ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

error

EH1 R ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -error-, *error*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
error(n) ข้อผิดพลาด, See also: ความผิดพลาด, Syn. fault, mistake, oversight
error(n) ความเชื่อที่ผิด, Syn. delusion, fallacy, misunderstanding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
error(เอ'เรอะ) n. ความผิด, การกระทำผิด, บาป, สิ่งที่กระทำผิด, คำผิด, ข้อผิดพลาด, Syn. blunder
error codeรหัสระบุความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่มีกำหนดไว้ เพื่อบ่งบอกข้อผิดพลาดต่าง ๆ ว่าเป็นข้อผิดพลาดจากสาเหตุใด เช่น ศัพท์ที่ใช้ในชุดคำสั่งภาษานั้น ๆ ตัวแปลภาษาไม่รู้จัก (bad command) หรือไวยากรณ์ผิด (syntax error) เป็นต้น
error correcting codeรหัสแก้ความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่สามารถช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นในขณะอ่านข้อมูล ส่งข้อมูล และพิมพ์ผลลัพธ์ การค้นพบนี้จะอาศัยการใช้บิตเสริม (parity bit) พิเศษในข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจะชี้ไปที่บิตที่มี ความผิดพลาด และจะเปลี่ยนค่าจาก 0 เป็น 1 หรือ 1 เป็น 0 ให้
error messsageข้อความระบุความผิดพลาดหมายถึงข้อความที่เตือนบนจอภาพเพื่อบอกให้รู้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นมีอะไรผิด อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ใช้ใช้คำสั่งผิด หรือทำผิดขั้นตอน สำหรับเครื่องแมคอินทอช ถ้าเป็นความผิดรุนแรง อาจเห็นเป็นลูกระเบิดบนจอภาพ ในกรณีที่เป็นเช่นนี้ จะต้องเริ่มต้นใหม่หมด
error rateอัตราความผิดพลาดหมายถึง มาตรฐานการวัดคุณภาพของวงจร หรือระบบถ่ายโอนข้อมูล การคำนวณโดยใช้วิธีการ นำจำนวนข้อผิดพลาดของข้อมูล หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด หรืออาจจะคิดเป็น อัตราต่อหน่วยเวลาก็ได้
fatal errorข้อผิดพลาดร้ายแรงหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้โปรแกรมหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์หยุดทำงานโดยสิ้นเชิง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช จะเห็นเป็นลูกระเบิด
rounding errorค่าผิดพลาดปัดเศษหมายถึง ค่าที่เกิดความผิดพลาด อันเกิดจากการปัดเศษ เช่น ถ้าค่าที่แท้จริงเป็น 5.7427 เมื่อปัดเศษทิ้งเหลือเพียง 5.74 ค่าผิดพลาดปัดเศษจะเท่ากับ .0027
terror(เท'เรอะ) n. ความหวาดกลัว, ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ., See also: terrorful adj., Syn. panic, fear, dread
terror-stricken(เท'เรอะสทริค'เคิน) adj. หวาดกลัว, อกสั่นขวัญหาย
terrorise(เท'เรอไรซ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก, ทำให้สยองขวัญ, คุกคาม, ข่มขวัญ., See also: terrorisation n. terrorization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
error(n) ข้อผิดพลาด, ความคลาดเคลื่อน, ความผิด, บาป
terror(n) ความตกใจกลัว, ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ
terrorism(n) การทำให้ตกใจกลัว, ลัทธิก่อการร้าย
terrorize(vt) ทำให้ตกใจกลัว, ทำให้สยองขวัญ, คุกคาม, ข่มขวัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
error๑. ค่าผิดพลาด๒. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
errorความเคลื่อนคลาด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
errorความเคลื่อนคลาด, ข้อผิดพลาด [ ดู erratum; errata ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error๑. ค่าผิดพลาด๒. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error๑. ค่าคลาดเคลื่อน ๒. ความผิดพลาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
error checking codeรหัสตรวจสอบความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error codeรหัสระบุความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error confinementการจำกัดความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error correcting codeรหัสแก้ความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error correctionการแก้ความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
errorความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์]
Errorข้อผิดพลาด [การบัญชี]
errorความคลาดเคลื่อน, ค่าที่แตกต่างกันระหว่างค่าที่คำนวณหรือวัดได้ กับค่าที่ถูกต้องเป็นจริง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Error analysis (Mathematics)การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (คณิตศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Error Controlการควบคุมภาวะผิดพลาด [การแพทย์]
Error control codingรหัสแก้ไขความผิดพลาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
error messageข้อความระบุความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์]
Error message (Computer science)ข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
Error messages (Computer science)ข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์), Example: <strong>ข้อความระบุความผิดพลาด</strong> ซึ่งเป็นข้อความที่จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงภาพโดยอัตโนมัติ หรือที่พิมพ์ออกมาทางรายงาน เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น มีบางอย่างผิด จึงทำให้โปรแกรมไม่สามารถดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยเหตุผลบางประการ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะเป็นลักษณะข้อความไม่ยาวมาก เพียงพอสำหรับระบุว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นที่ใด แต่ไม่ได้บอกว่าจะแก้ไขความผิดพลาดนั้นอย่างไร ดังนั้นประสบการณ์ในการทำงานจึงจำเป็นมากสำหรับค้นหาและแก้ไขความผิดพลาด ดังตัวอย่างต่อไปนี้</p> <li> <strong>400 - Bad File Request</strong><br /> ไวยากรณ์ (Syntax) ที่ใช้กับ URL นั้นมีข้อผิดพลาดเช่น มีการใส่ตัวอักษรเล็ก - ใหญ่สลับกัน หรืออาจจะมีการใช้เครื่องหมายต่างๆ ผิด</li> <p style="text-align: center"> <img alt="" height="221" src="http://www.thaiglossary.org/sites/default/files/images/phpcNs2FO" style="width: 454px; height: 221px" width="487" /></p> <li> <strong>403 - Forbidden/Access Denied</strong><br /> ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูแฟ้มที่ร้องขอ การเข้าใช้งานต้องใช้รหัสผ่าน หรือโดเมนของผู้ใช้งานถูกปิดกั้นการใช้งาน หรือไฟล์อาจจะใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ภายในเท่านั้น</li> <li> <strong>404 - File Not Found</strong><br /> เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาไฟล์ที่คุณต้องการได้ ซึ่งไฟล์นั้นอาจจะถูกย้ายไปที่อื่นหรือถูกลบไปแล้ว หรือคุณอาจจะใส่ URL หรือชื่อเอกสารผิด ถ้าคุณเจอปัญหานี้ให้ลองตรวจสอบชื่อที่ใส่ใน URL ว่าถูกต้องหรือไม่</li> <li> <strong>408 Request Timeout</strong><br /> ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากการหยุดโหลดเว็บเพจก่อนที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลสำเร็จ ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ใช้ไปคลิกปุ่ม stop หรือปิดบราวเซอร์ หรือไปคลิกลิงค์ก่อนที่เว็บเพจนั้นจะโหลดขึ้นมา โดยมากมักจะเกิดตอนที่เซิร์ฟเวอร์ช้าหรือไฟล์มีขนาดใหญ่</li> <li> <strong>500 - Internal Error</strong><br /> ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสาร HTML ได้เนื่องจากอาจมีปัญหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ วิธีแก้ไขคือ ให้คุณติดต่อผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ (Administrator)</li> <li> <strong>501 - Not Implemented</strong><br /> เว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่รองรับรูปแบบ (Feature) ที่คุณต้องการ</li> <li> <strong>502 - Service Temporarily Overloaded</strong><br /> เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก ให้ลองโหลดใหม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้</li> <li> <strong>503 - Service Unavailable</strong><br /> เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก หรือเว็บไซต์นั้นอาจจะย้ายไปแล้ว หรือคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแล้ว</li> <li> <strong>Connection Refused by Host</strong><br /> อาจจะเกิดจากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานเว็บไซต นั้นหรือใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกต้อง</li></p> อ้างอิงจาก : </br> ครรชิต มาลัยวงศ์. (2543). พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเยาวชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.</br> คูคิน, แดน และ วัง, วอลเลซ. (2539). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับอ่านสนุก (ชนินทร์ เชาวมิตร, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Error-correcting codes (Information theory)รหัสแก้ความผิดพลาด (ทฤษฎีข่าวสาร) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน Night and Fog (1956)
A chemical error and quite imprecise.ข้อผิดพลาดทางเคมีและค่อนข้าง คลุมเครือ Yellow Submarine (1968)
Oskar, there's a clerical error here at the bottom of the last page.ผมยังมีอีกชื่อนึง Schindler's List (1993)
I reviewed your flight plan. Not one error in a million keystrokes.ได้ลองดูแผนการบินของคุณ ไม่มี ข้อผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียว Gattaca (1997)
He's joined the Musketeers. All the errors of my life are made right in him.เขาจะเป็นทหารเสือ ข้าทุ่มเทเพื่อเขา The Man in the Iron Mask (1998)
For they and thee a thousand errors note.For they and thee a thousand errors note. 10 Things I Hate About You (1999)
But the bottom line was that there was no factual errors in that story.แต่ความจริงก็คือ ไม่มีข้อเท็จจริงที่ผิดพลาด ในสารคดีเรื่องนี้ มีการฟังความจากทั้งสองข้าง The Corporation (2003)
It seems that the name was ommited from our list or may have just made an error in our part.ไม่ใช่ ครับ ชื่อ ลี จิน-ซก แน่นอน Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Thought you said the margin for error was zero days.หมายความว่า ไม่มีโอกาสผิดหลาดเลยสิ Cell Test (2005)
Seems there was an error in his paperwork.ดูเหมือนจะมีข้อพิดพลาดในเอกสาร English, Fitz or Percy (2005)
We've detected an error in the testing process.เราตรวจพบความผิดพลาดในกระบวนการทดสอบ Super Rookie (2005)
Error in the satellite monitoring system!เกิดความผิดพลาดในระบบดูแลดาวเทียม! Appleseed Ex Machina (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
errorAccident was caused by an error on the part of the driver.
errorAn error was made.
errorA new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.
errorAt last, he realized his error.
errorBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
errorCorrect errors.
errorCorrect errors if any.
errorCorrect errors, if any.
errorCorrect the errors if there are any.
errorDon't blame him for the error.
errorDon't grieve about your past errors.
errorERROR: No message body!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อผิดพลาด(n) error, See also: mistake, blunder, failing, bungle, Syn. ข้อบกพร่อง, จุดบกพร่อง, ข้อเสีย, Example: งานวิจัยเรื่องนี้กล่าวถึงลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย, Count Unit: ข้อ
ความผิด(n) mistake, See also: error, fault, wrong, Syn. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด, Example: ความผิดในการคำนวณเลขอย่างง่ายๆ เป็นความผิดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
ความผิดพลาด(n) error, See also: faulty, wrong, incorrectness, Syn. ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง, ความบกพร่อง, Example: เรื่องนี้น่าจะตรวจสอบลึกลงไปว่าความผิดพลาดอยู่ตรงไหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจหวิว[jaiwiū] (v) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat  FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
จุดบกพร่อง[jut bokphrǿng] (n, exp) EN: error
การทำผิด[kān tham phit] (n) EN: making a mistake ; infringement ; making an error
ขนาดยาผิด[khanāt yā phit] (n, exp) EN: dosage error  FR: erreur de dosage [ f ]
คลาดเคลื่อน[khlātkhleūoen] (v) EN: be incorrect ; be inexact ; err ; be in error ; miss  FR: être incorrect
ข้อบกพร่อง[khø bokphrǿng] (n, exp) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming
ข้อแก้ตัว[khø kaētūa] (n, exp) EN: excuse ; defense = defence (Am.) ; justification ; old story ; acknowledgment of error ; begging pardon
ข้อแก้ตัว[khøkaētūa] (n) EN: old story ; acknowledgment of error ; excuse ; defense ; begging pardon  FR: excuse [ f ] ; justification [ f ]
ข่มขู่[khomkhū] (v) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace  FR: menacer ; intimider
ข้อผิดพลาด[khøphitphlāt] (n) EN: error ; mistake ; blunder ; failing ; bungle  FR: erreur [ f ] ; bévue [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ERROR EH1 R ER0
ERRORS EH1 R ER0 Z
ERRORFUL EH1 R ER0 F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
error (n) ˈɛrər (e1 r @ r)
errors (n) ˈɛrəz (e1 r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
错误[cuò wù, ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ, / ] error; mistake; mistaken, #1,824 [Add to Longdo]
误区[wù qū, ㄨˋ ㄑㄩ, / ] error; inconsistency, #11,156 [Add to Longdo]
差错[chā cuò, ㄔㄚ ㄘㄨㄛˋ, / ] error (in data transmission); mistake; slip-up; fault; error in data transmission; accident; mishap, #14,272 [Add to Longdo]
谬误[miù wù, ㄇㄧㄡˋ ㄨˋ, / ] error; mistaken idea; falsehood, #39,683 [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, / ] error; exhort; false, #40,352 [Add to Longdo]
[cuō, ㄘㄨㄛ, ] error; slip; miss; err, #88,687 [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, / ] error; carelessness; spoiled silk, #131,143 [Add to Longdo]
谬种[miù zhǒng, ㄇㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] error; fallacy; misconception; scoundrel; You swine!, #269,156 [Add to Longdo]
差讹[chā é, ㄔㄚ ㄜˊ, / ] error; mistake, #725,637 [Add to Longdo]
出错信息[chū cuò xìn xī, ㄔㄨ ㄘㄨㄛˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, / ] error message (computing) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkfehler { m } | Denkfehler { pl }error in reasoning | errors in reasoning [Add to Longdo]
Fehlerabschätzung { f } [ math. ]error estimate [Add to Longdo]
Fehleranalyse { f }error analysis [Add to Longdo]
Fehlerbeschreibung { f }error description [Add to Longdo]
Fehlerbild { n }error pattern [Add to Longdo]
Fehlererkennung und Korrekturerror detection and correction [Add to Longdo]
Fehlererkennung { f }error recognition [Add to Longdo]
Fehlergesetz { n } [ math. ]error law [Add to Longdo]
Fehlerhäufigkeit { f }error rate [Add to Longdo]
Fehlerhinweis { m }error note [Add to Longdo]
Fehlerinhaltsverzeichnis { n }error listing [Add to Longdo]
Fehlerkennzeichen { n }error flag [Add to Longdo]
Fehlerkonstellation { f }error situation [Add to Longdo]
Fehlerkontrollzeichen { n }error checking character [Add to Longdo]
Fehlerkorrektur { f }; Fehlerbehebung { f } | automatische Fehlerkorrektur { f }error correction | automatic error correction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょんぼ[chonbo] (n, vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
エラー[era-] (n) (See ミス・1) error; (P) [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] (n) { comp } Error Checking and Correcting; ECC [Add to Longdo]
エラーコード[era-ko-do] (n) { comp } error code [Add to Longdo]
エラーシグナル[era-shigunaru] (n) error-signal [Add to Longdo]
エラーチェック[era-chiekku] (n) { comp } error check [Add to Longdo]
エラーハンドリング[era-handoringu] (n) { comp } error handling [Add to Longdo]
エラーバー[era-ba-] (n) { comp } error bar (graph) [Add to Longdo]
エラーフリー[era-furi-] (n) { comp } error free [Add to Longdo]
エラーメッセージ[era-messe-ji] (n) { comp } error message [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラー[えらー, era-] error [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラーコード[えらーこーど, era-ko-do] error code [Add to Longdo]
エラーチェック[えらーちえっく, era-chiekku] error check [Add to Longdo]
エラーバー[えらーばー, era-ba-] error bar (graph) [Add to Longdo]
エラーフリー[えらーふりー, era-furi-] error free [Add to Longdo]
エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message [Add to Longdo]
エラーレート[えらーれーと, era-re-to] error rate [Add to Longdo]
エラーログ[えらーろぐ, era-rogu] error log [Add to Longdo]
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Error \Er"ror\, n. [OF. error, errur, F. erreur, L. error, fr.
   errare to err. See {Err}.]
   1. A wandering; a roving or irregular course. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The rest of his journey, his error by sea. --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. A wandering or deviation from the right course or
    standard; irregularity; mistake; inaccuracy; something
    made wrong or left wrong; as, an error in writing or in
    printing; a clerical error.
    [1913 Webster]
 
   3. A departing or deviation from the truth; falsity; false
    notion; wrong opinion; mistake; misapprehension.
    [1913 Webster]
 
       His judgment was often in error, though his candor
       remained unimpaired.         --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   4. A moral offense; violation of duty; a sin or
    transgression; iniquity; fault. --Ps. xix. 12.
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.) The difference between the approximate result and
    the true result; -- used particularly in the rule of
    double position.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mensuration)
    (a) The difference between an observed value and the true
      value of a quantity.
    (b) The difference between the observed value of a
      quantity and that which is taken or computed to be the
      true value; -- sometimes called {residual error}.
      [1913 Webster]
 
   7. (Law.) A mistake in the proceedings of a court of record
    in matters of law or of fact.
    [1913 Webster]
 
   8. (Baseball) A fault of a player of the side in the field
    which results in failure to put out a player on the other
    side, or gives him an unearned base.
    [1913 Webster]
 
   {Law of error}, or {Law of frequency of error} (Mensuration),
    the law which expresses the relation between the magnitude
    of an error and the frequency with which that error will
    be committed in making a large number of careful
    measurements of a quantity.
 
   {Probable error}. (Mensuration) See under {Probable}.
 
   {Writ of error} (Law), an original writ, which lies after
    judgment in an action at law, in a court of record, to
    correct some alleged error in the proceedings, or in the
    judgment of the court. --Bouvier. Burrill.
 
   Syn: Mistake; fault; blunder; failure; fallacy; delusion;
     hallucination; sin. See {Blunder}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 error
   n 1: a wrong action attributable to bad judgment or ignorance or
      inattention; "he made a bad mistake"; "she was quick to
      point out my errors"; "I could understand his English in
      spite of his grammatical faults" [syn: {mistake}, {error},
      {fault}]
   2: inadvertent incorrectness [syn: {erroneousness}, {error}]
   3: a misconception resulting from incorrect information [syn:
     {error}, {erroneous belief}]
   4: (baseball) a failure of a defensive player to make an out
     when normal play would have sufficed [syn: {error},
     {misplay}]
   5: departure from what is ethically acceptable [syn: {error},
     {wrongdoing}]
   6: (computer science) the occurrence of an incorrect result
     produced by a computer [syn: {error}, {computer error}]
   7: part of a statement that is not correct; "the book was full
     of errors" [syn: {error}, {mistake}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 error
  aberration; error; mistake

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 error
  aberration; error; mistake(eraro)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top