ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

miscarry

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miscarry-, *miscarry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miscarry[VI] แท้งลูกตามธรรมชาติ
miscarry[VI] ทำผิดพลาด, See also: ทำไม่สำเร็จ, Syn. fail, Ant. succeed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miscarry(มิสแค'รี) vi. ประสบความล้มเหลว,หลงทาง,สูญเสียในระหว่างทาง,แท้งลูกโดยธรรมชาติ, Syn. fail

English-Thai: Nontri Dictionary
miscarry(vi) ผิดพลาด,ล้มเหลว,แท้งลูก,หลงทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If i don't get some sleep, i could miscarry.ถ้าฉันนอนไม่พอ ฉันอาจจะแท้งนะ Acafellas (2009)
- I might be miscarrying.-ฉันอาจกำลังจะแท้ง Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
- You're not miscarrying.-คุณไม่ได้กำลังจะแท้ง Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แท้ง[V] miscarry, See also: have a miscarriage, have an abortion, abort, be born prematurely, Syn. ตายในท้อง, ตายในครรภ์, Example: มารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสในขณะตั้งครรภ์ และไม่ได้รับการรักษา บุตรในครรภ์อาจจะแท้งหรือเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์, Thai definition: สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดคลอด โดยที่ลูกในท้องไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
ตกเลือด[V] miscarry, See also: have a miscarriage, bleed excessively, have an abnormal issue of blood, have an abortion, Syn. แท้งลูก, Example: เธอตกเลือดเพราะหกล้ม, Thai definition: อาการที่เลือดออกผิดธรรมดาเนื่องจากแท้งลูกเป็นต้น,
แท้งลูก[V] miscarry, See also: abort

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตายในครรภ์[v. exp.] (tāi nai khan) EN: miscarry   
ตายในท้อง[v. exp.] (tāi nai thøng) EN: miscarry   
แท้ง[v.] (thaēng) EN: miscarry ; have a miscarriage ; abort ; have an abortion   FR: avorter ; faire une fausse couche

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
miscarry    (v) mˌɪskˈæriː (m i2 s k a1 r ii)
miscarrying    (v) mˌɪskˈærɪɪŋ (m i2 s k a1 r i i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Miscarry \Mis*car"ry\, v. i. [imp. & p. p. {Miscarried}; p. pr.
   & vb. n. {Miscarrying}.]
   [1913 Webster]
   1. To carry, or go, wrong; to fail of reaching a destination,
    or fail of the intended effect; to be unsuccessful; to
    suffer defeat.
    [1913 Webster]
 
       My ships have all miscarried.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The cardinal's letters to the pope miscarried.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring forth young before the time they are viable; to
    have a spontaneous abortion.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 miscarry
   v 1: be unsuccessful; "Where do today's public schools fail?";
      "The attempt to rescue the hostages failed miserably" [syn:
      {fail}, {go wrong}, {miscarry}] [ant: {bring home the
      bacon}, {come through}, {deliver the goods}, {succeed},
      {win}]
   2: suffer a miscarriage [ant: {carry to term}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top