ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illicit

IH2 L IH1 S AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illicit-, *illicit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illicit(adj) ผิดกฎหมาย, See also: เถื่อน, ซึ่งต้องลักลอบ, ซึ่งผิดศีลธรรม, ซึ่งต้องห้าม ตามวัฒนธรรมประเพณี, Syn. illegal, prohibited, unlawful, Ant. lawful, legal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illicit(อิลิส'ซิท) adj. ผิดกฎหมาย,ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,เถื่อน,ไม่ได้รับอนุญาต., See also: illicitness n., Syn. unlawful

English-Thai: Nontri Dictionary
illicit(adj) ต้องห้าม,ผิดกฎหมาย,เถื่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illicitผิดกฎหมาย, ต้องห้ามตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit cohabitationการอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรสตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit connection; illicit relationsการมีเพศสัมพันธ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit distilleryการต้มกลั่นสุราเถื่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit relations; illicit connectionการมีเพศสัมพันธ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit trade; illegal tradeการค้าที่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illicit paymentการชำระเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Guidance to students who have an illicit sexual relations, +30 -When a delinquent is straightened, +80 -Extracurricular activity, winner nationwide, +50แนะแนวเพื่อนักเรียนที่มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย, +30 \ N-เมื่อกระทำผิดเป็นหัก+ 80N-กิจกรรมนอกหลักสูตร GTO (1999)
Nakajima has illicit sexual relations with her boyfriendนากาจิม่ามีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมายกับแฟนของเธอ GTO (1999)
I'm just starting to feel like we're having an illicit affairรู้สึกเหมือนกับ เรากำลังลอบเป็นชู้กันยังไงไม่รู้ Saving Face (2004)
I'd have to smuggle you in as illicit goods.คงต้องลักลอบเข้าไป เหมือนสินค้าผิดกฎหมาย The Constant Gardener (2005)
"All students will submit to questioning" "about activities illicit suspicions"."นักเรียนทุกคนจะต้องต้องคำถาม" Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
I've never partaken in any illicit drugs myself.ผมไม่เคยใช้ยาผิดกฎหมายกับตัวเอง Charlie Bartlett (2007)
TO HIDE HER ILLICIT BAKING.เพื่อซ่อนผงขาวนั่น Mother Said (2008)
an f.b.i. agent who had an illicit affair with her partner, a man who turned out to be a traitor.เจ้าหน้าที่f.b.i. ที่แอบคบกับคู่หูตัวเอง, ชายที่เปลี่ยนไปเป็นผู้ทรยศ. The Same Old Story (2008)
No kiddie porn, no membership to illicit websites, no dubious emails, no chat room history.ไม่มีของลามกอนาจาร ไม่มีสมาชิกเวปผิดกฏหมาย ไม่มีอีเมล์น่าสงสัย ไม่มีประวัติของห้องแชท Memoriam (2008)
How do we frame a question about Cambodia, about the illicit bombing of Cambodia?เราจะจุดประกายคำถาม ประเด็นกัมพูชาไงดี เป็นการระเบิดกัมพูชา ที่ผิดศีลธรรมจรรยาดีมั้ย Frost/Nixon (2008)
Yes, the Albuquerque office covers everything from drug-related money laundering to interdiction of illicit substances crossing the border.ตอนนี้ ประเภทกลุ่มที่ผมดูแล มุ่งเน้นให้ความสำคัญ ที่ยาเสพติดกลุ่มแอมเฟทตามีน ซึ่งนับวันยิ่งจะเป็นปัญหาใหญ่ ABQ (2009)
The creature, Peter, is not an illicit narcotic at all.สัตว์โลกนี้ ปีเตอร์ มันไม่ใช่ยาเสพติด ผิดกฎหมายอะไรหรอก Snakehead (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถื่อน(adj) illicit, See also: illegal, unlawful, Syn. นอกกฎหมาย, ผิดกฎหมาย, Example: ตำรวจจับฝิ่นเถื่อนได้รายใหญ่, Thai Definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
การค้าของเถื่อน(n) bootleg, See also: illicit trade, contraband business, Example: การค้าของเถื่อนถือว่าผิดกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเรา[chamrao] (n) EN: illicit sexual relations ; adultery  FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
การค้าของเถื่อน[kānkhā khøng theūoen] (n, exp) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business  FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
ของเถื่อน[khøng theūoen] (n, exp) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods  FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
ละเมิดกฎหมาย[lamoēt kotmāi] (v, exp) EN: break the law ; violate the law ; be illegal ; be unlawful ; be illicit  FR: violer la loi ; être illégal ; être illicite
ผิดกฎหมาย[phit kotmāi] (adj) EN: illegal ; unlawful ; illicit ; against the law ; wrongful  FR: illégal ; illicite ; contraire à la loi ; irrégulier
เรื่องชู้สาว[reūang chūsāo] (n, exp) EN: illicit romantic liaison  FR: liaison (amoureuse) [f]
เถื่อน[theūoen] (adj) EN: illicit  FR: illégal ; illicite

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLICIT IH2 L IH1 S AH0 T
ILLICITLY IH1 L IH0 S IH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illicit (j) ˈɪlˈɪsɪt (i1 l i1 s i t)
illicitly (a) ˈɪlˈɪsɪtliː (i1 l i1 s i t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暧昧[ài mèi, ㄞˋ ㄇㄟˋ, / ] illicit; shady; ambiguous, #8,343 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwarzarbeit {f}illicit work [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なれ合い;馴れ合い[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison [Add to Longdo]
横恋慕[よこれんぼ, yokorenbo] (n,vs) illicit love [Add to Longdo]
岡惚;傍惚れ;岡惚れ[おかぼれ, okabore] (n,vs) unrequited love; illicit love; secret affections [Add to Longdo]
黒い[くろい, kuroi] (adj-i) (1) black; (2) dark; (3) illicit; wicked; underground; (P) [Add to Longdo]
私通[しつう, shitsuu] (n,vs) adultery; illicit intercourse [Add to Longdo]
邪恋[じゃれん, jaren] (n) illicit love [Add to Longdo]
道ならぬ恋[みちならぬこい, michinaranukoi] (exp,n) illicit love affair [Add to Longdo]
不純異性交遊[ふじゅんいせいこうゆう, fujun'iseikouyuu] (n) illicit sexual relationship [Add to Longdo]
不倫相手[ふりんあいて, furin'aite] (n) person with whom one is having an illicit love affair [Add to Longdo]
密造[みつぞう, mitsuzou] (n,vs) illicit manufacturing; illicit distilling; moonshining [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illicit \Il*lic"it\, a. [L. illicitus; pref. il- not + licitus,
   p. p. of licere to be allowed or permitted: cf. F. illicite.
   See {In-} not, and {License}.]
   Not permitted or allowed; prohibited; unlawful; as, illicit
   trade; illicit intercourse; illicit pleasure.
   [1913 Webster]
 
      One illicit . . . transaction always leads to another.
                          --Burke.
   -- {Il*lic"it*ly}, adv. -- {Il*lic"it*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illicit
   adj 1: contrary to accepted morality (especially sexual
       morality) or convention; "an illicit association with his
       secretary" [ant: {licit}]
   2: contrary to or forbidden by law; "an illegitimate seizure of
     power"; "illicit trade"; "an outlaw strike"; "unlawful
     measures" [syn: {illegitimate}, {illicit}, {outlaw(a)},
     {outlawed}, {unlawful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top