ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -職-, *職*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[職, zhí, ㄓˊ] duty, profession; office, post
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  戠 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 7,201

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhí, ㄓˊ, / ] office; duty, #3,096 [Add to Longdo]
职工[zhí gōng, ㄓˊ ㄍㄨㄥ, / ] workers; staff, #1,103 [Add to Longdo]
职业[zhí yè, ㄓˊ ㄧㄝˋ, / ] job occupation; profession, #1,216 [Add to Longdo]
职能[zhí néng, ㄓˊ ㄋㄥˊ, / ] function; role, #3,261 [Add to Longdo]
职务[zhí wù, ㄓˊ ㄨˋ, / ] post; position; job; duties, #3,419 [Add to Longdo]
职责[zhí zé, ㄓˊ ㄗㄜˊ, / ] duty, responsibility, or obligation, #3,901 [Add to Longdo]
辞职[cí zhí, ㄘˊ ㄓˊ, / ] resign, #5,357 [Add to Longdo]
职位[zhí wèi, ㄓˊ ㄨㄟˋ, / ] post; office; position, #5,582 [Add to Longdo]
任职[rèn zhí, ㄖㄣˋ ㄓˊ, / ] hold an office or post, #7,733 [Add to Longdo]
职场[zhí chǎng, ㄓˊ ㄔㄤˇ, / ] workplace; career, #8,686 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しょくにん, shokunin] (n) ผู้มีฝีมือ ช่างฝีมือ
[しょくいん, shokuin] (n) บุคลากรในหน่วยงาน(โรงเรียน,ส่วนราชการ,บริษัทเอกชน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょくぎょう, shokugyou] อาชีพ
[やくしゅ, yakushu] (n ) ประเภทงาน,ประเภทอาชีพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょく, shoku] (n) (See 律令制) agency (government department between a ministry and a bureau under the ritsuryo system) [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n,n-suf) employment; (P) [Add to Longdo]
に就く[しょくにつく, shokunitsuku] (exp,v5k) to take up employment [Add to Longdo]
を退く[しょくをしりぞく, shokuwoshirizoku] (exp,v5k) to resign from one's post [Add to Longdo]
を探す[しょくをさがす, shokuwosagasu] (exp,v5s) to hunt for a job; to seek employment [Add to Longdo]
[しょくあん, shokuan] (n) (abbr) (See 公共業安定所) public employment security office [Add to Longdo]
[しょくい, shokui] (n) employment position or rank [Add to Longdo]
[しょくいき, shokuiki] (n) range of one's work (occupation) [Add to Longdo]
[しょくいん, shokuin] (n) official seal [Add to Longdo]
[しょくいん, shokuin] (n,adj-no) staff member; personnel; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We're confident that you are up to the challenge of the new position.あなたなら新しいでの困難にも対処できると確信しています。
You'll be in charge of the girls working in this factory.あなたにはこの工場の女子員の管理をしていただくことになるでしょう。
No matter what your profession, or how happy you may be in it, there are moments when you wish you had chosen some other career.あなたの業がなんであれ、また、その業にどんなに満足していても、何かほかの仕事を選べばよかったと思うときがあるものだ。
What line are you in?あなたの業は何ですか。
Abraham Lincoln's father was a carpenter by trade.アブラハム・リンカーンの父の業は大工だった。
I've made up my mind to work for a company in the States.アメリカの会社に就することにした。
Jack of all trades is master of none.あらゆる業に手を出す者は何の熟練工にもなれない。
People in every walk of life go to church.あらゆる業の人々が教会に行く。
A certain girl was a prostitute but didn't want her grandma to know.ある少女の業は娼婦だったが、彼女は自分のおばあちゃんにこのことを知られたくなかった。
According to one legend, it gets its name from a priest.ある伝説によればそれはある聖者の名からきている。
My uncle retired from teaching last year, but he still managed to hang onto a position at the university.おじは去年教を退いたが、それでも何とか大学での地位にしがみつこうとした。
Politics is perhaps the only profession for which no preparation is thought necessary.おそらく政治は何も準備を必要としない唯一の業である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can give you a very good position in Friedersdorf.[CN] 我可以在弗裏德斯多夫 給你一個好位. Grand Hotel (1932)
Occupation?[CN] 業? Adam's Rib (1949)
He's going to give you a lot of gas about duty and honor.[CN] 他會給你吹風 那些關於責和榮譽的 Ride the Pink Horse (1947)
Not it is bad for a small poor person.[JA] 無の割には いい暮らしね Scarlet Street (1945)
Took that job at Michael John's.[JA] マイクルジョン社に 就なんて Hollow Triumph (1948)
- Occupation.[CN] 業? Adam's Rib (1949)
Maybe he knew people here, had friends.[JA] 場に 友達がいるかも Hollow Triumph (1948)
A good husband you are, letting Gus send your wife to shake for a mob Bronx gorillas.[CN] 多麼稱的丈夫啊 讓Gus把你的妻子送去布朗克斯跟一群流氓打交道 Applause (1929)
It's a chance for you to get back on the force.[JA] 警察に復する チャンスなのよ Kansas City Confidential (1952)
I quit, see?[CN] 是我自己辭不幹的,懂? Applause (1929)
All right, Scott, forced retirement.[JA] 定年退 Kansas City Confidential (1952)
He never asked for his job back after the war.[JA] 終戦後 復は希望しなかった He Walked by Night (1948)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せん, sen] Anstellung, -Amt, Stelle, Beruf [Add to Longdo]
[しょくいん, shokuin] Personal, Lehrkoerper [Add to Longdo]
[しょくば, shokuba] Arbeitsplatz, Dienststelle [Add to Longdo]
[しょくぎょう, shokugyou] Beruf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top