ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -古-, *古*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[古, gǔ, ㄍㄨˇ] old, classic, ancient
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Words passing through ten 十 mouths 口,  Rank: 509

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄍㄨˇ, ] ancient; old; palaeo-; surname Gu, #2,056 [Add to Longdo]
[gǔ dài, ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] ancient times; olden times, #4,628 [Add to Longdo]
内蒙[Nèi měng gǔ, ㄋㄟˋ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, / ] Inner Mongolia; abbr. for Inner Mongolia autonomous region 內蒙自治區|内蒙自治区, #6,419 [Add to Longdo]
[gǔ diǎn, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ, ] classical, #6,844 [Add to Longdo]
[gǔ lǎo, ㄍㄨˇ ㄌㄠˇ, ] ancient; old; age-old, #6,966 [Add to Longdo]
[Měng gǔ, ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, ] Mongolia, #7,103 [Add to Longdo]
[Gǔ bā, ㄍㄨˇ ㄅㄚ, ] Cuba, #7,159 [Add to Longdo]
[fù gǔ, ㄈㄨˋ ㄍㄨˇ, / ] to return to old ways (a Confucian aspiration); to turn back the clock; neoclassical school during Tang and Song associated with classical writing 文; retro (fashion style based on nostalgia, esp. for 1960s), #7,278 [Add to Longdo]
[kǎo gǔ, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ, ] archeology, #8,893 [Add to Longdo]
[gǔ chéng, ㄍㄨˇ ㄔㄥˊ, ] old town, #9,486 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふるい, furui] (adj) เก่า, เก่าแก่
[こだい, kodai] (n) ยุคเก่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);[いにしえ, inishie] (n) antiquity; ancient times; (P) [Add to Longdo]
;故;旧[ふる, furu] (n) (1) (See 御) used item; secondhand item; (n-pref) (2) old; used; previous [Add to Longdo]
々しい;旧々しい;しい;旧旧しい[ふるぶるしい, furuburushii] (adj-i) very old [Add to Longdo]
い(P);故い;旧い[ふるい, furui] (adj-i) old (not person); aged; ancient; antiquated; stale; threadbare; outmoded; obsolete article; (P) [Add to Longdo]
い革袋に新しい酒を盛る[ふるいかわぶくろにあたらしいさけをもる, furuikawabukuroniatarashiisakewomoru] (exp) (id) (obsc) to put new wine into old wineskins; to put new wine into old bottles [Add to Longdo]
[ふるき, furuki] (adj-f) (old attributive form of ふるい) old; olden [Add to Longdo]
き良き時代[ふるきよきじだい, furukiyokijidai] (exp) the good old days; halcyon days [Add to Longdo]
き良き日々;きよき日々[ふるきよきにちにち, furukiyokinichinichi] (exp) the good old days; halcyon days [Add to Longdo]
[ふるく, furuku] (adv,n) anciently; formerly [Add to Longdo]
く見せる[ふるくみせる, furukumiseru] (v1) to impart an ancient appearance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I lived more than a month in Nagoya.1か月あまり名屋に居たことがある。
Three men jumped out, rolled an old mower down the ramp.3人の男が飛び降り、い芝刈り機をトラックと地面にかけた板で降ろした。
Achilles was an ancient Greek hero.アキレスは代ギリシアの英雄だった。
The dealer gave an old Nissan to me for 200,000 yen.あそこの販売店で、中の日産を20万円で売ってくれた。
Look at this old coin you have here.あなたがここで手にしているいこのコインを見てご覧なさい。
What you have just said reminds me of an old saying.あなたが今言ったことで、私はいことわざを思い出します。
That car dealer gave me a bum steer when he told me this used Toyota was in good condition.あのカーデイラーはこの中のトヨタが調子がいいなどと、まんまと一杯くわせやがった。
The house is very old. It needs repairing before you sell it.あの家はとてもい。売る前に修繕が必要だ。
That comic's jokes are all old hat and we've heard them before.あの喜劇役者のジョークときたら、どれもこれもくて、以前に聞いたことのあるものばかりだ。
That textbook is out of date.あの教科書はもうい。
How old is that church?あの教会はどのくらいいですか。
Where did you pick up those old coins?あのいコインをどこで手に入れたのか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gus.[CN] 是 End Times (2011)
Oh, it's an old custom.[JA] ああ、それはい習慣です Forbidden Planet (1956)
Nikolas![CN] -尼拉斯 Christmas Story (2007)
A classic.[JA] 典ね Wasting Time (2012)
On the head of my August...[CN] 现在我把它戴到奥斯特的头上 The Blue Angel (1930)
"There is an old, old cart..."[CN] "有一架非常老的马车 ..." The Phantom Carriage (1921)
Dracula.[CN] 德 Dracula: Dead and Loving It (1995)
Suguri![CN] 苏力! A Necklace for My Beloved (1971)
NichoIi.[CN] 尼拉斯 Black Dawn (2005)
You want to get away from your old surroundings?[JA] い環境から 抜け出したいだろ Hollow Triumph (1948)
Don't worry about that we got all the time in the world.[JA] 中車屋を回りたい 心配ないわ Detour (1945)
And now my August is no bird-brained anymore![CN] 现在奥斯特的鸟飞走了 The Blue Angel (1930)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふるい, furui] -alt [Add to Longdo]
[ふるす, furusu] abnutzen [Add to Longdo]
[こだい, kodai] Altertum, Antike [Add to Longdo]
[こてん, koten] Klassiker, klassische_Literatur [Add to Longdo]
[こじょう, kojou] altes_Schloss, alte_Burg [Add to Longdo]
[こふん, kofun] altes_Grab, alte_Grabstaette [Add to Longdo]
巣すだち[ふるす, furusu] altes_Nest, altes_Heim [Add to Longdo]
[こぶん, kobun] klass.Literatur, klass.Stil [Add to Longdo]
[ふるほん, furuhon] antiquarisches_Buch [Add to Longdo]
臭い[ふるくさい, furukusai] altmodisch, abgenutzt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top