Search result for

unfair

(84 entries)
(0.0043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfair-, *unfair*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfair[ADJ] ซึ่งไม่ยุติธรรม, Syn. inequitable, unjust, Ant. fair
unfairly[ADV] โดยมิชอบ, See also: อย่างอยุติธรรม, อย่างไม่เสมอภาค, Syn. inequitably, unjustly, Ant. fairly
unfairness[N] ความอยุติธรรม, See also: ความไม่เสมอภาค, ความไม่ถูกต้อง, Syn. inequity, injustice, Ant. equity, justice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfair(อันแฟร์') adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่สมควร,ไม่เป็นธรรม,ไม่ถูกต้อง.

English-Thai: Nontri Dictionary
unfair(adj) ไม่ยุติธรรม,ไม่ถูกต้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unfair competitionการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfair competition and practiceการแข่งขันและปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfair consumer practiceการปฏิบัติต่อผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfair dismissalการไล่ออกโดยไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfair labour practiceการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unfair trade practiceการประกอบการค้าที่ไม่เป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unfair trade practiceการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unfair labor practicesการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was unfair to sack you.มันเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมที่ไล่เจ้าออก Valiant (2008)
Fair or unfair, that's the way it is.ยุติธรรมหรือไม่ มันก็เป็นแบบนี้ไปแล้ว Lancelot (2008)
But the rules are wrong, unfair.เพราะกฏมันไม่ถูกต้อง มันไม่ยุติธรรม Lancelot (2008)
Life's unfair. You know that...ชีวิตไม่เคยยุติธรรม เจ้าเองก็รู้... Portrait of a Beauty (2008)
Someone's coming. I think this is unfair.มีคนมาแล้ว ชั้นว่ามันไม่ยุติธรรมนะ My Sassy Girl (2008)
It's so unfair. They have nothing.ผมว่ามันไม่ยุติธรรมเลย พวกเค้ายากจน Superhero Movie (2008)
- Well, that's a little unfair.-แหม.. ไม่ค่อยแฟร์เลยนะ -ไม่! Marley & Me (2008)
- No, what's unfair... is that Conor hasn't slept in two weeks because of that dog's barking... that Patrick gets knocked down twice a day... that I can't even think straight.สิ่งที่ไม่แฟร์ก็คือ.. คอเนอร์ไม่ได้นอนมาตลอด 2 อาทิตย์ เพราะมันเอาแต่เห่า แล้วแพททริคก็ถูกมัน ชนล้มวันละ 2 ครั้ง Marley & Me (2008)
This seems really unfair.นี่มันไม่ยุติธรรมเลยนะคะ. The House Bunny (2008)
To me, this feels really unfair.สำหรับฉัน นี่มันไม่ยุติธรรมเลยนะคะ The House Bunny (2008)
I think you get older, y-you realize that the world is unfair and that, uh, mommy and daddy can't make everything okay.ผมว่าเมื่อคุณอายุมากขึ้น คุณรู้สึกว่าโลกช่างไม่ยุติธรรม แล้ว พ่อกับแม่ก็ทำให้ทุกอย่างโอเคไม่ได้ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Because what's happening to me is unfair.เพราะว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดกับฉัน มันไม่ยุติธรรม Crime Doesn't Pay (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfairCriticize a teacher unfairly.
unfairGeorge 3 has been unfairly maligned by historians.
unfairHe called it unfair.
unfairHe complained of having been treated unfairly.
unfairHe complained that he was unfairly treated.
unfairHe did it by unfair means.
unfairIt would be unfair if we treated him so badly.
unfairI would rather die than do such an unfair thing.
unfairPoverty with honesty is preferable to wealth obtained by unfair means.
unfairShe will have it that the conditions are unfair.
unfairSome test questions are unfair to gorillas.
unfairThe new company rule was unfair to older workers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอกเกม[ADV] against the rule, See also: unfairly, Syn. ผิดกติกา, Example: กรรมการปรับให้การแข่งขันเป็นโมฆะเพราะผู้แข่งขันเล่นนอกเกม, Thai definition: เล่นผิดกติกา, Notes: (สำนวน)
ความลำเอียง[N] partiality, See also: unfairness, bias, prejudice, inclination, tendency, Example: รางวัลที่เขาได้เกิดขึ้นจากความลำเอียงของคณะกรรมการตัดสิน, Thai definition: การไม่วางตัวเป็นกลางโดยเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อาธรรม[ADJ] unfair, Syn. อธรรม, Ant. ธรรมะ, ความเป็นธรรม, Thai definition: ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่ยุติธรรม
ความไม่เสมอภาค[N] inequality, See also: unfairness, Syn. ความไม่เท่าเทียมกัน, Ant. ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, ความเท่าเทียมกัน, Example: ยังมีความไม่เสมอภาคหลงเหลืออยู่ในสังคมทุกแห่งบนโลก
อยุติธรรม[ADJ] unjust, See also: unfair, partial, Syn. ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงตรง, ไม่เป็นกลาง, Ant. ยุติธรรม, Example: เจ้านายของเธอเป็นคนอยุติธรรมมากๆ ใครจะยอมเคารพนับถือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
อยุติธรรม[adj.] (ayuttitham) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial   FR: injuste ; partial
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม[n. exp.] (kān khaengkhan thī mai pen tham) EN: unfair comprtition   
การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม[n. exp.] (kān loēk jāng dōi mai pen tham) EN: unfair dismissal   FR: licenciement abusif [m]
ความไม่ยุติธรรม[n. exp.] (khwām mai yutitham) EN: inequity ; unfairness   
ลำเอียง[v.] (lam-īeng) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism   FR: être partial ; être injuste ; favoriser
ไม่เป็นธรรม[adj.] (mai pen tham) EN: unfair   
ไม่ยุติธรรม[adj.] (mai yuttitham) EN: unfair ; injust ; inequitable ; injustified   FR: inéquitable ; injuste
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance   FR: partialité due à l'ignorance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFAIR    AH0 N F EH1 R
UNFAIR    AH1 N F EH1 R
UNFAIR    AO2 N F EH1 R
UNFAIRLY    AH0 N F EH1 R L IY0
UNFAIRNESS    AH0 N F EH1 R N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfair    (j) (uh2 n f e@1 r)
unfairly    (a) (uh2 n f e@1 l ii)
unfairness    (n) (uh2 n f e@1 n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unfairunrightful [Add to Longdo]
unfairunequable [Add to Longdo]
unfair {adj} | unfairer | am unfairstenunfair | more unfair | most unfair [Add to Longdo]
unfair {adv}unfairly [Add to Longdo]
unfairunright [Add to Longdo]
unfair {adv}unequably [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンフェア[, anfea] (adj-na) unfair; (P) [Add to Longdo]
オープンファイル[, o-punfairu] (n) {comp} open file [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] (n) {comp} open file description [Add to Longdo]
依估[いこ;えこ, iko ; eko] (n) unfairness [Add to Longdo]
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive [Add to Longdo]
[こく, koku] (adj-na,n) (1) severe; harsh; stringent; rigorous; strict; unfair; (2) (uk) (often コク) body (esp. of food, wine, etc.); weight; substance; (P) [Add to Longdo]
出来レース[できレース, deki re-su] (n) (abbr) (from 出来合いのレース) fixed game; bid-rigging; put-up job; contest in which the victor is practically known beforehand (e.g. due to unfair conditions or an obvious difference in strength) [Add to Longdo]
卑怯[ひきょう, hikyou] (adj-na,n) cowardice; meanness; unfairness; (P) [Add to Longdo]
不穏当[ふおんとう, fuontou] (adj-na,n) impropriety; inappropriateness; unfairness; unreasonableness [Add to Longdo]
不公正[ふこうせい, fukousei] (n,adj-na) injustice; unfairness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不公平[bù gōng píng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ, ] unfair, #8,008 [Add to Longdo]
冤气[yuān qì, ㄩㄢ ㄑㄧˋ, / ] unfair treatment; injustice, #145,761 [Add to Longdo]
不正当竞争[bù zhèng dāng jìng zhēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, / ] unfair competition; illicit competition [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfair \Un*fair"\, v. t. [1st pref. un- + fair.]
   To deprive of fairness or beauty. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfair \Un*fair"\, a. [AS. unf[ae]ger unlovely. See {Un-} not,
   and {Fair}, a.]
   Not fair; not honest; not impartial; disingenuous; using or
   involving trick or artifice; dishonest; unjust; unequal.
   [1913 Webster]
 
      You come, like an unfair merchant, to charge me with
      being in your debt.           --Swift.
   [1913 Webster] -- {Un*fair"ly}, adv. -- {Un*fair"ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfair
   adj 1: not fair; marked by injustice or partiality or deception;
       "used unfair methods"; "it was an unfair trial"; "took an
       unfair advantage" [syn: {unfair}, {unjust}] [ant: {fair},
       {just}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 unfair [unfɛːr]
   unequable; unfair; unfairly; unright
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top