdo]
子;図子[ずし, zushi] (n) (1) (arch) alley; alleyway; (2) (arch) crossroads; intersection [Add to Longdo]
[とじ, toji] (n-adv,n-t) on one's way [Add to Longdo]
[とじょう, tojou] (n-adv,n-t) (1) en route; half-way; (2) on the road; in the street; (P) [Add to Longdo]
上国[とじょうこく, tojoukoku] (n) developing country; (P) [Add to Longdo]
上与信[とじょうよしん, tojouyoshin] (n) credit monitoring; credit limit monitoring [Add to Longdo]
切らす[とぎらす, togirasu] (v5s,vt) to stop midway; to interrupt [Add to Longdo]
切らせる[とぎらせる, togiraseru] (v1,vt) to stop midway; to interrupt [Add to Longdo]
切れ;跡切れ[とぎれ, togire] (n) break; pause; interruption; intermission [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The following is what he started to think, as he made his way to room 418.418号室に行く中、彼は次のように思い始めました。
Bastard hung up on me.あいつは話の中で電話を切りやがった。
Without your advice, I would have been at a loss.あなたの忠告がなければ、私は方にくれたことだろう。
Are you on your way to the station?あなたは駅に行く中ですか。
You must watch your step all the way.あなたは中ずっと足元を見なければいけません。
I was at a loss what to do on that occasion.あの場合どうしたらいいか方に暮れました。
Once you have begun to do something, never give it up.いったん物事を始めた以上、中で放棄してはいけない。
Excuse me for interrupting you.お話の中ですみません。
The poor boy was at a loss what to do.かわいそうにその少年はどうしたらよいのか方にくれた。
Everyone says that Kate is a genius and will have a successful future.ケイトは天才で前有望だと、みんな言っています。
Ken met her on his way home.ケンは家に帰る中彼女に会った。
Koji was caught in a shower on his way home.こうじは帰宅の中にわか雨にあった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sad lost children[CN] 傷心迷的孩子們 Les Visiteurs du Soir (1942)
That's true. He is quite dull.[JA] 確かに 中半端ですね Absolute (2017)
Now he's on the cusp of real greatness but he hasn't really hit it yet.[JA] 偉大なボクサーになる 中にいるが道は長い 偉大なボクサーになる 中にいるが道は長い ピーター・バーグ CounterPunch (2017)
You know, you can get an injury... They could've met in a draw, and they could've met in the preliminaries.[JA] 普通は中で負傷したり 決勝前に対戦したりする CounterPunch (2017)
To the airport. We have to make a stop on the way.[CN] 去机场 我们要在中停一下 To Be or Not to Be (1942)
But... then I fell in love with you.[JA] でも 中から好きになっちゃった Emotions (2017)
- Two? My trip was successful in one respect. I made a discovery.[CN] 我的旅非常成功 我遇到了一个女人 To Be or Not to Be (1942)
I want you to hear my speech on the way. You're my severest critic.[CN] 我想你在中听听我演讲 给点意见 Shadow of a Doubt (1943)
I just talked to this Jackson long distance, up in Medford, Oregon.[CN] 我刚打长电话给姓谢的 在俄勒冈美德福 Double Indemnity (1944)
It was definitely all worth it, but all today is... is just basically me getting back to where I left off.[JA] すべてが報われたよ でも今日の勝利で― 道が一度 切れたところに 戻っただけのことだ CounterPunch (2017)
- But we're not finished here.[JA] まだ中よ The Secret of Sales (2017)
Long distance, please.[CN] 请接长 你打给谁? Long distance, please. This Gun for Hire (1942)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[と, to] STRASSE, WEG [Add to Longdo]
上国[とじょうこく, tojoukoku] Entwicklungsland [Add to Longdo]
[とちゅう, tochuu] unterwegs, auf_halbem_Wege [Add to Longdo]
絶える[とだえる, todaeru] aufhoeren, -enden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top