ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obstinacy

AA1 B S T AH0 N AH0 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obstinacy-, *obstinacy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obstinacy(n) ความดื้อ, Syn. stubbornness, obduracy, Ant. obedience

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obstinacy(ออบ'สทะนาซี) n. ความดันทุรัง,ความดื้อดึง,โรคที่รักษายาก, Syn. stubbornness

English-Thai: Nontri Dictionary
obstinacy(n) ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความดันทุรัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดื้อ(n) obstinacy, See also: stubbornness, mulishness, persistence, Syn. ความดื้อรั้น, ความรั้น, Example: การลาออกของเขายิ่งแสดงให้เห็นชัดถึงความดื้อและไม่ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ความไม่ยอมเชื่อฟังหรือทำตาม
ความรั้น(n) stubbornness, See also: obstinacy, pertinacity, doggedness, Syn. ความดื้อรั้น, ความดื้อ, Example: ความรั้นของเขาทำให้เกิดข้อผิดพลาดในงาน

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSTINACY AA1 B S T AH0 N AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obstinacy (n) ˈɒbstɪnəsiː (o1 b s t i n @ s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
意地[いじ, iji] (n) disposition; spirit; willpower; obstinacy; backbone; appetite; (P) [Add to Longdo]
意地ずく;意地尽く;意地づく;意地尽(io)[いじずく(意地ずく;意地尽く;意地尽);いじづく(意地尽く;意地づく;意地尽), ijizuku ( iji zuku ; iji kotogotoku ; iji jin ); ijiduku ( iji kotogotoku ; iji duk] (n,adj-na) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
意地っ張り[いじっぱり, ijippari] (adj-na,n) (See 意地を張る) obstinacy; obstinate person [Add to Longdo]
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
横車[よこぐるま, yokoguruma] (exp,n) (1) (See 横車を押す) perverseness; obstinacy; something unreasonable (like pushing a cart from the side (instead of from behind)); (n) (2) side wheel throw (judo) [Add to Longdo]
[が, ga] (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [Add to Longdo]
我意[がい, gai] (n) self-will; obstinacy [Add to Longdo]
我執[がしゅう, gashuu] (n) egotism; obstinacy [Add to Longdo]
頑固[がんこ, ganko] (adj-na,n) stubbornness; obstinacy; (P) [Add to Longdo]
頑冥;頑迷[がんめい, ganmei] (adj-na,n) bigotry; stubbornness; obstinacy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obstinacy \Ob"sti*na*cy\, n. [See {Obstinate}.]
   1. A fixedness in will, opinion, or resolution that can not
    be shaken at all, or only with great difficulty; firm and
    usually unreasonable adherence to an opinion, purpose, or
    system; unyielding disposition; stubborness; pertinacity;
    persistency; contumacy.
    [1913 Webster]
 
       You do not well in obstinacy
       To cavil in the course of this contract. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To shelter their ignorance, or obstinacy, under the
       obscurity of their terms.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality or state of being difficult to remedy,
    relieve, or subdue; as, the obstinacy of a disease or
    evil.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Pertinacity; firmness; resoluteness; inflexibility;
     persistency; stubbornness; perverseness; contumacy.
 
   Usage: {Obstinacy}, {Pertinacity}. Pertinacity denotes great
      firmness in holding to a thing, aim, etc. Obstinacy is
      great firmness in holding out against persuasion,
      attack, etc. The former consists in adherence, the
      latter in resistance. An opinion is advocated with
      pertinacity or defended with obstinacy. Pertinacity is
      often used in a good sense; obstinacy generally in a
      bad one. "In this reply was included a very gross
      mistake, and if with pertinacity maintained, a capital
      error." --Sir T. Browne. "Every degree of obstinacy in
      youth is one step to rebellion." --South.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obstinacy
   n 1: the trait of being difficult to handle or overcome [syn:
      {stubbornness}, {obstinacy}, {obstinance}, {mulishness}]
   2: resolute adherence to your own ideas or desires [syn:
     {stubbornness}, {bullheadedness}, {obstinacy}, {obstinance},
     {pigheadedness}, {self-will}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top