Search result for

ความบกพร่อง

(48 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความบกพร่อง-, *ความบกพร่อง*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impairmentความบกพร่อง, ความเสื่อมโทรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
hereditary defectความบกพร่องทางกรรมพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hearing impairedความบกพร่องทางการได้ยิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Visually handicappความบกพร่องทางสายตา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Color vision defectsความบกพร่องในการเห็นสี [TU Subject Heading]
Defectsความบกพร่อง [TU Subject Heading]
Learning disorders ; Learning disabilitiesความบกพร่องในการเรียนรู้ [TU Subject Heading]
Acquired Coagulation Defectsความบกพร่องในการแข็งตัวของเลือดเกิดขึ้นภายหลัง [การแพทย์]
Arrest, Developmentalความบกพร่องในการเจริญเติบโต [การแพทย์]
Coagulation Defects, Hereditaryความบกพร่องในการแข็งตัวของเลือดที่เป็นพันธุกรรม [การแพทย์]
Defects, Concentratingความบกพร่องในการทำให้ปัสสาวะเข้มข้น [การแพทย์]
Defects, Criticalความบกพร่องขั้นวิกฤต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some sort of environmental trigger.ความบกพร่องบางอย่างของสภาพแวดล้อม Joy (2008)
If a lesion took out the sympathetic innervation of her heart,ถ้ารอยช้ำทำให้อาการทางประสาทหายไป ความบกพร่องในหัวใจ Dying Changes Everything (2008)
That is, you will compensate for my own demerit.นั่นคือ ที่เจ้าจะต้องตอบแทนต่อความบกพร่องของข้า The Kingdom of the Winds (2008)
There must be some kind of a glitch.คงเป็นเพราะความบกพร่องเล็กน้อย ของเครื่องหรือแผน Chuck Versus the Colonel (2009)
That's one hell of a glitch, General.หนึ่งในความบกพร่อง นายพล Earth (2009)
They said it was some sort of glitch.พวกเขาบอกว่ามันเป็นความบกพร่องบางอย่าง Earth (2009)
I wouldn't have even noticed it, except it caused a minor glitch in the code.ฉันก็จะไม่พบแม้มัน นอกจากจะเกิดความบกพร่องเล็กน้อยในรหัส Justice (2009)
I thought tethered spinal cord, but you're not gonna see it on there.เส้นประสาทไขสันหลังไม่ปกติ มันหายากมาเลยนะ - เขามีประวัติความบกพร่องที่สันหลังหรือเปล่า? - ไม่ค่ะ Good Mourning (2009)
They think it might be some kind of a glitch in the database.พวกเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นความบกพร่อง ในฐานข้อมูล Faith (2010)
He may not be capable of taking them on in their strongest state, despite their age or infirmity.เขาอาจจะไม่สามารถเอาตัวของเหยื่อไป ในสภาวะที่เหยื่อแข็งแรงที่สุด โดยไม่คำนึงถึงอายุหรือความบกพร่อง Rite of Passage (2010)
They wrestle with their own flaws, but the Blur is different.พวกเขาก็ต้องต่อสู้ต่อความบกพร่องของตัวเองด้วย แต่ คนที่ปิดบัง นั้นแตกต่าง Supergirl (2010)
The committee is here to determine if the Intersect project is a liability.คณะกรรมการอยู่ที่นี่ เพื่อที่จะยุติ ถ้าโครงการอินเตอร์เซคมีความบกพร่อง Chuck Versus the Subway (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
dyslacxia(n ) โรคดิสเล็กเซีย คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่าน อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อ่านไม่คล่อง สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้เลย โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเส้นประสาท

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bug[N] ความบกพร่อง, See also: ข้อผิดพลาด, จุดด่างพร้อย, Syn. defect
mental deficiency[N] ความบกพร่องทางจิตใจ, Syn. amentia
slip-up[N] ความบกพร่อง, See also: ความผิดพลาด
solecism[N] การกระทำหรือคำพูดที่ผิดพลาด, See also: ความบกพร่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.
aniseilonia(แอนไนไซโค' เนีย) n. ความบกพร่องของสายตาภาพเรตินามีขนาดไม่เท่ากัน., Syn. anisoiconia, anisokonia, aniseikonic adj.
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
dystrophy(ดิส'ทระฟี) n. ความบกพร่องที่เนื่องจากโภชนาการที่ไม่สมบูรณ์หรือบกพร่อง
glitch(กลีช) n. ความบกพร่องเล็กน้อยของเครื่องหรือแผน
handicapn. อุปสรรค,ข้อเสียเปรียบ,ความบกพร่องทางกาย,การแข่งขันต่อแต้ม vt. ทำให้เสียเปรียบ,ขัดขวาง,กีดขวาง
impediment(อิมเพด' ดะเมินทฺ) n. การต้านทาน, การขัดขวาง, การหน่วงเหนี่ยว, อุปสรรค, การพูดติดอ่าง, ความบกพร่องในการพูด, สิ่งที่ขัดขวางการแต่งงาน (โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางครอบครัว), See also: impedimental, impedimentary adj., Syn. barr
imperfection(อิมเพอเฟค' เชิน) n. ข้อบกพร่องมลทิน, ความบกพร่อง, ความไม่สมบูรณ์, ความไม่บริบูรณ์, Syn. deficiency, defect
incivism(อิน' ซิวิซึม) n. ความไม่รักชาติ, ความบกพร่องในหน้าที่ของพลเมือง
infinite loopวงวนไม่จุดจบหมายถึง คำสั่งในโปรแกรมที่สั่งให้เครื่องปฏิบัติการไปตามคำสั่งตามลำดับขั้นตอน แต่กลับวนไปที่คำสั่งเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่รู้จักจบ เพราะหาทางออกไม่ได้ (อาจเกิดจากความบกพร่องในการเขียนโปรแกรม) มีความหมายเหมือน endless loop

English-Thai: Nontri Dictionary
bug(n) แมลงปีกแข็ง,คนใหญ่คนโต,ความบกพร่อง,เครื่องดักฟัง,ผี,ปีศาจ
defect(n) ความบกพร่อง,ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
handicap(n) การต่อให้,การเสียเปรียบ,ความบกพร่อง,อุปสรรค
imperfection(n) ความไม่สมบูรณ์,ความบกพร่อง,ความไม่สมประกอบ
infirmity(n) ความอ่อนแอ,ความบกพร่อง,ความทุพพลภาพ,ความเจ็บป่วย
lack(n) ความขาดแคลน,ความไม่มี,ความไม่เพียงพอ,ความบกพร่อง
lameness(n) ขากะเผลก,ความพิการ,ความบกพร่อง,อาการขัดยอก,ความอ่อนแอ
remissness(n) ความเมินเฉย,ความสะเพร่า,ความเกียจคร้าน,ความบกพร่อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dyslexia (n ) ความบกพร่องในการอ่าน หรือ ความบกพร่องในด้านการเรียนรู้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top