ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accurate

AE1 K Y ER0 AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accurate-, *accurate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accurate(adj) ถูกต้อง, See also: แน่นอน, แม่นยำ, ไร้ข้อผิดพลาด, Syn. correct, precise
accurate(adj) ระมัดระวัง, See also: เที่ยงตรง
accurately(adv) อย่างแม่นยำ, See also: อย่างถูกต้อง, อย่างเที่ยงตรง, Syn. correctly, precisely, exactly, certainly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inaccurate(อินแอค' คิวเรท) adj. ไม่แม่นยำ, ไม่ละเอียด, ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน., See also: inaccurately adv. inaccurateness n., Syn. inexact, imprecise, faulty

English-Thai: Nontri Dictionary
accurate(adj) ถูกต้อง, เที่ยงตรง, แม่นยำ
inaccurate(adj) ไม่แน่นอน, ไม่เที่ยง, ไม่แม่นยำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accurateแม่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accurateแม่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accurateถูกต้อง [การแพทย์]
Accuratelyถูกต้องแน่นอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
We cannot be accurate to a tenth of a second if we do it manually.เราไม่สามารถมีความถูกต้อง สิบวินาทีถ้าเราทำด้วยตนเอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Anyhow, I'll be as accurate as I can with names, dates and places... anything that might help in our defense.ทั้งนี้ผมจะมีความถูกต้องเป็นที่ฉันสามารถ ที่มีชื่อ? สิ่งใดที่อาจช่วยให้ ในการป้องกันประเทศของเรา In the Name of the Father (1993)
Well, nothing accurate as yet, I'm afraid.คือ ทุกอย่างยังไม่ถูกต้องนักตอนนี้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
The GTR is very accurate in the turns.แต่ GTR ก็เข้าโค้งได้ดีเหลือเกิน Initial D (2005)
- An accurate profile by 4:00 today?-ได้ผลวิเคราะห์อย่างแม่นยำภายในสี่โมงเย็นวันนี้? Extreme Aggressor (2005)
Deadliest weapon we have is a thorough and accurate profile.มันช่างปราณีต รวดเร็ว ตรงจุด ใช้ม้านั่ง เชือกและคลอโรฟอร์ม L.D.S.K. (2005)
Accurate within two feet anywhere on the globe.แม่นยำที่สุดในระยะ2ฟุต ไ่ม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก The Da Vinci Code (2006)
Separating the truth from the fiction and the accurate connections from the misunderstandings is part of what you learn here.การแยกแยะความจริงออกจากนิยาย และการบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมา ออกจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน คือสิ่งที่ได้เรียนรู้กัน An Inconvenient Truth (2006)
But when the warnings are accurate and based on sound science, then we as human beings, whatever country we live in, have to find a way to make sure that the warnings are heard and responded to.แต่เมื่อการเตือนนั้นมีความแม่นยำ และตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สมเหตุผล ดังนั้น ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศไหน จะต้องหาหนทางที่จะแน่ใจได้ An Inconvenient Truth (2006)
Accurate details of when and how they died... including the unannounced cases.รายละเอียดที่แน่ชักดว่าเค้าตายที่ไหนอย่างไร รวมถึงคดีที่ยังไม่ได้รับรายงานด้วย Death Note: The Last Name (2006)
testing the bugs' feces Is actually more accurate Than testing yours.การทดสอบกับแมลงจะมีความแม่นยำ เหมือนทดสอบกับคุณ 97 Seconds (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accurateDo not rely on the room clock for the accurate time of day.
accurateDo not sign a delivery receipt unless it accurately lists the goods received.
accurateGive me an accurate report of what happened.
accurateHe is accurate in his judgement.
accurateHe is accurate in his observation.
accurateHe is accurate in his work.
accurateHe is accurately described what happened there.
accurateHe is very accurate in his work.
accurateHe made an accurate report of the incident.
accurateI don't remember my father's face accurately.
accurateI don't remember my grandmother's face accurately.
accurateLight source, that is what direction the light is facing, also take care with shadowing. Just copy down into the sketch book you have at hand as accurately as possible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือฉมัง(adj) accurate, See also: precise, Syn. มือแม่น, Example: ความขัดแย้งทั้งมวลยุติลงได้ ด้วยความเป็นนักบัญชีมือฉมังของเขาที่ช่ำชองของเรื่องการเงิน
แม่นยำ(adj) accurate, See also: exact, correct, precise, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
แม่นยำ(adv) accurately, See also: exactly, correctly, precisely, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
อย่างแม่นยำ(adv) accurately, See also: exactly, Syn. อย่างเที่ยงตรง, Ant. อย่างเลือนลาง, Example: พยานโจทย์จำหน้าจำเลยได้อย่างแม่นยำ
เที่ยง(adv) correctly, See also: accurately, exactly, precisely, stably, Syn. ตรง, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, Example: นาฬิกาเรือนนี้เดินเที่ยงดีจริงๆ แม้จะซื้อมาราคาถูก
ตรงเผง(adv) accurately, See also: precisely, exactly, correctly, Syn. แม่นยำ, Example: เขากะเวลาไปรับลูกที่สนามบินได้ตรงเผงเลย, Thai Definition: อย่างแน่นอน ไม่ผิดพลาด
แม่น(adv) accurately, Syn. ตรง, ตรงเผง, แม่นยำ, ตรงเป๊ะ, Example: นอกจากเขาจะชักปืนได้ไวแล้ว เขายังยิงได้แม่นเหมือนจับวาง, Thai Definition: เที่ยงตรงหรือถูกต้อง, ตรงเป้าหมาย
แม่น(adv) accurately, See also: exactly, precisely, Syn. ขึ้นใจ, Example: ยายจำเพลงอีแซวท่อนนี้ได้แม่นเชียว, Thai Definition: อย่างไม่ลืมเลือน, อย่างขึ้นใจหรือไม่พลาด
เผง(adv) precisely, See also: accurately, exactly, correctly, Syn. แน่, แน่เทียว, ถูกต้อง, ตรง, Example: โปรแกรมใหม่นี้สามารถคำนวณตัวเลขได้ถูกเผงเลย, Thai Definition: อย่างไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เป๊ะ(adv) accurately, See also: exactly, correctly, precisely, definitely, Syn. แม่นยำ, Ant. ขาดๆ เกินๆ, Example: คำทำนายของหมอดูตรงเป๊ะทุกเรื่อง, Thai Definition: พอดี, ตรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉมัง[chamang] (adj) EN: accurate ; with great precision  FR: précis ; de grande précision
แม่น[maen] (adj) EN: accurate ; exact ; precise ; correct  FR: précis ; exact ; correct
แม่นยำ[maenyam] (adj) EN: accurate ; exact ; correct ; precise  FR: précis ; exact ; correct
ไม่จริง[mai jing] (adj) EN: inaccurate ; false  FR: inexact ; faux
มือฉมัง[meū chamang] (adj) EN: accurate ; precise  FR: précis
มือแม่น[meūmaen] (adj) EN: accurate
เป๊ะ[pe] (v) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise ; be definite  FR: être exact
เป๊ะ[pe] (adv) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely  FR: exactement ; précisément ; justement
เพี้ยน[phīen] (adj) EN: slightly distorted ; somewhat inaccurate ; with a slight difference  FR: légèrement différent
ผิดเพี้ยน[phitphīen] (adj) EN: inaccurate ; off ; at variance with ; not in line with ; deviating ; strange ; unusual ; odd ; queer ; excentric

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACCURATE AE1 K Y ER0 AH0 T
ACCURATELY AE1 K Y ER0 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accurate (j) ˈækjərət (a1 k y @ r @ t)
accurately (a) ˈækjərətliː (a1 k y @ r @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǔn, ㄓㄨㄣˇ, / ] accurate; standard, #1,506 [Add to Longdo]
准确[zhǔn què, ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] accurate; exact; precise, #2,407 [Add to Longdo]
精确[jīng què, ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄝˋ, / ] accurate; precise, #7,674 [Add to Longdo]
精准[jīng zhǔn, ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄣˇ, / ] accurate; exact; precision [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
maßstabsgerechte Karte { f }accurate scale map [Add to Longdo]
Die ganze Veranstaltung steht und fällt mit der genauen Vorbereitung.Accurate preparation is the linchpin of the entire event. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちんきちん[kichinkichin] (adv-to, adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
きちんと[kichinto] (adv, vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
アキュレイト;アキュレット[akyureito ; akyuretto] (n) accurate [Add to Longdo]
コンシューマリズム[konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense) [Add to Longdo]
現状把握[げんじょうはあく, genjouhaaku] (n) grasping the present situation; having an accurate grasp of the situation [Add to Longdo]
山が当たる;山が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp, v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct [Add to Longdo]
詳しい(P);精しい;委しい[くわしい, kuwashii] (adj-i) (1) detailed; full; accurate; (2) (ant [Add to Longdo]
寸分たがわず;寸分違わず[すんぶんたがわず, sunbuntagawazu] (exp) accurate; to the inch; exact [Add to Longdo]
整然[せいぜん, seizen] (adj-t, adv-to) orderly; regular; systematic; well-organized; well-organised; trim; tidy; accurate [Add to Longdo]
正々;正正[せいせい, seisei] (adj-t, adv-to) accurate; exact; punctual; neat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accurate \Ac"cu*rate\, a. [L. accuratus, p. p. and a., fr.
   accurare to take care of; ad + curare to take care, cura
   care. See {Cure}.]
   1. In exact or careful conformity to truth, or to some
    standard of requirement, the result of care or pains; free
    from failure, error, or defect; exact; as, an accurate
    calculator; an accurate measure; accurate expression,
    knowledge, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Precisely fixed; executed with care; careful. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Those conceive the celestial bodies have more
       accurate influences upon these things below.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Correct; exact; just; nice; particular.
 
   Usage: {Accurate}, {Correct}, {Exact}, {Precise}. We speak of
      a thing as correct with reference to some rule or
      standard of comparison; as, a correct account, a
      correct likeness, a man of correct deportment. We
      speak of a thing as accurate with reference to the
      care bestowed upon its execution, and the increased
      correctness to be expected therefrom; as, an accurate
      statement, an accurate detail of particulars. We speak
      of a thing as exact with reference to that perfected
      state of a thing in which there is no defect and no
      redundance; as, an exact coincidence, the exact truth,
      an exact likeness. We speak of a thing as precise when
      we think of it as strictly conformed to some rule or
      model, as if cut down thereto; as a precise conformity
      instructions; precisely right; he was very precise in
      giving his directions.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accurate
   adj 1: conforming exactly or almost exactly to fact or to a
       standard or performing with total accuracy; "an accurate
       reproduction"; "the accounting was accurate"; "accurate
       measurements"; "an accurate scale" [ant: {inaccurate}]
   2: (of ideas, images, representations, expressions)
     characterized by perfect conformity to fact or truth ;
     strictly correct; "a precise image"; "a precise measurement"
     [syn: {accurate}, {exact}, {precise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top